تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو | تعبیرخواب گاو |tabire khab تعبیر خواب گاو,تعبیر خواب گاو سیاه,تعبیر خواب گاو قهوه ای,تعبیر خواب گاو شیرده,تعبیر خواب گاو مرده,تعبیر خواب گاو نر,تعبیر خواب گاومیش,تعبیر خواب گاو وحشی,تعبیر …

کامل ترین مرجع “تعبیر خواب سوسک” و کشتن سوسک

کامل ترین مرجع “تعبیر خواب سوسک” و کشتن سوسک

تعبیر خواب سوسک | تعبیر خواب | tabire khab تعبیر خواب سوسک,تعبیر خواب سوسک امام صادق,تعبیر خواب سوسک بالدار,تعبیر خواب سوسک مرده,تعبیر خواب سوسک ابن سیرین,تعبیر خواب سوسک در خانه,تعبیر خواب سوسک …

همه چیز درباره “تعبیر خواب فالوده” خوردن

همه چیز درباره “تعبیر خواب فالوده” خوردن

تعبیر خواب فالوده | تعبیر خواب | tabire khab تعبیر خواب فالوده,تعبیر خواب فالوده خوردن,تعبیر خواب فالوده و بستنی,تعبیر خواب فالوده بستنی,تعبیر خواب خوردن فالوده,تعبیر خواب خریدن فالوده دیدن فالوده در خواب یکی …

تعبیر خواب برنج | تعبیرخواب برنج | tabire khab

تعبیر خواب برنج,تعبیر خواب برنج پختن,تعبیر خواب برنج نذری,تعبیر خواب برنج خیس شده,تعبیر خواب برنج و مرغ,تعبیر خواب برنج خشک,تعبیر خواب برنج زعفرانی,تعبیر خواب برنج پخته زعفرانی,تعبیر خواب برنج سوخته,تعبیر خواب برنج کاشتن,تعبير خواب برنج پختن,تعبیر خواب پختن برنج نذری,تعبیر خواب برنج پخته شده,تعبیر خواب برنج پخته با گوشت,تعبیر خواب برنج پخته با مرغ,تعبير خواب برنج پخته شده,تعبیر خواب برنج پخته و ته دیگ,تعبیر خواب برنج پخته و گوشت,تعبیر خواب برنج نذری گرفتن,تعبیر خواب برنج نذری خوردن,تعبیر خواب برنج نذری دادن,تعبير خواب برنج نذري,تعبیر خواب شیر برنج نذری,تعبیر برنج نذری در خواب,تعبیر پختن برنج نذری در خواب,تعبير خواب برنج خيس شده,تعبیر خواب برنج و مرغ خوردن,تعبير خواب برنج و مرغ,تعبیر خواب برنج مرغ,تعبیر خواب برنج با مرغ,تعبیر خواب خوردن برنج مرغ,تعبیر خواب برنج و مرغ پخته,تعبير خواب برنج خشك,تعبیر خواب برنج خام,تعبیر خواب خریدن برنج خام,تعبیر خواب دیدن برنج خام,تعبیر خواب دادن برنج خام,تعبير خواب خريدن برنج خام,تعبیر خواب گرفتن برنج خام,تعبیر خواب شستن برنج خام,تعبیر خواب خرید برنج خام,تعبیر دیدن برنج زعفرانی در خواب,تعبیر خواب پلو زعفرانی,تعبیر خواب خوردن برنج زعفرانی,تعبير خواب برنج سوخته,تعبیر برنج سوخته در خواب,تعبیر خواب کاشت برنج,تعبير خواب كاشت برنج

تعبیر خواب برنج , تعبیرخواب برنج , برنج در خواب دیدن

تعبیر خواب برنج

 برنج یکی از غذاهای معمول ایران است و برنج در خواب دیدن یکی از خوابهای معمول است.اگر شما هم خواب برنج دیده اید و دنبال تعبیر خواب برنج می گردید این مطلب کامل ترین مرجع برای تعبیرخواب برنج است.

