تعبیر خواب خروس لاری

از تعبیر خواب خروس بخوانید

تعبیر خواب خروسخروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد تعبیر خواب خروسو بشارت می آورد و شادی می آفریند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است تعبیر خواب خروس چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند.

از تعبیر خواب خروس بخوانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

از تعبیر خواب خروس بخوانید

تعبیر خواب خروسدیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می رسد که تعبیر خواب خروس ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی. گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خواب ی زیان می بیند و خسارت تعبیر خواب خروس تحمل می کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است. خروس رنگی نشان تلون و تردید است و خروس تعبیر خواب خروس سفید بهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می دهد.

از تعبیر خواب خروس بخوانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

از تعبیر خواب خروس بخوانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب خروس اگر كسي به خواب بيند كه خروس داشت و دانست كه ملك اوست تعبیر خواب خروس، دليل كه مردي عجمي را كه بنده او بود، قهر كند. اگر بيند خروس را بكشت تعبیر خواب خروس، دليل كه بر بنده ظفر يابد.

از تعبیر خواب خروس بخوانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

از تعبیر خواب خروس بخوانید

منوچهر مطيعي تهراني گويد :
  تعبیر خواب خروسخروس منادي و بشير است. نداي خير و خوبي و صلح و نيکي سر مي دهد و بشارت مي آورد تعبیر خواب خروسو شادي مي آفريند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روايت مي کنند که فرموده اند خروس دوست من است تعبیر خواب خروسچرا که مرا به اقامه نماز مي خواند و دعوت مي کند

تعبیر خواب خروس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.