تعبیر خواب بیلیارد

تعبیر خواب بیلیارد

تعبیر خواب بیلیارد | تعبیرخواب بیلیارد | tabire khab تعبیر خواب بیلیارد,تعبیر خواب دیدن بیلیارد,تعبیر خواب میز بیلیارد,تعبیر خواب بازی بیلیارد,تعبیر خواب توپ های بازی بیلیارد,تعبیر بیلیارد در خواب,تعبیر خواب دیدن میز …

تعبیر خواب قورباغه

تعبیر خواب قورباغه

تعبیر خواب قورباغه | تعبیرخواب قورباغه | tabire khab تعبیر خواب قورباغه,تعبیر خواب قورباغه سبز بزرگ,تعبير خواب قورباغه,تعبیر خواب قورباغه مرده,تعبیر خواب قورباغه سیاه,تعبیر خواب قورباغه در خانه,تعبیر خواب قورباغه سفید,تعبير خواب …

تعبیر خواب ریش | 100 تعبیر دیدن ریش در خواب

تعبیر خواب ریش | 100 تعبیر دیدن ریش در خواب

تعبیر خواب ریش خواب ریش یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم ریش در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب ریش می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی …

تعبیر خواب شلوار | تعبیرخواب شلوار | tabire khab

تعبیر خواب شلوار,تعبیر خواب شلوار پاره,تعبیر خواب شلوار لی,تعبیر خواب شلوار هدیه گرفتن,تعبیر خواب شلوار مشکی,تعبیر خواب شلوار نو خریدن,تعبیر خواب شلوار جین,تعبیر خواب شلوار پاره شده,تعبیر خواب شلوار پاره مرده,تعبیر خواب شلوار پاره پوشیدن,تعبیر خواب لباس پاره مرده,تعبیر خواب لباس پاره پوشیدن,تعبیر خواب لباس عروس پاره,تعبیر خواب دوختن لباس پاره,تعبير خواب پاره شدن شلوار,تعبیر شلوار پاره در خواب,تعبیر خواب شلوار لی آبی,تعبیر خواب شلوار لی پاره,تعبير خواب شلوار لي,تعبیر خواب خریدن شلوار لی,تعبیر خواب خرید شلوار لی,تعبیر خواب لباس لیمویی,تعبیر خواب لباس لی,تعبیر خواب پوشیدن شلوار لی,تعبیر خواب لباس هدیه گرفتن,تعبير خواب لباس هديه گرفتن,تعبیر خواب لباس نو هدیه گرفتن,تعبیر خواب لباس سبز هدیه گرفتن,تعبیر خواب لباس مشکی هدیه گرفتن,تعبير خواب هديه گرفتن شلوار,تعبیر خواب هدیه گرفتن کت و شلوار,تعبیر خواب لباس مشکی,تعبیر خواب لباس مشکی پوشیدن,تعبیر خواب لباس مشکی خریدن,تعبیر خواب لباس مشکی مجلسی,تعبير خواب لباس مشکی,تعبير خواب شلوار مشكي,تعبیر خواب لباس مشکی پوشیدن مرده,تعبیر خواب لباس مشکی عروس,تعبیر خواب لباس نو خریدن

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار , شلوار در خواب دیدن , jufdv o,hf ag,hv

تعبیر خواب شلوار

شوید شلوار چه تعبیری دارد

تعبیر خواب شلوار از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب شلوار سه چیز می تواند باشد

زن-کنیزک-خادم

تعبیر خواب شلوار از دید معبران قدیمی

تعبیر خواب شلوار زن است

تعبیر خواب خریدن شلوار،زن گرفتن است

تعبیر خواب عقرب در میان شلوار بودن دشمنی زن است

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار , شلوار در خواب دیدن , jufdv o,hf ag,hv

تعبیر خواب شلوار پاره

تعبیر خواب شلوار هدیه گرفتن این است که خادمی به او می بخشند

تعبیر خواب داشتن شلوار چرک، عقوبت بد است

تعبیر خواب مردی که شلوار سرخ دارد،بی حرمت شدن است

تعبیر خواب مردی که شلوار زرد دارد،بیمار شدن است

تعبیر خواب شلوار رنگارنگ به پا داشتن زنان نیکو است

تعبیر خواب گم شدن شلوار ،فرار خادم است

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار , شلوار در خواب دیدن , jufdv o,hf ag,hv

تعبیر خواب شلوار لی

تعبیر خواب شلوار از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب شلوار روابط جنسی است نه روابط عاطفی

