تعبیر خواب گوشت

تعبیر خواب گوشت | تعبیرخواب گوشت | tabire khab

تعبیر خواب گوشت,تعبیر خواب گوشت مرغ,تعبیر خواب گوشت خام,تعبیر خواب گوشت نذری,تعبیر خواب گوشت چرخ کرده,تعبیر خواب گوشت انسان,تعبیر خواب گوشت سگ,تعبیر خواب گوشت خوک,تعبیر خواب گوشت اسب,تعبیر خواب گوشت قربانی,تعبیر خواب گوشت مرغ خام,تعبير خواب گوشت مرغ خام,تعبیر خواب گوشت مرغ پخته,تعبیر خواب گوشت مرغ خوردن,تعبیر خواب گوشت مرغ پخته شده,تعبير خواب گوشت مرغ پخته,تعبیر خواب گوشت مرغ خریدن,تعبیر خواب گوشت مرغ خانگی,تعبیر خواب گوشت مرغابی,تعبیر خواب گوشت خام قرمز,تعبیر خواب گوشت خام خوردن,تعبیر خواب گوشت خام مرغ,تعبیر خواب گوشت خام نذری,تعبیر خواب گوشت خام گاو,تعبیر خواب گوشت خام ماهی,تعبير خواب گوشت خام قرمز,تعبیر خواب گوشت خام گوساله,تعبیر خواب گوشت نذری گرفتن,تعبیر خواب گوشت نذری دادن,تعبیر خواب گوشت نذری خوردن,تعبير خواب گوشت نذری,تعبیر خواب دیدن گوشت نذری,تعبير خواب گرفتن گوشت نذري,تعبیر گوشت نذری در خواب,تعبیر خواب گوشت مرغ نذری,تعبیر خواب گوشت چرخ کرده پخته,تعبیر خواب دیدن گوشت چرخ کرده,تعبیر خواب خریدن گوشت چرخ کرده,تعبیر خواب خرید گوشت چرخ کرده,تعبیر گوشت چرخ کرده در خواب,تعبیر خواب گوشت قرمز چرخ کرده,تعبیر خواب گوشت انسان مرده,تعبير خواب گوشت انسان,تعبير خواب گوشت انسان خوردن,تعبیر خواب گوشت انسان را خوردن,تعبير خواب گوشت انسان مرده خوردن,تعبیر خواب خوردن گوشت انسان زنده,تعبیر خواب بریدن گوشت انسان,تعبیر خواب گوشت بدن انسان,تعبیر خواب دیدن گوشت انسان,تعبیر خواب گوشت سگ خوردن,تعبير خواب گوشت سگ,تعبیر خواب گوشت گربه,تعبير خواب گوشت گربه,تعبیر خواب پختن گوشت سگ,تعبیر خواب گوشت به سگ دادن,تعبیر خواب پختن گوشت گربه,تعبیر خواب خوردن گوشت خام سگ,تعبیر گوشت سگ در خواب,تعبير خواب گوشت خوک,تعبیر خواب گوشت خوک خوردن,تعبير خواب گوشت خوك,تعبیر خواب گوشت گراز,تعبير خواب خوردن گوشت خوك,تعبیر خواب خوردن گوشت گراز,تعبیر گوشت خوک در خواب,تعبیر خواب پختن گوشت خوک,تعبیر خواب خریدن گوشت خوک,تعبير خواب گوشت اسب,تعبیر خواب خوردن گوشت اسب,تعبیر گوشت اسب در خواب,تعبیر خوردن گوشت اسب در خواب,تعبیر خواب گوشت قربانی گرفتن,تعبیر خواب گوشت قربانی گاو,تعبیر خواب پخش گوشت قربانی,تعبیر خواب تقسیم گوشت قربانی,تعبیر خواب دیدن گوشت قربانی,تعبير خواب تقسيم گوشت قرباني,تعبير خواب گرفتن گوشت قرباني,تعبیر دیدن گوشت قربانی در خواب,تعبیر خواب توزیع گوشت قربانی

تعبیر خواب گوشت , تعبیر خواب گوشت مرغ , تعبیر خواب گوشت خام , تعبیر خواب گوشت نذری , تعبیر خواب گوشت چرخ کرده

خواب گوشت یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم گوشت در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب گوشت می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب گوشت را مطالعه نمایید و متوجه شوید گوشت چه تعبیری دارد

تعبیر خواب گوشت از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب گوشت 4 چیز است

مال و میراث و قدرت و مصیبت

تعبیر خواب گوشت جانوران حلال گوشت ، مال حلال است

تعبیر خواب گوشت جانوران حرام گوشت ، مال حرام است

تعبیر خواب گوشت از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب گوشت خام کمی اندیشه باشد

تعبیر خواب گوشت پخته خوب است

تعبیر خواب گوشت فربه مال و میراث بود

تعبیر خواب گوشت لاغر غم و اندوه باشد

تعبیر خواب خوردن گوشت عزت و دولت باشد

تعبیر خواب گوشت از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خواب خوردن گوشت بدن خود ، مال است

تعبیر خواب گوشت از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب گوشت پخته بهتر از گوشت خام است

