تعبیر خواب نماز مغرب و عشا

از تعبیر خواب نماز بخوانید

تعبیر خواب نماز اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سویشمال کرد،تعبیر خواب نماز چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دلیل که اسلام را پسِ پُشت اندازد.تعبیر خواب نماز اگر بیند که نماز سویقبله کرد، دلیل که در راه دین مستقیم گردد.

از تعبیر خواب نماز بخوانید

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

از تعبیر خواب نماز بخوانید

ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب نماز اگر بیند قومیرا امامت کرد، دلیل که سروریکندتعبیر خواب نماز. اگر بیند که نماز قطع کرد یا نماز نگذارد یابیوضو نماز کرد دلیل که طالب چیزیبود و نیابد. اگر در مدرسه یا مسجدیبه امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد.تعبیر خواب نمازاگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیائیاو برآید.

از تعبیر خواب نماز بخوانید

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

از تعبیر خواب نماز بخوانید

تعبیر خواب نمازاگر بيند كه سلام اول به دست چپ داد، دليل كه كارش شوريده گردد. اگر بيند كه نماز نشسته مي كرد،تعبیر خواب نماز دليل كه دشمن بر وي ظفر يابد و گناه كرده را مدد كند و از وي نپذيرد. اگر بيند كه درتاريكي نماز كرد، دليل كه از غم ها فرج يابتعبیر خواب نمازد. اگر بيند كه به پهلو خفته نماز مي كرد، دليل كه بيمار گردد

حضرت امام جعفر صادق فرماید :تعبیر خواب نماز نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است. اول: ایمنی. دوم: تعبیر خواب نمازشادی. سوم: عز وجاه. چهارم: تعبیر خواب نمازمرتبت. پنجم: رستگاری. ششم: یافتن مراد. هفتم: نقصان

از تعبیر خواب نماز بخوانید

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

از تعبیر خواب نماز بخوانید

تعبیر خواب نماز . اگر بيند كه نماز فريضه مي گذارد، دليل كه حق تعالي وي را حج روزي كند. اگر بيند نماز سنت مي كند،تعبیر خواب نماز دليل كه بر مردم شفقت كند. اگر بيند نماز تطوع بگذاشت، دليل كه راستگو بود. تعبیر خواب نمازاگر به خواب ديد در ستور نماز كرد، دليل كه حق تعالي در كسب او بركت كند

تعبیر خواب نماز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.