همه چیز درباره تعبیر خواب “شلوار” پاره و لی

تعبیر خواب شلوار | تعبیرخواب شلوار | tabire khab

تعبیر خواب شلوار,تعبیر خواب شلوار پاره,تعبیر خواب شلوار لی,تعبیر خواب شلوار هدیه گرفتن,تعبیر خواب شلوار مشکی,تعبیر خواب شلوار نو خریدن,تعبیر خواب شلوار جین,تعبیر خواب شلوار پاره شده,تعبیر خواب شلوار پاره مرده,تعبیر خواب شلوار پاره پوشیدن,تعبیر خواب لباس پاره مرده,تعبیر خواب لباس پاره پوشیدن,تعبیر خواب لباس عروس پاره,تعبیر خواب دوختن لباس پاره,تعبير خواب پاره شدن شلوار,تعبیر شلوار پاره در خواب,تعبیر خواب شلوار لی آبی,تعبیر خواب شلوار لی پاره,تعبير خواب شلوار لي,تعبیر خواب خریدن شلوار لی,تعبیر خواب خرید شلوار لی,تعبیر خواب لباس لیمویی,تعبیر خواب لباس لی,تعبیر خواب پوشیدن شلوار لی,تعبیر خواب لباس هدیه گرفتن,تعبير خواب لباس هديه گرفتن,تعبیر خواب لباس نو هدیه گرفتن,تعبیر خواب لباس سبز هدیه گرفتن,تعبیر خواب لباس مشکی هدیه گرفتن,تعبير خواب هديه گرفتن شلوار,تعبیر خواب هدیه گرفتن کت و شلوار,تعبیر خواب لباس مشکی,تعبیر خواب لباس مشکی پوشیدن,تعبیر خواب لباس مشکی خریدن,تعبیر خواب لباس مشکی مجلسی,تعبير خواب لباس مشکی,تعبير خواب شلوار مشكي,تعبیر خواب لباس مشکی پوشیدن مرده,تعبیر خواب لباس مشکی عروس,تعبیر خواب لباس نو خریدن

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار , شلوار در خواب دیدن , jufdv o,hf ag,hv

تعبیر خواب شلوار

شوید شلوار چه تعبیری دارد

تعبیر خواب شلوار از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب شلوار سه چیز می تواند باشد

زن-کنیزک-خادم

تعبیر خواب شلوار از دید معبران قدیمی

تعبیر خواب شلوار زن است

تعبیر خواب خریدن شلوار،زن گرفتن است

تعبیر خواب عقرب در میان شلوار بودن دشمنی زن است

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار , شلوار در خواب دیدن , jufdv o,hf ag,hv

تعبیر خواب شلوار پاره

تعبیر خواب شلوار هدیه گرفتن این است که خادمی به او می بخشند

تعبیر خواب داشتن شلوار چرک، عقوبت بد است

تعبیر خواب مردی که شلوار سرخ دارد،بی حرمت شدن است

تعبیر خواب مردی که شلوار زرد دارد،بیمار شدن است

تعبیر خواب شلوار رنگارنگ به پا داشتن زنان نیکو است

تعبیر خواب گم شدن شلوار ،فرار خادم است

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار , شلوار در خواب دیدن , jufdv o,hf ag,hv

تعبیر خواب شلوار لی

تعبیر خواب شلوار از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب شلوار روابط جنسی است نه روابط عاطفی

اضطراب در روابط جنسی است

تعبیر خواب بی شلوار بیرون رفتن این است که مردم در مورد شما حرف میزنند

تعبیر خواب پوشیدن شلوار گشاد و بی قواره سردی رابطه تان با همسرتان است

تعبیر خواب پوشیدن شلوار تنگ،تحت فشار مشکلات قرار گرفتن است

تعبیر خواب پوشیدن شلواری که برای شما نیست این است که زنی با نیت فساد در مسیر زندگیتان قرار می گیرد

تعبیر خواب پوشیدن شلوار نامتعارف این است که از ناحیه همسرتان به آبروی شما لطمه وارد می شود

