تعبیر خواب قرآن هدیه گرفتن

در مورد تعبیر خواب قرآن چقدر می دانید تعبیر خواب قرآناگر در خواب بيند كه آيه رحمت مي خواند، دليل بشارت است از حق تعالي. پس شكر بايد نمود.تعبیر خواب قرآن اگر …

تعبیر خواب باران در خانه

درباره تعبیر خواب باران بیشتر اطلاعات داشته باشید تعبیر خواب بارانباران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد …

میخک و بارداری

میخک یعنی خشک شده غنچه درخت میخک از دو هزار سال پیش به عنوان ادویه به کار می‌رفته‌است. میخک از نظر طب قدیم ایران خیلی گرم و خشک است و میخک دارای …

درباره تعبیر خواب گوشت از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب گوشت گوشت‌ خام‌ در خواب‌ سمبل‌ و نماد موانع‌ بزرگ‌ و متعددی‌ است‌ که‌ بر سر راه‌ دستیابی‌ شما به‌اهدافتان‌ قرار دارند. تعبیر خواب گوشت گوشت‌ پخته‌ در خواب‌ به‌ این‌ معنا است‌ که‌ شاهد دستیابی‌ دیگران‌ به‌ اهدافی‌خواهید بود تعبیر خواب گوشت که‌ از مدت‌ها قبل‌ در حسرت‌ دستیابی‌ به‌ آن‌ها به‌ سر برده‌ بودید

درباره تعبیر خواب گوشت از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب گوشت , تعبیر خواب گوشت مرغ , تعبیر خواب گوشت خام , تعبیر خواب گوشت نذری

درباره تعبیر خواب گوشت از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب گوشت دیدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است یا كباب. اگر بیند گوشت گوسفند پخته می خورد، تعبیر خواب گوشت دلیل كه به قدر آن مال یابد به زحمت. اگر بیند كبابی از گوشت گاو می خورد یااز اسب، دلیل منفعت است از پادشاه. دیدن گوشت ها به خواب تعبیر خواب گوشت هر چند كه پخته تر بیند، دلیل است كه مال آسان تر بدست آید و آن چه خام خوردند، تعبیر خواب گوشت دلیل بر مالی است كه به زحمت بدست آید. و خریدن و فروختن گوشت درخواب، بد بود.

درباره تعبیر خواب گوشت از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب گوشت , تعبیر خواب گوشت مرغ , تعبیر خواب گوشت خام , تعبیر خواب گوشت نذری

درباره تعبیر خواب گوشت از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

کرمانی می گوید : تعبیر خواب گوشت اگر بیند که پاره ای گوشت از اندام خود ببرید دلیل کند که آن کس را خیر ومنفعت رسد تعبیر خواب گوشت اگر بیند که اندام از تن وی جدا کنند دلیل که کسی مالی از او بستاند به زور اگر بیند گوشت از اندام خود می برید تعبیر خواب گوشت ودر پیش مرغی می افکند دلیل که از مال خویش چیزی به کسی بخشد

درباره تعبیر خواب گوشت از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب گوشت , تعبیر خواب گوشت مرغ , تعبیر خواب گوشت خام , تعبیر خواب گوشت نذری

درباره تعبیر خواب گوشت از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

جابر مغربی گوید : تعبیر خواب گوشت اگر بیند که اندامی از تن او با وی سخن می گفت دلیل است که در میان خلق رسوا گردد اگر بیند اندامی از اندامهای خویش به راهی همی رفت دلیل است کاری کند که برآن اعتماد دارد اگر بیند که اندامی از تن وی جدا شد تعبیر خواب گوشت دلیل است کسی از خویشان به غربت افتد اگر بیند که اندامهایش آزرده بود تعبیر خواب گوشت دلیل که بیمار گردد اگر بیند مرغی از اندام او پاره گوشتی بربود

تعبیر خواب گوشت

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 24 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.