تعبیر خواب آتش سوزی خانه

در مورد تعبیر خواب آتش سوزی چقدر می دانید

تعبیر خواب آتش سوزیاگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا به سبب افروختن آتشی تعبیر خواب آتش سوزیکه افروزنده آن ناشناس می‌باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می‌کنیم تعبیر خواب آتش سوزیکه به سبب این تفحص و پیگیری تعبیر خواب آتش سوزیمعنا سود می‌بریم و بینائی و هشیاری حاصل می‌کنیم.

در مورد تعبیر خواب آتش سوزی چقدر می دانید

تعبیر خواب آتش سوزی , تعبیر خواب آتش سوزی خانه , تعبیر خواب آتش سوزی ماشین , تعبیر خواب آتش سوزی منزل

در مورد تعبیر خواب آتش سوزی چقدر می دانید

آنلي بيتون می گويد: تعبیر خواب آتش سوزیاگر خواب ببينيد جايي آتش گرفته اما در آتش سوزي كسي جان خود را از دست نداده است ، نشانة آن است كه با تعبیر خواب آتش سوزیوقوع حادثهاي شادماني و نشاط خاطر شما فراهم خواهد شد .

در مورد تعبیر خواب آتش سوزی چقدر می دانید

تعبیر خواب آتش سوزی , تعبیر خواب آتش سوزی خانه , تعبیر خواب آتش سوزی ماشین , تعبیر خواب آتش سوزی منزل

در مورد تعبیر خواب آتش سوزی چقدر می دانید

حضرت دانيال گويد:تعبیر خواب آتش سوزی اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود و تعبیر خواب آتش سوزیكار بسته او گشاده شود. اگر بيند كه كسي وي را در آتش افكند و وي را سوخت دليل كند كه پادشاه بر وي ستم كندتعبیر خواب آتش سوزی، ليكن زود خلاصي يابد و بشارت و نيكوئي يابد.

در مورد تعبیر خواب آتش سوزی چقدر می دانید

تعبیر خواب آتش سوزی , تعبیر خواب آتش سوزی خانه , تعبیر خواب آتش سوزی ماشین , تعبیر خواب آتش سوزی منزل

در مورد تعبیر خواب آتش سوزی چقدر می دانید

تعبیر خواب آتش سوزی. و اگر كسي آتشي عظيم در زمين بيند، دليل كند كمه در آن موضع فتنه و جنگ افتد و اگر چيزي سوخته بيندتعبیر خواب آتش سوزی دليل كند كم از جهت زنان وي، را با كسي خصومت كند و اگر بيند در شهري يا محلي تعبیر خواب آتش سوزیيا در سرائي آتش افتاد، چنانكه هر چه بود همه را بسوخت و آن آتش زبانه مي زد و او را سهمگين همي داد، تعبیر خواب آتش سوزیدليل كند كه در آن موضع، جنگ و كارزار بود، يا بيماري صعب افتد

تعبیر خواب آتش سوزی

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.