تعبیر خواب ساعت دیواری بزرگ

درباره تعبیر خواب ساعت از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب ساعت در روياهاي ما ساعت دوستي است صديق که دروغ نمي گويد ولي ممکن است اشتباه کند.تعبیر خواب ساعت اگر در خواب …

خواص بادمجان در بارداری

از بادمجان چقدر می دانید بادمجان پیش از سرخ کردن بادمجان برای گرفتن تلخی آن این ترفند را به کار ببرید: بادمجان ها را پس از پوست کندن از وسط به دو …

مضرات توت خشک

خواص توت خشک را می شناسید توت خشکافراد دیابتی به منظور پیشگیری از افزایش قند خون‌شان معمولا پرهیزهای زیادی می‌کنند که یکی از آنها استفاده از توت خشک به جای قند در …

تعبیر خواب دیدن میمون های گوش دراز در خانه

تعبیر خواب میمون , تعبیر خواب میمون سیاه رنگ , تعبیر خواب میمون سیاه , تعبیر خواب میمون قهوه ای

تعبیر خواب دیدن میمون های گوش دراز در خانه

جابر مغربی گوید :

تعبیر خواب میمون اگر دید بوزینه را بكشت، دلیل كه بیمار شود و زود شفا یابد. اگر دید كه بوزینه بتعبیر خواب میمونر اسب نشسته بود، دلیل كه جهودی با زن او فساد كند. و بوزینه ماده زنی مفسده و جادوگر است. اگر دید كه بوزینه به خانه درآمد، دلیل كه او را جادو كنند. اگر دید بوزینه با وی سخن گفت، دلیل كه زن با وی دراز زبانی كند. اگر دید بوزینه او بگزید، دلیل كه بیمار شود یا از عیال خود دشنام شنود. اگر دید بوزینه به وی چیزی داد تا بخورد، دلیل كه مال خویش را بر اهل بیت هزینه كند

تعبیر خواب دیدن میمون های گوش دراز در خانه

محمد بن سیرین گوید :

بوزینه در خواب، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است. اگر دید بر بوزینه نشسته بود و آن بوزینه مطیع او بود، دلیل كه بر دشمن غالب شود و او را قهر كند. اگر دید با بوزینه نبرد میتعبیر خواب میمون كرد و بر وی چیره شد، دلیل كه بیمار شود و از آن شفا نیابد، یا عیبی بر تن او پدید آید كه از آن خلاصی نیابد

تعبیر خواب دیدن میمون های گوش دراز در خانه

تعبیر خواب میمون , تعبیر خواب میمون سیاه رنگ , تعبیر خواب میمون سیاه , تعبیر خواب میمون قهوه ای

تعبیر خواب دیدن میمون های گوش دراز در خانه

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

اگر دید بوزینه تعبیر خواب میمونرا بكشت، دلیل كه دشمن را قهر كند. اگر دید گوشت او بخورد، دلیل كهتعبیر خواب میمون در رنجی و غیبی گرفتار آید. اگر دید كسی بوزینه به وی بخشید، دلیل كه كسی دشمنی او ظاهر كند.

تعبیر خواب دیدن میمون های گوش دراز در خانه

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

میمون تعبیر خواب میموندر خواب، مردی است که نماد دشمنی و ارتکاب گناه است و همچنین نشانه اعمالی است که مایه خشم مردم میگردد. ممکن است دیدن میمون، بر یهود دلالت داشته باشد. همچنین میمون در خواب، به مردتعبیر خواب میمونی فقیر و مستمند تعبیر میشود که نعمتها از او گرفته شده است.

تعبیر خواب دیدن میمون های گوش دراز در خانه

تعبیر خواب میمون , تعبیر خواب میمون سیاه رنگ , تعبیر خواب میمون سیاه , تعبیر خواب میمون قهوه ای

تعبیر خواب دیدن میمون های گوش دراز در خانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بوزینه در خواب های ما نماینده انواع میمون ها است غیر از گوریل و ارانگتعبیر خواب میمونوتان. بوزینه در خواب دشمنی است چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست بل که بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می کند بخصوص با بیننده خواب.