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار , شلوار در خواب دیدن , jufdv o,hf ag,hv

تعبیر خواب شلوار هدیه گرفتن

دروغ همسرتان است

تعبیر خواب پوشیدن شلوار قرمز به خطر افتادن آبروست

بیماری است

غمگین می شوید

تعبیر خواب پوشیدن شلوار سیاه بد نیست به شرطی که به بقیه لباسهایتان بیاید

تعبیر خواب شلوار از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب شلوار ، وسوسه شدن است

تعبیر خواب پای چپ خود را در پاچه راست شلوار بردن نشانه جادو است

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار , شلوار در خواب دیدن , jufdv o,hf ag,hv

تعبیر خواب شلوار مشکی

شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می یابد، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب باشد به هیچ وجه جنبه _ عاطفی – ندارد. رنگ سرخ پوشیده اید خوب نیست و آبروی شما در مخاطره قرار می گیرد. اگر زرد باشد خودتان و همسرتان در معرض ابتلا به بیماری قرار می گیرید. اگر سبز باشد به سفر می روید و در پایان غمگین می شوید. سیاه بد نیست به شرطی که با بقیه لباستان هماهنگ باشد.

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار , شلوار در خواب دیدن , jufdv o,hf ag,hv

تعبیر خواب شلوار نو خریدن

به خواب دیدن شلوار، دلیل بر زنی عجمی بود یا زنی دون. اگر بیند شلوار بخرید، دلیل که کنیزکی عجمی کند. اگر بیند در میان شلوار او ماری یا کژدمی بود، دلیل که دشمنی با عیال او فساد کند. اگر بیند شلواری به وی بخشیدند، دلیل است خادمی به وی بخشند. اگر در خواب بیند که شلواری چرکین داشت، دلیل عقوبت بود. اگر مردی در خواب دید که شلواری سرخ در پا داشت، دلیل که بی حرمت گردد. اگر شلوار زرد بیند، دلیل است بیمار گردد. اما شلوار رنگین به خواب دیدن، زنان را نیکو بود. اگر بیند که شلوار او گم شد، دلیل که کنیزک یا خادمش بگریزد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شلوار به خواب بر سه وجه بود. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم.

تعبیر خواب چیزی در داخل شلوار بودن مانند تعبیر خواب سگ دشمنی است

تعبیر خواب شلوار | شلوار در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 88 عدد

 • رفتم با خانمم شلوار بخرم ولی در مغازه ای شلواری که در محل کارم می پوشم به چشمم خورد به طوریکه همان شلوار است

 • خوا ب دیدم با همسرم رفتیم خرید شلوار یا چیزه دیگری یادم نیست ولی چشمم افتاد به مغازه ای که درست شلواره کارم دران مکان بود

  • بهرام
   سلام خواب دید یجایی سه چهار تا شلوار جین که کهنه هم بودن که تقریبا میشه گفت خاکی هم بودن رو واسه خودم برداشتم

 • سلام…خواب دیدم زنداداشم دوتا شلوار برام آورده که مال خودش بوده ولی الان که برای خودش بزرگ بوده….برای من آورده…یکیش سیاه بود…یکیش هم بنفش

 • شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می یابد، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب باشد به هیچ وجه جنبه _ عاطفی – ندارد.

 • اگر ببینید که شلوار خود را گم کرده اید از نظر روابط جنسی دچار تشویش و اظطراب می شوید و بیشتر از هر چیز نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد. بخصوص اگر در خواب ببینید که بدون شلوار از خانه بیرون می روید یا در معرض نگاه مردم قرار بگیرید این نشان آن است که مردم درباره شما حرف می زنند و به خود حق می دهند که در مورد مسائل خصوصی شما داوری می کنند

 • اگر در خواب ببینید شلواری گشاد و بی قواره پوشیده اید روابط شما با همسرتان و هر زنی که در زندگی تان وجود دارد به سردی می گراید و اگر شلوارتان زیاد تنگ باشد تحت فشار قرار می گیرید و به شما چیز هائی تحمیل می شود که نمی پسندید و دوست نمی دارید

 • اگر در خواب ببینید که شلواری را که به پا دارید متعلق به خودتان نیست گویای آن است که زنی با نیت فساد و گناه در مسیر زندگیتان قرار می گیرد.

