تعبیر خواب دشمن

تعبیر خواب دشمن

تعبیر خواب دشمن | تعبیرخواب دشمن | tabire khab تعبیر خواب دشمن,تعبیر خواب دشمن قدیمی,تعبیر خواب دشمنی,تعبیر خواب دشمن دیدن,تعبير خواب دشمني,تعبیر خواب دشمن داشتن,تعبیر خواب دشمن کشتن,تعبیر خواب دشمن زن,تعبير خواب …

تعبیر خواب آهن

تعبیر خواب آهن

تعبیر خواب آهن | تعبیرخواب آهن | tabire khab تعبیر خواب آهن,تعبیر خواب آهن ربا,تعبیر خواب آهنگری,تعبیر خواب آهن زنگ زده,تعبیر خواب آهن داغ,تعبیر خواب آهنگر,تعبير خواب آهنگري,آهن دیدن در خواب خواب …

تعبیر خواب حلزون

تعبیر خواب حلزون

تعبیر خواب حلزون | تعبیرخواب حلزون | tabire khab تعبیر خواب حلزون,تعبير خواب حلزون بزرگ,تعبیر خواب حلزون مرده,تعبیر خواب حلزون سفید,تعبیر خواب حلزون در خانه,تعبیر خواب حلزون سیاه,تعبیر خواب حلزون در غذا,تعبیر …

تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب آتش زدن | آتش گرفتن ماشین و مسجد در خواب

تعبیر خواب آتش ، تعبیر خواب آتش سوزی , تعبیر خواب آتش سوزی جنگل , تعبیر خواب آتش سوزی در شهر

تعبیر خواب آتش

خواب آتش یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آتش در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آتش می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب آتش را مطالعه نمایید و متوجه شوید آتش چه تعبیری دارد.

ممکن است در خواب خود علاوه بر آتش آب هم دیده باشید که می توانید با کلیک روی لینک آبی تعبیر خواب آب را نیز ببینید.

تعبیر خواب آتش از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب خوردن آتش، خوردن مال یتیم است

آتش از دهان بیرون آمدن، سخن دروغ و بهتان است

دیدن گرفتن آتش سوزنده از هرجایی این است که میانجیگری می کنید

دیدن آتش گرفتن پهلو بدون زیان و درد ،رسیدن خیر و نیکی است

دیدن آتش بزرگ از هیزم که می سوزد این است که جنگ و فتنه در راه است

دیدن آتش در بین مردم،پیروزی بر دشمن است

تعبیر خواب آتش سوزی ماشین , تعبیر خواب آتش سوزی خانه همسایه , تعبیر خواب آتش سوزی ساختمان , تعبیر خواب آتش سوزی مغازه

تعبیر خواب آتش گرفتن

سوختن در آتشی که نور ندارد مبتلا شدن به سردرد است

دیدن آتش در رزمگاه بیماری های صعب العلاج است مانند آبله و طاعون و سکته و سرطان است

دیدن دود و آتش در رزمگاه وجود ترس از پادشاه است

دیدن آتش در بازار این است که اهل بازار بی انصاف هستند و اهل دروغ هستند

دیدن دریای آتش وجود پادشاه ظالم است

دیدن آتش در راه ناشناخته بی دینی است

آتش در جامه افتادن مصیبت و ترس است

ایستادن در آتش رسیدن رنج است

ممکن است در خواب خود آتش گرفتن باغ را دیده باشید که می توانید با کلیک روی لینک آبی تعبیر خواب باغ را نیز ببینید.

تعبیر خواب آتش سوزی در جنگل , تعبیر خواب آتش سوزی خانه خود , تعبیر خواب اتش سوزی شهر , تعبیر خواب آتش زدن

حضرت دانیال ع

دیدن آتش بدون دود نزدیک شدن به پادشاست و درست شدن کار است

دیدن کسی شما را به آتش بیندازد و شما بسوزید این است که پادشاه به شما ستم می کند ولی ستم زود تمام می شود و بشارت میابید

دیدن در آتش نسوختن این است که به کراهت باید به سفری برود

دیدن آتش پرسوز را تب می دانند

سوختن در آتش سختی است

آتش در خانه افتادن و سوختن در آتش بیماری های سخت است

تعبیر خواب آتش زدن خانه , تعبیر خواب آتش زدن انسان , تعبیر خواب آتش زدن خود , تعبیر خواب آتش زدن مار

