تعبیر خواب خاک

تعبیر خواب خاک | تعبیرخواب خاک | tabire khab

تعبیر خواب خاک,تعبیر خواب خاک و گل,تعبیر خواب خاکشیر,تعبیر خواب خاکستر,تعبیر خواب خاکستر اتش,تعبیر خواب خاکسپاری مرده,تعبیر خواب خاکسپاری,تعبیر خواب خاک خوردن,تعبیر خواب خاک بر سر ریختن,تعبير خواب خاک,تعبير خواب خاك و گل,تعبیر خواب خاک گلدان,تعبیر خواب خاک گل,تعبیر خواب خاک گلی,تعبیر دیدن خاک و گل در خواب,تعبیر گل و خاک در خواب,تعبیر خواب خاکسپاری زنده,تعبیر خواب خاکسپاری شهید,تعبیر خواب خاکسپاری مجدد مرده,تعبیر خواب خاکسپاری مادر,تعبیر خواب مراسم خاکسپاری,تعبیر خواب دیدن خاکسپاری,تعبیر خواب دیدن مراسم خاکسپاری,تعبير خواب خاك خوردن,تعبیر خواب خوردن خاک کربلا,تعبیر خاک خوردن در خواب,تعبير خاك خوردن در خواب,تعبیر خواب خوردن خاک قبر,تعبیر خواب خوردن خاک رس,تعبیر خواب دیدن خوردن خاک,تعبير خواب خاك بر سر ريختن,تعبیر خاک بر سر ریختن در خواب,تعبیر خواب خاک انداز,تعبیر خواب خاک کربلا

تعبیر خواب خاک , تعبیر خواب خاک و گل , تعبیر خواب خاکشیر

خواب خاک یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم خاک در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب خاک می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب خاک را مطالعه نمایید و متوجه شوید خاک چه تعبیری دارد

تعبیر خواب خاک از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب خاک پنج چیز است

مال – سود – کار – چیزی گرفتن از پادشاه و رئیس – سود رسیدن از زن

تعبیر خواب خاک از دید یوسف نبی ع

تعبیر خواب خوردن خاک ، مال یتیم است

تعبیر خواب خاک از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب خاک در خانه ، مال است

تعبیر خواب خاک از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب پخش کردن خاک با دست ، سود است

تعبیر خواب خاک از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب خاک ، نعمت و برکت است

تعبیر خواب جمع کردن خاک ، جمع کردن مال است

تعبیر خواب انباشته شدن خاکی زیاد در خانه ، ثروت بزرگی است

تعبیر خواب با شتر خاک آوردن ، میراث است

تعبیر خواب با اسب خاک آوردن ، سود رسیدن از مردی جوان است

تعبیر خواب خاک آوردن با الاغ ، سود رسیدن از مردی احمق است

تعبیر خواب پاشیدن خاک در هوا ، هدر دادن مال است

تعبیر خواب خاک سرخ ، عصبانیت و خشم است

تعبیر خواب خاک سبز ، چمن است

تعبیر خواب خاک زرد ، بیماری است

تعبیر خواب خاک سیاه ، غم است

تعبیر خواب خاک از چاه بیرون آوردن ، به دست آوردن مالی به زحمت است

تعبیر خواب خاک ریختن در چاه ، ضرر مالی است

تعبیر خواب برداشتن خاک از تپه ، حل شدن مشکل است

تعبیر خواب خاک از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب زیرو رو کردن خاک اطراف گل ها و گیاهان ، موقعیت های خوبی به دست می آورید

تعبیر خواب لباس خاکی ، تسلیم شدن است

تعبیر خواب کسی به شما خاک می پاشد ، آسیب زدن دشمنان است

تعبیر خواب خاک | خاک در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 50 عدد

 • دیدن خاک در خواب چه به مقدار کم و یا چه زیاد باشد، پول و مال است

 • اگر کسی در خواب خاک را به صورت انباشته در خانه اش دید، پول زیادی به دست می آورد

 • اگر دید خاک می خورد، در جمع کردن و خوردن مال چه حرام و چه حلال حریص است.

 • اگر روی خاک راه می رفت، دوست دارد دارایی خود را به رخ دیگران بکشد

 • خارج کردن خاک به هر میران از خانه، صرف مال است.

 • اگر باد خاکها را می برد، آن مال صرف امور بیهوده می گردد.

 • اگر دیدید که با شتر خاک آورده اید، میراثی به شما می رسد

 • اگر با اسب خاک آوردید، از مردی جوانمرد به شما سود می رسد.