 • اگر در خواب ببینید شلواری نامتناسب پوشیده اید ولی بقیه لباس شما مرتب است، مثلا پاچه های شلوارتان از زیر زانو بریده شده یا جیب های نا همرنگ بر آن دوخته اند یا مانند دلقک های سیرک شلواری گشاد و پف دار و تمسخر انگیز به پا دارید این به شما خبر می دهد که از جانب همسرتان به آبروی شما لطمه وارد می آید و او کاری می کند که شما را سرزنش و ملامت می نمایند و شرمندگی تحمل خواهید کرد.

 • اگر در خواب ببینید که شلوار پشت و رو پوشیده اید همسرتان به شما دروغ می گوید و احیانا خیانت می کند چه از نظر مالی و چه از جهت عاطفی

 • اگر در خواب ببینید شلواری با رنگ سرخ پوشیده اید خوب نیست و آبروی شما در مخاطره قرار می گیرد. اگر زرد باشد خودتان و همسرتان در معرض ابتلا به بیماری قرار می گیرید. اگر سبز باشد به سفر می روید و در پایان غمگین می شوید. سیاه بد نیست به شرطی که با بقیه لباستان هماهنگ باشد.

 • به خواب دیدن شلوار، دلیل بر زنی عجمی بود یا زنی دون. اگر بیند شلوار بخرید، دلیل که کنیزکی عجمی کند

 • اگر بیند در میان شلوار او ماری یا کژدمی بود، دلیل که دشمنی با عیال او فساد کند.

 • اگر بیند شلواری به وی بخشیدند، دلیل است خادمی به وی بخشند. اگر در خواب بیند که شلواری چرکین داشت، دلیل عقوبت بود.

 • اگر مردی در خواب دید که شلواری سرخ در پا داشت، دلیل که بی حرمت گردد. اگر شلوار زرد بیند، دلیل است بیمار گردد. اما شلوار رنگین به خواب دیدن، زنان را نیکو بود.

 • اگر بیند که شلوار او گم شد، دلیل که کنیزک یا خادمش بگریزد

  • اگرمردی تازه مرده به خوابم بیایدوبگویدچرابرایم شلوارنمیخرند(پسراش)
   یعنی چی؟

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شلوار به خواب بر سه وجه بود. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم.

 • شلوار با روابط جنسي مرد ارتباط مي يابد، حتي اگر اشاره به زن و همسر بيننده خواب باشد به هيچ وجه جنبه _ عاطفي – ندارد

 • بخصوص اگر در خواب ببينيد که بدون شلوار از خانه بيرون مي رويد يا در معرض نگاه مردم قرار بگيريد اين نشان آن است که مردم درباره شما حرف مي زنند و به خود حق مي دهند که در مورد مسائل خصوصي شما داوري مي کنند.اگر در خواب ببينيد شلواري گشاد و بي قواره پوشيده ايد روابط شما با همسرتان و هر زني که در زندگي تان وجود دارد به سردي مي گرايد و اگر شلوارتان زياد تنگ باشد تحت فشار قرار مي گيريد و به شما چيز هائي تحميل مي شود که نمي پسنديد و دوست نمي داريد. اگر در خواب ببينيد که شلواري را که به پا داريد متعلق به خودتان نيست گوياي آن است که زني با نيت فساد و گناه در مسير زندگيتان قرار مي گيرد. اگر در خواب ببينيد شلواري نامتناسب پوشيده ايد ولي بقيه لباس شما مرتب است، مثلا پاچه هاي شلوارتان از زير زانو بريده شده يا جيب هاي نا همرنگ بر آن دوخته اند يا مانند دلقک هاي سيرک شلواري گشاد و پف دار و تمسخر انگيز به پا داريد اين به شما خبر مي دهد که از جانب همسرتان به آبروي شما لطمه وارد مي آيد و او کاري مي کند که شما را سرزنش و ملامت مي نمايند و شرمندگي تحمل خواهيد کرد. اگر در خواب ببينيد که شلوار پشت و رو پوشيده ايد همسرتان به شما دروغ مي گويد و احيانا خيانت مي کند چه از نظر مالي و چه از جهت عاطفي. اگر در خواب ببينيد شلواري با رنگ سرخ پوشيده ايد خوب نيست و آبروي شما در مخاطره قرار مي گيرد. اگر زرد باشد خودتان و همسرتان در معرض ابتلا به بيماري قرار مي گيريد. اگر سبز باشد به سفر مي رويد و در پايان غمگين مي شويد. سياه بد نيست به شرطي که با بقيه لباستان هماهنگ باشد.