تعبیر خواب خوردن گوشت پخته گوسفند ، به دست اوردن مال است به زحمت

تعبیر خواب خوردن کباب از گوشت گاو و اسب ، سود بردن از پادشاه است

تعبیر خواب گوشت ، مال است که هر چه پخته تر باشد ان مال راحت تر به دست می آید

تعبیر خواب خریدن و فروختن گوشت خوب نیست

تعبیر خواب گوشت از دید جابر مغربی

تعبیر خواب گوشت فربه بهتر از گوشت لاغر است

تعبیر خواب گوشت خریدن و به خانه بردن هلاکت است

تعبیر خواب گوشت از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب خوردن گوشت اسب ، سود بردن از پادشاه است

تعبیر خواب خوردن گوشت شتر ، خوردن مال یتیم است

تعبیر خواب خوردن گوشت پرستو ، مال کم است

تعبیر خواب خوردن گوشت بز بدبختی و مصیبت است

تعبیر خواب خوردن گوشت پلنگ ، نام اور شدن در جنگ است

تعبیر خواب خوردن گوشت گنجشک ، خوردن مال فرزند است

تعبیر خواب خوردن گوشت میمون ، رنج و ناراحتی است

تعبیر خواب خوردن گوشت فیل ، سود بردن از پادشاه است

تعبیر خواب خوردن گوشت چکاوک ، خوردن مال دزدی است

تعبیر خواب خوردن گوشت خرگوش ، ارث بردن از زنان است

تعبیر خواب خوردن گوشت خرچنگ ، سود بردن از زنان است

تعبیر خواب خوردن گوشت راسو ، خوردن مال دزدی است

تعبیر خواب خوردن گوشت روباه بیماری و ترس است

تعبیر خواب خوردن گوشت زاغ ، خوردن مال مرد گناهکار است

تعبیر خواب خوردن گوشت سوسمار ، زحمت است

تعبیر خواب خوردن گوشت سار ، مسافرت راحت است

تعبیر خواب خوردن گوشت سگ ، برتری بر دشمن است

تعبیر خواب خوردن گوشت سیمرغ ، بزرگی است

تعبیر خواب خوردن گوشت شاهین ، امنیت از ستمکاری است

تعبیر خواب خوردن گوشت بره ، گمراهی است

تعبیر خواب خوردن گوشت شیر ، منفعت بردن از سلطان است

تعبیر خواب خوردن گوشت طاووس ، مال تمام است

تعبیر خواب خوردن گوشت طوطی ، آموختن علم بدون سود است

تعبیر خواب خوردن گوشت قمری ، زن خوبروی است

تعبیر خواب خوردن گوشت گاو ، سود است

تعبیر خواب خوردن گوشت گاو کوهی ، مال اندک یا کنیز است

تعبیر خواب خوردن گوشت کبوتر ، مال اندک یا کنیز است

تعبیر خواب خوردن گوشت گربه ، از سفری دور سود برد

تعبیر خواب خوردن گوشت لاک پشت ، آموزش علم از عالم است

تعبیر خواب خوردن گوشت کفتار ، توسط پیرزنی جادو می شود

تعبیر خواب خوردن گوشت کلاغ ، خوردن مال مرد بیابانی است

تعبیر خواب خوردن گوشت خرگوش ، نعمت زیاد است

تعبیر خواب خوردن گوشت ماهی ، مال فراوان است

تعبیر خواب خوردن گوشت پرندگان ، خوردن مال کنیز و خادم است

تعبیر خواب خوردن گوشت مرغ آبی ، بزرگی و ولایت است

تعبیر خواب خوردن گوشت نهنگ ، بلا است

تعبیر خواب خوردن گوشت هدهد ، خوردن مال ادم زرنگ است

تعبیر خواب گوشت از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب خرید و فروش گوشت در خواب خوب نیست به خصوص اگر از قصاب گوشت خریده باشید

تعبیر خواب خوردن گوشت پخته نعمت و برکت است

تعبیر خواب گوشت خام نعمتی است که با رنج حاصل می شود

عبیر خواب گوشت گوسفند و خوردن ان غنیمت و نعمت است

تعبیر خواب خوردن و داشتن گوشت شتر میراثی است که انتظارش را ندارید

تعبیر خواب گوشت گاو فراخی نعمت است

تعبیر خواب گوشت بز لاغر را خوردن و داشتن ، خوردن مال یتیم و فقیر به پستی است

تعبیر خواب خوردن گوشت خروس ، بهره مندی از مردی شجاع است

تعبیر خواب گوشت از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب گوشت خام برای زن ، ناامیدی در رسیدن به اهداف است

تعبیر خواب گوشت پخته ، دیگران به چیزهایی که او دوست دارد می رسد

تعبیر خواب گوشت | گوشت در خواب دیدن | تعبیر خواب

تعبیر خواب گوشت
4.8 (95.2%) 25 vote[s]

کامنت های تایید شده : 144 عدد

 • دیدن گوشت در خواب مال و ثروت است

 • اگر از حیوان حلال گوشت باشد، ثروت از راه حلال به دست می آید و اگر از حرام گوشت باشد، از راه حرام کسب ثروت می شود

  • در خواب دیدم همه جا ویران شده در اتاقی دیگ خیلی بزرگی از گوشت خیلی پخته آبدار بود من تکه ای از آن میکندم و میخوردم به تکه‌ای دست زدم دیدم صورت انسان است بیرون آمدم و آن را تف کردم ولی بهترین و خوشمزه ترین گوشتی بود که تا به حال خوردم

   • از آموزه های دینی اینطور میشه حدس زد که شاید شما اهل غیبت هستید و از غیبت لذت میبرید.

