همه چیز درباره تعبیر خواب بچه دار شدن و پسر دار شدن

همه چیز درباره تعبیر خواب بچه دار شدن و پسر دار شدن

تعبیر خواب بچه , تعبیر خواب بچه پسر , تعبیر خواب بچه دار شدن , تعبیر خواب بچه گربه

دیدن تعبیر خواب بچه بچه در خواب ، غالباً خوب است و معبران اکثرا، تعبیرهای نیکی برای دیدن بچه در خواب آورده‌اند.

همه چیز درباره تعبیر خواب بچه دار شدن و پسر دار شدن

لوک اویتنهاو تعبیر خواب بچهمی گوید :

فرزند خود : خوشبختی

کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

بچه های کوچک : غم و غصه

دیدن کودکان بیشمار : فلاکت

کودکان زیبارویتعبیر خواب بچه : شادی و سلامتی

همه چیز درباره تعبیر خواب بچه دار شدن و پسر دار شدن

کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

بچه ای که میدود : نیکبختی

تعبیر خواب بچه , تعبیر خواب بچه پسر , تعبیر خواب بچه دار شدن , تعبیر خواب بچه گربه

آنلی بیتونتعبیر خواب بچه م‏یگوید :

دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است كه بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید كرد .

اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد ، نشانة آن است كه متهم به افراط در خوشگذرانیهای غیر اخلاقی خواهد شد .

همه چیز درباره تعبیر خواب بچه دار شدن و پسر دار شدن

اگر  خواب ببینید نوزادی مشغول شنا كردن است ، نشانة آن است كه موفق می شوید از گرفتاریتعبیر خواب بچه و سختی جان سالم به در ببرید .

اگر در خواب نوزاد تازه متولد شده‏اى را ببینید، بیانگر آن است كه روزهاى شادى را خواهید گذراند.

همه چیز درباره تعبیر خواب بچه دار شدن و پسر دار شدن

اگر تعبیر خواب بچهدخترى در خواب مشاهده كنید كه صاحب نوزادى است، بیانگر آن است كه باید مراقب اعمال خود باشد. دیدن نوزاد مرده در خواب، نشانه‏ى ناراحتى و نگرانى است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یك نوزاد قشنگ : شادی و آرامش

یك زن خواب نوزاد ببیندتعبیر خواب بچه : علامت حاملگی

همه چیز درباره تعبیر خواب بچه دار شدن و پسر دار شدن

یك زن آبستن خواب نوزاد ببیند : یك عشق پرسعادت

یك زن شوهردار خواب ببیند كه بچه دار شده : شادی او بزرگ خواهد بود .

یك زن مجرد خواب ببیند كه بچه دار شده : عشقش او را ترك می كند .

تعبیر خواب بچهیك زن بیوه خواب ببیند كه بچه دار شده : مرتكب كارهای نامعقول خواهد شد .

همه چیز درباره تعبیر خواب بچه دار شدن و پسر دار شدن

یك زن بیوه خواب ببیند كه آبستن شده : موفقیت در همة امور

یك نوزاد در حال مكیدن سینة مادرش : خوشی و لذت در زندگی

یك نوزاد در حال مكیدن سینة پرستار : ۱- یك بیماری رنج آور ۲- خطرهای بسیاری شماتعبیر خواب بچه را تهدید می كند مراقب باشید

یك نوزاد خنده رو : دوستان بسیار خوب دور شما را می گیرند .

همه چیز درباره تعبیر خواب بچه دار شدن و پسر دار شدن

یك نوزاد زشت : بدشانسی در آینده

یك نوزاد در بغل دارید : بزودی بچه دار خواهید شد .

یك نوزاد در قنداق : ۱- امید در عشق ۲- حوادث پراز شادی

یك نوزاد كه اولین قدمها را برمی داردتعبیر خواب بچه : مشكلات مختلف در مقابلتان پدیدار می شود .

یك زن از یك بچه پرستاری  می كند : شخصی كه به او اطمینان كامل دارید به شما خیانت خواهد كرد .

یك نوزاد بیمار : یك بیماری سخت در فامیل

همه چیز درباره تعبیر خواب بچه دار شدن و پسر دار شدن

یك نوزاد می گیرید : مشاجره در خانواده

یك نوزاد سرراهی : ناكامی در عشق

یك نوزاد در گهواره : یكنفر مراق شماست اوتعبیر خواب بچهافكار خوبی ندارد .

نوزاد اشخاص دیگر : یك شكست برای مخالفان شما

تعداد زیادی نوزاد : فراوانی در زندگی

همه چیز درباره تعبیر خواب بچه دار شدن و پسر دار شدن

محمدبن سیرین:

اگر بیندتعبیر خواب بچه او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد

اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید

اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد

تعبیر خواب بچه , تعبیر خواب بچه پسر , تعبیر خواب بچه دار شدن , تعبیر خواب بچه گربه

همه چیز درباره تعبیر خواب بچه دار شدن و پسر دار شدن

ابراهیم کرمانی

اگر بیند که طفلی را جایی افکنده بودند و او بازیافت،تعبیر خواب بچه دلیل که از جایی که امید ندارد چیزی به وی رسد.

تعبیر خواب بچه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.