تعبیر خواب عقرب و موجودات نیش دار و نیش زننده

تعبیر خواب عقرب و موجودات نیش دار و نیش زننده تعبیر خواب عقرب و موجودات نیش دار و نیش زننده تعبیر خواب عقرب ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب عقرب، دشمن ضعیف می‌باشد. …

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

درباره تعبیر خواب سگ چقدر می دانید تعبیر خواب سگاگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما …

توزیع ساعت دستبندی اسپرت در فروشگاه

توزیع ساعت دستبندی اسپرت در فروشگاه این نوع ساعتـها نیاز دارند تا هر چند ساعت یکبار با دست کوک شوند. توزیع ساعت دستبندی اسپرت در فروشگاه QUARTZ (کوارتز): این ساعتها از بلور …

درباره تعبیر خواب بیماری از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب بیماریاگر كسي در خواب بيند كه بيمار است، دليل كه دين او به فساد است تعبیر خواب بیماری و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضي گويند كه در آن سال بميرد. اگر بينداز بيماري تندرست شده است و در خانه خويش نبود تعبیر خواب بیماریو با كس سخن نمي گفت، دليل كه بيماري بر وي دراز شود و برخطر بوده باشد كه بميرد،

درباره تعبیر خواب بیماری از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب دیدن بیماری دیگران , تعبیر خواب دیدن بیماری , تعبیر خواب دیدن بیماری عزیزان , بیماری در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب بیماری از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

ابراهيم كرماني گويد:
تعبیر خواب بیماریاگر بيند بيمار و برهنه است، دليل كه زود بميرد. و معبران گفته اند كه بيماري در خواب، تعبیر خواب بیماری دليل بر فسق و فجور كند و غم و اندوه از قبل سلطان يا از قبل عيال بدو رسد.

درباره تعبیر خواب بیماری از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب دیدن بیماری دیگران , تعبیر خواب دیدن بیماری , تعبیر خواب دیدن بیماری عزیزان , بیماری در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب بیماری از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
تعبیر خواب بیماریبيماري در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسي ببيند که بيمار است و از رنجوري رنج مي برد خواب او مي گويد که با مردم و اطرافيان خويش صديق و راستگو نيست و به ديگران دروغ مي گويد تعبیر خواب بیماری و خيانت مي کند. چنانچه بيننده خواب در خواب ببيند که بيمار است و تعبیر خواب بیماری در خانه خودش نيست و چنانچه ببيند بيمار است و با کسي حرف نمي زند بيمار مي شود و بيماري او طولاني مي گردد تعبیر خواب بیماریولي اگر ببيند حرف مي زند بيمار مي شود و زود شفا ميابد.

درباره تعبیر خواب بیماری از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب دیدن بیماری دیگران , تعبیر خواب دیدن بیماری , تعبیر خواب دیدن بیماری عزیزان , بیماری در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب بیماری از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

جابر مغربي گويد: تعبیر خواب بیماری بيماري هاي گوناگون در خواب، دليل است بر خوار شدن فريضت ها و سنتها. تعبیر خواب بیماریحضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر كسي بيند كه بيمار است و از علت خويش مي ناليد، دليل كه از غم ايمن شود. اگر از بيمار قانع و راضي و شاكر بود، تاويلش به نيكي و صحت است. اگر بيند تعبیر خواب بیماریبيمار و برهنه است، دليل كه اجلش نزديك آمده باشد.  

تعبیر خواب بیماری

آخرین بروز رسانی در : جمعه 21 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.