 • دمه شما گرم مر30 خییییییییییییییییییییییییییییلی

 • به خواب ديدن شلوار، دليل بر زني عجمي بود يا زني دون. اگر بيند شلوار بخريد، دليل كه كنيزكي عجمي كند. اگر بيند در ميان شلوار او ماري يا كژدمي بود، دليل كه دشمني با عيال او فساد كند. اگر بيند شلواري به وي بخشيدند، دليل است خادمي به وي بخشند. اگر در خواب بيند كه شلواري چركين داشت، دليل عقوبت بود. اگر مردي در خواب ديد كه شلواري سرخ در پا داشت، دليل كه بي حرمت گردد.

  اگر شلوار زرد بيند، دليل است بيمار گردد. اما شلوار رنگين به خواب ديدن، زنان را نيكو بود. اگر بيند كه شلوار او گم شد، دليل كه كنيزك يا خادمش بگريزد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن شلوار به خواب بر سه وجه بود. اول: زن. دوم: كنيزك. سوم: خادم.

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب لباس، کسب و کار مرد می‌باشد

 • . جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب لباس به دو صورت است: یک نوع مربوط به دین می‌باشد و نوع دیگر مربوط به دنیا؛ لباس سفید مربوط به دین و لباس نو مربوط به دنیا می‌باشد.

 • با سلام در خواب دیدم مادرم که فوت کرده اند لباس زیبایی اما از جنس فلز پوشیده اند و من از ایشان می خواهم که آن را در بیاورد چون لباس سنگین است اما ایشان این کار را نمی کنند

 • خواب ديدم كه رفتم حموم و در حال درآوردن لباس بودم و لباس‌هام به سختي از تنم درميآمد و بعد از سه بار لباس درآوردن اونم با سختي و لباس آخري هم نفسم بند اومد نتونستم دربيارم بيدار شدم ميشه تعبيرش رو بهم بگيد ممنونم

 • سلام دیشب خواب دیدم به منزل همکارم که دو هفته قبل فوت شده رفتم و از لباسهای اون پوشیدم. لباس مجلسی و یه لباس معمولی – لطفا اگه میشه تعبیرشو برام بزارید

 • خواب دیدم یک زیر شلواری سبز رنگ گلدار کسی بهم داده که پوشیدم . اول فکر کردم پشت و رو پوشیدم ولی بعد دیدم درست پوشیدم

 • سلام
  خواب دیدم که بابای دختری که بهم پیشنهاد دادند همراه برادرم شلوار برام خریدن اما شلوار گشاد و بزرگه ومن قبولش نکردم بپوشم البته برادرم این کارو کرده بود اون همراهش اومده بود

 • به خواب ديدن شلوار، دليل بر زني عجمي بود يا زني دون. اگر بيند شلوار بخريد، دليل كه كنيزكي عجمي كند. اگر بيند در ميان شلوار او ماري يا كژدمي بود، دليل كه دشمني با عيال او فساد كند. اگر بيند شلواري به وي بخشيدند، دليل است خادمي به وي بخشند. اگر در خواب بيند كه شلواري چركين داشت، دليل عقوبت بود. اگر مردي در خواب ديد كه شلواري سرخ در پا داشت، دليل كه بي حرمت گردد. اگر شلوار زرد بيند، دليل است بيمار گردد. اما شلوار رنگين به خواب ديدن، زنان را نيكو بود. اگر بيند كه شلوار او گم شد، دليل كه كنيزك يا خادمش بگريزد.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن شلوار به خواب بر سه وجه بود. اول: زن. دوم: كنيزك. سوم: خادم.

