تعبیر خواب اسلحه

تعبیر خواب اسلحه

تعبیر خواب اسلحه | تعبیرخواب اسلحه | tabire khab تعبیر خواب اسلحه,تعبیر خواب اسلحه گرم,تعبیر خواب اسلحه کلت,تعبیر خواب اسلحه داشتن,تعبیر خواب اسلحه کمری,تعبیر خواب اسلحه سیاه,تعبیر خواب اسلحه شکاری,تعبیر خواب اسلحه …

تعبیر خواب ایوان

تعبیر خواب ایوان

تعبیر خواب ایوان | تعبیرخواب ایوان | tabire khab تعبیر خواب ایوان,تعبیر خواب دیدن ایوان,تعبیر خواب ایوان خانه,تعبیر خواب ایوان بزرگ,تعبیر خواب ایوان کوچک,تعبیر خواب تراس,تعبير خواب دیدن تراس خواب ایوان یکی …

تعبیر خواب ماهی سیاه کوچولو و بچه ماهی سیاه و قرمز در خشکی

تعبیر خواب ماهی سیاه کوچولو و بچه ماهی سیاه و قرمز در خشکی

تعبیر خواب ماهی سیاه کوچولو در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد تعبیر خواب ماهی سیاه کوچولو و بچه ماهی سیاه و قرمز در خشکی برای شما توضیح دهیم. …

تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب آتش زدن | آتش گرفتن ماشین و مسجد در خواب

تعبیر خواب آتش ، تعبیر خواب آتش سوزی , تعبیر خواب آتش سوزی جنگل , تعبیر خواب آتش سوزی در شهر

تعبیر خواب آتش

خواب آتش یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آتش در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آتش می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب آتش را مطالعه نمایید و متوجه شوید آتش چه تعبیری دارد.

ممکن است در خواب خود علاوه بر آتش آب هم دیده باشید که می توانید با کلیک روی لینک آبی تعبیر خواب آب را نیز ببینید.

تعبیر خواب آتش از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب خوردن آتش، خوردن مال یتیم است

آتش از دهان بیرون آمدن، سخن دروغ و بهتان است

دیدن گرفتن آتش سوزنده از هرجایی این است که میانجیگری می کنید

دیدن آتش گرفتن پهلو بدون زیان و درد ،رسیدن خیر و نیکی است

دیدن آتش بزرگ از هیزم که می سوزد این است که جنگ و فتنه در راه است

دیدن آتش در بین مردم،پیروزی بر دشمن است

تعبیر خواب آتش سوزی ماشین , تعبیر خواب آتش سوزی خانه همسایه , تعبیر خواب آتش سوزی ساختمان , تعبیر خواب آتش سوزی مغازه

تعبیر خواب آتش گرفتن

سوختن در آتشی که نور ندارد مبتلا شدن به سردرد است

دیدن آتش در رزمگاه بیماری های صعب العلاج است مانند آبله و طاعون و سکته و سرطان است

دیدن دود و آتش در رزمگاه وجود ترس از پادشاه است

دیدن آتش در بازار این است که اهل بازار بی انصاف هستند و اهل دروغ هستند

دیدن دریای آتش وجود پادشاه ظالم است

دیدن آتش در راه ناشناخته بی دینی است

آتش در جامه افتادن مصیبت و ترس است

ایستادن در آتش رسیدن رنج است

ممکن است در خواب خود آتش گرفتن باغ را دیده باشید که می توانید با کلیک روی لینک آبی تعبیر خواب باغ را نیز ببینید.

تعبیر خواب آتش سوزی در جنگل , تعبیر خواب آتش سوزی خانه خود , تعبیر خواب اتش سوزی شهر , تعبیر خواب آتش زدن

حضرت دانیال ع

دیدن آتش بدون دود نزدیک شدن به پادشاست و درست شدن کار است

دیدن کسی شما را به آتش بیندازد و شما بسوزید این است که پادشاه به شما ستم می کند ولی ستم زود تمام می شود و بشارت میابید

دیدن در آتش نسوختن این است که به کراهت باید به سفری برود

دیدن آتش پرسوز را تب می دانند

سوختن در آتش سختی است

آتش در خانه افتادن و سوختن در آتش بیماری های سخت است

تعبیر خواب آتش زدن خانه , تعبیر خواب آتش زدن انسان , تعبیر خواب آتش زدن خود , تعبیر خواب آتش زدن مار

