تعبیر خواب مردن نزدیکان

درباره تعبیر خواب مردن می دانید تعبیر خواب مردن اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل بزرگی بود، تعبیر خواب مردندینش نقصان …

تعبیر خواب مرده بدون لباس

درباره تعبیر خواب مرده از معبران بزرگ بخوانید ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب مرده اگر ديد مرده زنده شد. دليل كه حالش نيكو بود. خاصه مرده را گشاده روي بيند تعبیر خواب …

تعبیر خواب خرما خوردن و خرما چیدن از نخل های بلند و پربار

تعبیر خواب خرما خوردن و خرما چیدن از نخل های بلند و پربار تعبیر خواب خرما خوردن و خرما چیدن از نخل های بلند و پربار تعبیر خواب خرما دیدن خرما، مال …

درباره تعبیر خواب برف چقدر می دانید

یوسف نبی علیه السلام گوید:

تعبیر خواب برفدیدن برف بی هنگام لشگر باشد

تعبیر خواب برفدیدن برف با هنگام فراخی روزی است

دیدن برف در زمین قحط باشد

درباره تعبیر خواب برف چقدر می دانید

عبیر خواب برف حضرت یوسف , تعبیر خواب برف , تعبیر خواب برف باریدن , برف در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب برف چقدر می دانید

تعبیر خواب برفعموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فقط این می ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم. اگر در خواب ببینید جایی برف می بارد که آنجا را نمی شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می رسد تعبیر خواب برفولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی دانید عامل آن چیست. تعبیر خواب برفتعبیر خواب برفاما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود

درباره تعبیر خواب برف چقدر می دانید

عبیر خواب برف حضرت یوسف , تعبیر خواب برف , تعبیر خواب برف باریدن , برف در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب برف چقدر می دانید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب برفبرف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند.تعبیر خواب برف در این حالت انسان غمگین می شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می بیندتعبیر خواب برف زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خوابد برف در خواب می بیند.

درباره تعبیر خواب برف چقدر می دانید

عبیر خواب برف حضرت یوسف , تعبیر خواب برف , تعبیر خواب برف باریدن , برف در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب برف چقدر می دانید

محمد بن سيرين گويد:تعبیر خواب برف  برف به خواب ديدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندكي ديده بود. اگر در زمستان برف بيند، يا به جايگاهي كه پيوسته در انجا برف است، دليل كه اهل آن موضع را غم و اندوه رسد. تعبیر خواب برفجابرمغربي گويد: ديدن برف به خواب لشگر هزيمتي است، خاصه با برف كه با برف بيند.

تعبیر خواب برف

آخرین بروز رسانی در : شنبه 8 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.