تعبیر خواب سیل و زیر آب رفتن درختان و شهر

تعبیر خواب سیل و زیر آب رفتن درختان و شهر

 تعبیر خواب سیل , تعبیر خواب سیل آب , تعبیر خواب سیل آمدن , تعبیر خواب سیل و باران

تعبیر خواب سیل و زیر آب رفتن درختان و شهر

از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کنند تعبیر خواب سیل که سیل در خواب یا فتنه و بلاست یا لشکری غالب و دشمنی بزرگ که لشکر غالب، دشمن بزرگ و نیز فتنه است و بلا که ناخواسته و نا آگاه بر انسان ها نازل می شود. سیل در خواب های ما حادثه ای است بزرگ و خانمان تعبیر خواب سیل بر انداز که اگر انتظارش را هم نداشته باشیم قدرت مقابله با آن را فاقد هستیم زیرا سیل در بیداری بنیان کن و منهدم کننده می باشد.

تعبیر خواب سیل و زیر آب رفتن درختان و شهر

چنانچه تعبیر خواب سیل در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می افتد بزرگ و سهمگین که چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می افتد بزرگ و سهمگین که خطر آفرین است و طبعا نمی تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد. اگر دیدید دور از جریان سیل ایستاده اید تعبیر خواب سیل و از محلی امن به آن نگاه می کنید از گزند حادثه در امان می مانید و با این که آن اتفاق مهم تعبیر خواب سیل واقع می شود به شما گزندی وارد نمی آید ولی اگر دیدید در سیل هستید و آب به سوی شما می آید

تعبیر خواب سیل و زیر آب رفتن درختان و شهر

حادثه شما را در بر می گیرد. تعبیر خواب سیل چنانچه در خواب دیدید سیل شما را فرا گرفت و دستتان به جائی استوار است و آب نمی تواند شما را بشوید و ببرد مهابت خطر کمتر است اگر در خواب ببینید سیل جاری است اما آب آن روشن است و ماهی آن در آن شنا می کند حادثه ای بزرگ چنان که گفتم اتفاق می افتد تعبیر خواب سیل اما نیک فرجام است.هرچه آب سیل گل آلود وکثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش بینی نشده افزون تر می باشد.

تعبیر خواب سیل , تعبیر خواب سیل آب , تعبیر خواب سیل آمدن , تعبیر خواب سیل و باران

دیدن سیل به خواب ، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ظالم. تعبیر خواب سیل اگر در خواب بیند با سیل در کوشش بود، دلیل که با دشمنی درافتد. اگر بیند از سیل بیرون آمد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. دیدن سیل درخواب در ملکِ سردسیر، دلیل غم و اندوه بود و در گرمسیر، دلیل منفعت و شادی بود. اگر بیند تعبیر خواب سیل که سیل به خانه یا به کوچه درشد، دلیل گشایش است. جابرمغربی گوید: اگر در خواب بیند سیل درجائی خرابی کرد، دلیل که مردم آنجا را از پادشاه منفعت رسد

تعبیر خواب سیل و زیر آب رفتن درختان و شهر

جابر مغربی گوید :

اگر در خواب بیند تعبیر خواب سیل سیل درجائی خرابی كرد، دلیل كه مردم آنجا را از پادشاه منفعت رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن سیل در خواب تعبیر خواب سیل بر چهار وجه است.

اول: دشمنی بزرگ.

تعبیر خواب سیل و زیر آب رفتن درختان و شهر

دوم: پادشاهی ستمگر.

سوم: لشگر غالب وپیروز.

چهارم: تعبیر خواب سیل فتنه و بلا.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر خواب سیل و زیر آب رفتن درختان و شهر

از امام جعفر صادق تعبیر خواب سیل علیه السلام نقل می کنند که سیل در خواب یا فتنه و بلاست یا لشکری غالب و دشمنی بزرگ که لشکر غالب، دشمن بزرگ و نیز فتنه است و بلا که ناخواسته و نا آگاه بر انسان ها نازل می شود. سیل در خواب های ما حادثه ای است بزرگ و خانمان تعبیر خواب سیل بر انداز که اگر انتظارش را هم نداشته باشیم قدرت مقابله با آن را فاقد هستیم زیرا سیل در بیداری بنیان کن و منهدم کننده می باشد.

تعبیر خواب سیل و زیر آب رفتن درختان و شهر

چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده تعبیر خواب سیل در زندگی آینده شما اتفاقی می افتد بزرگ و سهمگین که چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می افتد بزرگ و سهمگین که خطر آفرین است و طبعا تعبیر خواب سیل نمی تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد.

تعبیر خواب سیل و زیر آب رفتن درختان و شهر

اگر دیدید دور از جریان سیل ایستاده اید و از محلی امن تعبیر خواب سیل به آن نگاه می کنید از گزند حادثه در امان می مانید و با این که آن اتفاق مهم واقع می شود به شما گزندی وارد نمی آید ولی اگر دیدید در سیل هستید و آب به سوی شما می آید حادثه شما را در بر می گیرد. چنانچه در خواب دیدید تعبیر خواب سیل سیل شما را فرا گرفت و دستتان به جائی استوار است

تعبیر خواب سیل و زیر آب رفتن درختان و شهر

و آب نمی تواند شما را بشوید و ببرد مهابت خطر کمتر است اگر در خواب ببینید سیل جاری است اما آب آن روشن است تعبیر خواب سیل و ماهی آن در آن شنا می کند حادثه ای بزرگ چنان که گفتم اتفاق می افتد اما نیک فرجام است.هرچه آب سیل گل آلود وکثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش بینی نشده افزون تر می باشد.

تعبیر خواب سیل و زیر آب رفتن درختان و شهر

اگر در خواب ببینید سیل جاری شده و شما جائی امن ایستاده اید تعبیر خواب سیل ولی آب خرابی ایجاد کرد و منطقه ای که خانه شما نیز در آن واقع است ویران نمود نشان آن است که به علت همان حادثه بزرگ دگرگونی بنیادی به وجود می آید و اهالی آن منطقه از جمله شما زیان می برید ولی اگر دیدید سیل جائی را خراب نکرد و شما بیمناک ویرانگری آن بودید شما زیان نمی بینید.

تعبیر خواب سیل و زیر آب رفتن درختان و شهر

آنچه در اینجا هم ترس بیشتر از ویرانی سیل اهمیت پیدا می کند و گویای تاثیر در آینده بیننده خواب است. تعبیر خواب سیل معبران نوشته اند که سیل در منطقه گرمسیر نشان شادی و فرج و خیر و برکت. اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و حتی بی آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد خوب است و سودی عایدتان می گردد

تعبیر خواب سیل و زیر آب رفتن درختان و شهر

اما اگر خشم و خروش داشته باشد نیکو نیست. تعبیر خواب سیل اگر بترسید و بگریزید حتی سیل به شما کاری نداشته باشد نیکو نیست. اگر آب روشن و صاف اما سیل صدا داشته باشد خوب نیست. شنیدن صدای سیل در معرض خطر و غم و رنج قرار گرفتن است.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.