تعبیر خواب آتش از دید ابراهیم کرمانی

آتش انداختن بین مردم ایجاد دشمنی بین مردم است

آتش افتادن در دکان این است که مال از بین می رود

آتش افتادن در خانه کسی این است که پادشاه با او دشمنی می کند

سوختن لباس در آتش این است که با خویشان دشمنی می کند یا مالش می رود

دیدن آتش بزرگ در زمین این است که آنجا حنگ می شود

دیدن چیزی سوخته در آتش این است که کسی به خاطر زنان او با او دشمنی می کند

دیدن آتشی که بعضی چیزها را می سوزاند و بعضی را نه ،جنگ و کارزار است

دیدن آتش بدون فروغ و زبانه بیماری صعب العلاج است

دیدن آتش پر دود ، ترس در انجام کارهاست

آتش در آسمان افتادن و مکانی سوختن این است که در آن محله جنگ می شود یا بیماری می آید

دیدن آتش سهمگین بدون ضرر ،جنگ لفظی است

ممکن است در خواب خود آتش گرفتن درخت را دیده باشید که می توانید با کلیک روی لینک آبی تعبیر خواب درخت را نیز ببینید.

تعبیر خواب آتش زدن درخت , تعبیر خواب آتش زدن چوب , تعبیر خواب آتش زدن لباس , تعبیر خواب آتش زدن ماشین

تعبیر خواب آتش از دید اسماعیل بن اشعث

بارش آتش از آسمان فتنه و بیماری است

آمدن آتش از آسمان و سوزاندن مواد خوراکی این است که عبادات او مورد درگاه خدا پذیرفته شده اند

آمدن آتش از آسمان بدون سوزاندن کسی ترس از خدا یا پادشاه است

کنار آتش بزرگ گرم شدن نزدیک شدن به پادشاه است

چیزی در آتش ریختن تمام شدن شغل دنیا است

تعبیر خواب آتش از دید لوک اویتنهاو

دیدن آتش ، اعلان خطر در مقابل یک دزد است

دیدن شعله های آتش این است که مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید

تعبیر خواب آتش زدن موی سر , تعبیر خواب آتش گرفتن خانه , تعبیر خواب آتش گرفتن , تعبیر خواب آتش گرفتن انسان

منوچهر مطیعی

آتش افروختن برای روشنایی کنجکاوی است

سوختن لباس در آتش یا اندام رسیدن ضرر است

برداشتن آتش بدون سوختن رسیدن به توفیق بزرگ است

افتادن در آتش و از ترس بیدار شدن این است که منبع قدرتی به او ظلم می کند

یوسف نبی علیه السلام

دیدن آتش فتنه است

دیدن سوختن آتش مصیبت است

در میان آتش بودن بینه است

دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان است

آنلی بیتون

آتش گرفتن به شرط نسوختن خوشبختی است

سوختن خانه شما در آتش این است که همسر و فرزندانی خوب نصیبتان می شود

آتش روشن اتفاقات خوب است

ممکن است در خواب خود آتش گرفتن خانه را دیده باشید که می توانید با کلیک روی لینک آبی تعبیر خواب خانه را نیز ببینید.

تعبیر خواب آتش گرفتن موی سر , تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین , تعبیر خواب آتش گرفتن مسجد , تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین چیست

کتاب سرزمین رویاها

شما آتش داخل بخاری یا اجاق را بهم میزنید این است که نمی دانید چطور خشمتان را کنترل کنید .

یک آتش با شعله های خوب این است که شادی بزرگ در پیش دارید.

دود بسیار بدون آتش این است که یک مصیبت در پیش است.

شما اصلا توجهی به آتش سوزی ندارید این است که شما را خیلی دوست دارند.

مأموران آتش نشانی آتش را خاموش میکنند این است که خبرهای خوش به شما می رسد

یک آتش بدون دود این است که پول به فراوان به دستتان می آید

یک نفر به درون آتش می افتد این است که دچار بد شانسی می شوید

بستگان شما در آتش می سوزند این است که بزودی تب شدیدی می کنید .