اضطراب در روابط جنسی است

تعبیر خواب بی شلوار بیرون رفتن این است که مردم در مورد شما حرف میزنند

تعبیر خواب پوشیدن شلوار گشاد و بی قواره سردی رابطه تان با همسرتان است

تعبیر خواب پوشیدن شلوار تنگ،تحت فشار مشکلات قرار گرفتن است

تعبیر خواب پوشیدن شلواری که برای شما نیست این است که زنی با نیت فساد در مسیر زندگیتان قرار می گیرد

تعبیر خواب پوشیدن شلوار نامتعارف این است که از ناحیه همسرتان به آبروی شما لطمه وارد می شود

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار , شلوار در خواب دیدن , jufdv o,hf ag,hv

تعبیر خواب شلوار هدیه گرفتن

دروغ همسرتان است

تعبیر خواب پوشیدن شلوار قرمز به خطر افتادن آبروست

بیماری است

غمگین می شوید

تعبیر خواب پوشیدن شلوار سیاه بد نیست به شرطی که به بقیه لباسهایتان بیاید

تعبیر خواب شلوار از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب شلوار ، وسوسه شدن است

تعبیر خواب پای چپ خود را در پاچه راست شلوار بردن نشانه جادو است

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار , شلوار در خواب دیدن , jufdv o,hf ag,hv

تعبیر خواب شلوار مشکی

شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می یابد، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب باشد به هیچ وجه جنبه _ عاطفی – ندارد. رنگ سرخ پوشیده اید خوب نیست و آبروی شما در مخاطره قرار می گیرد. اگر زرد باشد خودتان و همسرتان در معرض ابتلا به بیماری قرار می گیرید. اگر سبز باشد به سفر می روید و در پایان غمگین می شوید. سیاه بد نیست به شرطی که با بقیه لباستان هماهنگ باشد.

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار , شلوار در خواب دیدن , jufdv o,hf ag,hv

تعبیر خواب شلوار نو خریدن

به خواب دیدن شلوار، دلیل بر زنی عجمی بود یا زنی دون. اگر بیند شلوار بخرید، دلیل که کنیزکی عجمی کند. اگر بیند در میان شلوار او ماری یا کژدمی بود، دلیل که دشمنی با عیال او فساد کند. اگر بیند شلواری به وی بخشیدند، دلیل است خادمی به وی بخشند. اگر در خواب بیند که شلواری چرکین داشت، دلیل عقوبت بود. اگر مردی در خواب دید که شلواری سرخ در پا داشت، دلیل که بی حرمت گردد. اگر شلوار زرد بیند، دلیل است بیمار گردد. اما شلوار رنگین به خواب دیدن، زنان را نیکو بود. اگر بیند که شلوار او گم شد، دلیل که کنیزک یا خادمش بگریزد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شلوار به خواب بر سه وجه بود. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم.

تعبیر خواب چیزی در داخل شلوار بودن مانند تعبیر خواب سگ دشمنی است

تعبیر خواب شلوار | شلوار در خواب دیدن | تعبیر خواب

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

88 دیدگاه

 • گاندورف نوامبر 2016 در 15:00

  رفتم با خانمم شلوار بخرم ولی در مغازه ای شلواری که در محل کارم می پوشم به چشمم خورد به طوریکه همان شلوار است

 • گاندورف نوامبر 2016 در 15:04

  خوا ب دیدم با همسرم رفتیم خرید شلوار یا چیزه دیگری یادم نیست ولی چشمم افتاد به مغازه ای که درست شلواره کارم دران مکان بود

  • ناشناس آوریل 2018 در 12:21

   بهرام
   سلام خواب دید یجایی سه چهار تا شلوار جین که کهنه هم بودن که تقریبا میشه گفت خاکی هم بودن رو واسه خودم برداشتم

 • مرادی ژانویه 2017 در 10:20

  سلام…خواب دیدم زنداداشم دوتا شلوار برام آورده که مال خودش بوده ولی الان که برای خودش بزرگ بوده….برای من آورده…یکیش سیاه بود…یکیش هم بنفش

 • شهاب ژانویه 2017 در 14:13

  شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می یابد، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب باشد به هیچ وجه جنبه _ عاطفی – ندارد.

 • احمدعلی ژانویه 2017 در 14:13

  اگر ببینید که شلوار خود را گم کرده اید از نظر روابط جنسی دچار تشویش و اظطراب می شوید و بیشتر از هر چیز نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد. بخصوص اگر در خواب ببینید که بدون شلوار از خانه بیرون می روید یا در معرض نگاه مردم قرار بگیرید این نشان آن است که مردم درباره شما حرف می زنند و به خود حق می دهند که در مورد مسائل خصوصی شما داوری می کنند

 • شیرین ژانویه 2017 در 14:13

  اگر در خواب ببینید شلواری گشاد و بی قواره پوشیده اید روابط شما با همسرتان و هر زنی که در زندگی تان وجود دارد به سردی می گراید و اگر شلوارتان زیاد تنگ باشد تحت فشار قرار می گیرید و به شما چیز هائی تحمیل می شود که نمی پسندید و دوست نمی دارید

 • داوود ژانویه 2017 در 14:14

  اگر در خواب ببینید که شلواری را که به پا دارید متعلق به خودتان نیست گویای آن است که زنی با نیت فساد و گناه در مسیر زندگیتان قرار می گیرد.