    • خواب دیدم من در منزل مادر شوهرم برای استراحت دوران حاملگی رفتم و آنها از جئوب میهمان دارند که یکی از میهمانهای مردشان میخواد یک غذای جنولی درست کند که مقداری گوشت چرخ کرده در ظرف ربخته ورز میدهد وبه من یاد میدهد که چه جوری طبخ میشودو در ضمن از خوشمزه بودن غدا هم خودش هم مادر شوهرم خیلی تعریف میگننئ

    • در خواب دیدیم عروسی یکی از بستگانم است و دخترم در حال پخش کردن گوشتهای تیکه شده است

   • مال مردم خور

 • خوردن گوشت پخته، رسیدن سود بیشتر است

 • خوردن گوشت خام، غم خوردن است. خریدن و فروختن گوشت، غم و اندوه و بلا و فتنه تعبیر شده است

 • خوردن و دیدن گوشت گوسفند، غنیمت و نعمت است.

 • اگر ببینید گوشت شتر دارید یا گوشت شتر را می خواهید بخورید، میراثی به شما می رسد که انتظارش را ندارید

 • گوشت گاو نعمت و فراخی معیشت است. گوشت خرگوش را نیز میراث از یک زن تعبیر کرده اند.

 • اگر در خواب ببینید که گوشت بز لاغری را می خورید، یا دارید و نمی خورید، مال فقیر و یتیمی را با پستی به چنگ می آورید و بهره می برید.

 • اگر در خواب ببینید که گوشت خروس می خورید، از مردی شجاع و نام آور متمتع می شوید و از او نعمت می یابید.

  • خواب دیدم من در منزل مادر شوهرم برای استراحت دوران حاملگی رفتم و آنها از جئوب میهمان دارند که یکی از میهمانهای مردشان میخواد یک غذای جنولی درست کند که مقداری گوشت چرخ کرده در ظرف ربخته ورز میدهد وبه من یاد میدهد که چه جوری طبخ میشودو در ضمن از خوشمزه بودن غدا هم خودش هم مادر شوهرم خیلی تعریف میگننئ

 • خوردن گوشت پخته اسب، رسیدن سود از جانب بزرگی است.

 • اگر کسی خواب دید که گوشت خشک کرده می خورد، مالی را به زحمت به دست می آورد و از آن سود چندانی نیز نخواهد دید.

 • داشتن گوشت شانه حیوان حلال گوشت، نشانه خیر و برکت است.

 • اگر در هنگام بریدن گوشت، فسادی در داخل آن مشاهده کنید، کسی در پنهانی سرگرم نقشه کشیدن است تا به شما زیان برساند.

 • اگر فساد و سیاهی بود و بوی بد از آن استشمام می شد، زیان به آن سامان خواهد رسید.

 • محمد ابن سیرین می گوید: دیدن شانه حیوان، دلیل وزن باشد، اگر ببیند گوشت شانه باز کرد و رگ ها دید، دلیل که در آن سال باران بسیار باشد

 • محمد ابن سیرین می گوید: دیدن شانه حیوان، دلیل وزن باشد، اگر ببیند گوشت شانه باز کرد و رگ ها دید، دلیل که در آن سال باران بسیار باشد

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گوشت پخته بهتر از خام یا کباب شده می‌باشد، به این صورت که هر چه پخته‌تر باشد، مال و اموال را آسان‌تر به دست می‌آوری، ولی اگر خام باشد، یـعـنـی مال و اموال را به سختی کسب خواهی کرد.

 • با سلام,,شب خواب دیدم که یکم گوشت گاو یا گوسفند دارم که دارم با چاقو خردش میکنم برا کباب کردن لطفا تعبیرش رو بهم بگین

  • شما در تعطیلات پیش رو کباب خوش مزه ای خواهید خورد…. صاحب سایت که معبر خواب نیست فقط مطالب را جمع آوری کرده..

 • دیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه و حرام بد

 • البته میزان خوبی و بدی و اندازه قبح و شئامت و میمنت و تبرک گوشت بستگی به نوع حیوان دارد.

 • خرید و فروش گوشت در خواب خوب نیست بخصوص اگر در خواب ببینید که از قصاب گوشت خریده اید و به خانه خویش می برید.

 • . خریدن و فروختن گوشت نیز غم و اندوه و بلا و فتنه تعبیر شده و چه حیوان حلال گوشت باشد و چه مکروه یا حرام. اگر در خواب ببینید گوشت پخته دارید یا مشغول خوردن آن هستید آن چه می خورید و دارید غذا به حساب می آید و تعبیر اغذیه را دارد و خوب است زیرا نعمت و برکت خداوندی است ولی گوشت خام مالی است که به زحمت تحصیل می شود و با رنج و مشقت به دست می آید و خوردن و دندان زدن گوشت خام نیز بد است و تعدی و تجاوز و ستمگری است.

 • خوردن و دیدن گوشت گوسفند غنیمت و نعمت است. چنان چه در خواب ببینید گوشت شتر دارید یا گوشت شتر را می خواهید بخورید میراثی به شما می رسد که انتظارش را ندارید

 • گوشت گاو نعمت و فراخی معیشت است. گوشت خرگوش را نیز میراث از یک زن تعبیر کرده اند

 • اگر در خواب ببینید که گوشت بز لاغری را می خورید یا دارید و نمی خورید مال فقیر و یتیمی را به دنائت و پستی به چنگ می آورید و بهره می برید

 • اگر در خواب ببینید گوشتی که دارید می خورید خروس است از مردی شجاع و نام آور متمتع می شوید و از او نعمت می یابید.