شما شاهد خاموش شدن یک آتش هستید این است که ناکامی در کاری برایتان بوجود می آید

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه همسایه , تعبیر خواب آتش گرفتن جنگل , تعبیر خواب آتش گرفتن مرده , تعبیر خواب آتش گرفتن انسان

آتش گرفتن خانه همسایه

شما در آتش هستید این است که موفقیت و خوشحالی در راه است

یک آتش خاکستر شده این است که شانس نخواهید داشت.

یک آتش بزرگ این است که تغییرات بسیار جدی در کارهایتان حاصل می شود

یک شعله کوچک این است که خبرهای خوشی به شما می رسد

شما در آتش می سوزید این است که ضرر و شکست در کار برایتان بوجود می آید

آب بر روی آتش می ریزید این است که کنترل خودتان را از دست خواهید داد.

آتش از آسمان می بارد این است که غم و اندوه به شما می رسد

شما یک آتش روشن می کنید این است که مجذوب یکنفر خواهید شد .

چیزی را از میان آتش با دستتان بیرون می کشید این است که از موانع و مشکلات عبور می کنید.

شما یک آتش را بکلی خاموش می کنید این است که به شما پاداش خوبی می دهند.

آتش مصنوعی این است که بزودی بچه دار خواهید شد.

آتش روی زمین این است که یک تغییر خوشایند برایتان بوجود می آید

آتش روی دریا این است که ماجراهایی که به موفقیت می رسند.

آتش در خانه دیگران این است که احترام و امتیاز شما بالاتر می رود .

آتش در خانه شما با شعله های روشن و واضح این است که یک شغل خوب پیدا می کنید

یک آتش در خانه شما با شعله های تیره این است که ورشکستگی مالی پیدا می کنید

آتش در خانه شما با شعله های کوچک این است که پول هنگفتی بدست می آورید

ممکن است در خواب خود آتش گرفتن در خانه را دیده باشید که می توانید با کلیک روی لینک آبی تعبیر خواب در را نیز ببینید.

تعبیر خواب اتش گرفتن بدن انسان , تعبیر خواب دیدن آتش گرفتن انسان , تعبیرخواب اتش گرفتن انسان , تعبیر آتش گرفتن انسان در خواب

آتش گرفتن خانه

حضرت دانیال معتقد است که اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند تعبیرش این می شود که به پادشاهی نزدیک می شود و مشکلی که دارد حل می شود ولی اگر او را در اتش بیاندازند و بسوزانند پادشاه بر او ستم می کند ولی بزودی رها می شود و حالش نیکو می شود.

ممکن است در خواب خود آتش سوزی را دیده باشید که می توانید با کلیک روی لینک آبی تعبیر خواب آتش سوزی را نیز ببینید.

تعبیر خواب آتش گرفتن یک انسان , تعبیر خواب آتش گرفتن موی سر , تعبیر خواب آتش گرفتن مو سر , تعبیر خواب اتش گرفتن موی سر

خواب هاب معمول

سلام ممنونم سایتتون خیلی خوبه ،،،مادرم خواب دیده بدنم در اتش میسوزه ولی صورتم نه و به بدنمم اسیب نرسیده و فقط از بدنم اتیش در میاد. تعبیر این خواب چیست ؟

طبق فرمایش امام جعفر صادق ع تعبیر این خواب خوب است و رسیدن خیر و برکت است

سلام من در خواب دیددم که با همسرم در کنار آتش بزرگی قرار داریم ، ناگهان زنی را که در کنار ما بود را در آتش انداختم و همسرم نه تنها مخالفتی نکرد بلکه به من گفت که از گوشت زن به او بدهم ؛ من هم برای او مقداری از گوشت پای زن بریدم.یه نفر امد و گفت به ما که بدبخت خیلی سوخته نجاتش دهید ، من هم زن را از اتش در آوردم که بما حمله کرد.

آن زن که در خواب دیده اید در آتش نماد برخی افکار و موضوعات منفی در شخصیت و زندگی شخصی شما است. شما با پرداختن به خواسته ها و علایق شخصی تان در حال از بین بردن این قسمت از شخصیت های منفی خودتان هستید.

