تعبير خواب سفر كردن با هواپيما

درباره تعبیر خواب سفر اطلاعات بیشتری داشته باشید

ابراهیم کرمانی گوید:  تعبیر خواب سفر اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از زن جدا گردد و یااز سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند،  تعبیر خواب سفر دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

درباره تعبیر خواب سفر اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبير خواب سفر كردن با هواپيما , تعبير خواب سفر كردن , تعبير خواب سفر كردن به کربلا , خواب سفر دیدن

درباره تعبیر خواب سفر اطلاعات بیشتری داشته باشید

محمدبن سيرين گويد:  تعبیر خواب سفر اگر كسي بيند كه سفر كرد و آنجا كه رفت بهتر از آنجا بود كه بود، دليل است كه حالش نيكو گردد. اگر كسي آنجا كه رفت بدتر از آنجا بود كه بود،  تعبیر خواب سفر تاويلش به خلاف اين بود.

درباره تعبیر خواب سفر اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبير خواب سفر كردن با هواپيما , تعبير خواب سفر كردن , تعبير خواب سفر كردن به کربلا , خواب سفر دیدن

درباره تعبیر خواب سفر اطلاعات بیشتری داشته باشید

لوک اويتنهاو مي گويد :
سفر
 تعبیر خواب سفر علمي : شادماني
سفري که انجام شده است : دوستاني را خواهيد ديد که از مدتها پيش نديده ايد
با کالسکه : خوشبختي دائمي
 تعبیر خواب سفر با پاي پياده : امور بسيار مهمي در پيش رو داريد

درباره تعبیر خواب سفر اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبير خواب سفر كردن با هواپيما , تعبير خواب سفر كردن , تعبير خواب سفر كردن به کربلا , خواب سفر دیدن

درباره تعبیر خواب سفر اطلاعات بیشتری داشته باشید

 تعبیر خواب سفر اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته های زیادی دارید و به سفر می روید تغییراتی در زندگی شما پدید می آید که تکالیفتان را زیاد می کند. وظایف دشواری را به عهده می گیرید ولی اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و جامه دان و بسته زیاد همراه دارید  تعبیر خواب سفر خوب است و خبر می دهد که  تعبیر خواب سفر به دنبال دگرگونی ها سودی عاید شما می گردد که به اندازه همان بسته هاست .

تعبیر خواب سفر

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.