تعبیر خواب آتش از دید ابراهیم کرمانی

آتش انداختن بین مردم ایجاد دشمنی بین مردم است

آتش افتادن در دکان این است که مال از بین می رود

آتش افتادن در خانه کسی این است که پادشاه با او دشمنی می کند

سوختن لباس در آتش این است که با خویشان دشمنی می کند یا مالش می رود

دیدن آتش بزرگ در زمین این است که آنجا حنگ می شود

دیدن چیزی سوخته در آتش این است که کسی به خاطر زنان او با او دشمنی می کند

دیدن آتشی که بعضی چیزها را می سوزاند و بعضی را نه ،جنگ و کارزار است

دیدن آتش بدون فروغ و زبانه بیماری صعب العلاج است

دیدن آتش پر دود ، ترس در انجام کارهاست

آتش در آسمان افتادن و مکانی سوختن این است که در آن محله جنگ می شود یا بیماری می آید

دیدن آتش سهمگین بدون ضرر ،جنگ لفظی است

ممکن است در خواب خود آتش گرفتن درخت را دیده باشید که می توانید با کلیک روی لینک آبی تعبیر خواب درخت را نیز ببینید.

تعبیر خواب آتش زدن درخت , تعبیر خواب آتش زدن چوب , تعبیر خواب آتش زدن لباس , تعبیر خواب آتش زدن ماشین

تعبیر خواب آتش از دید اسماعیل بن اشعث

بارش آتش از آسمان فتنه و بیماری است

آمدن آتش از آسمان و سوزاندن مواد خوراکی این است که عبادات او مورد درگاه خدا پذیرفته شده اند

آمدن آتش از آسمان بدون سوزاندن کسی ترس از خدا یا پادشاه است

کنار آتش بزرگ گرم شدن نزدیک شدن به پادشاه است

چیزی در آتش ریختن تمام شدن شغل دنیا است

تعبیر خواب آتش از دید لوک اویتنهاو

دیدن آتش ، اعلان خطر در مقابل یک دزد است

دیدن شعله های آتش این است که مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید

تعبیر خواب آتش زدن موی سر , تعبیر خواب آتش گرفتن خانه , تعبیر خواب آتش گرفتن , تعبیر خواب آتش گرفتن انسان

منوچهر مطیعی

آتش افروختن برای روشنایی کنجکاوی است

سوختن لباس در آتش یا اندام رسیدن ضرر است

برداشتن آتش بدون سوختن رسیدن به توفیق بزرگ است

افتادن در آتش و از ترس بیدار شدن این است که منبع قدرتی به او ظلم می کند

یوسف نبی علیه السلام

دیدن آتش فتنه است

دیدن سوختن آتش مصیبت است

در میان آتش بودن بینه است

دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان است

آنلی بیتون

آتش گرفتن به شرط نسوختن خوشبختی است

سوختن خانه شما در آتش این است که همسر و فرزندانی خوب نصیبتان می شود

آتش روشن اتفاقات خوب است

ممکن است در خواب خود آتش گرفتن خانه را دیده باشید که می توانید با کلیک روی لینک آبی تعبیر خواب خانه را نیز ببینید.

تعبیر خواب آتش گرفتن موی سر , تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین , تعبیر خواب آتش گرفتن مسجد , تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین چیست

کتاب سرزمین رویاها

شما آتش داخل بخاری یا اجاق را بهم میزنید این است که نمی دانید چطور خشمتان را کنترل کنید .

یک آتش با شعله های خوب این است که شادی بزرگ در پیش دارید.

دود بسیار بدون آتش این است که یک مصیبت در پیش است.

شما اصلا توجهی به آتش سوزی ندارید این است که شما را خیلی دوست دارند.

مأموران آتش نشانی آتش را خاموش میکنند این است که خبرهای خوش به شما می رسد

یک آتش بدون دود این است که پول به فراوان به دستتان می آید

یک نفر به درون آتش می افتد این است که دچار بد شانسی می شوید

بستگان شما در آتش می سوزند این است که بزودی تب شدیدی می کنید .