 • چند شبه خواب میبینم یک تیکه گوشت پخته گوسفندی روی پلوم هست میخام بخورم ولی می بیتم توش کرم سفید زنده هس منم از ترس اینکه تخم اون کرم ها وارد بدنم نشن نخوردم اما یک تیکه خیلی کوچیک از گوشت رو از جاییکه کرم نداشت خوردم اما بعد نگران شدم نکنه تو اون قست تخم کرم وجود داشت؟

 • باسلام.در خواب دیدم مادرم به من میگوید برو برای من کباب بگیر..مادرم حدود دو سال پیش فوت کرده.. چند شب پیش دوباره خوابش را دیدم که میگفت برو برایم گوشت بگیر…سپاس که مرا راهنمایی میکنید

  • سلام علیکم،به ثواب مادتون خیرات پخش کنید وفاتحه روی غذا و گوشت واب بخوانید

  • شما متوجه موضوعی مخفی و نا خوشایند میشید و بعدش دل نگرانید
   و یا موردی ،در مالی براتون معلوم میشه که شما حلال میدونستید و دل نگران میشید که نکنه آلوده به حروم یا ربا و گرفتاری باشه

   صدقه بدید که همه چی خوب باشه نگرانی هم نباشه

 • خواب دیدم یه چیز گرد سفت شبیه گوشت دهنمه و نمیتونم چیزی بخورم چون اون تیکه درد میکنه و نمیتونم آب دهنم رو هم نگه دارم ولی میتونستم بندازمش بیرون. وقتی تفش کردم دوباره یکی دیگه تو دهنم به وجود آمد هرچقدر تفش میکردم بیرون باز دهنم پر مشد از تیکه هایی که شبیه گوشت بود انگار که تیکه هایی از وجودم بود که داشتم بالا میاوردم چون با دردو سوزش همراه بود. تعبیرش چی میتونه باشه؟

 • من خواب گوسفندانی رو دیدم که صلاخی کردن ولی هنوز در حال چرا هستند، تعبیر آن چی هستش. با تشکر

  • شما از موضوعی رنج میبرید و خود خوری میکنید و به دیگران از ناراحتی خودتون نمیگید
   یک بار برای خدا درد و دل کن و همه چیز را به خودش بسپار تا برات حل کنه

 • سلام. من در خواب دیدم گوشت گوسفند را که قصابی شده تیکه تیکه میکنم .تعبیرش چیه؟

  • فریبا

  • مالی هست که فایده و سود دهیش ادامه داره
   مثل مالی که تبدیل به ملک بشه و عر روز قیمتش میره بالا
   یا کار خیر باهاش بشه و اثرات مثبتش ادامه داره
   یا مثلا سرمایه گذاری که حریان داره

 • منم همینو دیدم لطفا تعبیرشو بزارین

 • اگرازمرده درخواب چیزی بگیرین بداست بسیاربد،حتی غذایالباس یاهرچیزدیگر….
  گرفتن چیزی ازمرده مصیبت میاره.
  حتی اگه مرده روبغل کنین هم خوب نیس

  • من در خواب گوشت ماهی بخت شد دیدم لطف تعبر شون بده

 • خواب دیدم که ماشینی رو که قرار بود بگیریم رو پس دادیم و بجای پول گوشت قرمز منجمد شده ایی گرفتیم
  میشه تعبیرش کنین ممنون میشم چون ما میخواهیم یه ماشین بخریم.اما این خواب و دیدم.

 • جالب بود

 • نخریدن گوشت خام تعبیرش چی هست!! کسی میدونه

 • من خواب دیدم دوستم کنارم دراز کشیده و کنارش چند تا دختر ديگه دراز كشیدن، بعد دوستم تبدیل به گوشت چرخ کرده شد و يه تیکه گوشت چرخ کرده بود و من میدونستم دوستمه، انداختنش پشت يه ماشین مثل ماشین شهرداری،
  لطفا تعبیرش کنید

  • من خواب دیدم دا رم به پسرم گوشت قورمه خام داد

   • دوستتون ساده هست و قدرشم نمیدونند ،و ممکنه راحت حروم بشه
    شما براش دعا کنید صدقه بدید و بپرسید مشکلش چیه

  • گوشت چرخ کرده دیدم که به دیوار خانه میمالم مثل سیمان

 • سلام، من خواب دیدم که ماهی خام میخورم اونم درسته. تعبیرش چيه؟ کی ميدونه؟

 • خواب ديدم دو تيكه گوشت قربانى بهم ميدن كه يكيش گوشت آهو هست و من اون گوشتهارو بين خودم و دوستم تقسيم ميكنم

  • خواب دیدم همسرم گوشت خریده یک عالمه چربی داره

 • سلام
  من خواب دیدم که گوشته پخته شده ی را شبیه “کوفته” میخورم و در لای آن کرمِ سفید رنگ پیدا میشود و زنده است، بعد از خوردن آن دست برمیدارم، تعبیرش چیست؟

 • سلام
  خواب ديدم پدرم به من گفت گوشت گوسفندي كه خواهر زاده اش قرباني كرده بود را پخش كنم اما من انجام ندادم

 • من خواب دیدم گوشت چرخ کرده را سه قسمت کرده و بین خودم و دو تا جاریم تقسیم کردم . خواهش می کنم تعبیرش کنید.