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 5 شهریور 1398

108 دیدگاه

 • غریبه فوریه 2017 در 15:02

  اگر بيننده خواب ببيند که آتش را براي روشنائي افروخته يا ديگران افروخته اند و يا به سبب افروختن آتشي که افروزنده آن ناشناس مي باشد …

  اتاق يا محيط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوي مي کنيم که به سبب اين تفحص و پيگيري معنا سود مي بريم و بينائي و هشياري حاصل مي کنيم. اگر بيننده خواب ببيند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زياني به او مي رسد و اگر دستش سوخت به يکي از اعضا بدنش آسيب مي رسد. اگر در خواب ديده ايد که کنار آتش نشسته ايد ولي از شدت حرارت آتش چنان گرم شده ايد که احتمالا مي سوزيد و خود را در کنار کشيديد نشان آن است که پشت سر شما بد مي گويند و در زبان مردم مي افتيد و اينجا و آن جا از شما عيب جويي مي کنند. معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال يتيم است. آتش سوزندگي دارد ولي اگر در خواب ببينيم که آتش برمي داريم و ما را نمي سوزاند توفيقي بزرگ حاصل مي کنيم و به اوج موفقيت مي رسيم. اگر بيننده خواب ببيند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بيدار شد نشان آن است که از منبع قدرتي به او ستم مي شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بي رغبتي به سفري مي رود که از آن سفر هيچ سودي عايد او نمي شود.

  • ناشناس آوریل 2019 در 14:41

   سلام خست نباشی خواب دیدم یک نفردر اتش میسوزد تعبیرش چی۶

 • ثریا فوریه 2017 در 15:03

  با سلام و وقت بخیر من خواب دیدم یک مکانی اتش گرفته محیط بیرون بود و یک نفر از پشت بام یک ساختمان با طناب مرا به بالا کشید ونجات داد طوریکه اتش اسیبی نرساند

 • مها فوریه 2017 در 15:03

  اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی کنار آتش بزرگی گرم می‌شوی، تعبیرش این است که به «پادشاه» بزرگی نزدیک می‌شوی.

 • سیاوش فوریه 2017 در 15:03

  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آتش روشن کرده‌ای تا خودت یا کس دیگری گرم شود، یـعـنـی به دنبال چیزی خواهی بود که از آن استفاده ببری و سود کنی.

 • سجاد فوریه 2017 در 15:03

  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی به تو گفتند کنار آتش خودت را گرم کن، یـعـنـی مال و اموال را حفظ می‌کنی تا دچار فقر و تنگدستی نشوی .

 • فهیمه فوریه 2017 در 15:04

  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی برای روشنایی آتش روشن کرده‌ای، تعبیرش این است که مسئله‌ای را با دلیل و منطق بیان می‌کنی و روشن می‌سازی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی که در بیابان آتش روشن کرده‌ای، طوری که مردم از نور آتش تو راه را پیدا می‌کنند، یـعـنـی مردم از علم و حکمت تو استفاده کرده و هدایت می‌شوند، اگر آن آتش در حال خاموش شدن است و نورش کم می‌شود، یـعـنـی حال و روز تو دگرگون شده و از دنیا خواهی رفت، و یا چنانچه ببینی درخشش آتشی که روشن کرده‌ای بر راه راست نمی‌درخشد و بر راهی دیگر می‌درخشد، یـعـنـی علم تو مردم را دچار گمراهی می‌کند .

 • فهی فوریه 2017 در 15:04

  ابن سیرین می‌گوید: اگر روشنایی آتشی را ببینی که بوسیلۀ آن می‌توان راه رفت، یـعـنـی زاهد و پرهیزکار می‌شوی.

 • مائده فوریه 2017 در 15:04

  امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر آتش را در راهی ببینی که تا به حال آن راه را ندیده‌ای، تعبیرش بیدینی است.

 • شکوه فوریه 2017 در 15:04

  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آتشی را بیهوده روشن کرده‌ای، تعبیرش این است که بدون هیچ علت و سببی جنگ و دشمنی می‌کنی .

 • رهام فوریه 2017 در 15:04

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در تنور یا آتش‌دان آتشی روشن کرده‌ای (بدون آنکه بخواهی غذائی درون آن بپزی) یـعـنـی با مردی از خانواده یا فامیل درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی.

