تعبیر خواب مارهای کوچک

درباره تعبیر خواب مار اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب ماردیدن مار درخواب ده وجه است.

اول: دشمن پنهان.

دوم: زندگانی.

تعبیر خواب مارسوم: سلامتی

چهارم: پادشاهی.

درباره تعبیر خواب مار اطلاعات بیشتری داشته باشید

پنجم: سپه سالاری.

تعبیر خواب مارششم: دولت.

هفتم: زن.

هشتم: مراد.

تعبیر خواب مارنهم: پسر.

دهم: سیلاب (سیل).

درباره تعبیر خواب مار اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب مار کوچک , ‫تعبیر خواب مار , ‫تعبیر خواب مار سفید , مار در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مار اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب مار، خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود تعبیر خواب مارو چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست تعبیر خواب مارو از وجودش بی اطلاعید

درباره تعبیر خواب مار اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب مار کوچک , ‫تعبیر خواب مار , ‫تعبیر خواب مار سفید , مار در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مار اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب ماردیدن مار در خواب، ممکن است بر عداوت زن و فرزندان با فرد بیننده خواب دلالت داشته باشد تعبیر خواب مارو ممکن است بر همسایهای حسود و شرور دلالت كند. مار در خواب بر دشمنی ثروتمند دلالت دارد.تعبیر خواب مار اگر کسی در خواب ببیند که ماری را به خانهاش آورد، دشمنش او را فریب میدهد و اگر مار را کشت،تعبیر خواب مار بر دشمنش غلبه خواهد کرد

درباره تعبیر خواب مار اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب مار کوچک , ‫تعبیر خواب مار , ‫تعبیر خواب مار سفید , مار در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مار اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب مار گر كسی بیند كه از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذكر یا مقعد او ماری بیرون آمد، دلیل كه فرزند دشمن او است.تعبیر خواب مار اگر بیند كه مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، تعبیر خواب ماردلیل است كه بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

تعبیر خواب مار

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.