 • دانا ژانویه 2017 در 14:14

  اگر در خواب ببینید شلواری نامتناسب پوشیده اید ولی بقیه لباس شما مرتب است، مثلا پاچه های شلوارتان از زیر زانو بریده شده یا جیب های نا همرنگ بر آن دوخته اند یا مانند دلقک های سیرک شلواری گشاد و پف دار و تمسخر انگیز به پا دارید این به شما خبر می دهد که از جانب همسرتان به آبروی شما لطمه وارد می آید و او کاری می کند که شما را سرزنش و ملامت می نمایند و شرمندگی تحمل خواهید کرد.

 • مبین ژانویه 2017 در 14:14

  اگر در خواب ببینید که شلوار پشت و رو پوشیده اید همسرتان به شما دروغ می گوید و احیانا خیانت می کند چه از نظر مالی و چه از جهت عاطفی

 • یاسمین ژانویه 2017 در 14:14

  اگر در خواب ببینید شلواری با رنگ سرخ پوشیده اید خوب نیست و آبروی شما در مخاطره قرار می گیرد. اگر زرد باشد خودتان و همسرتان در معرض ابتلا به بیماری قرار می گیرید. اگر سبز باشد به سفر می روید و در پایان غمگین می شوید. سیاه بد نیست به شرطی که با بقیه لباستان هماهنگ باشد.

 • یاسین ژانویه 2017 در 14:15

  به خواب دیدن شلوار، دلیل بر زنی عجمی بود یا زنی دون. اگر بیند شلوار بخرید، دلیل که کنیزکی عجمی کند

 • ریحانه ژانویه 2017 در 14:15

  اگر بیند در میان شلوار او ماری یا کژدمی بود، دلیل که دشمنی با عیال او فساد کند.

 • راضیه ژانویه 2017 در 14:15

  اگر بیند شلواری به وی بخشیدند، دلیل است خادمی به وی بخشند. اگر در خواب بیند که شلواری چرکین داشت، دلیل عقوبت بود.

 • مریلا ژانویه 2017 در 14:15

  اگر مردی در خواب دید که شلواری سرخ در پا داشت، دلیل که بی حرمت گردد. اگر شلوار زرد بیند، دلیل است بیمار گردد. اما شلوار رنگین به خواب دیدن، زنان را نیکو بود.

 • ملیکا ژانویه 2017 در 14:16

  اگر بیند که شلوار او گم شد، دلیل که کنیزک یا خادمش بگریزد

  • ناشناس اکتبر 2017 در 15:40

   اگرمردی تازه مرده به خوابم بیایدوبگویدچرابرایم شلوارنمیخرند(پسراش)
   یعنی چی؟

 • مازیار ژانویه 2017 در 14:16

  حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شلوار به خواب بر سه وجه بود. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم.

 • شیدا ژانویه 2017 در 14:16

  شلوار با روابط جنسي مرد ارتباط مي يابد، حتي اگر اشاره به زن و همسر بيننده خواب باشد به هيچ وجه جنبه _ عاطفي – ندارد

 • ثریا ژانویه 2017 در 14:16

  بخصوص اگر در خواب ببينيد که بدون شلوار از خانه بيرون مي رويد يا در معرض نگاه مردم قرار بگيريد اين نشان آن است که مردم درباره شما حرف مي زنند و به خود حق مي دهند که در مورد مسائل خصوصي شما داوري مي کنند.اگر در خواب ببينيد شلواري گشاد و بي قواره پوشيده ايد روابط شما با همسرتان و هر زني که در زندگي تان وجود دارد به سردي مي گرايد و اگر شلوارتان زياد تنگ باشد تحت فشار قرار مي گيريد و به شما چيز هائي تحميل مي شود که نمي پسنديد و دوست نمي داريد. اگر در خواب ببينيد که شلواري را که به پا داريد متعلق به خودتان نيست گوياي آن است که زني با نيت فساد و گناه در مسير زندگيتان قرار مي گيرد. اگر در خواب ببينيد شلواري نامتناسب پوشيده ايد ولي بقيه لباس شما مرتب است، مثلا پاچه هاي شلوارتان از زير زانو بريده شده يا جيب هاي نا همرنگ بر آن دوخته اند يا مانند دلقک هاي سيرک شلواري گشاد و پف دار و تمسخر انگيز به پا داريد اين به شما خبر مي دهد که از جانب همسرتان به آبروي شما لطمه وارد مي آيد و او کاري مي کند که شما را سرزنش و ملامت مي نمايند و شرمندگي تحمل خواهيد کرد. اگر در خواب ببينيد که شلوار پشت و رو پوشيده ايد همسرتان به شما دروغ مي گويد و احيانا خيانت مي کند چه از نظر مالي و چه از جهت عاطفي. اگر در خواب ببينيد شلواري با رنگ سرخ پوشيده ايد خوب نيست و آبروي شما در مخاطره قرار مي گيرد. اگر زرد باشد خودتان و همسرتان در معرض ابتلا به بيماري قرار مي گيريد. اگر سبز باشد به سفر مي رويد و در پايان غمگين مي شويد. سياه بد نيست به شرطي که با بقيه لباستان هماهنگ باشد.

