تعبیر خواب دیدن بیماری دیگران

درباره تعبیر خواب بیماری از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب بیماریاگر كسي در خواب بيند كه بيمار است، دليل كه دين او به فساد است تعبیر خواب بیماری و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضي گويند كه در آن سال بميرد. اگر بينداز بيماري تندرست شده است و در خانه خويش نبود تعبیر خواب بیماریو با كس سخن نمي گفت، دليل كه بيماري بر وي دراز شود و برخطر بوده باشد كه بميرد،

درباره تعبیر خواب بیماری از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب دیدن بیماری دیگران , تعبیر خواب دیدن بیماری , تعبیر خواب دیدن بیماری عزیزان , بیماری در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب بیماری از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

ابراهيم كرماني گويد:
تعبیر خواب بیماریاگر بيند بيمار و برهنه است، دليل كه زود بميرد. و معبران گفته اند كه بيماري در خواب، تعبیر خواب بیماری دليل بر فسق و فجور كند و غم و اندوه از قبل سلطان يا از قبل عيال بدو رسد.

درباره تعبیر خواب بیماری از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب دیدن بیماری دیگران , تعبیر خواب دیدن بیماری , تعبیر خواب دیدن بیماری عزیزان , بیماری در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب بیماری از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
تعبیر خواب بیماریبيماري در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسي ببيند که بيمار است و از رنجوري رنج مي برد خواب او مي گويد که با مردم و اطرافيان خويش صديق و راستگو نيست و به ديگران دروغ مي گويد تعبیر خواب بیماری و خيانت مي کند. چنانچه بيننده خواب در خواب ببيند که بيمار است و تعبیر خواب بیماری در خانه خودش نيست و چنانچه ببيند بيمار است و با کسي حرف نمي زند بيمار مي شود و بيماري او طولاني مي گردد تعبیر خواب بیماریولي اگر ببيند حرف مي زند بيمار مي شود و زود شفا ميابد.

درباره تعبیر خواب بیماری از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب دیدن بیماری دیگران , تعبیر خواب دیدن بیماری , تعبیر خواب دیدن بیماری عزیزان , بیماری در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب بیماری از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

جابر مغربي گويد: تعبیر خواب بیماری بيماري هاي گوناگون در خواب، دليل است بر خوار شدن فريضت ها و سنتها. تعبیر خواب بیماریحضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر كسي بيند كه بيمار است و از علت خويش مي ناليد، دليل كه از غم ايمن شود. اگر از بيمار قانع و راضي و شاكر بود، تاويلش به نيكي و صحت است. اگر بيند تعبیر خواب بیماریبيمار و برهنه است، دليل كه اجلش نزديك آمده باشد.  

تعبیر خواب بیماری

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.