  • ناشناس فوریه 2018 در 09:10

   من خواب دیدم کنارما تو خیابون یه مردی همسرش رو به اتش کشید
   به هیچ کس هم اجازه نمیداد خاموشش کنن
   و فقط میخندید…

 • فهیمه فوریه 2017 در 15:04

  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آتش با‌دود، غم و اندوه و زیان، و «پادشاهی» ستمگر می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش بیم و ترس در کارها است.

 • مریم فوریه 2017 در 15:05

  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دود همه سرزمین را فرا گرفته است و آتش زبانه می‌کشد، تعبیرش این است که آن سرزمین دچار فتنه و بلا و گرفتاری می‌شود.

 • شیرین فوریه 2017 در 15:05

  امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در میدان جنگ و محل درگیری آتشی که دارای دود است ببینی، تعبیرش برای تو بیم و ترس از پادشاه می‌باشد.

 • لعیا فوریه 2017 در 15:05

  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پاره‌ای آتش بی‌دود و درخشنده در دست داری، یـعـنـی مشغول انجام کار برای پادشاه می‌شوی، ‌‌‌‌‌و اگر ببینی آتشی که در دست داشته‌ای دود دارد، یـعـنـی در آن کار بیم و ترس وجود دارد (دفع بلا و گرفتاری).

 • ستایش فوریه 2017 در 15:05

  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آتش بدون ‌دود و روشنایی، قوت می‌باشد.
  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب آتش بدون دود ببینی، تعبیرش این است که به پادشاه و فرمانروا نزدیک می‌شوی و مشکل تو برطرف خواهد شد.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پاره‌ای آتش بی‌دود و درخشنده در دست داری، یـعـنـی مشغول انجام کار برای پادشاه می‌شوی.

 • شیرین فوریه 2017 در 15:06

  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب اخگر روشنی ببینی، تعبیرش این است که نشان و پرچم «پادشاه» در آن سرزمین پدیدار می‌شود.
  اگر ببینی در خانۀ تو اخگر وجود دارد، طوریکه از نور آن خانه روشن شده است، یـعـنـی کار تو پیشرفت می‌کند و کامیابی و بهره‌مندی تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی آن اخگر را خاموش کرده‌ای، یـعـنـی در خاندان تو دشمنی و خصومت بوجود می‌آید و کارشان به قضاوت و داوری می‌کشد.

 • سیاوش فوریه 2017 در 15:06

  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شراره و جرقۀ آتش این است که حرف بدی به تو می‌گویند.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در شهر یا کوچه‌ای شراره‌های آتش می‌افتد، تعبیرش این است که در آنجا جنگ و فتنه به وجود می‌آید، یا اگر ببینی آن شراره‌ها خیلی بزرگ هستند، یـعـنـی تو یا آن محل مورد عذاب الهی قرار می‌گیرید، همانطور که در قرآن کریم آمده: اِنَّهَا تَرْمِی بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ-كَاَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ _ آن آتش هر شراری بیفکند مانند قصری است – گویی آن شراره (در سرعت و کثرت) همچون شتران زرد موی است (مرسلات-32و33).
  اگر ببینی شراره‌ها و جرقه‌های آتش بین مردم می‌افتد، یـعـنـی مردم آنجا با یکدیگر جنگ و خصومت می‌کنند. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شراره‌ها و جرقه‌های فوق‌العاده زیادی بروی تو می‌افتد، یـعـنـی دچار بلا و گرفتاری و رنج و محنت شدیدی می‌شوی.

 • معصومه فوریه 2017 در 15:06

  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شهر یا محله و مکانی آتش گرفته، طوری که آتش سهمگین بود و همه چیز را سوزانده و دچار ترس و خوف شده‌ای، تعبیرش این است که در آن مکان جنگ و درگیری بوجود خواهد آمد یا بیماری سختی گسترش می‌یابد، و اگر ببینی آتش، بعضی چیزها را سوزانده و بعضی را نسوزانده و تو را دچار ترس و خوف کرده است، یـعـنـی در آنجا جنگ و درگیری بوجود می‌آید و اگر نور و زبانه و شعله نداشته باشد تعبیرش بیماری سخت می‌باشد

 • ایمان فوریه 2017 در 15:06

  اگر ببینی آتش از جائی به جای دیگر افتاد ولی صدمه‌ای نزده، یـعـنـی سود و منفعتی به تو می‌رسد و اگر فقیر هستی ثروتمند می‌شوی. اگر ببینند در جائی آتش سوزی شده طوری که صدای زیاد و ترسناکی دارد و شعله‌هایش هم زبانه می‌کشد ولی صدمه‌ای نمی‌زند، یـعـنـی مردم آنجا با یکدیگر بحث و جدل و بگومگو پیدا می‌کنند و دچار درگیری لفظی و زبانی می‌شوند.