 • پونه ژانویه 2017 در 14:17

  دمه شما گرم مر30 خییییییییییییییییییییییییییییلی

 • پارسا ژانویه 2017 در 14:17

  به خواب ديدن شلوار، دليل بر زني عجمي بود يا زني دون. اگر بيند شلوار بخريد، دليل كه كنيزكي عجمي كند. اگر بيند در ميان شلوار او ماري يا كژدمي بود، دليل كه دشمني با عيال او فساد كند. اگر بيند شلواري به وي بخشيدند، دليل است خادمي به وي بخشند. اگر در خواب بيند كه شلواري چركين داشت، دليل عقوبت بود. اگر مردي در خواب ديد كه شلواري سرخ در پا داشت، دليل كه بي حرمت گردد.

  اگر شلوار زرد بيند، دليل است بيمار گردد. اما شلوار رنگين به خواب ديدن، زنان را نيكو بود. اگر بيند كه شلوار او گم شد، دليل كه كنيزك يا خادمش بگريزد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن شلوار به خواب بر سه وجه بود. اول: زن. دوم: كنيزك. سوم: خادم.

 • چلچله ژانویه 2017 در 14:18

  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب لباس، کسب و کار مرد می‌باشد

 • حسین ژانویه 2017 در 14:18

  . جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب لباس به دو صورت است: یک نوع مربوط به دین می‌باشد و نوع دیگر مربوط به دنیا؛ لباس سفید مربوط به دین و لباس نو مربوط به دنیا می‌باشد.

 • ناشناس ژانویه 2017 در 14:19

  با سلام در خواب دیدم مادرم که فوت کرده اند لباس زیبایی اما از جنس فلز پوشیده اند و من از ایشان می خواهم که آن را در بیاورد چون لباس سنگین است اما ایشان این کار را نمی کنند

 • قادر ژانویه 2017 در 14:19

  خواب ديدم كه رفتم حموم و در حال درآوردن لباس بودم و لباس‌هام به سختي از تنم درميآمد و بعد از سه بار لباس درآوردن اونم با سختي و لباس آخري هم نفسم بند اومد نتونستم دربيارم بيدار شدم ميشه تعبيرش رو بهم بگيد ممنونم

 • لیلا ژانویه 2017 در 14:19

  سلام دیشب خواب دیدم به منزل همکارم که دو هفته قبل فوت شده رفتم و از لباسهای اون پوشیدم. لباس مجلسی و یه لباس معمولی – لطفا اگه میشه تعبیرشو برام بزارید

 • علی فوریه 2017 در 06:38

  خواب دیدم یک زیر شلواری سبز رنگ گلدار کسی بهم داده که پوشیدم . اول فکر کردم پشت و رو پوشیدم ولی بعد دیدم درست پوشیدم

 • احمد فوریه 2017 در 07:01

  سلام
  خواب دیدم که بابای دختری که بهم پیشنهاد دادند همراه برادرم شلوار برام خریدن اما شلوار گشاد و بزرگه ومن قبولش نکردم بپوشم البته برادرم این کارو کرده بود اون همراهش اومده بود

 • ترانه فوریه 2017 در 07:25

  به خواب ديدن شلوار، دليل بر زني عجمي بود يا زني دون. اگر بيند شلوار بخريد، دليل كه كنيزكي عجمي كند. اگر بيند در ميان شلوار او ماري يا كژدمي بود، دليل كه دشمني با عيال او فساد كند. اگر بيند شلواري به وي بخشيدند، دليل است خادمي به وي بخشند. اگر در خواب بيند كه شلواري چركين داشت، دليل عقوبت بود. اگر مردي در خواب ديد كه شلواري سرخ در پا داشت، دليل كه بي حرمت گردد. اگر شلوار زرد بيند، دليل است بيمار گردد. اما شلوار رنگين به خواب ديدن، زنان را نيكو بود. اگر بيند كه شلوار او گم شد، دليل كه كنيزك يا خادمش بگريزد.

