تعبیر خواب دود

تعبیر خواب دود | تعبیرخواب دود | tabire khab

تعبیر خواب دود,تعبير خواب دود كشيدن,تعبیر خواب دود سیگار,تعبیر خواب دوده,تعبیر خواب دودکش,تعبير خواب دود سياه,تعبیر خواب دود و آتش,تعبير خواب دود آتش,تعبیر خواب دود قلیان,تعبیر خواب دود آتش,تعبير خواب دود سيگار,تعبیر دود سیگار در خواب,تعبیر خواب دوده سیاه,تعبير خواب دوده,تعبیر خواب دیدن دود سیاه,تعبير خواب دود و اتش,تعبیر خواب آتش با دود,تعبیر خواب آتش بی دود,تعبیر خواب آتش بدون دود

تعبیر خواب دود , تعبير خواب دود كشيدن , تعبیر خواب دود سیگار

خواب دود یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم دود در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب دود می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب دود را مطالعه نمایید و متوجه شوید دود چه تعبیری دارد

تعبیر خواب دود از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب دود ، پادشاه ستمگر است

تعبیر خواب دود از دید جابر مغربی

تعبیر خواب دیدن شهری که بدون آتش از آن دود بلند می شود ، توبه است

تعبیر خواب دود از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب دیدن دود ، غم و فتنه است

تعبیر خواب دود گرفتن آسمان خانه به طوری که ندانید دود از کجاست ، مشکل خانوادگی است

تعبیر خواب دود سیگار ، افسردگی است

تعبیر خواب دود بلند شدن از آشپزخانه ، اختلاف با همسر است

تعبیر خواب دود بلند شدن از لباس ، مردم پشت سر شما حرف می زنند

تعبیر خواب رشته ای دود به سمت شما می آید ، خبر بد است

تعبیر خواب دود از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن دود ، تردید و سردرگمی در هوس ها است

تعبیر خواب قرار گرفتن در میان دود و جایی را ندیدن ، آسیب دیدن از طرف آدم های چاپلوس است

تعبیر خواب دود | دود در خواب دیدن | تعبیر خواب

34 comments

 1. دود در خواب جنگ و فتنه است یا غم و انده و کسالت

 2. غم و اندوهی که شما را افسرده می کند ولی نمی گریاند. همه عواملی که قلب را تکدر می بخشند و نهایت موجب ملال و افسردگی می شوند به صورت دود در خواب ظاهر می گردند.

 3. جنگ و فتنه نیز برخورد شدید شغلی یا اختلاف و بگو مگوی خانوادگی است

 4. اگر ببینید که دود به جای این که از زمین به آسمان برود از آسمان به زمین می آید اثر آن بیشتر است.

 5. اگر دیدید آسمان خانه شما را دود گرفته به طوری که ندانید آن دود از کجاست نشان آن است که گرفتاری خانوادگی برای شما پیدا می شود و از جهت خانواده ناراحت و اندوهگین می گردید

 6. اگر دود سیگار یا دود اندک دیدید افسردگی اندک است و زود گذر

 7. اگر دیدید دود از خانه شما بلند می شود و می رود بهتر از این است که ببینید که دود از جائی دیگر به خانه شما می آید.

 8. اگر دود از آشپز خانه شما بیرون می آمد با همسرتان اختلاف پیدا خواهید کردو از جانب او آزرده می شوید

 9. اگر دیدید دود از لباس شما بر می خیزد مردم پشت سرتان بد خواهند گفت و شخصیت شما را مورد سئوال قرار می دهند.

 10. اگر دیدید رشته ای دود به سمت شما می آید خبر بد به شما می دهند.

 11. محمدبن سیرین گوید: دود به خواب ، سلطانی ستمگر باشد. ا

 12. اگر بیند در جانب مشرق یا به جانب مغرب دودی عظیم بود، دلیل کند که مردم آن دیار از سلطان، جور و ستم رسد و در محنت او گرفتار گردند

 13. اگر بیند دود در عالم برنخاسته و آتش زبانه می زد، دلیل است که فتنه و بلا در آن عالم پدید آید

 14. جابر مغربی گوید: اگر بیند در شهر یا در ولایتی، بی آن که آتشی بود دود بر می آمد، دلیل است که اهل آن موضع را از حق تعالی بیم بود و توبه باید کرد

 15. اگر بیند از خانه یا دکان او دود بیرون می آمد، دلیل که شاهی ظالم وی را مصادره و مالش بستاند.

 16. دود به خواب، سلطاني ستمگر باشد. اگر بيند در جانب مشرق يا به جانب مغرب دودي عظيم بود، دليل كند كه مردم آن ديار از سلطان، جور و ستم رسد و در محنت او گرفتار گردند.

 17. اگر بيند دود در عالم برنخاسته و آتش زبانه مي زد، دليل است كه فتنه و بلا در آن عالم پديد آيد.