شما شاهد خاموش شدن یک آتش هستید این است که ناکامی در کاری برایتان بوجود می آید

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه همسایه , تعبیر خواب آتش گرفتن جنگل , تعبیر خواب آتش گرفتن مرده , تعبیر خواب آتش گرفتن انسان

آتش گرفتن خانه همسایه

شما در آتش هستید این است که موفقیت و خوشحالی در راه است

یک آتش خاکستر شده این است که شانس نخواهید داشت.

یک آتش بزرگ این است که تغییرات بسیار جدی در کارهایتان حاصل می شود

یک شعله کوچک این است که خبرهای خوشی به شما می رسد

شما در آتش می سوزید این است که ضرر و شکست در کار برایتان بوجود می آید

آب بر روی آتش می ریزید این است که کنترل خودتان را از دست خواهید داد.

آتش از آسمان می بارد این است که غم و اندوه به شما می رسد

شما یک آتش روشن می کنید این است که مجذوب یکنفر خواهید شد .

چیزی را از میان آتش با دستتان بیرون می کشید این است که از موانع و مشکلات عبور می کنید.

شما یک آتش را بکلی خاموش می کنید این است که به شما پاداش خوبی می دهند.

آتش مصنوعی این است که بزودی بچه دار خواهید شد.

آتش روی زمین این است که یک تغییر خوشایند برایتان بوجود می آید

آتش روی دریا این است که ماجراهایی که به موفقیت می رسند.

آتش در خانه دیگران این است که احترام و امتیاز شما بالاتر می رود .

آتش در خانه شما با شعله های روشن و واضح این است که یک شغل خوب پیدا می کنید

یک آتش در خانه شما با شعله های تیره این است که ورشکستگی مالی پیدا می کنید

آتش در خانه شما با شعله های کوچک این است که پول هنگفتی بدست می آورید

ممکن است در خواب خود آتش گرفتن در خانه را دیده باشید که می توانید با کلیک روی لینک آبی تعبیر خواب در را نیز ببینید.

تعبیر خواب اتش گرفتن بدن انسان , تعبیر خواب دیدن آتش گرفتن انسان , تعبیرخواب اتش گرفتن انسان , تعبیر آتش گرفتن انسان در خواب

آتش گرفتن خانه

حضرت دانیال معتقد است که اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند تعبیرش این می شود که به پادشاهی نزدیک می شود و مشکلی که دارد حل می شود ولی اگر او را در اتش بیاندازند و بسوزانند پادشاه بر او ستم می کند ولی بزودی رها می شود و حالش نیکو می شود.

ممکن است در خواب خود آتش سوزی را دیده باشید که می توانید با کلیک روی لینک آبی تعبیر خواب آتش سوزی را نیز ببینید.

تعبیر خواب آتش گرفتن یک انسان , تعبیر خواب آتش گرفتن موی سر , تعبیر خواب آتش گرفتن مو سر , تعبیر خواب اتش گرفتن موی سر

خواب هاب معمول

سلام ممنونم سایتتون خیلی خوبه ،،،مادرم خواب دیده بدنم در اتش میسوزه ولی صورتم نه و به بدنمم اسیب نرسیده و فقط از بدنم اتیش در میاد. تعبیر این خواب چیست ؟

طبق فرمایش امام جعفر صادق ع تعبیر این خواب خوب است و رسیدن خیر و برکت است

سلام من در خواب دیددم که با همسرم در کنار آتش بزرگی قرار داریم ، ناگهان زنی را که در کنار ما بود را در آتش انداختم و همسرم نه تنها مخالفتی نکرد بلکه به من گفت که از گوشت زن به او بدهم ؛ من هم برای او مقداری از گوشت پای زن بریدم.یه نفر امد و گفت به ما که بدبخت خیلی سوخته نجاتش دهید ، من هم زن را از اتش در آوردم که بما حمله کرد.

آن زن که در خواب دیده اید در آتش نماد برخی افکار و موضوعات منفی در شخصیت و زندگی شخصی شما است. شما با پرداختن به خواسته ها و علایق شخصی تان در حال از بین بردن این قسمت از شخصیت های منفی خودتان هستید.

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 5 شهریور 1398
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.