 • شیرین فوریه 2017 در 15:06

  اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی از آسمان آتش آمد ولی کسی نسوخت، یـعـنـی خطر عذاب الهی وجود دارد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِی كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ _ … عذاب جهنمی را که تکذیبش می‌کردید بچشید (سجده-20)، یا ممکن است خطری از طرف «پادشاه» متوجه تو باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر آتشی از آسمان افتاد و شهر یا محله یا جائی را سوزانده است، یـعـنـی مردم آنجا در کارهایشان دچار ترس و بیم می‌شوند. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی آتشی از آسمان آمده و چیزهای خوردنی که متعلق به تو می‌باشد را سوزانده است، یـعـنـی طاعات و عبادت‌های تو نزد خداوند مورد قبول واقع می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: … بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ… _ … او قربانی آورد که در آتش بسوزد… (آل عمران-183).

 • شبنم فوریه 2017 در 15:07

  اگر ببینی مثل باران آتش می‌بارد، یـعـنـی از جهت پادشاهان در آنجا بلا و گرفتاری و فتنه و خونریزی بوجود می‌آید.

 • محمد فوریه 2017 در 15:07

  امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در میدان جنگ و محل درگیری آتش ببینی، تعبیرش بیماری‌های سختی مثل آبله و طاعون و سرسام و مرگ ناگهانی می‌باشد اگر ببینی آن آتش دود می‌کند، تعبیرش برای تو بیم و ترس از پادشاه می‌باشد.

 • قمر فوریه 2017 در 15:07

  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مکانی که متعلق به بازرگانان و تجار می‌باشد را آتش زدی و به آتش کشیدی، یـعـنـی با دوروئی و نفاق خرید و فروش می‌کنی و مال تو حرام می‌شود . ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به مردم آتش می‌اندازی، یـعـنـی در میان مردم کینه و دشمنی می‌اندازی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از پاره‌ای از آتش که در دست گرفته‌ای به مردم می‌دهی، یـعـنـی مردم از کارهای تو دچار رنج و ضرر و زیان می‌شوند و با تو دشمن خواهند شد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی برای سوزاندن اهل جائی آتش روشن کرده‌ای، یـعـنـی پشت سر مردم آنجا غیبت و بدگوئی می‌کنی. تعبیر خواب آتش انداختن و بازی کردن با آتش، یـعـنـی گفتن حرف زشت می‌باشد.

 • سما فوریه 2017 در 15:49

  اصفهانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از انگشت شصت تو شراره و تکه‌های آتش بیرون می‌زند، تعبیرش این است که با مادر خودت فساد می‌کنی.

 • بهمن فوریه 2017 در 16:39

  خواب دیدم همسرم قرآن و نماز می خواند و من صفحات را برایش ورق می زدم که ناگهان قرآن آتش گرفت و یک برگ آن سوخت. ولی بعد سریع آتش را خاموش کردم و غصه می خوردم که چرا دیر جنبیدم و همان یک برگ هم سوخت

 • مریم فوریه 2017 در 16:39

  نامزدم خاب دیده باباش اینا منو کشتن خودشو هم اتیش زدن میشه معنیش کنید

 • قادر فوریه 2017 در 16:39

  اگر خواب ببینید که در آتش هستید اما نمیسوزید اما یکی شما را از انجا دور میسازد به فکر انکه شما شاید میسوزید

  • هدیە مارس 2018 در 01:46

   باسلام منم خواب دیدم کل لباسای تنم اتیش گرفتە ولی سوزش وگرمی احساس نمیکنم فقط میترسم وکمک میخوامـ بعدش اتش خاموش میشه

 • باران فوریه 2017 در 16:40

  خواب ديدم مادرم جلوي موهاش اتيش گرفته من و خواهر بزرگم يه كمك مردم اب اورديم خاموشش كرديم خواهش مينم جواب بدين ممنون