تعبیر خواب برنج از دید حضرت امام جعفر صادق

تعبیر خواب برنج خوب بر است و دلیل بر سه چیز است

مال و منال – حاجت -خیر و منفعتی که شامل حالش می شود

تعبیر خواب برنج , تعبیرخواب برنج , برنج در خواب دیدن

تعبیر خواب برنج پختن

تعبیر خواب برنج از دید محمد بن سیرین

برنج در خواب مالی است که به زحمت بدست می آید به همان اندازه که در خواب دیده

تعبیر خواب برنج از دید لیلا برایت

تعبیر خواب خوردن برنج انجام کارهای خیر و نیک است

تعبیر خواب برنج , تعبیرخواب برنج , برنج در خواب دیدن

تعبیر خواب برنج نذری

تعبیر خواب برنج از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب خوردن برنج پخته حاجت روا شدن و رسیدن خیر و نیکی به بیننده خواب است

تعبیر خواب خوردن برنج و گوشت بهتر از خوردن برنج است

تعبیر خواب خوردن برنج با شیر دلالت بر هدفی نیکو می کند

تعبیر خواب خوردن برنج با دوغ اندوه و ناراحتی است

تعبیر خواب برنج , تعبیرخواب برنج , برنج در خواب دیدن

تعبیر خواب برنج خیس شده

تعبیر خواب برنج از منوچهر مطیعی

تعبیر خواب برنج برای شالیکار تعبیر خاصی ندارد و به فکر او برمیگردد

تعبیر خواب برنج به طور کلی مال و توشه و دارایی است

تعبیر برنج پخته یا همان پلو حاجت روا شدن است و در ان خیر است

تعبیر خواب برنج پخته به کسی دادن رسیدن خیر و نیکی از جانب ان شخص است

تعبیر خواب دیدن برنج و شیر نعمت و رفاه و شادابی است در آینده

تعبیر خواب حوردن برنج و دوغ اندوه و غم است

تعبیر خواب برنج , تعبیرخواب برنج , برنج در خواب دیدن

تعبیر خواب برنج و مرغ

تعبیر خواب خوردن برنج خام شتاب در استفاده از نعمتی است که حق شماست که کاری درست نیست(مثل چیدن میوه های باغ خود قبل رسیدن)

تعبیر خواب برنج فروختن این است که دیگران را در آسایش خود شریک میکنید

تعبیر خواب خرید برنج شریک شدن در خیر و آسایش دیگران است

تعبیر خواب برنج , تعبیرخواب برنج , برنج در خواب دیدن

تعبیر خواب برنج خشک

تعبیر خواب برنج از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب برنج و ماش و حبوبات غم و اندوه است

تعبیر خواب برنج از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دانه های برنج برای تاجران نشانه سود فراوان است

تعبیر خواب دانه های برنج برای کشاورزان نشانه محصول فراوان است

تعبیر خواب برنج , تعبیرخواب برنج , برنج در خواب دیدن

تعبیر خواب برنج زعفرانی

تعبیر خواب خوردن برنج نشانه رضایت و شادمانی است

تعبیر خواب دیدن برنج مخلوط با شن و خاک بیماری و جدایی از دوستان است

تعبیر خواب دختری که خواب برنج ببیند این است که وظایفی جدید همراه با ثروت در آینده خواهد داشت

تعبیر خواب برنج , تعبیرخواب برنج , برنج در خواب دیدن

تعبیر خواب برنج پخته زعفرانی

برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست می آید. اگر بیننده خواب شالیکار باشد خواب او تجسمی است از اندیشه شغلی و با خواب افراد دیگر تفاوت دارد که تشخیص آن با معبر خردمند است ولی اگر بیننده شالیکار نباشد مال و توش و دارایی تعبیر می شود. برنج پخته یا دمی و کته و پلو حاجتی است که روا می شود و به بیننده خیر و نیکی می رسد. اگر بیننده خواب ببیند که برنج پخته به دیگری می دهد از جانب او خیر و نیکی به دیگری می رسد به همان اندازه که برنج پخته داده می شود. دیدن برنج پخته خوب است به خصوص اگر با شیر همراه باشد تنعم و رفاه و خرمی است در زندگی آینده بیننده خواب . دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است. خوردن برنج خام تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان می دهید که البته درست نیست. اگر دیدید که برنج می فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می کنید و چنانچه دیدید که برنج می خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می شوید.

