تعبیر خواب گم شدن کفش - جسارت

تعبیر خواب گم شدن کفش

درباره تعبیر خواب کفش چقدر می دانید

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

تعبیر خواب کفشدیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود.
اول: زن — دوم: خادم. — سوم: کنیزک.
تعبیر خواب کفشچهارم: قوت. —  پنجم: معیشت.  —ششم: مال.  —هفتم: سفر

درباره تعبیر خواب کفش چقدر می دانید

‫تعبیر خواب گم شدن کفش ‫, تعبیر خواب کفش‫ , تعبیر خواب خریدن کفش , خواب کفش دیدن

درباره تعبیر خواب کفش چقدر می دانید

اگر کفش را سبز بیند،تعبیر خواب کفش دلیل که آن زن مستوره بود. اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود. اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود

تعبیر خواب کفشديدن خواب کفش به معني جنس مؤنث مي باشد وکفش هر کس مربوط به فاميلهاي درجه اول مونت آن شخص مي باشد

درباره تعبیر خواب کفش چقدر می دانید

‫تعبیر خواب گم شدن کفش ‫, تعبیر خواب کفش‫ , تعبیر خواب خریدن کفش , خواب کفش دیدن

درباره تعبیر خواب کفش چقدر می دانید

تعبیر خواب کفشکفش در خواب ما زن است و همسر براي زنان ديدن کفش در خواب زندگي زناشوئي است که شوهر اصل کلي آن است. اگر زن داريد و در خواب کفش ببينيد خواب شما به همسرتان بر مي گردد وتعبیر خواب کفش نوئي و کهنگي و رنج و راحت آن اشاره اي است به روابط بيننده خواب و همسرش. ولي اگر بيننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببينيد کفشي جديد و نو پوشيده ازدواج مي کند.تعبیر خواب کفشاگر مردي در خواب ببيند کفش هايش لنگه به لنگه پوشيده از همسرش جدا مي شود و چنانچه مرد مجردي اين خواب را ببيند زني کج خو و بد خلق نصيب او مي شود.

درباره تعبیر خواب کفش چقدر می دانید

‫تعبیر خواب گم شدن کفش ‫, تعبیر خواب کفش‫ , تعبیر خواب خریدن کفش , خواب کفش دیدن

درباره تعبیر خواب کفش چقدر می دانید

تعبیر خواب کفش خانم آیتانوس می گفت: دیدن جعبه کفش در خواب مادر زن است به همین علت مردان غربی کفش خود را بدون جعبه می خرند و به خانه می برند تعبیر خواب کفشو شرقی ها علاقه دارند که حتما کفششان جعبه داشته باشد

تعبیر خواب کفش

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.