 • ترانه فوریه 2017 در 07:25

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن شلوار به خواب بر سه وجه بود. اول: زن. دوم: كنيزك. سوم: خادم.

 • خشایار فوریه 2017 در 07:25

  در مجموع‌، البسه‌ و پوشاك‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌نقش‌ هايي‌ هستند كه‌ ما در زندگي‌ ايفا مي‌كنيم‌ و هم‌چنين‌ نمايانگر برداشت‌ و استنباط افراد روي‌ مامي‌باشند. اگر در خواب‌، پوشيدن‌ يا در آوردن‌ شلوار،محور قرار گرفته‌ باشد، به‌ احتمال‌ زياد در رابطه‌ بانقش‌ تان‌ در محل‌ كار، خانه‌ يا هر قسمت‌ ديگري‌ اززندگي‌ برايتان‌ سؤالاتي‌ پيش‌ آمده‌ است‌. با بررسي‌دقيق‌ محتواي‌ عاطفي‌ خوابتان‌ و اين‌ كه‌ چه‌ كسي‌شلوار به‌ تن‌ داشت‌، مي‌توانيد به‌ راحتي‌ اين‌ گونه‌خوابها را تعبير نماييد.

 • زینب فوریه 2017 در 07:26

  منوچهر مطيعي تهراني گويد: شلوار با روابط جنسي مرد ارتباط مي يابد، حتي اگر اشاره به زن و همسر بيننده خواب باشد به هيچ وجه جنبه _ عاطفي – ندارد. اگر ببينيد که شلوار خود را گم کرده ايد از نظر روابط جنسي دچار تشويش و اظطراب مي شويد و بيشتر از هر چيز نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهيد شد. بخصوص اگر در خواب ببينيد که بدون شلوار از خانه بيرون مي رويد يا در معرض نگاه مردم قرار بگيريد اين نشان آن است که مردم درباره شما حرف مي زنند و به خود حق مي دهند که در مورد مسائل خصوصي شما داوري مي کنند.اگر در خواب ببينيد شلواري گشاد و بي قواره پوشيده ايد روابط شما با همسرتان و هر زني که در زندگي تان وجود دارد به سردي مي گرايد و اگر شلوارتان زياد تنگ باشد تحت فشار قرار مي گيريد و به شما چيز هائي تحميل مي شود که نمي پسنديد و دوست نمي داريد. اگر در خواب ببينيد که شلواري را که به پا داريد متعلق به خودتان نيست گوياي آن است که زني با نيت فساد و گناه در مسير زندگيتان قرار مي گيرد. اگر در خواب ببينيد شلواري نامتناسب پوشيده ايد ولي بقيه لباس شما مرتب است، مثلا پاچه هاي شلوارتان از زير زانو بريده شده يا جيب هاي نا همرنگ بر آن دوخته اند يا مانند دلقک هاي سيرک شلواري گشاد و پف دار و تمسخر انگيز به پا داريد اين به شما خبر مي دهد که از جانب همسرتان به آبروي شما لطمه وارد مي آيد و او کاري مي کند که شما را سرزنش و ملامت مي نمايند و شرمندگي تحمل خواهيد کرد. اگر در خواب ببينيد که شلوار پشت و رو پوشيده ايد همسرتان به شما دروغ مي گويد و احيانا خيانت مي کند چه از نظر مالي و چه از جهت عاطفي. اگر در خواب ببينيد شلواري با رنگ سرخ پوشيده ايد خوب نيست و آبروي شما در مخاطره قرار مي گيرد. اگر زرد باشد خودتان و همسرتان در معرض ابتلا به بيماري قرار مي گيريد. اگر سبز باشد به سفر مي رويد و در پايان غمگين مي شويد. سياه بد نيست به شرطي که با بقيه لباستان هماهنگ باشد.

 • ترانه فوریه 2017 در 07:26

  سلام خواب دیدم شلوار مشکی گشادی تنم کردم

 • مریم فوریه 2017 در 07:26

  خواب دیدم خالم برای اون یکی خالم شلوار خریده خالم هم شلوارونمی پسنده

 • فهیمه فوریه 2017 در 07:26

  سلام خواب دیدم یه شلوار برا خونم خریدم که مث شلوار خواهرم تو بیداریه

 • آرزو فوریه 2017 در 07:26

  سلام من خواب دیدم شلوار یکی از پسرای فامیل پیش من جا مونده لطفا اگه میشه خواب منو تعبیرکنید,ممنون