تعبیر خواب برنج , تعبیرخواب برنج , برنج در خواب دیدن

تعبیر خواب برنج سوخته

محمدبن سیرین گوید: برنج دیدن در خواب ، مالی است که به رنج حاصل شود، به قدر آن که دیده بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند برنج پخته همی خورد، دلیل که حاجت او روا شود و خیر و نیکی بدو رسد. اگر بیند برنج با گوشت پخته همی خورد، بهتر و نیکو بود و برنج با شیر خوردن به غایت نیکو است…
اگر بیند برنج با دوغ پخته همی خورد، دلیل بر اندوه کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن برنج در خواب بر سه وجه است. اول: مال، دوم: حاجت، سوم: خیر و منفعت که بدو رسد. 

تعبیر خواب برنج | برنج در خواب دیدن | تعبیر خواب

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

51 دیدگاه

 • لادن ژانویه 2017 در 10:33

  برنج درخواب، مالی است که با تلاش و زحمت به دست می آید

 • مریم ژانویه 2017 در 10:33

  اگر بیننده خواب شالیکار نباشد و خواب برنج ببیند،به مال و دارایی تعبیر می شود.

 • میثم ژانویه 2017 در 10:33

  برنج پخته یا دمی و کته و پلو حاجتی است که روا می شود و به بیننده خیر و نیکی می رسد.

 • مینا ژانویه 2017 در 10:33

  اگر بیننده خواب ببیند که برنج پخته به دیگری می دهد از جانب او خیر و نیکی به دیگری می رسد

 • مارال ژانویه 2017 در 10:34

  دیدن برنج پخته خوب است به خصوص اگر با شیر همراه باشد و رفاه و خرمی در زندگی آینده است.

 • ترانه ژانویه 2017 در 10:34

  برنج خوردن همراه دوغ، غم و اندوه است.

 • ترنم ژانویه 2017 در 10:34

  خوردن برنج خام، تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست.

 • شقایق ژانویه 2017 در 10:34

  اگر دیدید که برنج می فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می کنید

 • شیما ژانویه 2017 در 10:34

  اگر برنج می خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می شوید.

 • صدرا ژانویه 2017 در 10:35

  برنج درخواب، مالی است که با تلاش و زحمت به دست می آید. اگر بیننده خواب شالیکار نباشد و خواب برنج ببیند،به مال و دارایی تعبیر می شود. برنج پخته یا دمی و کته و پلو حاجتی است که روا می شود و به بیننده خیر و نیکی می رسد.

  اگر بیننده خواب ببیند که برنج پخته به دیگری می دهد از جانب او خیر و نیکی به دیگری می رسد. دیدن برنج پخته خوب است به خصوص اگر با شیر همراه باشد و رفاه و خرمی در زندگی آینده است. برنج خوردن همراه دوغ، غم و اندوه است.

  خوردن برنج خام، تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست. اگر دیدید که برنج می فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می کنید. اگر برنج می خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می شوید.

 • بهمن ژانویه 2017 در 10:36

  حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن برنج در خواب بر سه وجه است. اول: مال، دوم: حاجت، سوم: خیر و منفعت که بدو رسد.

 • برنا ژانویه 2017 در 10:37

  ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند برنج پخته همی خورد، دلیل که حاجت او روا شود و خیر و نیکی بدو رسد. اگر بیند برنج با گوشت پخته همی خورد، بهتر و نیکو بود و برنج با شیر خوردن به غایت نیکو است… 

 • هدا ژانویه 2017 در 10:37

  برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست می آید. اگر بیننده خواب شالیکار باشد خواب او تجسمی است از اندیشه شغلی و با خواب افراد دیگر تفاوت دارد که تشخیص آن با معبر خردمند است ولی اگر بیننده شالیکار نباشد مال و توش و دارایی تعبیر می شود.

