تعبیر خواب برف و یخ

درباره تعبیر خواب یخ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب یخیخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود.تعبیر خواب یخ مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر مراکشی نقل تعبیر خواب یخاست که یخ در خواب گشادگی کارهاست

درباره تعبیر خواب یخ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب یخ , تعبیر خواب یخ زدن انسان , تعبیر خواب یخ زدگی , تعبیر خواب یخ خوردن

درباره تعبیر خواب یخ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
  اگر در تابستان يخ فراوان ببينيد که جمع مي کنيد ، تعبیر خواب یخاز غم و رنج رهايي خواهيد يافت. ممکن است فصلي که در خواب مي بينيد زمستان باشدتعبیر خواب یخ اما در خواب احساس گرما داشته باشيد

درباره تعبیر خواب یخ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب یخ , تعبیر خواب یخ زدن انسان , تعبیر خواب یخ زدگی , تعبیر خواب یخ خوردن

درباره تعبیر خواب یخ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب یخ بيرون بردن برف از خانه نيز دور کردن غم خانوادگي است.تعبیر خواب یخ از کرماني نقل است که برف در سردسير خير و برکت است و در گرمسير غم و اندوه.

درباره تعبیر خواب یخ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب یخ , تعبیر خواب یخ زدن انسان , تعبیر خواب یخ زدگی , تعبیر خواب یخ خوردن

درباره تعبیر خواب یخ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب یخ ممکن است فصلي که در خواب مي بينيد زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشيد. تعبیر خواب یخاحساسي که در خواب داريد ملاک تعبير قرار مي گيرد نه فصلي که خواب ديده ايد.تعبیر خواب یخ آب شدن يخ به معني حل شدن مشکلات هم مي تواند باشد.

تعبیر خواب یخ

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.