تعبیر خواب زیتون

تعبیر خواب زیتون | تعبیرخواب زیتون | tabire khab

تعبیر خواب زیتون,تعبیر خواب زیتون قرمز,تعبیر خواب زیتون پرورده,تعبیر خواب زیتون چیدن,تعبیر خواب زیتون شیرین,تعبیر خواب زیتون امام صادق,تعبیر خواب زیتون شور,تعبیر خواب زيتون,تعبیر خواب درخت زیتون,تعبیر خواب خوردن زیتون سیاه,تعبیر خواب خوردن زیتون پرورده,تعبیر خواب چیدن زیتون از درخت,تعبیر خواب چیدن میوه زیتون,تعبیر خواب زیتون از امام صادق,تعبير خواب زيتون,تعبير خواب زيتون سياه,تعبير خواب زيتون شور,تعبير خواب زيتون امام صادق,تعبير خواب روغن زيتون,تعبیر خواب درخت زیتون سیاه,تعبير خواب درخت زيتون,تعبیر خواب چیدن زیتون,تعبیر خواب کاشتن درخت زیتون,تعبیر خواب دیدن درخت زیتون,تعبیر درخت زیتون در خواب,تعبیر خواب خوردن روغن زیتون

تعبیر خواب زیتون,تعبیر خواب زیتون قرمز,تعبیر خواب زیتون پرورده,تعبیر خواب زیتون چیدن,تعبیر خواب زیتون شیرین,تعبیر خواب زیتون امام صادق,تعبیر خواب زیتون شور

خواب زیتون یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم زیتون در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب زیتون می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب زیتون را مطالعه نمایید و متوجه شوید زیتون چه تعبیری دارد

تعبیر خواب زیتون از دید مولف

تعبیر خواب زیتون غم و فکر است

تعبیر خواب زیتون خوردن، غم و غصه خوردن است

تعبیر خواب زیتون از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب روغن زیتون، خیر و برکت است

تعبیر خواب روغن زیتون خوردن، منفعت بردن است

تعبیر خواب زیتون از دید جابر مغربی

تعبیر خواب خوردن زیتون نمکین و تلخ ، سود کمی در ازای زنج بسیار است

تعبیر خواب زیتون از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب زیتون بستگی به طعم و مزه آن دارد

تعبیر خواب خوردن زیتون خوشمزه نعمت است

تعبیر خواب خوردن زیتون که طعم خوبی ندارد ، غم و غصه است

تعبیر خواب روغن زیتون خیر و نیکی و برکت است

تعبیر خواب زیتون سیاه غم و رنج است

تعبیر خواب زیتون زرد بیماری است

تعبیر خواب زیتون سبز و پرورده خوب است

تعبیر خواب زیتون به کسی دادن در حالیکه او زیتون دوست ندارد نیرنگ در کار دیگران است

تعبیر خواب زیتون به کسی دادن در حالیکه او زیتون دوست دارد خیر و برکت است

تعبیر خواب زیتون گرفتن از دیگران به شرطی که زیتون را دوست نداشته باشید سخن سرد است

تعبیر خواب زیتون گرفتن از دیگران به شرطی که زیتون را دوست داشته باشید سود و منفعت است

تعبیر خواب چیدن زیتون از درخت خوب نیست و غم و رنج تعبیر می شود

تعبیر خواب زیتون از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب خوردن زیتون ، مشکلات خانوادگی است

تعبیر خواب چیدن زیتون ، قضاوت عجولانه است

تعبیر خواب زیتون از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب جمع کردن زیتون با دوستان ، موفقیت در انجام کارهاست

تعبیر خواب زیتون از ظرف در آوردن ، خوشگذرانی است

تعبیر خواب شکستن ظرف زیتون ، لذت نبرده نا امید می شوید

تعبیر خواب خوزدن زیتون یافتن دوستان وفا دار است

تعبیر خواب زیتون | زیتون در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 40 عدد

 • اگر کسی زیتون را با نان می خورد، به فقر مبتلا می شود

 • اگر روغن زیتون تصفیه شده و پاک می خورد، خیر و منفعت می یابد.

 • اگر زیتون در دهانش شور و تلخ آمد، با سختی و مشقت، سود اندکی عایدش می شود.

 • رنگ زیتون نیز در خواب موثر است. اگر سیاه باشد غم و اندوه و رنجی است که به شما روی می آورد.

 • اگر زرد باشد بیمار و رنجور می شوید ولی اگر سبز و پرورده باشد خوب است به شرطی که در خواب حالت کراهت در شما پیدا نشود.