 • مهدی ژانویه 2017 در 10:38

  رنج پخته یا دمی و کته و پلو حاجتی است که روا می شود و به بیننده خیر و نیکی می رسد. اگر بیننده خواب ببیند که برنج پخته به دیگری می دهد از جانب او خیر و نیکی به دیگری می رسد به همان اندازه که برنج پخته داده می شود. دیدن برنج پخته خوب است به خصوص اگر با شیر همراه باشد تنعم و رفاه و خرمی است در زندگی آینده بیننده خواب . دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است. خوردن برنج خام تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان می دهید که البته درست نیست. اگر دیدید که برنج می فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می کنید و چنانچه دیدید که برنج می خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می شوید.

 • مهدیه ژانویه 2017 در 10:38

  خواب دیدم کسی که دوستش دارم و 2سالی میشه که ترکم کرده و الانم نامزد کرده
  اومده در خونمون و ازم تقاضای بخشش میکنه ویه کیسه برنج برام اورده بود ولی من برنج رو قبول نکردم
  لطفا بهم بگید تعبیر خوابم چیه

 • هادی ژانویه 2017 در 10:39

  اگر بيننده خواب ببيند که برنج پخته به ديگري مي دهد از جانب او خير و نيکي به ديگري مي رسد به همان اندازه که برنج پخته داده مي شود. ديدن برنج پخته خوب است به خصوص اگر با شير همراه باشد تنعم و رفاه و خرمي است در زندگي آينده بيننده خواب. ديدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است.

 • حسین ژانویه 2017 در 10:40

  خوردن برنج خام تعجيل در بهره گيري از نعمتي است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان مي دهيد که البته درست نيست. اگر ديديد که برنج مي فروشيد ديگران را در رفاه و آسايشي که داريد شريک مي کنيد و چنانچه ديديد که برنج مي خريد در خرمي و نشاط ديگري شريک و متنعم مي شويد.

 • حسین علی ژانویه 2017 در 10:40

  برنج از غلاتي است که با زحمت و تلاش و کوشش بسيار فراهم مي شود و ديدن برنج در خواب مالي است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست مي آيد. اگر بيننده خواب شاليکار باشد خواب او تجسمي است از انديشه شغلي و با خواب افراد ديگر تفاوت دارد که تشخيص آن با معبر خردمند است ولي اگر بيننده شاليکار نباشد مال و توش و دارايي تعبير مي شود. برنج پخته يا دمي و کته و پلو حاجتي است که روا مي شود و به بيننده خير و نيکي مي رسد. اگر بيننده خواب ببيند که برنج پخته به ديگري مي دهد از جانب او خير و نيکي به ديگري مي رسد به همان اندازه که برنج پخته داده مي شود. ديدن برنج پخته خوب است به خصوص اگر با شير همراه باشد تنعم و رفاه و خرمي است در زندگي آينده بيننده خواب. ديدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است. خوردن برنج خام تعجيل در بهره گيري از نعمتي است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان مي دهيد که البته درست نيست. اگر ديديد که برنج مي فروشيد ديگران را در رفاه و آسايشي که داريد شريک مي کنيد و چنانچه ديديد که برنج مي خريد در خرمي و نشاط ديگري شريک و متنعم مي شويد.

 • علی ژانویه 2017 در 10:41

  پلو یا برنج پخته حاجت است

 • نادیا ژانویه 2017 در 10:41

  چنانچه در خواب دیدید که از برنج پلو می پزید یا دیگری برنج پخته و پیش روی شما نهاده حاجت شما روا می شود و به آرزویی که دارید می رسید که بیشتر جنبه مالی دارد نه معنوی. دادن برنج پخته یا پلو به دیگران برآوردن حاجت آنهاست و خوردن پلو بهره مندی از خیر و نیکی و نعمت است.

 • شورانگیز ژانویه 2017 در 10:41

  چنانچه در خواب دیدید که پلو می خورید اما پلوی شما شلتوک یا شن و ریگ دارد برای شما زحمت به وجود می آورند و کسی هست که خیانت می کند و دروغ می گوید.

 • مارال ژانویه 2017 در 10:42

  برنج شفته چه تعبیری دارد?

 • منیژه ژانویه 2017 در 10:42

  تعبیر خواب آبکش کردن برنج نیز بسیار خوب است و نشاندهنده شانس و اقبال و مسیریست که سر راه شما قرار می گیرد و شما باید با علم و مشورت با دیگران از این شانس به درستی استفاده کنید .

