تعبیر خواب زخم پا

در مورد تعبیر خواب زخم چقدر  می دانید

از امام صادق علیه السلام نقل شده تعبیر خواب زخم که زخم در خواب یا خیر و منفعت و پیروزی است یا نقصان مال از این معنی می فهمیم که دیدن زخم در خواب چندان بد نیست ولی باید دید زخم در کجاست و چگونه است چرا که محل و موقعیت و کیفیت تعبیر خواب زخم زخم تفاوت هائی در تعبیر به وجود می آورد.اگر در خواب ببینید که بدنتان زخم شده به زننده زخم پیروز می شوید و کسی که تن شما را مجروح کردهتعبیر خواب زخم به شما سود می رساند. مرحوم مجلسی می تعبیر خواب زخم گوید اگرکسی در خواب ببیند که بدنش زخم شده یا زخم تن دیگری را ببیند خوب است

در مورد تعبیر خواب زخم چقدر  می دانید

تعبیر خواب زخم , تعبیر خواب زخمی شدن با چاقو , تعبیر خواب زخم دست , تعبیر خواب زخمی شدن با گلوله

در مورد تعبیر خواب زخم چقدر  می دانید

محمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب زخم اگر كسي به خواب بيند كه زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دليل است برزخم زننده ظفر يابدتعبیر خواب زخم و نيز خير و منفعت يابد. اگر بينداز تعبیر خواب زخم جايگاه زخم او خون بيرون آ,د و اندامش به خون آلوده شد، دليل كه مال حرام يابد

در مورد تعبیر خواب زخم چقدر  می دانید

تعبیر خواب زخم , تعبیر خواب زخمی شدن با چاقو , تعبیر خواب زخم دست , تعبیر خواب زخمی شدن با گلوله

در مورد تعبیر خواب زخم چقدر  می دانید

ابراهيم كرماني گويد:
تعبیر خواب زخم اگر كسي بيند كه بر تن او زخم رسيد و اندامش به خون آلوده شد، تعبیر خواب زخم دليل است كه به قدر آن خون كه از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد.

در مورد تعبیر خواب زخم چقدر  می دانید

تعبیر خواب زخم , تعبیر خواب زخمی شدن با چاقو , تعبیر خواب زخم دست , تعبیر خواب زخمی شدن با گلوله

در مورد تعبیر خواب زخم چقدر  می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید:تعبیر خواب زخم دیدن زخم به خواب بر سه وجه است. اول: ظفر یافتن. دوم: خیر و منفعت. تعبیر خواب زخم سوم: نقصان مال، خاصه که از جایگاه زخم خون روان بیند. جابر مغربی گوید: اگر بیند زخم زده، دلیل بر کاری مشکل بود که ظاهر شود. اگر بیند از آن زخم خون می رفتتعبیر خواب زخم ، دلیل که کسی بر وی دروغ گوید و بعد از آن ظاهر گردد که آن دروغ بوده باشدتعبیر خواب زخم . اگر بیند که جایگاه زخم آماس داشت، دلیل که مال و عیش خوش تعبیر خواب زخم یابد، لکن از دوستان و خویشان مفارقت جوید.

تعبیر خواب زخم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.