 • من خواب دیدم دارم خرچنگ پخته میخورم این یعنی چی؟

 • خواب دیدم با پدر و مادرم سر سفره نشستیم.مادرم ماهی پخته بود و همه ماهی رو جلوی من گذاشت و من مشغول خوردن شدم ولی آنان چیزی نخوردند.

 • دیدن خواب مرده ای ب من گوشت گوسفند ب عنوان نظری میخواست بدهد

  • پدر و مادرتون پولی برای شما در تظر گرفتند
   مثل پولی که والدین صرف جهیزیه یا تحصیل یا سفر . …برای فرزندشون میکنند
   که شما هم استفاده خواهید کرد ازش

 • اونجا که شنیدم از مرده هرچیزی بگیری خوب است

 • متشکرم

 • راسته حالا؟

 • من که خوابم همیشه خودم تعبیر می کنم و یک صدقه هم می دهم

 • آره صدقه وآیت الکرسی خیلی خوبه

 • اسلام علیکم
  خواب دیدم که همسایه ما به من میگویند که این گوشت ها را به فروش برسان
  و میروم ۳ یا۴ گاو خود مرده وپوست شده است

 • باسلام
  من خواب دیدم با خواهر همسرم در آب هستیم و اون داشت گوشت مرغ میخورد یکباره گوشت مرغ رو انداخت وشروع به خوردن گوشت بدن من کرد
  تعبیرش چیه

 • با سلام
  من خواب ديدم يك كلاغ اومد و انگشت اشاره مو گوشت شو خود وفقط استخون دستم باقي موند 2بار اين خواب و ديدم تعبيرش چيه

 • سلام من میخواستم بدونم پختن و خوردن گوشت حیوونی مثل غاز یا اردک سفید که قبلش مرده بوده و بعد از دفن دوباره درمیاری و میپزن بعد میخوری چیه؟ البته بگم که گوشت رو از دهن بیرون میاری

  • سلام من درخواب دیدم پسردایم میگن زنده شده امابعد باز مرده ما باخانواده ودایم اینا میریم جنازه پسردایم رو ببینیم اما دیدم خانواده ودایم اینا شروع به خوردن گوشت مرده پسردایم را کردن

 • سلام
  من خواب دیدم با همسایم که دوتا برادر یتیم هستن نشستم توی خونشون و داریم گوشت بز چاقِ زنده رو میخوریم ولی با اینکه زنده بود گوشتش پخته بود لطفا تعبیرش رو بمن بگید…ممنون میشم…آخه خیلی نگرانم

  • اونا غیبت یک نفر را کردند
   که در حدیث اومده ،کسیکه غیبت کند ، انگار گوشت عزیز مرده را میخورند

 • سلام من خواب دیدم گوشت نذری تکه تکه می کنم اگه زحمتی نیست تعبیرش رو بگید

 • دیدن گوشت در خواب مال و ثروت است . اگر از حیوان حلال گوشت باشد، ثروت از راه حلال به دست می آید و اگر از حرام گوشت باشد، از راه حرام کسب ثروت می شود. خوردن گوشت پخته، رسیدن سود بیشتر است. خوردن گوشت خام، غم خوردن است. خریدن و فروختن گوشت، غم و اندوه و بلا و فتنه تعبیر شده است. خوردن و دیدن گوشت گوسفند، غنیمت و نعمت است.

 • اگر ببینید گوشت شتر دارید یا گوشت شتر را می خواهید بخورید، میراثی به شما می رسد که انتظارش را ندارید. گوشت گاو نعمت و فراخی معیشت است. گوشت خرگوش را نیز میراث از یک زن تعبیر کرده اند. اگر در خواب ببینید که گوشت بز لاغری را می خورید، یا دارید و نمی خورید، مال فقیر و یتیمی را با پستی به چنگ می آورید و بهره می برید.

 • اگر در خواب ببینید که گوشت خروس می خورید، از مردی شجاع و نام آور متمتع می شوید و از او نعمت می یابید. خوردن گوشت پخته اسب، رسیدن سود از جانب بزرگی است.

 • اگر کسی خواب دید که گوشت خشک کرده می خورد، مالی را به زحمت به دست می آورد و از آن سود چندانی نیز نخواهد دید.

 • داشتن گوشت شانه حیوان حلال گوشت، نشانه خیر و برکت است. اگر در هنگام بریدن گوشت، فسادی در داخل آن مشاهده کنید، کسی در پنهانی سرگرم نقشه کشیدن است تا به شما زیان برساند. اگر فساد و سیاهی بود و بوی بد از آن استشمام می شد، زیان به آن سامان خواهد رسید.

 • محمد ابن سیرین می گوید: دیدن شانه حیوان، دلیل وزن باشد، اگر ببیند گوشت شانه باز کرد و رگ ها دید، دلیل که در آن سال باران بسیار باشد. اگر ببیند که در آن شانه سیاهی بسیار بود، دلیل که در آن سال بلا بسیار خواهد بود.

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گوشت پخته بهتر از خام یا کباب شده می‌باشد، به این صورت که هر چه پخته‌تر باشد، مال و اموال را آسان‌تر به دست می‌آوری، ولی اگر خام باشد، یـعـنـی مال و اموال را به سختی کسب خواهی کرد.

 • جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب گوشت چاق و فربه بهتر از گوشت لاغر می‌باشد.
  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت سگ می‌خوری، تعبیرش این است که دشمن خود را با یکی دیگر از دشمنانت شکست می‌دهی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت مار می‌خوری، تعبیرش پادشاهی می‌باشد.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر گوشت هر حیوان “حلال گوشتی”، مال حلال و هر حیوان “حرام گوشتی” مال حرام می‌باشد.

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی گوشت بدن خودت را می‌خوری، تعبیرش این است که پشت سر افراد خانه خودت غیبت خواهی کرد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوشت ران خودت را می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن از اموال خودت مصرف می‌کنی.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از گوشت بدن خودت بریده و جلوی پرنده‌ای انداخته‌ای، یـعـنـی چیزی از مال و دارائی خودت را به کسی می‌بخشی [احتمالاًً به کسی که تعبیر پرنده مربوط به آن شخص می‌شود؛ برای دیدن تعبیر هر پرنده‌ای به قسمت مربوط به همان پرنده مراجعه شود].

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پرنده‌ای تکه‌ای از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، یـعـنـی قسمتی از مال و اموال تو را به زور می‌گیرند، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که مال و اموال تو را به زور می‌گیرند (دفع بلا و گرفتاری).

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پهلوی تو قرمز و سرخ شده و تکه‌ای گوشتِ خون‌آلود از آن افتاده است، یـعـنـی زن تو به طور ناگهانی سقط جنین می‌شود.

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خریدن و فروختن گوشت بد می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوشت خریدی و به خانه بردی، تعبیرش هلاکت می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب هدیۀ گوشت خوب و نرم، خیر و نیکی می‌باشد.
  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت گوسفند خشک کرده (قدید) داری، تعبیرش غنیمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ یا چنانچه گوشت خشک کرده اسب بود، یـعـنـی مردم تو را غنیمت می‌نمایند. در خوردن گوشت خشک کرده سود و منفعتی وجود ندارد.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت قربانی می‌خوری، یـعـنـی سود و منفعت به دست می‌آوری. اگر ببینی بین مردم گوشت قربانی قسمت می‌کنی، یـعـنـی مرد سرشناس و بزرگی در آنجا از دنیا می‌رود و مال و اموال او را قسمت می‌کند.
  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گوشت شانه را باز کردی و رگ‌های آن را دیدی، یـعـنـی آن سال، پرباران خواهد شد.
  اگر ببینی استخوانی برداشته‌ای که گوشت دارد، یـعـنـی به اندازه گوشت آن خیر و مال و اموال بدست آوری،‌‌‌‌‌ ولی اگر بدون گوشت باشد، یـعـنـی کمی خیر به تو می‌رسد.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای خوردن گوشت جانوران عبارتند از: 1- مال و اموال 2- ارث و میراث 3- ثروتمندی 4- مصیبت (تعبیرهای مختلف).

 • با سلام,,شب خواب دیدم که یکم گوشت گاو یا گوسفند دارم که دارم با چاقو خردش میکنم برا کباب کردن لطفا تعبیرش رو بهم بگین

 • بهتر است در مورد کارهایی که در حال انجام دادن هستید یا تصمیم به انجام دادن آن را دارید بیشتر فکر کنید (یا اگر طی روزها یا هفته های دیگر موردی پیش آمد درست تصمیم بگیرید تا دچار رنج و سختی و غم و اندوه نشوید).

 • سلام من خواب دیدم یکی از دوستانم مرده وروی صندلی نشسته و دیگران دارن گوشت صورت و تنش رو میخورند و به من میگن که این شهید شده بیا گوشتش رو بخور ثواب داره من هم بااینکه خیلی بدم می اومد بناچار داشتم میخوردم تعبیرش چیه؟؟؟

 • سلام من خواب دیدم یکی از دوستانم مرده وروی صندلی نشسته و دیگران دارن گوشت صورت و تنش رو میخورند و به من میگن که این شهید شده بیا گوشتش رو بخور ثواب داره من هم بااینکه خیلی بدم می اومد بناچار داشتم میخوردم تعبیرش چیه؟؟؟

  • در غیبت شریک نشو

 • سلام من خواب ديدم از قصاب رفتم گوشت بخرم قصاب به من ران گاو پيشنهاد كرد يك ران درشت برام گذاش و قطعه و قطعه كرد و به من داد معني خواب من يعني چي

  • چه جالب منم دقیقا همین خواب رو دیدم ولی قصاب گوشتی که من بهش پیشنهاد دادم رو برام بسته بندی کرد … ولی به من نداد !!!

 • سلام
  خواب دیدم گوشت بدن خودم را کباب کردم و خوردم خیلی نکرانم تعبیرش چیست؟

 • خواب دیدم یه بالشت دستمه که خیلی سنگینه بازش کردم پنبه های توشو درآوردم بینش چند تکه گوشت خام هست اول فک کردم گوشت گوسفنده چون خیلی قرمز بود بعد فهمیدم گوشت انسان بوده و یکی اونجا پنهانش کرده بود بعد رفتم به خانوادم اطلاع بدم در یه محیط زیر زمین مانند که یه وان بزرررگ وجود داشت پراز گوشت های بزرگ بود که معلوم بود گوشت بدن انسانه حتی تشخیص میدادم که گوشتها مربوط به کدام قسمت بدن هستن مثه قسمت ریه ها و درآخر فهمیدم این گوشتها مطعلق به بدن دو دختر دوقلو بود
  خیلی ترسیده بودم