 • منیره ژانویه 2017 در 10:43

  برنج برای تاجران نشانه سود فراوان است

 • رویا ژانویه 2017 در 10:44

  خواب برنج در کل خوبه

 • رویا ژانویه 2017 در 10:44

  برنج در خواب دیدم که دانه دانه می خوردم

 • فرزانه ژانویه 2017 در 11:34

  خواب دیدم که ،چند فابلمه برنج در حال جوش دارم و یکی یکی ،آبکش میکنم.
  هربار مقداری از برنجها ازآبکش بیرون میریزد.
  با خودگفتم:حتما باید جمع کنم که اسراف نشود.
  و ندایی در ذهنم می گفت:حالا که به پولی رسیدی و وضعت خوب شده،اینقدر حروم کاری نکن!

  • فرزانه ژانویه 2017 در 14:37

   لطفا زودتر تعبیر خواب مرا بنویسید.
   ممنونم

 • ناشناس ژانویه 2017 در 13:05

  خواب دیدم در بستر بیماری به سر میبرم و یک گونی برنج هم بالای سرم هست و همش دستم رو توی گونی برنج می برم لطفا خواب من رو تعبیر بفرماییید ممنون میشم

 • ناشناس فوریه 2017 در 13:20

  خواب ديدم كه در شاليزار هستم ودر ميان شاليزار كه پر اب است وبا قدهاى كشيده اى كه دارند باقايق ميگذرم لطفا تعبير خوابم را بگوييد

 • باران فوریه 2017 در 13:28

  داشتم تو ظرف یکبار مصرف نذری می خوردم وبرنج پخته سفید بود وظرفم نصفه شده بود رفتم دوباره بگیرم یک خانم بقیه برنج رو پاچید تو صورتم گفتم چرا این کار رو کردی گفت خیلی خوبه بعد از خواب پریدم

 • فاطمه فوریه 2017 در 13:29

  خواب دیدم کسی که دوستش دارم و 2سالی میشه که ترکم کرده و الانم نامزد کرده
  اومده در خونمون و ازم تقاضای بخشش میکنه ویه کیسه برنج برام اورده بود ولی من برنج رو قبول نکردم
  لطفا بهم بگید تعبیر خوابم چیه

 • ثریا فوریه 2017 در 13:29

  ديدن دانه هاي برنج در خواب ، براي تجار نشانة معاملاتي سود آور است ، براي كشاورزان نشانة‌ محصولات فراوان است .

 • مهرو فوریه 2017 در 13:29

  خوردن برنج در خواب ، نشانة رضايت از آسايش و شادماني خانوادگي است .

 • ثریا فوریه 2017 در 13:29

  اگر خواب ببينيد دانه هاي برنج با شن و خاك مخلوط گشته است ، نشانة آن است كه به بيماري مبتلا خواهيد شد . و از دوستان خود جدا خواهيد ماند .

 • طاهره فوریه 2017 در 13:30

  گر دختري خواب ببيند برنج مي پزد ، نشانة آن است كه به زودي وظايف جديدي به عهده خواهد گرفت ، و از اين طريق ثروتي گرد خواهد آورد .

 • یاور فوریه 2017 در 13:30

  دیدن برنج در خواب بر سه وجه است. اول: مال، دوم: حاجت، سوم: خیر و منفعت که بدو رسد.

 • نینا فوریه 2017 در 13:30

  برنج دیدن در خواب، مالی است که به رنج حاصل شود، به قدر آن که دیده بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند برنج پخته همی خورد، دلیل که حاجت او روا شود و خیر و نیکی بدو رسد. اگر بیند برنج با گوشت پخته همی خورد، بهتر و نیکو بود و برنج با شیر خوردن به غایت نیکو است. اگر بیند برنج با دوغ پخته همی خورد، دلیل بر اندوه کند.

