تعبیر خواب هلو چیدن

درباره تعبیر خواب هلو بدانید منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب هلو ديدن هلو در خواب، به خصوص اگر صورتي و رسيده باشد بسيار خوب و خوش يمن است. بقيه تعبير، مانند تعبير …

تعبیر خواب عنکبوت در دهان

از تعبیر خواب عنکبوت چقدر می دانید منوچهر مطيعي تهراني گويد:  تعبیر خواب عنکبوتاگر در خواب عنکبوت ببينيد که در خانه يا اتاق شماست يکي از اهالي خانه يا افراد خانواده در …

تعبیر خواب نمازمغرب خواندن

چقدر درباره تعبیر خواب نماز می دانید ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر خواب نماز اگر بیند قومیرا امامت کرد، دلیل که سروریکند. اگر بیند که نماز قطع کرد تعبیر خواب نماز یا نماز نگذارد یابیوضو …

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب طاووس افزایش دهید

تعبیر خواب طاووسطاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این مرغ دلفریب و چشم گیر خوردنی نیست تعبیر خواب طاووسدر رویاهای ما فریب باطل تلقی می شود. انسان به طور کلی، زن و مرد، در معرض فریب و دستخوش مطامعی است که زیبایی هایتعبیر خواب طاووس جهان به او القا می کنند و نوع مرد بیش از هر چیز می تواند در معرض فریب زن باشد. به همین علت معبران طاووس را زنیتعبیر خواب طاووس زیبا و فریبنده تعبیر کرده اند که چون در منظر بیننده خواب قرار تعبیر خواب طاووسمی گیرد او را می فریبد، از راه به در می برد و به باطل می کشاند.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب طاووس افزایش دهید

تعبیر خواب طاووس سفید, تعبیر خواب طاووس رنگی , تعبیر خواب طاووس سیاه , تعبیر خواب طاووس ماده

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب طاووس افزایش دهید

ديدن طاووس به خواب،تعبیر خواب طاووس دليل بر پادشاه عجم است. اگر بيند كه طاووسي نر داشت، دليل كهتعبیر خواب طاووس از پادشاه عجم مال حاصل كند. اگر طاووسي ماده بيند، دليل كه زن بگيرد و تعبیر خواب طاووساز او فرزند آورد و مال حاصل كند.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب طاووس افزایش دهید

تعبیر خواب طاووس سفید, تعبیر خواب طاووس رنگی , تعبیر خواب طاووس سیاه , تعبیر خواب طاووس ماده

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب طاووس افزایش دهید

حضرت دانیال گوید: تعبیر خواب طاووسدیدن طاووس به خواب ، دلیل بر زن مفسده باشد. اگر بیند که طاووس با وی سخن گفت،تعبیر خواب طاووس دلیل که ولایتی یابد. اگر بیند طاووس از خانه او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد. جابرمغربی گویدتعبیر خواب طاووس: اگر بیند طاووسی را بکشت، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد. حضرت امام جعفر صادق فرماید:تعبیر خواب طاووس دیدن طاووس بر دو وجه بود. اول: پادشاه عجم. دوم: بزرگی مالدار.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب طاووس افزایش دهید

تعبیر خواب طاووس سفید, تعبیر خواب طاووس رنگی , تعبیر خواب طاووس سیاه , تعبیر خواب طاووس ماده

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب طاووس افزایش دهید

تعبیر خواب طاووس البته اين را خود بيننده خواب بهتر مي داند که چه چيز زودتر فريبش مي دهد. هستند کساني که فريب زن را مي خوردندتعبیر خواب طاووس. برخي پول گولشان مي زند و دسته اي در مقابل جاه و مقام ضعف دارند. به هر حال ديدن طاووس در خوابتعبیر خواب طاووس احتمال فريب خوردن بيننده خواب را تعبیر خواب طاووسهشدار مي دهد چه فريب زن و چه فريب دنيا.

تعبیر خواب طاووس

آخرین بروز رسانی در : شنبه 4 دی 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.