تعبیر خواب دیدن میمون های گوش دراز در خانه

اگر دیدید بوزینه اتعبیر خواب میمونی در خانه دارید کسی در محدوده خانه شما یا محلی که کار می کنید با شما دشمنی و خصومت دارد و عداوت می ورزد و توطئه و سعایت می کند. چنان چه دیدید بوزینه ای را با ریسمان یا زنجیر بسته اید و به دنبال خود می کشتعبیر خواب میمونید و می برید بر دشمنی که دارید پیروز می شوید. اگر بوزینه از مقابل شما گریخت امنیت خواهید یافت اما باید هوشیار باشید زیرا از گزند مجدد او در امان نخواهید بود. اگر در خواب دیدید که به دنبال بوزینه ای می دوید و می خواهید او را بگیرید و بوزینه از درخت به دیوار و از دیوار به حیاط می جهد و شما را با خود می کشاند کسی هست که با فریب و نیرنگ،

تعبیر خواب دیدن میمون های گوش دراز در خانه

امری را بهتعبیر خواب میمون شما مشتبه می کند و مدتی شما را سرگردان و معطل نگه می دارد. اگر بوزینه ای به دنبال شما می دوید و شما از مقابلش می گریختید به قدر دوری و نزدیکی بوزینه مورد تهدید یک بیماری هستید. چنان چه بوزینه ای در خانه داشتید که در عالم خواب احتعبیر خواب میمونساس کردید به شما هدیه داده فریب خواهید خورد.اگر هدیه گرفتید کسی دشمنی خودش را با شما ظاهر می کند و اگر بوزینه ای هدیه دادید شما با کسی که بوزینه را گرفته دشمنی می کنید.

تعبیر خواب دیدن میمون های گوش دراز در خانه

بوزینه ماده زنی است مفسده جو و فتنه انگیز که باید مراقب او باشید و چنان چه این بوزینه ماده به آغوش شما جست و دستتعبیر خواب میمون به گردنتان حلقه نمود زنی در صدد اغوای شما بر می آتعبیر خواب میمونید. اگر دیدید بوزینه شما را گاز گرفت بیمار می شوید یا با همسرتان اختلاف پیدا می کنید. با بوزینه هم غذا شدن ارتکاب گناهی است بزرگ در ردیف گناهان کبیره.

تعبیر خواب دیدن میمون های گوش دراز در خانه

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ دیدنتعبیر خواب میمون میمون در خواب ، نشانة آن است كه مردم ریاكار برای پیشبرد اهداف خود چاپلوسی شما را می كنند .

۲ـ دیدن میمون مرده در خواب ، نشانة آن است كه سر سخت ترین دشمنتعبیر خواب میمونان شما به زودی نابود خواهند شد .

تعبیر خواب دیدن میمون های گوش دراز در خانه

۳ـ اگر دختری خواب میمون ببیند تعبیر خواب میمون، نشانة آن است كه چون نامزدش به بی وفایی او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج كند .

۴ـ اگر زنی در خواب به میمونی غذا بدهد ، دلالت بر آن دارد كه آدمتعبیر خواب میمون متملقی اسرار او را فاش خواهد كرد .

تعبیر خواب دیدن میمون های گوش دراز در خانه

درکتاب تعبیر خواب میمونسرزمین رویاها آمده است :

خواب میمون : رازتان را برای كتعبیر خواب میمونسی فاش نكنید

اشخاص بی پتعبیر خواب میمونول خواب میمون ببینند : پول

پولدارها خواب میمون ببینند : بیماری و دردسر

تعبیر خواب دیدن میمون های گوش دراز در خانه

شما یك میتعبیر خواب میمونمون دارید : یك دوست دورو و مزدور در كنار شماست .

میمونها در حال بازی : معاملات و مذاكراتتعبیر خواب میمون سودمند ملك و مسكن

میتعبیر خواب میمونمونها درون قفس : در عشق به مانع بر میخورید .

تعبیر خواب دیدن میمون های گوش دراز در خانه

یك بچه میمون : شانتعبیر خواب میمونس در عشق

تعبیر خواب میمون

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 6 آبان 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.