  • ناشناس ژوئن 2017 در 13:54

   آیا از خواب پریدید؟

   • ناشناس مارس 2018 در 02:23

    خواب دیدم مادر بزرگم که تازه فوت کرده داره میسوزه وصدای سوختنش من میشنوم وکسی کمکش نمکنه

 • ترانه فوریه 2017 در 16:41

  خواب دیدم ک از موهام دود بلند میشه این تعبیرش چیه با تشکر

 • لاله فوریه 2017 در 16:41

  با سلام اگه کسی ببینه یه جای اتش گرفت چند تا از فامیل تو ش دارن می سوزن چه معنی داره ؟

 • رضوان فوریه 2017 در 16:41

  خواب دیدم از اسمان گلوله های اتشین به زمین می امد من و پدرم فرار می کردیم

 • رویا فوریه 2017 در 16:41

  دیدم که مفاتیح سوخت و من ان را خاموش کردم ولی نوشته ها سیاه شده بودند لطفا تیبیر

 • مائده فوریه 2017 در 16:41

  سلام.می خواستم بدونم تعبیر خوابی که خودم فرش و اتیش بزنم و از ترس که شعله ور بشه با دستم خاموشش کنم.با تشکر.

  • فرشته آوریل 2019 در 14:43

   سلام خواب ببینی یکی اتیش گرفت تعبیرش چی

 • ترانه فوریه 2017 در 16:42

  من توخواب دیدم خودم به خواست خودم خود را سوزانده ام وبعد به راحتی اتش راخاموش کردهام

 • فرهاد فوریه 2017 در 16:42

  من دیدم که اتش داره به خونمون میباره 😥

 • غریبه فوریه 2017 در 16:42

  سلام من خواب دیدم که درخت کناری را اتش زده ام و خانه مان اتش گرفت میخواستم بدانم تعبیرش چیست 💡

 • بهار فوریه 2017 در 16:42

  سلام یه نفر خواب دید من گوشه پایین جادرم آتیش گرفته ولی خاموشش کردن از دهنم آتیش میاد بیرون خوابو بعد از نماز صبح دیده

  • پری جولای 2017 در 06:36

   خوب تعبیرچادرسوخته شده روخاموش کردن چیه؟

 • شیرین فوریه 2017 در 16:43

  همسرم خواب دیده که مشاجره میکرده با من با من را با دستش به دهانم زده بعد یک آتش از آسمان برداشته برده در یک خرابه و کسی نمیتوانسته به من نزدیک شود. تعبیرش چیست

 • ناشناس فوریه 2017 در 16:43

  باسلام خواب دیدم بزی پر مو از میان آتش گداخته حرکت کرد

 • احمدعلی فوریه 2017 در 16:43

  متوکل (دهمین خلیفه و طاغوت عباسى) از ستمگران بسیار خونریز و متکبر و ستمگر تاریخ است، وى به خصوص با على (ع) و آل على (ع) دشمنى و کینه سختى داشت و به ساحت مقدس آنحضرت ناسزا مى گفت، و از ناصبى هاى بسیار کثیف بود. وى شبى در عالم خواب دید: على (ع) در میان آتشی قرار دارد. وقتى بیدار شد، اظهار خوشحالى کرد، چرا که دشمن على (ع) بود. تا اینکه از یکى از علمائى که به تعبیر خواب آگاهى داشت خواست تا این خوابش را تعبیر کند ( البته بى آنکه اسم على علیه السلام را ببرد). او گفت: “سزاوار است آنکس که در عالم خواب در درون آتش دیدى، پیامبر یا وصى پیامبر (ص) باشد”. متوکل گفت: “این تعبیر خواب را از کجا مى گوئى ؟!. معبّر خواب، در پاسخ گفت: (در آیه 8 سوره نمل) قرآن مى خوانیم: فلما جائها نودى ان بورک من فى النار و من حولها: هنگامى که [موسى] نزد آتش ‍ [در آغاز وحى بر او] آمد، ندائى برخاست که مبارک باد آن کسى که در آتش ‍ است [گوئى آتش او را احاطه کرده] و آنکس [فرشتگان] که بر اطراف آتش ‍ هست نیز مبارک باد. (منبع: کتاب داستان دوستان – تالیف محمد محمدى اشتهاردى)