 • لطفا تعبییر خوابم رو بگید

 • من خاب دیدم در اتاق بسته شد و مردی ظاهر شد و چندبار ب من توصیه کرد ک دیگه گوشت نخورم و من گفتم تا کی گف تا هروقت دوباره اجازه پیدا کنی و غیب شد.تعبیر کنید

 • سلام
  خواب دیدم در دیگی بزرگ در حال پختن چند نفر هستیم برای اطعام. کسانی که از قبل مرده اند. که یکی از انها از بستگان نزدیدک ما بود که حدود ده سال پیش به رحمت خدا رفته.
  ممکنه بفرمایید چه تعبیری داشته باشه؟

  • احتمالا یه مشکل گوارشی دارید و یا مشکل دیگه ای که باید مدتی پرهیز کنید
   آزمایش کلسترول و …. بدید

 • سلام خواب دیدم در مهمانی گوشت کباب شده سر سفره بود ک خوب کباب نشده بودن و ما گفتیم دوباره کبابشون کنید و مردان سر سفره ک همه از مدیران ادارات بودن و در این خواب من هم کاره ای بودم .رفتن و گوشت ها رو دوباره کباب کردن و ب من هم چند سیخ گوشت کباب شده داد یکی از مردان

 • با سلام خواب ديدم كه در قبر پدر مرحومم نشسته ام و پاي او را به او مي دهم واو ميخورد

  • افا کیانوش جوابتوگرفتی?

   • مالی را که پدرتان بهش اتکا داشته صرف خیرات برای خودش میکنید

 • اگردرخواب ببینیددارین گوشت میخرید ولی نمیخرید تعبیرش چی میشه

 • اگردرخواب ببینیددارین گوشت میخرید ولی نمیخرید تعبیرش چی میشه

 • با سلام خواب دیدم که مادرشوهرم و خاله شوهرم نشستن و دارن یه گوشت داخلی بدن خواهرشون که پخته میخورن البته بگم من اول نمیدونستم به خودد منم دادن بعدش فهمیدم خواهرشون هم مریض بود و همه نشسته بودیم به گریه که شفا بگیره
  نمیدونم یهو چی شد من دیدمش و داشت با من حرف میزد
  خیلی این خواب حالم رو دگرگون کرده لطفا جوابش بهم بدین ممنونم

 • من خواب دیدم از نوک سینه ام گوشت بیرون می آید تعبیرش چیست

 • سلام من دختربزرگی دارم و یک اقا پسری خواستگار دخترم هست من پنجشنبه بعد از اذان صبح خواب دیدم این اقا سر زده به همراه خانوادش به خواستگاری دخترم امده اند و انگشتر نشان اوردهند و مادر این اقا پسر برای من و دخترم ومادرم نفری یک قواره چادر مشکی یعنی سه تا پارچه چادرمشکی که اتفاقا پارچه ها ارزان قیمت بودند هدیه اورده بود که دخترم به ایشون یعنی مادر داماد گفت من چادر مشکی سر نمیکنم

 • سلام وقت بخیر خواب دیدم جهت کمک بمادرم که داشت مرغ تمیز میکرد رفتم وشروع به تمیز کردن کردن کردم ( کندن پوست و خردکردن منظورم آماده کردن مرغ برای پخت غذا ) با تشکر

 • سلام‌ خواب دیدم ۴تا دنبالن گاو تو پلاستیک تو دستم بود افتاد تو کاسه توالت دستشوی من ورش داشتم

 • سلام‌ خواب دیدم ۴تا دنبالن گاو تو پلاستیک تو دستم بود افتاد تو کاسه توالت دستشوی من ورش داشتم

 • با سلام. خواب دیدم گوشت حیوان نذری دهرم میبرم خونه خاله ی پدرم که پیر زنی مريض هست و همیشه هم دعا گوی ما هست. سهدچهار ماهی هست بهش سر نزدم. البته توی خواب با خانمم باهم بودیم . تعبیرش چی میشه

 • من خواب دیدم تکه ای گوشت درست هست واکه بالا میر لطفا تعبیر ان رابگویید

 • خواب دیدم تکه بزرگی گوشت دردست دارم وازکوه بالا میر م تعبیرچیست

 • سلام خواب دیدم مقداری گوشت مرغ از لایه دندونم بیرون میکشم تعبیرش چی میشه ممنون

  • نشانگر پرخوری و اسراف است ، و حتی به گوشت مرغ هم رحم نمی کنی چه برسد به گوشت قرقاول ،کبک یا بلدرچین

 • خواب دیدم از آسمان آیات قران فرود می آیند و بر سر در خانه من میشیند.ولی نمیدانم ازچه سوره ایی بود

 • سلام قبل از اذان صبح خواب دیدم یکی از دوستان که فوت کرده وقبلا برای نذری روز اربعین برای پخت ان کمک کرده مقداری گوشت پخته شده ریخت ته سطللی که برای گرفتن اش برده بودم وبه من گفت چرا نمیای کمک البته دو سال هست برا ی کمک به پخت نذری روز اربعین نمیرم .ممنون میشم که تعبیرش بفرماین

  • الحمدالله، در مسایل. زندگی از جانب خدا براتون راهنمایی و هدایت و برکت میاد ،سعی کنید که متوحه اونها باشید
   و تشخیصشون بدید
   که هم استفاده کنید هم شاکر اونها باشید

 • سلام من توی یکی از شهرهای زلزله زده هستم شهر ما آسیب چندانی ندیده
  الان خواب باشه مرغ رو دیدم که یکی یکی میمردن و روی هم میداشتیم لطفا تعبیرش رو بگید

