تعبیر خواب آستین پاره

در مورد تعبیر خواب آستین چقدر می دانید

تعبیر خواب آستینتعبیر خواب آستین لوک اويتنهاو میگويد : بلند : افتخار کوتاه :تعبیر خواب آستین ضرر گشاد : خشم شد.

در مورد تعبیر خواب آستین چقدر می دانید

تعبیر خواب آستین , تعبیر خواب آستین پاره , تعبیر خواب آستین کوتاه , تعبیر خواب آستین بلند

در مورد تعبیر خواب آستین چقدر می دانید

تعبیر خواب آستین دیدن خواب رفاه و ثروت برای زنان ، نشانة آن است كه به لذتهای فریبنده تعبیر خواب آستینو ناپایدار دست خواهند یافت 

در مورد تعبیر خواب آستین چقدر می دانید

تعبیر خواب آستین , تعبیر خواب آستین پاره , تعبیر خواب آستین کوتاه , تعبیر خواب آستین بلند

در مورد تعبیر خواب آستین چقدر می دانید

تعبیر خواب آستیناین خواب هشداری است برای زنان تا به جستجوی عشقی حقیقی تعبیر خواب آستیندر زندگی خود باشند.

در مورد تعبیر خواب آستین چقدر می دانید

تعبیر خواب آستین , تعبیر خواب آستین پاره , تعبیر خواب آستین کوتاه , تعبیر خواب آستین بلند

در مورد تعبیر خواب آستین چقدر می دانید

تعبیر خواب آستین پاره و پارگی، موضع و شرایط متفاوت و گوناگون دارد. اگر در خواب دیدید که آستین شما پاره شده زیان مالی می بینید.تعبیر خواب آستین یخه پاره به شما بی احترامی می شود. پارگی پشت لباس به شما تهمت زده می شود و جلوی لباس شما تعبیر خواب آستیناگر پاره بود رازی که دارید و در کتمان و استتار آن می کوشید فاش می گردد

تعبیر خواب آستین

 

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.