 18. دود در خواب جنگ و فتنه است يا غم و انده و کسالت. غم و اندوهي که شما را افسرده مي کند ولي نمي گرياند. همه عواملي که قلب را تکدر مي بخشند و نهايت موجب ملال و افسردگي مي شوند به صورت دود در خواب ظاهر مي گردند. جنگ و فتنه نيز برخورد شديد شغلي يا اختلاف و بگو مگوي خانوادگي است. بحث بين زن و شوهر نقار و کدورت بين فرزندان و پدر و مادر. اگر ببينيد که دود به جاي اين که از زمين به آسمان برود از آسمان به زمين مي آيد اثر آن بيشتر است. اگر ديديد آسمان خانه شما را دود گرفته به طوري که ندانيد آن دود از کجاست نشان آن است که گرفتاري خانوادگي براي شما پيدا مي شود و از جهت خانواده ناراحت و اندوهگين مي گرديد. اگر دود سيگار يا دود اندک ديديد افسردگي اندک است و زود گذر. اگر ديديد دود از خانه شما بلند مي شود و مي رود بهتر از اين است که ببينيد که دود از جائي ديگر به خانه شما مي آيد. اگر دود از آشپز خانه شما بيرون مي آمد با همسرتان اختلاف پيدا خواهيد کردو از جانب او آزرده مي شويد. اگر ديديد دود از لباس شما بر مي خيزد مردم پشت سرتان بد خواهند گفت و شخصيت شما را مورد سئوال قرار مي دهند. اگر ديديد رشته اي دود به سمت شما مي آيد خبر بد به شما مي دهند.

 19. جابر مغربى گويد: اگر بيند در شهر يا در ولايتى، بى‌آنكه آتشى بود دود برمى‌آمد، دليل است كه اهل آن موضع را از حق تعالى بيم بود و توبه بايد كرد. اگر بيند از خانه يا دكان او دود بيرون مى‌آمد، دليل كه شاهى ظالم وى را مصادره و مالش بستاند.

 20. بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه از شدت دود نمى‌توانيد جايى را ببينيد، به اين معناست كه در دام حيله‌گر گرفتار مى‌شود.

 21. برايت مى‌گويد: ديدن دود سياه، نشانه‌ى شنيدن اخبار ناگوار است. ديدن دود سفيد، نشانه‌ى شنيدن اخبار خوشايند است.

 22. اگر در خواب دود آتش ببينيد، به اين معناست كه به مقام بالايى دست پيدا مى‌كنيد.

 23. بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى دودكش در خواب، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه دود از دودكش برمى‌خيزد، به اين معناست كه در انجام كارى موفق هستيد. اگر خواب ببينيد كه از دودكش پايين مى‌آييد، به اين معناست كه كار ناردستى انجام مى‌دهيد. بالا رفتن از دودكش در خواب، بيانگر آن است كه مشكلات را حل مى‌كنيد.

 24. اچ ميلر مى‌گويد: اگر در خواب دودكشى ببينيد كه اطراف آن دودزده است، به اين معناست كه دچار غم و اندوه مى‌شويد. ديدن يك دودكش آهنگرى در خواب، نشانه‌ى آن است كه پولى به دستتان مى‌رسد.

 25. بيتون مى‌گويد: مشاهده دوده در خواب، بيانگر آن است كه در كارتان چندان موفق نيستيد.

 26. محمدنوید

  برايت مى‌گويد: تميز كردن دوده‌هاى، لوله بخارى در خواب، نشانه‌ى موفقيت در انجام يكى از كارهايتان است.

 27. دیدن دود در خواب ، نشانة سردر گم ماندن در هوسها و تردیدهاست .

 28. اگر خواب ببینید در میان دود قرار گرفته اید و جایی را نمی بینید ، علامت آن است که افرادی حیله گر با چرب زبانی شما را قربانی امیال خود خواهند ساخت .

 29. دیدن دود در خواب به طور کلی خوب نیست و اگر کسی دید از سمت چپ و راست محل اقامتش دود بلند می شود، دو گروه از افراد آن محل به خصومت خواهند پرداخت و اگر دید از همه سمت دود به آسمان می رود و آتشی هم شعله می کشد، آن سرزمین گرفتار فتنه و مصیبت می شود و یا حاکم و فرمانروای آن جا به مردم ظلم و ستم فراوان می رساند.

 30. اگر ببینید که دود به جای این که از زمین به آسمان برود از آسمان به زمین می آید اثر آن بیشتر است. اگر دیدید آسمان خانه شما را دود گرفته به طوری که ندانید آن دود از کجاست، نشان آن است که گرفتاری خانوادگی برای شما پیدا می شود. اگر دود سیگار یا دود اندک دیدید افسردگی اندک و زود گذر است.

 31. اگر دیدید دود از خانه شما بلند می شود و می رود بهتر از این است که ببینید که دود از جایی دیگر به خانه شما می آید. اگر دود از آشپز خانه شما بیرون می آمد با همسرتان اختلاف پیدا خواهید کرد و از جانب او آزرده می شوید. اگر دیدید دود از لباس شما بر می خیزد مردم پشت سرتان بد خواهند گفت و شخصیت شما را مورد سئوال قرار می دهند.

 32. دودکش اگر دود داشته باشد نشانه ناراحتی خانوادگی است و اگر دود نداشته باشد از جهت خانواده احساس تامین است.

 33. اگر مرده از دهانش دود کمی بیاید که دراز کشیده وارام است

 34. اگر مرده از دهانش دود کمی بیاید که دراز کشیده وارام است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.