 • اگر با الاغ خاک به خانه خویش آوردید، مردی احمق، سبب می شود که سودی عاید شما گردد.

 • اگر دیدید خاکی را که خودتان آوررده اید یا خاکی که در خانه تان هست، به رنگ سرخ است، گرفتار هیجان و خشم می شوید

 • اگر سبز بود، نشاط و سلامتی است و اگر زرد بود، غیر طبیعی است و نشانه ناراحتی یا بیماری است. اگر سیاه بود، غم و مصیبت است.

 • اگر از چاه خاک بیرون آوردید، مالی به زحمت نصیب شما می شود و اگر خاک را در چاه می ریختید، کاری می کنید که زیان مالی متوجه شما می شود.

 • اگر دیدید از تپه ای خاک بر می دارید مشکلی را آسان می نمایید و مانعی را سبک می کنید و ضمنا سودی به قدر خاک برداشته شده عایدتان می گردد.

 • محمد ابن سیرین می گوید: خاک به خواب دیدن، کم و زیاد آن ثروت است.

 • اگر ببیند که در خانه او خاک بود، به درستی که بی رنج او را به قدر آن مال حاصل شود.

 • اگر ببیند بر خاک راه می رفت یا خاک می خورد یا خاک جمع می کرد و بر می داشت، دلیل که او به ثروت خواهد رسید.

 • ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند خاک از خانه بیرون می کشید و پراکنده می کرد، دلیل که مال خود را هزینه کند.

 • اگر ببیند خاک از دست می افشاند، دلیل که به قدر آن او را مال و درم جمع گردد و از آن منفعت یابد.

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن خاک در خواب بر پنج وجه است:
  مال،
  منفعت،
  شغل دنیا،
  فایده بردن از جانب حاکم،
  فایده بردن از رییس و کارفرما.

 • دیدن ماسه در خواب، روبرو شدن با کمبود و زیان است.

 • اگر خواب ببينيد خاك اطراف گلها و گياهان زيرو رو شده است ، دلالت بر آن دارد كه موقعيتهاي مطلوب قسمت شما خواهد شد .

 • اگر خواب ببينيد لباس شما خاكي است ، نشانة آن است كه تسليم قانون مي شويد ، يا ناچار خواهيد شد ، خانة خود را ترك كنيد

 • اگر خواب ببينيد كسي روي شما خاك مي پاشد ، علامت آن است كه دشمنان مي كوشند به اعتبار و شهرت شما لطمه بزنند

 • خاک برکت و نعمت است. پول و مال است. اگر در خواب دیدید که خاک جمع می کنید موردی پیش می آید که پول می اندوزید و به جمع آوری مال می پردازید. اگر دیدید در خانه شما خاک زیادی انباشته است مالی بزرگ به شما می رسد. اگر دیدید که با شتر خاک آورده اید، همان طور که در قدیم موسوم بود، میراثی به شما می رسد. اگر با اسب خاک آوردید از مردی جوان مرد به شما سود می رسد. اگر با الاغ خاک به خانه خویش آوردید مردی احمق وسیله و سبب می شود که سودی به شما عاید گردد. اگر دیدید خاک را در هوا پراکنده می کنید و می پاشید مال خود را خرج می کنید یا به هدر می دهید. اگر دیدید خاکی را که آوررده اید یا خاکی که هست سرخ است گرفتار هیجان و خشم می شوید. اگر سبز بود تعبیر چمن را دارد و اگر زرد بود، غیر طبیعی است و ملال و بیماری را خبر می دهد و چنان چه سیاه بود غم و مصیبت است اگر از چاه خاک بیرون آوردید مالی به زحمت نصیب شما می شود و اگر خاک را در چاه می ریختید کاری می کنید که زیان مالی متوجه شما می شود . اگر دیدید از تپه ای خاک بر می دارید مشکلی را آسان می نمائید و مانعی را سبک می نمائید که راحت تر برداشته شده و ضمنا سودی به قدر خاک برداشته شده عایدتان می گردد.

 • محمدبن سیرین گوید: خاک به خواب دیدن کم و بسیاری آن درم است اگر بیند که در خانه او خاک بود، به درستی که بی رنج او را به قدر آن مال حاصل شود. اگر بیند بر خاک همی رفت یا خاک همی خورد یا خاک جمع می کرد و بر می داشت، دلیل مال و درم است او را. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند خاک از خانه بیرون می کشید و پراکنده می کرد، دلیل که مال خود را هزینه کند. اگر بیند خاک از دست می افشاند دلیل که به قدر آن او را مال و درم جمع گردد و از آن منفعت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن خاک در خواب بر پنج وجه است. اول: … 
  مال. دوم: منفعت. سوم: شغل دنیا. چهارم: فائده از قِبَل پادشاه. پنجم: فائده از قبل رئیس.