 • ناشناس فوریه 2017 در 07:27

  سلام تعبیر دیدن شلوارک سیاه در یک مغازه از بین همه ی شلوارهای دیگر چیست؟مرسی

 • غریبه فوریه 2017 در 07:27

  خواب دیدم مادربزرگم برام یه شلوارک اجری رنگ با یه شلوار بلند خریده

 • ثریا فوریه 2017 در 07:27

  باسلام،خواب دیدم یکی ازاعضای خانواده ام شلوارراحتی سبزی برام خریدومن پوشیدمش
  اگه میشه برام تعبیرش کنید.ممنون

 • ناشناس فوریه 2017 در 07:27

  اگر مجردهستید احتمالا یکی از اعضاء خانواده یه خاستگار مومن براتون میاره و شما میپسندید

 • هما فوریه 2017 در 07:28

  اگر کسی خواب ببینید در خواب در ببینیم جهت معاینه در آورده شده و طرف دراز کش باشد چه تعبیری دارد

 • نوین فوریه 2017 در 07:28

  خواب دیدم میخام شلوار مشکی بخرم خیلی شیکه پول نقد ندارم فروشنده کارت خوان نداره میام بیرون پول تهیه کنم از خریدنش پشیمون میشم

 • مریم فوریه 2017 در 07:28

  خواب دیدم یکی از نزدیکانم فحاشی می کرد و بعد هم شلوارش را درآورد و ما به زحمت اون رو به جایی بردیم که کسی نبینه. تعبیر چیه؟

 • پریسا فوریه 2017 در 07:28

  سلام من خواب دیدم دارم شلوار برادر دوستمو میپوشم میشه بگین تعبیرش چیه ؟؟؟

 • علی فوریه 2017 در 07:29

  سلام من خواب دیدم که شلوارم رو یه مرد که پشتش به من بود پوشیده تعبیرش چیه

 • عسل فوریه 2017 در 07:29

  سلام من خواب دیدم شوهرم شلوارخریده برای خودش ومن ازاین کارش خیلی ناراحتم..

 • شیما فوریه 2017 در 07:29

  خواب دیدم مامانم داشت شلوارمو اتو میکرد یه دفعه یه جا از از شلوارمو سوزوند تعبیرش چی میشه

 • هما فوریه 2017 در 07:29

  من یه دخترم توخواب دیدم یه شلوارگشادوپشتور وپوشیدم تعبیرش چی میشه؟؟

 • یاسمین فوریه 2017 در 07:30

  یکی از دوستام خواب دیده امده خونه ما شلوارشو که عمانت داده بهم پس بگیره و وقتی وارد اتاقم شده مادرم که چند سال پیش فوت شده رو دیده.تعبیر این خواب چیه؟! 😡

 • پریسا فوریه 2017 در 07:30

  خیلی عالیه، فقط گاهی همه خوابها تعبیر نمیشه یا خیلی دیر تعبیر میشه

  • ناشناس آگوست 2017 در 07:53

   دیدم زیر شلوار را میخواستم به کسی دیگه بد
   بدم دست زد گفتم آنرا نبر انداخت دنبال دیگه گشتم پیدا نکردم بدم

 • تبسم فوریه 2017 در 07:30

  سلام خواب دیدم شلوارم ازخشتک پاره شده لطفا تعبیرش را بگین

 • تبسم فوریه 2017 در 07:31

  سلام در خواب دیدم پیراهن و شلوار نو و زیبایی واسه هدیه دادن به شوهرم خریدم تعبیرش چی میشه

 • حامد فوریه 2017 در 07:31

  سلام خواب دیدم پیراهن و شلوار نو رو برای هدیه دادن به شوهرم خریدم تعبیرش چی میشه.چند شل قبلش هم خواب دیدم دارم لحاف و رو بالشی از دراور یه خونه یواشی مثل دزدی بردارم تعبیرش؟

 • باران فوریه 2017 در 07:31

  من خواب میدیدم که شلوار جین ابی تقریبا تنگی تنم کردم و پاچه اون کوتاه است و سه تکه روی پاچه دوخته شده و باز شلوار تا روی قوزک پام میرسه .تعبیرش چی میشه؟ لطفا پاسخو برام ایمیل کنید اگر میشه .تشکر

 • ترانه فوریه 2017 در 07:31

  سلام من خواب ديدم نامزد قبلي دخترم شلوار دخترمو از تنش در مياره لطف مي كنيد تعبرشو به من بگين ذهنمو خيلي مشغول كرده

 • یاسمین فوریه 2017 در 07:32

  من خواب دیدم خواهرم داره شلوارامو می پوشه و من حرص می خورم

 • فهیمه فوریه 2017 در 07:32

  اگر کسی درخواب شلوار خود را به اندازه بدن پوشیده بود و گشاد و تنگ نبود، کاری را به درستی و صحت انجام می دهد و اگر شلوار تنگ بود، بر او سخت خواهد گذشت و به بیننده خواب کارهایی تحمیل می شود که نمی پسندد. اگر شلوار گشاد بود، سستی و تنبلی و کاهلی در کار است و روابط بیننده خواب با همسرش رو به سردی می رود.

