تعبیر خواب درخت انبه

درباره تعبیر خواب درخت از معبران بزرگ بخوانید

هر درختي که ميوه دارد دليل بر نعمت است تعبیر خواب درخت بر قياس ميوهء آن درخت
 تعبیر خواب درختاگر کسي بيند از درخت ميوه دار ميوه خورد دليل که به قدر آن منفعت مالي از کسي بيابد

درباره تعبیر خواب درخت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب درخت , تعبیر خواب درخت سیب , تعبیر خواب درخت توت , تعبیر خواب درخت انگور

درباره تعبیر خواب درخت از معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب درخترگ وبيخ درخت دليل است بر رضاي خداوند در دين .اگر بيند رگهاي درخت قوي بود دليل که زکات تمام دهد . تعبیر خواب درخت اگر خلاف اين بيند زکات مال تمام ندهد
پوست درخت دليل است بر روزه داشتن خداوند خواب اگر بيند پوست  تعبیر خواب درختدرخت قوي بود دليل که خداوندش روزه دار است

درباره تعبیر خواب درخت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب درخت , تعبیر خواب درخت سیب , تعبیر خواب درخت توت , تعبیر خواب درخت انگور

درباره تعبیر خواب درخت از معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب درختدیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است تعبیر خواب درخت و درخت بی بر مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی کند. و هر درخت که در ناحیه عجم است،  تعبیر خواب درختدلیل بر مردمان عجم کند و هر درختی که معروف نباشد و در مسجد یا در محل نماز است

درباره تعبیر خواب درخت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب درخت , تعبیر خواب درخت سیب , تعبیر خواب درخت توت , تعبیر خواب درخت انگور

درباره تعبیر خواب درخت از معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب درخت  درختي را در نظر بگيريد که شاخه و برگ فراوان دارد. اين شاخه ها به ترتيب  تعبیر خواب درختهر چه از تنه درخت دورتر مي شوند نازکتر مي گردند و متفرق تر. در خواب تنه درخت شما هستيد و شاخه ها فرزندان و متعلقان و خانواده شما تعبیر خواب درخت که مانند شاخه هاي درخت تقدم و تاخر دارند و درجه و ميزان قرابتشان متفاوت است.

تعبیر خواب درخت

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.