تعبیر خواب نمکزار

درباره تعبیر خواب نمک چقدر می دانید

تعبیر خواب نمک اگر بیند نمک سفید داشت، دلیل که درم نقد حاصل کند.تعبیر خواب نمک اگر بیند نمک خورد، دلیل که زاهد شود و بعضی گویند دیدن نمک به خواب خصومت است.

درباره تعبیر خواب نمک چقدر می دانید

‫تعبیر خواب نمکزار ‫, تعبیر خواب نمک ‫, تعبیر خواب نمک پاشیدن , نمک در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب نمک چقدر می دانید

تعبیر خواب نمک ديدن نمك به خواب، دليل بر درم سفيد است.اگر بيند نمك سفيد داشت، دليل كه درم نقد حاصل كند. اگر بيند نمك خورد، دليل كه زاهد شود

درباره تعبیر خواب نمک چقدر می دانید

‫تعبیر خواب نمکزار ‫, تعبیر خواب نمک ‫, تعبیر خواب نمک پاشیدن , نمک در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب نمک چقدر می دانید

ابن سیرین می گیرد: تعبیر خواب نمک تعبیر دیدن نمک در خواب، مال نقد است. اگر دید نمک سفید دارد مال نقد بدست می اورد، اگر نمک خرد شده و ریز شده داشت، عالم و زاهد می شود.تعبیر خواب نمک بعضی هم می گویند دیدن نمک در خواب دلالت بر خصومت و دشمنی دارد.

درباره تعبیر خواب نمک چقدر می دانید

‫تعبیر خواب نمکزار ‫, تعبیر خواب نمک ‫, تعبیر خواب نمک پاشیدن , نمک در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب نمک چقدر می دانید

یوسف نبی علیه السلام گوید:

تعبیر خواب نمک دیدن نمک سفید خوش بود

تعبیر خواب نمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.