تعبیر خواب دیدن مرده در خواب شبانه

تعبیر خواب دیدن مرده در خواب شبانه

تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب بوسیدن مرده , تعبیر خواب مرده چیزی بدهد , تعبیر خواب مرده دوباره بمیرد

تعبیر خواب دیدن مرده در خواب شبانه

تعبیر خواب مرده یکی از خواب هایی که بسیار متداول هست و البته تعابیر بسیار زیادی نیز دارد تعبیر خواب مرده می باشد . دیدن مرده در خواب می تواند به شکل های زیادی باشد . ممکن است مرده ناراحت باشد یا گرسنه یا سردش باشد یا اینکه مرده با لباس سفید باشد  تعبیر خواب مرده یا در مردشور خانه در حال شستن باشد یا در قبر و تابوت باشد . در این پست که برای شما آماده کرده ایم حالت های مختلف از ابن سیرین و منوچهر مطیعی و حضرت یوسف و ابن خلیل (ع) آورده ایم . برای خواندن تعبیر خواب مرده به ادامه مطلب بروید .

تعبیر خواب دیدن مرده در خواب شبانه

تعبير خواب مرده  به روايت امام جعفر صادق

ديدن كفن مرده تعبیر خواب مرده درخواب بر سه وجه است.
اول: مال.

دوم: ظاهرشدن مشكل.

تعبیر خواب دیدن مرده در خواب شبانه

سوم: فساد دين. اگر ديد مرده زنده شد و معروف بود، دليل مال است تعبیر خواب مرده. اگر پادشاهي اين خواب بيند، دليل كه علم و حكمت آموزد و از شغلي كه طمع بريده بود باز يابد.

تعبير خواب مرده به روايت محمد بن سيرين

تعبیر خواب دیدن مرده در خواب شبانه

اگر كسي مرده را ديد و از او پرسيد كه تو مرده بودی و او گويد كه من زنده ام، دليل كه احوال مرده در آن جهان مرده در آن نيكو بود و حق از وي خشنود بود.اگر ديد جامه خود به مرده داد، دليل غم و اندوه است. اگر ديد مرده ای قران به وي داد يا كتاب فقه، دليل بر توفيق يافتن طاعت بود. اگر بيند مرده اي جامه مي فروخت  تعبیر خواب مردهدليل كه از آن نوع جامه گران شود. اگر در خواب مرده را نالان ديد، دليل كه آن مرده بدكردار بوده در دنيا. اگر ديد مرده از درد سر مي ناليد و ناراحت است ، دليل كه در دنيا با مردم تكبر كرده باشد. اگر ديد مرده از درد چشم مي ناليد، دليل كه غيبت مردم باشد. اگر ديد از درد

تعبیر خواب دیدن مرده در خواب شبانه

دندان مي ناليد، دليل كه فحش بسيار به مردم داده باشد اگر از پهلو مي ناليد، دليل كه با زنان بدكردار بوده باشد. اگر از درد شكم مي ناليد، دليل كه حرام خورده باشد. اگر بيند مرده جامه هاي نيك و پوشيده بود، دليل تعبیر خواب مرده كه با ايمان از دنيا رفته باشد. اگر مرده را با لباس سفید و جامه هاي سفيد  بيند، دليل كه در آخرت حال او نيكو بود. اگر مرده را جامه هاي سياه بيند به خلاف اين است و جامه زرد و كبود، دليل معصيت است. اگر مرده را جامه پوشانيد، دليل كه اجلش نزديك است

.تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب بوسیدن مرده , تعبیر خواب مرده چیزی بدهد , تعبیر خواب مرده دوباره بمیرد

مرده دوست و مهمان است و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست . اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در تعبیر خواب مرده آرامش به سر می برد. اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید

تعبیر خواب دیدن مرده در خواب شبانه

غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست. وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است تعبیر خواب مرده ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است. اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست و نشان آن

تعبیر خواب دیدن مرده در خواب شبانه

است که سلامتش به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید. اگر بر عکس ببینید از مرده لباس می گیرید تعبیر خواب مرده خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورید.

تعبیر خواب مرده , تعبیر خواب بوسیدن مرده , تعبیر خواب مرده چیزی بدهد , تعبیر خواب مرده دوباره بمیرد

در نفايس الفنون تصريح شده که دیدن جنازه و مرده در خواب مال حرام است. مرحوم مجلسي نوشته اگر کسي در خواب جنازه يا مرده ببيند از غائب به او خبر مي رسد و …

تعبیر خواب دیدن مرده در خواب شبانه

ابن سيرين معتقد است که اگر کسي ببيند جنازه اي مي برند خداوند او را بر تعداد افرادي تعبیر خواب مرده که به دنبال جنازه روان هستند و او را تشييع مي کنند امارت و فرمان روائي مي دهد و بالاخره از امام صادق _ ع _ روايت است که ديدن جنازه در خواب خوب است زيرا براي بيننده خواب بزرگي و مال و عزت و جاه مي آورد. مشاهده جنازه اي که به دوش مي برند نيکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و

تعبیر خواب دیدن مرده در خواب شبانه

چنان چه بيمار باشيم بهبود مي يابيم و اگر مديون باشيم اداي دين مي کنيم. اگر بيننده خواب خودش را مرده ببيند عمرش دراز مي شود که همه معبران اسلامي و بيگانه در اين مورد بخصوص اتفاق نظر دارند. اگر در خواب ببينيم که مرده بيمار است اين هم خوب نيست و توصيه شده که بيننده خواب بايد مراقب سلامت خويش باشد و چندي از خطر کردن بپرهيزد تعبیر خواب مرده و خشمگين نشود و از عزيمت به

تعبیر خواب دیدن مرده در خواب شبانه

سفر خودداري کند و  تعبیر خواب مردهدخالت در اموري که مي تواند بي تفاوت بماند خودداري کند. کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهاي لمس جنازه. اگر در خواب ديديدم کسي که مي دانيم مرده چيزي به ما داد خوب است چون مالي به بيننده خواب مي رسد و پولي بدست مي آورد. اگر جنازه اي را ببينيد که از جاي برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهي کنيد خوب نيست. اگر جنازه اي را شيک

تعبیر خواب دیدن مرده در خواب شبانه

و با لباس تميز و خوب مشاهده کنيد نيکو است و براي شما خوشحالي و مسرت مي رسد ولي اگر  تعبیر خواب مرده بد لباس و ژوليده و کثيف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگين و رنجيده مي کند و نشان آن است که در روزهاي آينده به شما غم مي رسد.

تعبیر خواب مرده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.