 • در مجموع‌، البسه‌ و پوشاك‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌نقش‌ هايي‌ هستند كه‌ ما در زندگي‌ ايفا مي‌كنيم‌ و هم‌چنين‌ نمايانگر برداشت‌ و استنباط افراد روي‌ مامي‌باشند. اگر در خواب‌، پوشيدن‌ يا در آوردن‌ شلوار،محور قرار گرفته‌ باشد، به‌ احتمال‌ زياد در رابطه‌ بانقش‌ تان‌ در محل‌ كار، خانه‌ يا هر قسمت‌ ديگري‌ اززندگي‌ برايتان‌ سؤالاتي‌ پيش‌ آمده‌ است‌. با بررسي‌دقيق‌ محتواي‌ عاطفي‌ خوابتان‌ و اين‌ كه‌ چه‌ كسي‌شلوار به‌ تن‌ داشت‌، مي‌توانيد به‌ راحتي‌ اين‌ گونه‌خوابها را تعبير نماييد.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد: شلوار با روابط جنسي مرد ارتباط مي يابد، حتي اگر اشاره به زن و همسر بيننده خواب باشد به هيچ وجه جنبه _ عاطفي – ندارد. اگر ببينيد که شلوار خود را گم کرده ايد از نظر روابط جنسي دچار تشويش و اظطراب مي شويد و بيشتر از هر چيز نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهيد شد. بخصوص اگر در خواب ببينيد که بدون شلوار از خانه بيرون مي رويد يا در معرض نگاه مردم قرار بگيريد اين نشان آن است که مردم درباره شما حرف مي زنند و به خود حق مي دهند که در مورد مسائل خصوصي شما داوري مي کنند.اگر در خواب ببينيد شلواري گشاد و بي قواره پوشيده ايد روابط شما با همسرتان و هر زني که در زندگي تان وجود دارد به سردي مي گرايد و اگر شلوارتان زياد تنگ باشد تحت فشار قرار مي گيريد و به شما چيز هائي تحميل مي شود که نمي پسنديد و دوست نمي داريد. اگر در خواب ببينيد که شلواري را که به پا داريد متعلق به خودتان نيست گوياي آن است که زني با نيت فساد و گناه در مسير زندگيتان قرار مي گيرد. اگر در خواب ببينيد شلواري نامتناسب پوشيده ايد ولي بقيه لباس شما مرتب است، مثلا پاچه هاي شلوارتان از زير زانو بريده شده يا جيب هاي نا همرنگ بر آن دوخته اند يا مانند دلقک هاي سيرک شلواري گشاد و پف دار و تمسخر انگيز به پا داريد اين به شما خبر مي دهد که از جانب همسرتان به آبروي شما لطمه وارد مي آيد و او کاري مي کند که شما را سرزنش و ملامت مي نمايند و شرمندگي تحمل خواهيد کرد. اگر در خواب ببينيد که شلوار پشت و رو پوشيده ايد همسرتان به شما دروغ مي گويد و احيانا خيانت مي کند چه از نظر مالي و چه از جهت عاطفي. اگر در خواب ببينيد شلواري با رنگ سرخ پوشيده ايد خوب نيست و آبروي شما در مخاطره قرار مي گيرد. اگر زرد باشد خودتان و همسرتان در معرض ابتلا به بيماري قرار مي گيريد. اگر سبز باشد به سفر مي رويد و در پايان غمگين مي شويد. سياه بد نيست به شرطي که با بقيه لباستان هماهنگ باشد.