 • اگر خواب ببینید که زیتون به کسی می دهید و می دانید که آن شخص زیتون را دوست ندارد، در کار او حیله می کنید و به او زیان می رسانید

 • اگر آن کس که زیتون را در خواب از شما می گیرد، زیتون را دوست داشته باشد و شما بدانید که برای او هدیه مطلوب می برید به او خیر و برکت می رسانید.

 • اگر کسی به شما زیتون داد و شما را خوش نیامد، از دیگران سخن سرد می شنوید ولی اگر خشنود و راضی شدید، کسی از شما تعریف نیکو می کند

 • چیدن زیتون از درخت به غم و رنج تعبیر شده است.

 • ابراهیم کرمانی می گوید: روغن زیتون به خواب، خیر و برکت است.

 • اگر ببیند روغن زیتون می پالود و می خورد، دلیل که به قدر آن خیر و منفعت به او رسد.

 • جابر مغربی می گوید: اگر ببیند زیتون تلخ بخورد و با نان می خورد، او را اندکی منفعت به رنج و سختی حاصل آید.

 • تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب زیتون، غم و اندوه و یا نگرانی می‌باشد (زیرا مزۀ تلخ و ناخوشایندی دارد).

 • دیدن درخت زیتون در خواب ولی زیتون های آن خیلی خوش طعم مثل ترشی زیتون از اون هم خوشمزه تر چیست مزه ی طلبی نداشت

 • اگر زيتون درخواب بيند، غم و انديشه بود، زيرا كه به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سياه. اگر بيند زيتون ميخورد، دليل كه غم و اندوه خورد.

 • ابراهيم كرماني گويد: روغن زيتون به خواب، خيرو بركت بود. اگر بيند روغن زيتون مي پالود و ميخورد، دليل كه به قدر آن خير و منفعت بدو رسد.

 • جابرمغربي گويد: اگر بيند زيتون ملح تلخ بخورد و با نان ميخورد، او را اندكي منفعت به رنج و سختي حاصل آيد.

 • کلمه روغن گفتم ديدن روغن زيتون در خواب نيکو است ولي مشاهده خود زيتون منوط است به طعم و مزه آن.

 • اگر زيتون در خواب ببينيد که مي خوريد و آن طعم و مزه خوش داشته باشد و شما به هنگام خوردن از آن خوشتان بيايد خوب است و تعبير بد ندارد.

 • اگر در خواب زيتوني که مي خوريد طعم ناخوش داشته باشد و شما از خوردن آن کراهت احساس کنيد غم و اندوه است. با همه اين ها ديدن روغن زيتون در خواب خير و خوبي و نعمت است. رنگ زيتون نيز دخيل است چه اگر سياه باشد غم و اندوه و رنجي است که به شما روي مي آورد. اگر زرد باشد بيمار و رنجور مي شويد ولي اگر سبز و پرورده باشد خوب است به شرطي که در خواب حالت کراهت در شما پيدا نشود. دادن زيتون به ديگران نيز تعبير مشروط دارد. خيلي چيزها هستند که در خواب هاي ما تاويلات و تعبيرات مشروط پيدا مي کنند از آن جمله است زيتون

 • اگر در خواب ببينيد که زيتون به کسي مي دهيد و مي دانيد که آن شخص زيتون را دوست نمي دارد تعبير اين است که در کار ديگران نيرنگ مي کنيد و زيان و ضرر مي رسانيد ولي اگر آن کس که زيتون را در خواب از شما مي گيرد و زيتون را دوست داشته باشد و شما بدانيد که براي او هديه مطلوب مي بريد به او خير و برکت مي رسانيد. گرفتن زيتون از ديگران نيز منوط است به رد و قبول طبع شما. اگر کسي به شما زيتون داد و شما را خوش نيامد از ديگران سخن سرد مي شنويد ولي اگر خشنود و راضي شديد کسي شما را مدح مي کند و مي ستايد و به شما سود و نفع مي رساند.

 • چيدن زيتون از درخت به هر حال خوب نيست و فراهم آوردن غم و رنج تعبير شده است

 • لوک اويتنهاو مي گويد :

  زيتون

  خوردن زيتون : مشکلات خانوادگي

  چيدن آن : شما بيش از حد سريع به قاضي ميرويد

 • اگر خواب ببينيد با جمعي از دوستان با شادماني زيتون جمع مي كنيد ، علامت آن است كه كارهايتان نتايجي مساعد با همراه خواهد آورد .

 • اگر خواب ببينيد زيتوني را از ظرفي بيرون مي آوريد ، دلالت بر آن دارد كه اوقاتي را به خوشگذراني خواهيد گذراند

 • شكستن ظرف زيتون در خواب ، علامت آن است كه پيش از لذت بردن دچار يأس خواهيد شد .

 • خوردن زيتون در خواب ، علامت يافتن دوستان وفادار است .

