تعبیر خواب گربه سیاه

درباره تعبیر خواب گربه بدانید

 تعبیر خواب گربهابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و  تعبیر خواب گربهبر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد.

درباره تعبیر خواب گربه بدانید

‫تعبیر خواب گربه سیاه , ‫تعبیر خواب گربه , گربه در خواب دیدن , خواب گربه

درباره تعبیر خواب گربه بدانید

 تعبیر خواب گربهگربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می کند. حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد  تعبیر خواب گربهو دیده شده که برای دفاع از بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است

درباره تعبیر خواب گربه بدانید

‫تعبیر خواب گربه سیاه , ‫تعبیر خواب گربه , گربه در خواب دیدن , خواب گربه

درباره تعبیر خواب گربه بدانید

ابراهیم کرمانی گوید:
 تعبیر خواب گربهاگر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود.

درباره تعبیر خواب گربه بدانید

‫تعبیر خواب گربه سیاه , ‫تعبیر خواب گربه , گربه در خواب دیدن , خواب گربه

درباره تعبیر خواب گربه بدانید

 تعبیر خواب گربه منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب گربه گوید : ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی تعبیر می شود دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که تعبیر خواب گربه مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد.

تعبیر خواب گربه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.