تعبير خواب پيدا كردن انگشتر طلا

درباره تعبیر خواب انگشتر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انگشتراگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت تعبیر خواب انگشترو تحسین شده اید نشان آن است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست. تعبیر خواب انگشتراگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی تعبیر خواب انگشترعاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید.

درباره تعبیر خواب انگشتر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انگشتر , تعبیرخواب انگشتر عقیق , انگشتر در خواب دیدن , تعبیرخواب انگشتر نگین سبز

درباره تعبیر خواب انگشتر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انگشترگم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد تعبیر خواب انگشتر که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود.

درباره تعبیر خواب انگشتر از معبران بزرگ بخوانید

 

تعبیر خواب انگشتر , تعبیرخواب انگشتر عقیق , انگشتر در خواب دیدن , تعبیرخواب انگشتر نگین سبز

درباره تعبیر خواب انگشتر از معبران بزرگ بخوانید

یوسف نبی علیه السلام می گوید :
تعبیر خواب انگشتردیدن حلقه انگشتر فرزند است .
دیدن انگشتر مردان را کراهت باشد ، بعضی گویند عزت و جاه است .
تعبیر خواب انگشتردیدن انگشتر نقره یا فیروزه : مهربانی از خلق

درباره تعبیر خواب انگشتر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انگشتر , تعبیرخواب انگشتر عقیق , انگشتر در خواب دیدن , تعبیرخواب انگشتر نگین سبز

درباره تعبیر خواب انگشتر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب انگشتر اگر در خواب ديديد که انگشتري خود را به کسي امانت داده بوديد و او آن را آورد و مسترد داشت تعبیر خواب انگشترخواب شما مي گويد که در آينده اي نه چندان دور از زني يا دختري خواستگاري مي کنيد که او نمي پذيرد و چنان چه در شرايط ازدواج نباشد تعبیر خواب انگشتر از آرزو و تمنائي بر آورده نشده خبر مي دهد

تعبیر خواب انگشتر

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.