 • سلام خواب دیدم شلوار مشکی گشادی تنم کردم

 • خواب دیدم خالم برای اون یکی خالم شلوار خریده خالم هم شلوارونمی پسنده

 • سلام خواب دیدم یه شلوار برا خونم خریدم که مث شلوار خواهرم تو بیداریه

 • سلام من خواب دیدم شلوار یکی از پسرای فامیل پیش من جا مونده لطفا اگه میشه خواب منو تعبیرکنید,ممنون

 • سلام تعبیر دیدن شلوارک سیاه در یک مغازه از بین همه ی شلوارهای دیگر چیست؟مرسی

 • خواب دیدم مادربزرگم برام یه شلوارک اجری رنگ با یه شلوار بلند خریده

 • باسلام،خواب دیدم یکی ازاعضای خانواده ام شلوارراحتی سبزی برام خریدومن پوشیدمش
  اگه میشه برام تعبیرش کنید.ممنون

 • اگر مجردهستید احتمالا یکی از اعضاء خانواده یه خاستگار مومن براتون میاره و شما میپسندید

 • اگر کسی خواب ببینید در خواب در ببینیم جهت معاینه در آورده شده و طرف دراز کش باشد چه تعبیری دارد

 • خواب دیدم میخام شلوار مشکی بخرم خیلی شیکه پول نقد ندارم فروشنده کارت خوان نداره میام بیرون پول تهیه کنم از خریدنش پشیمون میشم

 • خواب دیدم یکی از نزدیکانم فحاشی می کرد و بعد هم شلوارش را درآورد و ما به زحمت اون رو به جایی بردیم که کسی نبینه. تعبیر چیه؟

 • سلام من خواب دیدم دارم شلوار برادر دوستمو میپوشم میشه بگین تعبیرش چیه ؟؟؟

 • سلام من خواب دیدم که شلوارم رو یه مرد که پشتش به من بود پوشیده تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم شوهرم شلوارخریده برای خودش ومن ازاین کارش خیلی ناراحتم..

 • خواب دیدم مامانم داشت شلوارمو اتو میکرد یه دفعه یه جا از از شلوارمو سوزوند تعبیرش چی میشه

 • من یه دخترم توخواب دیدم یه شلوارگشادوپشتور وپوشیدم تعبیرش چی میشه؟؟

 • یکی از دوستام خواب دیده امده خونه ما شلوارشو که عمانت داده بهم پس بگیره و وقتی وارد اتاقم شده مادرم که چند سال پیش فوت شده رو دیده.تعبیر این خواب چیه؟! 😡

 • خیلی عالیه، فقط گاهی همه خوابها تعبیر نمیشه یا خیلی دیر تعبیر میشه

  • دیدم زیر شلوار را میخواستم به کسی دیگه بد
   بدم دست زد گفتم آنرا نبر انداخت دنبال دیگه گشتم پیدا نکردم بدم

 • سلام خواب دیدم شلوارم ازخشتک پاره شده لطفا تعبیرش را بگین

 • سلام در خواب دیدم پیراهن و شلوار نو و زیبایی واسه هدیه دادن به شوهرم خریدم تعبیرش چی میشه

 • سلام خواب دیدم پیراهن و شلوار نو رو برای هدیه دادن به شوهرم خریدم تعبیرش چی میشه.چند شل قبلش هم خواب دیدم دارم لحاف و رو بالشی از دراور یه خونه یواشی مثل دزدی بردارم تعبیرش؟

 • من خواب میدیدم که شلوار جین ابی تقریبا تنگی تنم کردم و پاچه اون کوتاه است و سه تکه روی پاچه دوخته شده و باز شلوار تا روی قوزک پام میرسه .تعبیرش چی میشه؟ لطفا پاسخو برام ایمیل کنید اگر میشه .تشکر

 • سلام من خواب ديدم نامزد قبلي دخترم شلوار دخترمو از تنش در مياره لطف مي كنيد تعبرشو به من بگين ذهنمو خيلي مشغول كرده

 • من خواب دیدم خواهرم داره شلوارامو می پوشه و من حرص می خورم

 • اگر کسی درخواب شلوار خود را به اندازه بدن پوشیده بود و گشاد و تنگ نبود، کاری را به درستی و صحت انجام می دهد و اگر شلوار تنگ بود، بر او سخت خواهد گذشت و به بیننده خواب کارهایی تحمیل می شود که نمی پسندد. اگر شلوار گشاد بود، سستی و تنبلی و کاهلی در کار است و روابط بیننده خواب با همسرش رو به سردی می رود.