 • واقعا تعبیر خواب خوبیه ولی ای کاش تعبیر های بد رو نمی گفت ادم رو تو فکر میبره

 • به نظر من تعبیر خواب عالیه
  اتفاقاتعبیر خوابی
  راکه بدهست بدونیم میتونیم از خیلی اتفاقهای
  بد جلوگیری کنیم

 • آره با صدقه دادن .و آیته الکرسی ان شالله

 • اگر زيتون درخواب بيند، غم و انديشه بود، زيرا كه به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سياه. اگر بيند زيتون ميخورد، دليل كه غم و اندوه خورد.

 • ابراهيم كرماني گويد: روغن زيتون به خواب، خيرو بركت بود. اگر بيند روغن زيتون مي پالود و ميخورد، دليل كه به قدر آن خير و منفعت بدو رسد.

 • جابرمغربي گويد: اگر بيند زيتون ملح تلخ بخورد و با نان ميخورد، او را اندكي منفعت به رنج و سختي حاصل آيد.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد: همان طور که در حرف ـ ر ـ کلمه روغن گفتم ديدن روغن زيتون در خواب نيکو است ولي مشاهده خود زيتون منوط است به طعم و مزه آن. اگر زيتون در خواب ببينيد که مي خوريد و آن طعم و مزه خوش داشته باشد و شما به هنگام خوردن از آن خوشتان بيايد خوب است و تعبير بد ندارد. در اين حالت نعمت است که به شما روي مي آورد به قدر همان زيتون که مي خوريد و به اندازه اي که بايد بخوريد تا زيان نداشته باشد. ولي اگر در خواب زيتوني که مي خوريد طعم ناخوش داشته باشد و شما از خوردن آن کراهت احساس کنيد غم و اندوه است. با همه اين ها ديدن روغن زيتون در خواب خير و خوبي و نعمت است. رنگ زيتون نيز دخيل است چه اگر سياه باشد غم و اندوه و رنجي است که به شما روي مي آورد. اگر زرد باشد بيمار و رنجور مي شويد ولي اگر سبز و پرورده باشد خوب است به شرطي که در خواب حالت کراهت در شما پيدا نشود. دادن زيتون به ديگران نيز تعبير مشروط دارد. خيلي چيزها هستند که در خواب هاي ما تاويلات و تعبيرات مشروط پيدا مي کنند از آن جمله است زيتون. اگر در خواب ببينيد که زيتون به کسي مي دهيد و مي دانيد که آن شخص زيتون را دوست نمي دارد تعبير اين است که در کار ديگران نيرنگ مي کنيد و زيان و ضرر مي رسانيد ولي اگر آن کس که زيتون را در خواب از شما مي گيرد و زيتون را دوست داشته باشد و شما بدانيد که براي او هديه مطلوب مي بريد به او خير و برکت مي رسانيد. گرفتن زيتون از ديگران نيز منوط است به رد و قبول طبع شما. اگر کسي به شما زيتون داد و شما را خوش نيامد از ديگران سخن سرد مي شنويد ولي اگر خشنود و راضي شديد کسي شما را مدح مي کند و مي ستايد و به شما سود و نفع مي رساند. چيدن زيتون از درخت به هر حال خوب نيست و فراهم آوردن غم و رنج تعبير شده است.

 • واقعا تعبیر خواب خوبیه ولی ای کاش تعبیر های بد رو نمی گفت ادم رو تو فکر میبره

 • اگر خواب ببينيد زيتوني را از ظرفي بيرون مي آوريد ، دلالت بر آن دارد كه اوقاتي را به خوشگذراني خواهيد گذراند

 • اگر خواب ببينيد با جمعي از دوستان با شادماني زيتون جمع مي كنيد ، علامت آن است كه كارهايتان نتايجي مساعد با همراه خواهد آورد .

 • درخت خرما چه در فصل و چه در غیر فصل، تعبیرش سود آوری است و بیننده خواب با انسانی روبرو می شود که در کمال و دانش شهرت دارد و از ملاقات با وی بهره معنوی می برد و برای بهره مندی مادی نیز راهنمایی می شود. اگر کسی ببیند درخت خرمائی در خانه داشت، دلیل که بامردی شریف وبزرگ، دوست و آشنا شود.

 • دیدن این درخت در فصل ، بیماری و کسالت زود گذر را در پی دارد و در غیر فصل بی زیان است.

 • زیتون درختی است که میوه اش جنبه داروئی نیز دارد و دیدنش در فصل باروری، دلالت بر شخصی است که با وجود دارایی و ثروت، از انفاق به دیگران بخل و امساک می کند و خود خواه است و دیدنش در غیر فصل زیان آور نیست.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.