تعبیر خواب بچه دار شدن لاک پشت

درباره تعبیر خواب لاک پشت بدانید

تعبیر خواب لاک پشت لاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و آرام که پند می دهد و خیر و صلاح انسان ها را می خواهد. اگر در خواب ببینید که لاک پشتی دارید که مربوط به شماست، تعبیر خواب لاک پشت مثلا در باغ یا ملک شما زندگی می کند نشان آن است که به صبر و حوصله نیاز دارید.ضمیر و درونتان شما را به صبر و حوصله و بردباری دعوت می کند و تعبیر خواب لاک پشت این دعوت را با نشان دادن لاک پشت به شما می رساند

درباره تعبیر خواب لاک پشت بدانید

تعبیر خواب لاک پشت ,تعبیر خواب بچه لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت دریایی , لاک پشت در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب لاک پشت بدانید

محمد بن سیرین گوید :

تعبیر خواب لاک پشت اگر در خواب بیند لاك پشت داشت یا در خانه آمد، دلیل است او را با زاهدی صحبت افتد. اگر بیند گوشت لاك پشت خورد، دلیل است به قدر آن تعبیر خواب لاک پشت علم آموزد

درباره تعبیر خواب لاک پشت بدانید

تعبیر خواب لاک پشت ,تعبیر خواب بچه لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت دریایی , لاک پشت در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب لاک پشت بدانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیر خواب لاک پشت دیدن لاک پشت در خواب برسه وجه است. اول: مردی عالم. دوم: مردی زاهد. سوم: مردی صناع.

درباره تعبیر خواب لاک پشت بدانید

تعبیر خواب لاک پشت ,تعبیر خواب بچه لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت دریایی , لاک پشت در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب لاک پشت بدانید

تعبیر خواب لاک پشت اگر در خواب ببينيد بر لاک پشتي نشسته ايد به يک سفر دور مي رويد يا در دريا مسافرت خواهيد کرد که اين سفر شما بسيار طولاني خواهد بود. اگر در خواب ببينيد گوشت لاک پشت مي خوريد عمرتان طولاني خواهد بود تعبیر خواب لاک پشت يا ميراثي به شما مي رسد که صاحب آن پول و ثروت در دياري بعيد مي زيسته و اکنون هم آن مرده ريگ در فاصله اي دور قرار دارد.

تعبیر خواب لاک پشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.