تعبیر خواب پروانه سیاه

درباره تعبیر خواب پروانه اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب پروانهپروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس های زودگذر بخصوص هوس …

خواص سیاه دانه برای مو

درباره سیاه دانه و خواصش چقدر اطلاعات دارید سیاه دانه، یا «شونیز» (انگلیسی: Nigella Sativa) گیاهی یک‌ساله و گلدار و بومی جنوب غربی آسیا است. سیاه دانهدر ایران این گیاه به‌ویژه در …

تعبیر خواب آب معدنی خوردن

در مورد تعبیر خواب آب معدنی چقدر می دانید تعبیر خواب آب معدنیاگر در خواب آب معدنی بنوشید ، تعبیر خواب آب معدنینشانة آن است که بخت یار شما خواهد شد تعبیر خواب …

درباره تعبیر خواب میوه بدانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر خواب میوهدیدن میوه فروش در خواب چون میوه خوش طعم بود و فروشد، دلیل مضرت است. حضرت دانیال گوید : هر میوه در باغ، اگر به وقت خورد، دلیل كه به قدر آن مال جمع كند. تعبیر خواب میوه اگر بی وقت میوه خورد، دلیل كه مالش تلف شود

درباره تعبیر خواب میوه بدانید

‫تعبیر خواب دادن میوه ‫, تعبیر خواب میوه , تعبیر دیدن میوه در خواب , خواب میوه دیدن

درباره تعبیر خواب میوه بدانید

ابن سیرین می گوید: اگر کسی در خواب ببیند میوه تازه و شیرین می خورد تعبیر خواب میوه سود و منفعت می یابد. اگر ببیند از درختی میوه می چید به قدر و اندازه ان مال بدست می اورد. اگر دید میوه ای پیش پای او از درخت افتاد، بدون سختی و رنج مال بدست می اورد.

درباره تعبیر خواب میوه بدانید

‫تعبیر خواب دادن میوه ‫, تعبیر خواب میوه , تعبیر دیدن میوه در خواب , خواب میوه دیدن

درباره تعبیر خواب میوه بدانید

حضرت صادق (ع) می فرماید: تعبیر خواب میوهدیدن میوه فروش در خواب؛ اگر میوه خوش مزه باشد و بفروشد دلیل ضرر و زیان است. / حضرت یوسف (ع) می فرماید: دیدن میوه روزی حلال بود

درباره تعبیر خواب میوه بدانید

‫تعبیر خواب دادن میوه ‫, تعبیر خواب میوه , تعبیر دیدن میوه در خواب , خواب میوه دیدن

درباره تعبیر خواب میوه بدانید

محمدبن سيرين گويد:
  تعبیر خواب میوهاگر ديد جامه خود به مرده داد، دليل غم و اندوه است. اگر ديد مدره اي قران به وي داد يا كتاب فقه، دليل بر توفيق يافتن طاعت بود. اگر بيند مرده اي جامه مي فروخت دليل كه از آن نوع جامه گران شود. اگر در خواب مرده را نالان ديد، تعبیر خواب میوه دليل كه آن مرده بدكردار بوده در دنيا. اگر ديد مرده از درد سر مي ناليد، دليل كه در دنيا با مردم تكبر كرده باشد.

تعبیر خواب میوه

آخرین بروز رسانی در : شنبه 1 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.