تعبیر خواب میوه پرتقال

درباره تعبیر خواب میوه از معبران بزرگ بخوانید

حضرت دانيال گويد: تعبیر خواب میوههر ميوه در باغ، اگر به وقت خورد، دليل كه به قدر آن مال جمع كند.تعبیر خواب میوه اگر بي وقت ميوه خورد، دليل كه مالش تلف شود وبدان هر ميوه كه به خواب بيند تاويل آن به درخت آن ميوه بازگرددتعبیر خواب میوه يعني اگر درخت به تاويل نيك بود دليل نيكي است

درباره تعبیر خواب میوه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب میوه , تعبیرخواب میوه خوردن , میوه در خواب دیدن , تعبیرخواب میوه ها

درباره تعبیر خواب میوه از معبران بزرگ بخوانید

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

تعبیر خواب میوهدیدن میوهای که شیرین است، بر روزی و دانشی مفید دلالت دارد و اگر میوه ترش باشد، بر پول حرام یا بدتر شدن بیماری دلالت دارد. میوهی تر و تازه، به خیر و خوشی و رزق و روزی تعبیر میشود. میوه در خواب، به زن گرفتن نیز، تعبیر شده است وتعبیر خواب میوه گفته شده است که دیدن میوه برای فقرا، ثروتمندی؛ و برای ثروتمندان، زیاد شدن ثروت و دارایی است. اگر کسی در خواب ببیند که بر سر او میوه انداخته میشودتعبیر خواب میوه، در میان مردم به صفت فردی نیکوکار شهرت پیدا میکند.

درباره تعبیر خواب میوه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب میوه , تعبیرخواب میوه خوردن , میوه در خواب دیدن , تعبیرخواب میوه ها

درباره تعبیر خواب میوه از معبران بزرگ بخوانید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر خواب میوهدیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خواب میوهتعبیر خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهیدتعبیر خواب میوه چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید. 

درباره تعبیر خواب میوه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب میوه , تعبیرخواب میوه خوردن , میوه در خواب دیدن , تعبیرخواب میوه ها

درباره تعبیر خواب میوه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب میوه اگر بد بود، تاويل بد است و ديدن ميوه هاي ترش به خواب، دليل غم و اندوه است و تعبیر خواب میوهديدن ميوه هاي نارسيده، دليل بر مال حرام است. اگر بيند كه ميوه هاي تابستان تعبیر خواب میوهبه زمين مي خورد، دليل بيماري بود.

تعبیر خواب میوه

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.