مجموعه ای از تعابیر مختلف در باب دیدن شیر جنگل در خواب

مجموعه ای از تعابیر مختلف در باب دیدن شیر جنگل در خواب

تعبیر خواب شیر جنگل , تعبیر خواب شیر جنگل در خانه , تعبیر خواب شیر جنگل دیدن , تعبیر خواب شیر جنگل سفید

مجموعه ای از تعابیر مختلف در باب دیدن شیر جنگل در خواب

شیر (نام علمی: Panthera leo) پستانداری

گوشتخوار تعبیر خواب شیر جنگل از سردهٔ پلنگ‌مانندهای خانوادهٔ گربه‌سانان است. با بدنی بزرگ که وزنش در میان نرها گاه به ٢۵٠ کیلوگرم می‌رسد؛ این جانور نیرومند دومین عضو بزرگ‌جثهٔ سردهٔ خود پس از ببر است. شیر به خاطر بدن بزرگ و هیبت و چالاکیش تعبیر خواب شیر جنگل در هنگام شکار لقب «سلطان جنگل» را به خود گرفته؛

مجموعه ای از تعابیر مختلف در باب دیدن شیر جنگل در خواب

اگرچه بیشتر در مناطق ساوانایی آفریقا زندگی تعبیر خواب شیر جنگل می‌کند و تنها تعداد کمی از آن در جنگل گیر در هندوستان یافت می‌شوند. آن‌ها طعمه‌های گوناگونی را به‌عنوان خوراک اختیار می‌کنند که شامل بیشتر جفت‌سمان بومی آفریقا و به‌ندرت جانداران تعبیر خواب شیر جنگل بزرگی چون فیل و زرافه می‌شوند.

تعبیر خواب شیر جنگل , تعبیر خواب شیر جنگل در خانه , تعبیر خواب شیر جنگل دیدن , تعبیر خواب شیر جنگل سفید

اگر در خواب بیند كه با شیر جنگ می كرد، دلیل است تعبیر خواب شیر جنگل بر دشمنی خصومت كند و از ایشان آن كس را ظفر باشد كه غالب گردد.

مجموعه ای از تعابیر مختلف در باب دیدن شیر جنگل در خواب

اگر بیند تعبیر خواب شیر جنگل كه شیر از عقب وی می آمد و به وی نمی رسید، دلیل است از پادشاه ترسی بیند. اگر در خواب بیند كه از شیر می گریخت و شیر او را طلب نكرد، دلیل است از آن چه ترسد ایمن گردد. اگر بیند كه گوشت شیر خورد، دلیل است از پادشاه خلعت یابد. ابراهیم كرمانی گوید : دیدن شیر به خواب، تعبیر خواب شیر جنگل دلیل پادشاه باشد. اگر بیند كه با شیر مجامعت كرد، دلیل است از پادشاه خواری بیند

مجموعه ای از تعابیر مختلف در باب دیدن شیر جنگل در خواب

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن شیر ، سلطان جنگل در خواب ، نشانة تعبیر خواب شیر جنگل آن است كه نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد .

۲ـ اگر خواب ببینید شیر درنده ای را رام كرده اید ، تعبیر خواب شیر جنگل نشانة پیروزی در هر كاری است .

مجموعه ای از تعابیر مختلف در باب دیدن شیر جنگل در خواب

۳ـ اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه های تعبیر خواب شیر جنگل خود اسیر كرده است ، نشانة آن است كه در مقابل حملة دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند .

۴ـ دیدن شیرها در قفس حیوانات ، نشانة آناست كه پیروزی شما بستگی به توانایی شما در مقابله با مخالفین دارد .

۵ـ اگر خواب ببینید مردی شیری را به درون قفس می برد یا از قفس خارج می كند ، تعبیر خواب شیر جنگل نشانة آن است كه با قدرت روحی خود بر مشكلات غلبه خواهید كرد ، و مورد لطف و محبت دیگران قرار خواهید گرفت .

مجموعه ای از تعابیر مختلف در باب دیدن شیر جنگل در خواب

۶ـ دیدن شیر جوان در خواب ، علامت آن است تعبیر خواب شیر جنگل كه به طرز عاقلانه ای به زندگی و كارهای خود رسیدگی كنید .

یقینأ به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت .

۷ـ اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند ، نشانة آن است كه خواستگارانی درستكار و زیبا خواهد داشت .

مجموعه ای از تعابیر مختلف در باب دیدن شیر جنگل در خواب

۸ـ اگر دختری خواب ببیند شیری از غار بیرون می آید ، نشانة آن است كه به ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسید .

۹ـ شنیدن غرش شیر در خواب ، علامت آن است كه به مقامی غیر منتظره دست تعبیر خواب شیر جنگل خواهید یافت .

مجموعه ای از تعابیر مختلف در باب دیدن شیر جنگل در خواب

۱۰ـ اگر خواب ببینید شیری روی شما افتاده ، تعبیر خواب شیر جنگل می غرد و دندانهایش را با خشم نزدیك صورتتان می آورد ، نشانة آن است كه بعد از كسب قدرت شكست شما را تهدید خواهد كرد .

۱۱ـ دیدن پوست شیر در خواب ، نشانة پیشرفت مالی و كسب شادمانی است .

۱۲ـ اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده اید ، نشانة آن است كه با شجاعت در مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید كرد .

مجموعه ای از تعابیر مختلف در باب دیدن شیر جنگل در خواب

۱۳ـ اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می كنید ، نشانة آن است كه شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد .

تعبیر خواب شیر جنگل , تعبیر خواب شیر جنگل در خانه , تعبیر خواب شیر جنگل دیدن , تعبیر خواب شیر جنگل سفید

حضرت دانيال گويد:
اگر درخواب بيند كه او را پادشاه شيري داد، دليل است وي را بر ولايتي حاكم گرداند. تعبیر خواب شیر جنگل اگر بيند كه بر پشت شير نشست، دليل است منزلتي تمام حاصل كند.

جابرمغربي گويد:

مجموعه ای از تعابیر مختلف در باب دیدن شیر جنگل در خواب

ديدن شير نر درخواب، دليل است بر پادشاه و شير ماده، زن پادشاه اگر بيند كه شير ماده را مي دوشد، دليل است دبير پادشاه گردد. اگر اين خواب را زني بيند، دايه پسر پادشاه شود. اگر بيند شير را بر پشت گرفته بود، دليل است بر دشمن ظفر يابد. اگر بيندشير او را بگزيد، دليل كه او را از دشمن مضرت رسد. اگر بيند كه شير در برگرفت، دليل است مطرب پادشاه گردد. اگر بيند كه با شير طعام خورد، دليل است تعبیر خواب شیر جنگل مال پادشاه خورد.

مجموعه ای از تعابیر مختلف در باب دیدن شیر جنگل در خواب

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن شير در خواب برسه وجه بود.
اول: پادشاه.
دوم: مردي دلير.
سوم: دشمن قوي.

تعبیر خواب شیر جنگل

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.