 • اگر بيند خاك از خانه بيرون مي كشيد و پراكنده مي كرد، دليل كه مال خود را هزينه كند. اگر بيند خاك از دست مي افشاند دليل كه به قدر آن او را مال و درم جمع گردد و از آن منفعت يابد.

 • من دیدم که روی کسی را در خاک میمالم تعبیر این خواب چیست؟

 • با سلام اگه در خواب ببینیم ک خاک قبر خودمونو که خیسه تو دستمون گرفتیم و ناله میکنیم تعبیرش چیه؟

 • باسلام خواب دیدم مادر بزرگم را خاک روش میریزن وزنده زنده میخوان دفنش کنن واو هم دست وپا میزد ولباسش پرخاک شده بود /دو شب این خواب را دیدم لطفا تعبیر کنید متشکرم

 • سلام واحترمات دیدن خاک درخواب وپاشیدن ان به ر وی یخ چه است

  • خیر است

   • من خواب دیدم که در تاریکی هستم میخواهم بیرون روم وقت بیرون میشم سرم‌ در چت میخوره و در سرم خاک میریزه

 • با سلام خدمت دست اندرکاران این سایت بنده در خواب خاک سیاه سوخته دیدم تقاضای تعبیر آن را از شما دارم

 • خواب دیدم که با یکی ازهمکارانم نزدیک تل خاک بزرگی ایستاده ایم وقسمتی ازاین تل خاک با بیل کوبیده شده وقسمت اخری خاک ناهموار ونامنظم میباشد وما هردیمان ازاین بابت نوع رنج میبریم ودرعین حال همکارم نیز تنها یک پیراهن به تنش میباشد اما شلوار به پاه ندارد . امید است که این خوابم تعبیر گردد وناگفته نماند که همکارم کمی سنش بالا میباشد یعنی حدود 50 سال میباشد

 • اگر خواب ببینید خاک اطراف گلها و گیاهان زیرو رو شده است ، دلالت بر آن دارد که موقعیتهای مطلوب قسمت شما خواهد شد .

 • اگر خواب ببینید لباس شما خاکی است ، نشانة آن است که تسلیم قانون می شوید ، یا ناچار خواهید شد ، خانة خود را ترک کنید .

 • اگر خواب ببینید کسی روی شما خاک می پاشد ، علامت آن است که دشمنان می کوشند به اعتبار و شهرت شما لطمه بزنند .

 • یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن خوردن خاک مال یثیمان باشد

 • خوابردیدن بر سر یکی از اقوام که در قبر گذاشته اند با بیل خاک میریزم .میشه تعبیرشو راهنماییم کنید .ممنونم

 • خواب دیدن ک روی یکی از اقوام که مرده و در قبر گذاشتن من با بیل خاک میریزم
  میشه تعبیرشو بهم بگید .
  ممنونم

 • سلام اگر در خواب مرده را با لباس و سر و روی خاکی ببینی تعبیر چیست لطفا جواب دهید

  • اگه مرده با لباس خاکی باشه تعبیرش چیه

 • سلام
  لحظهمرگم را دیدم و زمانی که عزرائی ع مشتی خاک در دهانم ریخت.لطفا بگویید تعبیر چیست

 • اگرکسی درخواب ببیندیک بوه گل مخورد تعبیر چیست؟

 • سلام اکه توخواب ببینی یه بچه داره گل میخوره تعبیرش چیه

 • در خواب دیدم که با مادرم دعوام شد و به مقداری زیادی خاک بر سر خود ریختم و گریه زاری میکردم لطفا تعبیر آن چیست.

 • سلام خواب دیدم خاکهای زیادی است من مقداری خاک برمیدارم وان راگل درست میکنم وگل بازی میکنم اگرم ممکن است تعبیرشوبگین لطفا

 • درخواب دیدم که ازمشتی خاک گل درست میکنم لطفاتعبیرشوبگین

 • دیدم که در بیابان هستم اولش فکر کردم اب باکاسه میریزم سرم بعددیدم که خاک که میریزم توسرم لطفا تعبیر کنید با سپاس

 • اگه خواب ببینیم یکی داره از بالا به سرمون خاک میریزه معنیش چیه؟میشه زود جوابمو بدید

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.