تعبیر خواب گل هدیه گرفتن

درباره تعبیر خواب گل از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

تعبیر خواب گلديدن گل به خواب شش وجه بود. اول: فرزند. دوم: دوست. تعبیر خواب گلسوم: مردي دون همت. چهارم: كنيزك. پنجم: غلام. ششم: نامه.

درباره تعبیر خواب گل از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب گل , تعبیرخواب گل رز , گل در خواب دیدن , تعبیر خواب گل محمدی

درباره تعبیر خواب گل از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب گلدرخت گُل در خواب های ما زنی خوب است که به تعداد گُل هایش فرزندان خوب و برومند می آورد. دیدن گُل به طور عام در خواب خوب است بخصوص این که فقط گُل ببینیم و نوع آن را تشخیص ندهیم و شناسائی نکنیم . تعبیر خواب گلمعبران نوشته اند گُلی که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و تعبیر خواب گلپرپر می شود شادی زودگذر و غم و اندوه است.

درباره تعبیر خواب گل از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب گل , تعبیرخواب گل رز , گل در خواب دیدن , تعبیر خواب گل محمدی

درباره تعبیر خواب گل از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

تعبیر خواب گلاگر بيند درخت گل در خانه داشت، دليل كه به سبب فرزند خرم گردد.تعبیر خواب گل اگر گل ها را از هر نوع شكفته بيند،تعبیر خواب گل دليل كه از خويشان شاد گردد و ديدن گل در خواب، دليل بر مردي دون همت بود كه با كس وفا نكند يا نامه كه از غايت برسد.

درباره تعبیر خواب گل از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب گل , تعبیرخواب گل رز , گل در خواب دیدن , تعبیر خواب گل محمدی

درباره تعبیر خواب گل از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب گل گل محمدي و گل رز از همه گل ها خوب ترند. در مورد شقايق که کم دوام ترين گل هاست خوب ننوشته اندتعبیر خواب گل همين طور در مورد گل هاي پائيزي مثل زنبق و کوکب و اختر . در مورد گل هاي زرد رنگ نيز معبران حسن نيت نشان نداده اندتعبیر خواب گل به خصوص گل( سيب زميني ترشي) که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو مي رويد.

تعبیر خواب گل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.