 • خرید شلوار نو، اگر مجرد است اختیار کردن همسر است و اگر متاهل، هوس تجدید فراش و زن دیگر گرفتن تعبیر می شود. اگر کسی شلوارش از درز شکافت، زنش با آن وصلت موافقت دارد و اگر جایی دیگر از شلوارش شکافت، همسرش با شدت مانع زن گرفتن مجدد او خواهد شد. اگر کسی شلوار نویی به او بخشید، از آن خانواده زن می گیرد و اگر او شلواری به کسی بخشید، به خواستگاری دخترش می آیند. شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می یابد.

 • اگر ببینید که شلوار خود را گم کرده اید از نظر روابط جنسی دچار اظطراب می شوید . بخصوص اگر در خواب ببینید که بدون شلوار از خانه بیرون می روید یا در معرض نگاه مردم قرار بگیرید، نشانه آن است که مردم درباره شما حرف می زنند و در مورد مسائل خصوصی شما داوری می کنند. اگر در خواب ببینید که شلواری را که به پا دارید متعلق به خودتان نیست، زنی با نیت فساد و گناه در مسیر زندگیتان قرار می گیرد.

 • اگر در خواب ببینید شلواری نامتناسب پوشیده اید، مثلا پاچه های شلوارتان از زیر زانو بریده شده یا جیب های نا همرنگ بر آن دوخته اند ولی بقیه لباس شما مرتب است، از جانب همسرتان به آبروی شما لطمه وارد می آید و او کاری می کند که شما را سرزنش و ملامت می نمایند. اگر در خواب ببینید که شلوار پشت و رو پوشیده اید همسرتان به شما دروغ می گوید و احیانا خیانت می کند چه از نظر مالی و چه از جهت عاطفی.

 • اگر در خواب ببینید شلواری با رنگ سرخ پوشیده اید، آبروی شما در مخاطره قرار می گیرد. اگر زرد باشد خودتان و همسرتان در معرض ابتلا به بیماری قرار می گیرید. اگر سبز باشد به سفر می روید و در پایان غمگین می شوید. سیاه بد نیست به شرطی که با بقیه لباستان هماهنگ باشد.

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن شلوار به خواب بر سه وجه است:
  زن،
  کنیزک،
  خادم.

 • دیدن شلواربند، دلیل بر عورت مرد کند. اگر ببیند که شلواربندی خوب داشت، دلیل که قضیب او سخت و محکم گردد. اگر کهنه ببیند تاویلش به خلاف این است. اگر زنی این خواب را ببیند که نازا است و تا آن روز فرزند نیاورده صاحب فرزند می شود.

 • دمه شما گرم مر30 خییییییییییییییییییییییییییییلی گلید

 • سلام نزدیک صبح خواب دیدم شلوارهای رنگارنگ و کهنه شوهرم بالای دیوار منزل یک زنی آویزان شده در خواب بخودم میگفتم که پس این زنو گرفته .

 • سلام نزدیک صبح خواب دیدم شلوارهای رنگارنگ و کهنه شوهرم بالای دیوار منزل یک زن آویزان شده در خواب بخودم میگفتم پس این زن رو گرفته

 • خواب دیدم رفتم خرید شلوار لی رنگ مدادی

 • خواب دیدم شلوار سبز رنگ که مال خودمه تنمه و خشتگش یهو پاره شده تعبیرش چیه ؟؟؟

 • سلام . خواب ديدم كه به مغازه اي رفتم و يه شلوار مشكي رنگ ميخوام بخرم . و در ادامه با معشوقم همش ديدار ميكردم . تعبيرش چيست ؟

 • خواب دیدم که شلواری نو و زیبا خریدم به تازگی قراره که با خواستگارم نامزد کنم میخاستم ببینم خوابم به اون مربوط میشه یا نه