 • من ی چن شبه همش خواب میبینم ک دختر بالباس سفید بای بچه امده حیا خونمون و مردم بهم میگن این بدکارس بعدش امشبم خواب دیدم تو خونمون همه چی درهموبرهمه و تو ینایلون فریزر دوسه تسکه گوشت فاسد بوقلمون هست کسی میتونه تو تعبیر درستش بهم کمک کنه

 • دیدن گوشت و پخش کردن اون بین همسایه ها(مث این ک شبیه نذری پخش کردن بود)البته این خوابو برامن دیدن.من خودم ندیدم.
  ممنون میشم جواب بدین

 • با عرض سلام و روز بخیر، امشب در خواب دیدم پسرم جوجه کباب لقمه ای میخوره و مقداری از آن را دور انداخته و اینکه خودم رو رساندم پیشش بهش گفتم برداره بخوره و همین کار رو کرد و منم تکه ای از آن را خوردم لطفا در تعبیر آن راهنمایی های لازم را مرحمت بفرمایین. آرزوی سلامتی برای هر تک تک ایرانی عزیز

  • سلام من در خواب دیدم از قصاب گوشت گوسفند خریدم.تعبیرش چیه ممنون.

 • سلام من دیشب تواب دیدم از قصاب گوشت گوسفند خریدم تعبیرش چیه ممنون..

 • خواب دیدم رفتم گوشت بخرم تموم شده بود شب بعدشم دیدم مهمونی داریم تو خیابون گوشت های بزرگی به سیخ کشیدیم همه خوردن مقدارزیادی هم باقی مونده به همسرم میگم اینارو ورداربیار داداشم مونده

 • سلام شخصی خواب دیدن دارن گوشت دخترش رو میخورن این به چه معناست

 • خواب آشغال گوشت خام دیدم که میخواستم توی سطل آشغال بندازم افتاد توی آب جوب برگشت توی خونمون

 • خواب دیدم سه پرنده از گوشت کمر من می خورند و هر کدام را که گرفته و پرت میکنم باز هم می آید و گوشت بدن مرا می خورد

 • سلام.خواب دیدم که گوشت چرخ میکردم یه کمش خراب شده بود جدا میکردم مینداختم دور .بعد یه گربه همین میخاس گوشتا رو بخوره من دورش میکردم حتی اومد دستمم گرف اما پرتش کرردم میشه تعبیرشو بگین ممنون.

 • سلام
  من خواب دیدم یه کسی که نمیشناختم تو خونمون مادرشو کشت و به ما گفت باید گوشت مادرشو بشوریم و بذاریم برای غذا خانوادمم شروع به کردن به تیکه تیکه کردن گوشت و قسمتیشو کباب کردن میشه تعبیر خوابمو بگین خیلی فکرم و مشغول کرده مرسی.

 • سلام مادرم خواب دیده که گوسفندی کشته اند ودختر من یک کیلو از ان جدا کرده برای مادر بزرگش که به رحمت خدا رفته

 • سلام
  خواب دیدم به اتفاق همسرم به قصابی رفتیم و گوشت خریدیم و قصاب کتف خودش را بدون هیجگونه خونریزی برای ما برید و به ما داد
  لطفا بگویید تعبیر این خواب چیست ؟

 • س چندروز پیش شبانه خانه ی مارابه اتش کشیدند.خواعرم دربازجویی ازیک نفربهرعنوان مظنون نام برد.من دیشب خواب دیدم خواهرم چهارسیخ کباب اماده کرده ویکی راهم پخته است .ان سیخ کباب پخته رالای یک سیخ کباب خام جاکرده وداد دست من که ان هارابپزم. .اتش راهم اماده کرده بودم.البته من پیگیرموضوع اتش سوزی هستم.

 • سلام. خواب دیدم که تعداد زیاده مرده با ظاهر خیلی بد که انگار هنوز زنده بودن و جیغ می زدن رو می ریزن داخل یک چاله و بعد گوشت چرخ شدشونو دیدم. حالم خیلی بد شد. ممنون میشم اگر تعبیرشو بهم بگین. با سپاس

  • خواهرتان قسمتی از کار را انجام داده و برای شما شرایطی فراهم میکند که باقیمانده غم و ناراحتی را به سود و منفعت تبدیل کنید

  • ادامه ،
   البته اگر دنبال پول بیمه هستید ، انشالله که کار آتش سوزی کار خودتان نبوده باشد
   بخصوص خواهرتان
   شرمنده که گفتم
   به ذهنم آمد

 • سلام من خواب دیدم که مقدار زیادی گوشت گوسفندی پخته شده و کباب میخوردم لطفا تعبیر کنید برام

 • خواب دیدم که شخصی قرار بود برای ما گوشت بیاره و طی یک درگیری اتفاقی کسی رو‌ کشته بود و گوشت اون انسان‌رو‌ آورده بود و فقط من از این‌ راز‌ خبر داشتم و مشکلی نداشتم البته قصد خوردنش هم نداشتم
  اما به محض این که همسرم فهمید خیلی عصبانی‌ شد و میخواست همه گوشت ها رو‌ دور بریزه
  تعبیر خاصی داره؟

 • سلام خواب دیدم که از یک زن گوشت گوسفند میگیرم اما نمیخرم و خانه هم نمیبرم تعبیرش چیست؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.