 • بهمن فوریه 2017 در 07:32

  خرید شلوار نو، اگر مجرد است اختیار کردن همسر است و اگر متاهل، هوس تجدید فراش و زن دیگر گرفتن تعبیر می شود. اگر کسی شلوارش از درز شکافت، زنش با آن وصلت موافقت دارد و اگر جایی دیگر از شلوارش شکافت، همسرش با شدت مانع زن گرفتن مجدد او خواهد شد. اگر کسی شلوار نویی به او بخشید، از آن خانواده زن می گیرد و اگر او شلواری به کسی بخشید، به خواستگاری دخترش می آیند. شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می یابد.

 • ثریا فوریه 2017 در 07:33

  اگر ببینید که شلوار خود را گم کرده اید از نظر روابط جنسی دچار اظطراب می شوید . بخصوص اگر در خواب ببینید که بدون شلوار از خانه بیرون می روید یا در معرض نگاه مردم قرار بگیرید، نشانه آن است که مردم درباره شما حرف می زنند و در مورد مسائل خصوصی شما داوری می کنند. اگر در خواب ببینید که شلواری را که به پا دارید متعلق به خودتان نیست، زنی با نیت فساد و گناه در مسیر زندگیتان قرار می گیرد.

 • اعظم فوریه 2017 در 07:33

  اگر در خواب ببینید شلواری نامتناسب پوشیده اید، مثلا پاچه های شلوارتان از زیر زانو بریده شده یا جیب های نا همرنگ بر آن دوخته اند ولی بقیه لباس شما مرتب است، از جانب همسرتان به آبروی شما لطمه وارد می آید و او کاری می کند که شما را سرزنش و ملامت می نمایند. اگر در خواب ببینید که شلوار پشت و رو پوشیده اید همسرتان به شما دروغ می گوید و احیانا خیانت می کند چه از نظر مالی و چه از جهت عاطفی.

 • مائده فوریه 2017 در 07:34

  اگر در خواب ببینید شلواری با رنگ سرخ پوشیده اید، آبروی شما در مخاطره قرار می گیرد. اگر زرد باشد خودتان و همسرتان در معرض ابتلا به بیماری قرار می گیرید. اگر سبز باشد به سفر می روید و در پایان غمگین می شوید. سیاه بد نیست به شرطی که با بقیه لباستان هماهنگ باشد.

 • قمر فوریه 2017 در 07:34

  امام صادق (ع) می فرماید: دیدن شلوار به خواب بر سه وجه است:
  زن،
  کنیزک،
  خادم.

 • شکوه فوریه 2017 در 07:34

  دیدن شلواربند، دلیل بر عورت مرد کند. اگر ببیند که شلواربندی خوب داشت، دلیل که قضیب او سخت و محکم گردد. اگر کهنه ببیند تاویلش به خلاف این است. اگر زنی این خواب را ببیند که نازا است و تا آن روز فرزند نیاورده صاحب فرزند می شود.

 • اشکان فوریه 2017 در 07:34

  دمه شما گرم مر30 خییییییییییییییییییییییییییییلی گلید

 • ناشناس فوریه 2017 در 11:17

  سلام نزدیک صبح خواب دیدم شلوارهای رنگارنگ و کهنه شوهرم بالای دیوار منزل یک زنی آویزان شده در خواب بخودم میگفتم که پس این زنو گرفته .

 • لی لی فوریه 2017 در 11:21

  سلام نزدیک صبح خواب دیدم شلوارهای رنگارنگ و کهنه شوهرم بالای دیوار منزل یک زن آویزان شده در خواب بخودم میگفتم پس این زن رو گرفته

 • مریم آوریل 2017 در 19:35

  خواب دیدم رفتم خرید شلوار لی رنگ مدادی

 • فرزانه آوریل 2017 در 09:39

  خواب دیدم شلوار سبز رنگ که مال خودمه تنمه و خشتگش یهو پاره شده تعبیرش چیه ؟؟؟

 • عباس سپتامبر 2017 در 07:59

  سلام . خواب ديدم كه به مغازه اي رفتم و يه شلوار مشكي رنگ ميخوام بخرم . و در ادامه با معشوقم همش ديدار ميكردم . تعبيرش چيست ؟

 • مهناز اکتبر 2017 در 10:37

  خواب دیدم که شلواری نو و زیبا خریدم به تازگی قراره که با خواستگارم نامزد کنم میخاستم ببینم خوابم به اون مربوط میشه یا نه

 • دکتر عباس اکتبر 2017 در 08:05

  باسلام خدمت شما دوست گرامی: تعبیر خاب شما دلالت برمرگ نامزد و مادرتان دارد و غمی بزرگ شمارو فرا میگیرد سپس شما در زندگیتان غم و اندوه را تجربه کرده و ارزوی مرگ میکنید