 • باسلام خدمت شما دوست گرامی: تعبیر خاب شما دلالت برمرگ نامزد و مادرتان دارد و غمی بزرگ شمارو فرا میگیرد سپس شما در زندگیتان غم و اندوه را تجربه کرده و ارزوی مرگ میکنید

 • باسلام خدمت شما دوست گرامی: تعبیر خاب شما دلالت برمرگ نامزد و مادرتان دارد و غمی بزرگ شمارو فرا میگیرد سپس شما در زندگیتان غم و اندوه را تجربه کرده و ارزوی مرگ میکنید

 • باسلام خدمت شما دوست گرامی: تعبیر خاب شما دلالت برمرگ نامزد و مادرتان دارد و غمی بزرگ شمارو فرا میگیرد سپس شما در زندگیتان غم و اندوه را تجربه کرده و ارزوی مرگ میکنید

 • چرا

 • خواب دیدم ۳ تا شلوار مشکی خیلی شیک که مال خودم بود رو میخواستم به زور بفروشم به دخترعموهام که متاهل هستند، هر ۳ تاشون پوشیده بودن و خوششون اومده بود ولی نمیخریدن ?

 • سلام لطفا خواب منو تعبیر کنید خیلی ممنون میشم منتظر تعبیرتونم… خواب دیدم که یه جایی هستم یه لحاف دارم پیشه خودم و از ترس یه پسری که قبلا دوس پسرم بود غایم میشم اون اومد یه شلوار که زمینه ش سیاه بود با نقش نگارش که گلای رز قرمز بودن و یه شاخه گل رز بهم هدیه داد و من لحاف و شلوار رو برداشتم رفتم خونمون و پشت سرم احساس کردم داره میاد من رفتم خونه در و هم بستم میشه بگین تعبیرش چیه

 • دوستان خواب کلی شلوار پاره و گلی و خاک خورده دیدم .ینی چی

 • باسلام.خواب دیدم شوهرم اول شلوار تنگ منو پوشیده؛ بعد یهو دیدم یه شلوار لی گشاد انگار زنونه بود پایین ریش ریش پوشیده بود که اصلا تو بیداری همچین چیزای نمیپوشه؛ تعبیرش رو میخواستم بدونم

 • سلام.خواب دیدم اول شوهرم یه شلوار تنگ زنونه ی منو بپا داره؛ بعد دوباره دیدم یه شلوار لی آبی پاییت ریش ریش گشاد فکرکنم باز زنونه بود ، بپا داشت؛ معنی ش رومیخواستم دقیق بدونم چیه؟ ممنون

 • در خواب دیدم که همسایه مان خیلی اصرار دارد شلوار مشکی مرا بگیرد و پوشید و رفت

 • سلام من خواب دیدم شلوار مشکی بیرونی خودمو ازبالای زانو قیچی کردم البته یکی از پاچه هاشو .خواهش می کنم تعبیرشو زود بزارید ذهنم خیلی درگیر.

 • خواب دیدم نامزد قبلیم شلوار سفید تنگ و نازکی پوشیده گویی که لباس زیرش معلومه و توی فبرستان سراسیمه قدم میزنه تعبیرش چیه؟ لطفا جواب بدید

 • سلام من خواب دیدم یه شلواری که خیلی دوسش دارمو داشتم میشستم وبعد با مایع سفید کننده یه جاهاییش خیلی کم رنگش رفت شلوار مشکی بود تعبییر خوابم چی میشه

 • سلام اگه خواب ببینی شلواریه نامحرم رو پوشیدی تعبیرش چیه؟

 • سلام خواب دیدم اون کسی که ازش خوشم میاد یک کراوات تو اتاق کارش بود و کسی که احساس می کنم بهم نظر داره یک شلوار لی گشاد پوشیده وهی نگام می کرد ولی من نگاهش نمی کردم تعبیرش چی می شه؟؟

 • سلام خواب دیدم اون کسی که ازش خوشم میاد یک کراوات تو اتاق کارش بود و کسی که احساس می کنم بهم نظر داره یک شلوار لی گشاد پوشیده وهی نگام می کرد ولی من نگاهش نمی کردم تعبیرش چی می شه؟؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.