 • صالح فوریه 2017 در 13:30

  برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست می آید. اگر بیننده خواب شالیکار باشد خواب او تجسمی است از اندیشه شغلی و با خواب افراد دیگر تفاوت دارد که تشخیص آن با معبر خردمند است ولی اگر بیننده شالیکار نباشد مال و توش و دارایی تعبیر می شود. برنج پخته یا دمی و کته و پلو حاجتی است که روا می شود و به بیننده خیر و نیکی می رسد. اگر بیننده خواب ببیند که برنج پخته به دیگری می دهد از جانب او خیر و نیکی به دیگری می رسد به همان اندازه که برنج پخته داده می شود. دیدن برنج پخته خوب است به خصوص اگر با شیر همراه باشد تنعم و رفاه و خرمی است در زندگی آینده بیننده خواب. دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است. خوردن برنج خام تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان می دهید که البته درست نیست. اگر دیدید که برنج می فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می کنید و چنانچه دیدید که برنج می خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می شوید.

 • محمد مارس 2017 در 19:20

  سلام
  من دوبار خواب برنج پختن دیدم هر دوبارم در حجم خیلی زیاد، بار اول خواب دیدم حدود ده ها کیسه برنج رو ابکش کردم و می شستم تا درست کنم…. بار دوم که دیشب دیدم حدود 7 8 دیگ خیلی بزرگ چندتاشو برنج گذاشتم خیس بخوره دوتاشو داشتم دم میدادم … ممنون میشم تعبیر خوابم را بگید

 • محبوبه مارس 2017 در 02:24

  ديدم برنجمو يك نفر سوزوند نصفش سياه شد

 • مریم آوریل 2017 در 13:44

  سلام.من خواب دیدم که از برنج و قیمه ی با گوشت فراوان که پدرم نذری میداد میخوردم. و تو خوابم چند تا دیگ پلو نذری بابام رو هم دیدم. اشپز خانه در زیر زمین بود و در حیاط اون خانه هم تعداد زیادی جوجه های رنگی کوچک و باغچه و افرادی از فامیل بودند جوری که وقت راه رفتن مواظب بودم جوجه ها رو لگد نکنم.
  ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگید.

 • ناشناس ژوئن 2017 در 22:55

  خواب دیدم کف پارکینگ منزلمون پر از برنج هستش به طوری که کف رمین معلوم نیست و پدرم که به تازگی فوت کرده اونها رو اورده بود به پارکینگمون حجمشون هم خیلی زیاد بود ممنون میشم تعبیر خوابم رو بهم بگید

 • ندا اکتبر 2017 در 08:42

  سلام خواب دیدم برنج بود همه خوردن خوب بود ولی برای من نریخته بودن بعد ک سر قابلمه رفتم سوخته بود ولی ااز اونا خوب بود فقط برای من نکشیده بودن

 • محمد دسامبر 2017 در 17:36

  قابلمه ی برنجی درخاب دیدم ک درحال جوشاندن بود ومقدارش هم زیاد بود

  • ناشناس ژانویه 2018 در 10:03

   منم چنین خوابی دیدم
   یه دیس بزرگ برنج و مرغ نذری بود تو یه جمعی بودیم سهم خودمو دادم یه اشنا نگر داره رفتم دستمو بشورم بیام برگشتم دیدم دیس رو خوردن

 • محمد دسامبر 2017 در 17:37

  قابلمه ی برنجی درخاب دیدم ک درحال جوشاندن بود ومقدارش هم زیاد بود
  تعبیرش چی هست؟؟؟

 • محمد ژانویه 2018 در 10:03

  منم چنین خوابی دیدم
  یه دیس بزرگ برنج و مرغ نذری بود تو یه جمعی بودیم سهم خودمو دادم یه اشنا نگر داره رفتم دستمو بشورم بیام برگشتم دیدم دیس رو خوردن

 • احسان فوریه 2018 در 12:00

  سلام تعبیر دیگهای بزرگ وزیاد روی اتیش در خواب

 • خواب دیدم برنج پاک میکنم درونش کرم های زنده است می 2018 در 10:47

  خواب دیدم برنج پاک می کنم درونش کرم های زنده وجود دارد

 • امیر می 2018 در 10:49

  سلام من خواب دیدم که برای کسی چلو جوجه گرفتم و خودم هم چند بار ازش خوردم بعد یادم میاد که روزهام و همرو تف میکنم به بیرون الان هم ماه رمضان هست چه تعبیری داره ممنون میشم

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.