 • دکتر اکتبر 2017 در 08:05

  باسلام خدمت شما دوست گرامی: تعبیر خاب شما دلالت برمرگ نامزد و مادرتان دارد و غمی بزرگ شمارو فرا میگیرد سپس شما در زندگیتان غم و اندوه را تجربه کرده و ارزوی مرگ میکنید

 • خشایار عباسی اکتبر 2017 در 08:06

  باسلام خدمت شما دوست گرامی: تعبیر خاب شما دلالت برمرگ نامزد و مادرتان دارد و غمی بزرگ شمارو فرا میگیرد سپس شما در زندگیتان غم و اندوه را تجربه کرده و ارزوی مرگ میکنید

 • خشایار عباسی اکتبر 2017 در 08:07

  چرا

 • مریم نوامبر 2017 در 11:16

  خواب دیدم ۳ تا شلوار مشکی خیلی شیک که مال خودم بود رو میخواستم به زور بفروشم به دخترعموهام که متاهل هستند، هر ۳ تاشون پوشیده بودن و خوششون اومده بود ولی نمیخریدن ?

 • عسل فوریه 2018 در 23:54

  سلام لطفا خواب منو تعبیر کنید خیلی ممنون میشم منتظر تعبیرتونم… خواب دیدم که یه جایی هستم یه لحاف دارم پیشه خودم و از ترس یه پسری که قبلا دوس پسرم بود غایم میشم اون اومد یه شلوار که زمینه ش سیاه بود با نقش نگارش که گلای رز قرمز بودن و یه شاخه گل رز بهم هدیه داد و من لحاف و شلوار رو برداشتم رفتم خونمون و پشت سرم احساس کردم داره میاد من رفتم خونه در و هم بستم میشه بگین تعبیرش چیه

 • زهرا فوریه 2018 در 13:26

  دوستان خواب کلی شلوار پاره و گلی و خاک خورده دیدم .ینی چی

 • زهرا مارس 2018 در 11:13

  باسلام.خواب دیدم شوهرم اول شلوار تنگ منو پوشیده؛ بعد یهو دیدم یه شلوار لی گشاد انگار زنونه بود پایین ریش ریش پوشیده بود که اصلا تو بیداری همچین چیزای نمیپوشه؛ تعبیرش رو میخواستم بدونم

 • زهرا مارس 2018 در 11:17

  سلام.خواب دیدم اول شوهرم یه شلوار تنگ زنونه ی منو بپا داره؛ بعد دوباره دیدم یه شلوار لی آبی پاییت ریش ریش گشاد فکرکنم باز زنونه بود ، بپا داشت؛ معنی ش رومیخواستم دقیق بدونم چیه؟ ممنون

 • صغری می 2018 در 15:11

  در خواب دیدم که همسایه مان خیلی اصرار دارد شلوار مشکی مرا بگیرد و پوشید و رفت

 • بیگلر ژوئن 2018 در 01:02

  سلام من خواب دیدم شلوار مشکی بیرونی خودمو ازبالای زانو قیچی کردم البته یکی از پاچه هاشو .خواهش می کنم تعبیرشو زود بزارید ذهنم خیلی درگیر.

 • عسل جولای 2018 در 13:41

  خواب دیدم نامزد قبلیم شلوار سفید تنگ و نازکی پوشیده گویی که لباس زیرش معلومه و توی فبرستان سراسیمه قدم میزنه تعبیرش چیه؟ لطفا جواب بدید

 • الهام جولای 2018 در 20:19

  سلام من خواب دیدم یه شلواری که خیلی دوسش دارمو داشتم میشستم وبعد با مایع سفید کننده یه جاهاییش خیلی کم رنگش رفت شلوار مشکی بود تعبییر خوابم چی میشه

 • بهار اکتبر 2018 در 11:31

  سلام اگه خواب ببینی شلواریه نامحرم رو پوشیدی تعبیرش چیه؟

 • نرگس دسامبر 2018 در 06:43

  سلام خواب دیدم اون کسی که ازش خوشم میاد یک کراوات تو اتاق کارش بود و کسی که احساس می کنم بهم نظر داره یک شلوار لی گشاد پوشیده وهی نگام می کرد ولی من نگاهش نمی کردم تعبیرش چی می شه؟؟

 • ندا دسامبر 2018 در 06:47

  سلام خواب دیدم اون کسی که ازش خوشم میاد یک کراوات تو اتاق کارش بود و کسی که احساس می کنم بهم نظر داره یک شلوار لی گشاد پوشیده وهی نگام می کرد ولی من نگاهش نمی کردم تعبیرش چی می شه؟؟

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.