 • ترنم فوریه 2017 در 16:44

  جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پاره‌ای از آتش را که در دست گرفته‌ای خاموش شده است، تعبیرش این است که در خدمت «پادشاه» مال حرام به دست می‌آوری.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آتشی که روشن کرده‌ای خاموش شده است، یـعـنـی هلاک می‌شوی.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در بیابان آتشی روشن کرده‌ای و مردم از نور آتش تو راه را پیدا می‌کنند، ولی آن آتش شروع به خاموش شدن کرد و نورش کمتر می‌شد، یـعـنـی حال و روز تو دگرگون شده و از دنیا خواهی رفت (دفع بلا و گرفتاری).

 • رضوان فوریه 2017 در 16:44

  امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب هیزم آتش بزرگی را شعله‌ور ببینی، تعبیرش این است که در آن محل جنگ و فتنه بوجود می‌آید، همانطور که در قرآن کریم آمده: …كُلَّمَا اَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ… _ …هر وقت آتشی برای جنگ افروختند… (مائده-64)، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر آتش بزرگی را روی زمین ببینی، یـعـنـی در آنجا جنگ و فتنه بوجود می‌آید.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر آتش را در راهی ببینی که تا به حال آن راه را ندیده‌ای، تعبیرش بیدینی است.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از زیر زمین آتش بیرون آمد و به آسمان رفت، یـعـنـی مردم آنجا با دروغ‌ها و تهمت‌های خودشان با افراد دیندار و با ایمان جنگ و درگیری می‌کنند (به اندازه و قوت شعله آتشی که دیده‌ای). بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی از زمین آتشی بیرون آمده که نور و روشنایی می‌دهد، یـعـنـی در آنجا گنجی وجود دارد.
  ابن سیرین می‌گوید: آتش افروختن، تعبیرش برای پادشاه قوت می‌باشد.
  اگر ببینی زغال را روی آتش گذاشته‌ای و آتش را شعله‌ور کرده‌ای، یـعـنـی از مال پادشاه با پادشاه معامله می‌کنی و سود و فائده می‌بری.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب آتش انداختن و بازی کردن با آتش، گفتن حرف زشت می‌باشد.

 • غریبه فوریه 2017 در 16:44

  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از خانۀ همسایه آتش برمی‌داری و می‌بری، یـعـنـی به تو مال و اموالی حرام می‌رسد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با انبر آهنگری مقداری آتش بیرون آوردی و به مردم دادی، یـعـنـی از «پادشاه» سود و منفعت بدست می‌آوری. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی از هر جائی آتش سوزان برمی‌داری، یـعـنـی در هر جائی بین مردم و افراد پادشاه میانجیگری می‌کنی.

 • سارا فوریه 2017 در 16:44

  اگر ببینی پاره‌های آتش را می‌خوری، یـعـنـی مال یتیمان را به ناحق می‌خوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: اِنَّ الَّذِینَ یَاْكُلُونَ اَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا اِنَّمَا یَاْكُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا _ آنان که مال یتیمان را به ستمگری می‌خورند در حقیقت آن‌ها در شکم خود آتش جهنم فرو می‌برند و به زودی به دوزخ در آتش فروزان خواهند افتاد (نساء-10) .
  تعبیرهای آتش عبارتند از: 1- فتنه 2- جنگ 3- فساد 4- سختی 5- دشمنی 6- حرف‌های زشت 7- جلوگیری از خواسته‌ها و امیال 8- خشم پادشاه 9- عقوبت و کیفر 10- نفاق و دوروئی 11- بیراهی12- علم و حکمت 13- راه هدایت 14- مصیبت 15- بیم و ترس 16- سوختن 17- خدمت پادشاه 18- طاعون 19- سرسام 20- آبله 21- گشایش و رو به راهی کارها 22- فضیلت 23- مال حرام 24- رزق و روزی 25- سود و منفعت (تعبیرهای مختلف).

 • مریم فوریه 2017 در 16:45

  سلام – در خواب دیدم ظرفی غذا را برای گرم کردن روی شعله گاز گذاشتم اما سه شعله کوچک روی فرش افتاد که دو تا از شعله ها را خودم خاموش کردم و سومین شعله توسط مردی از آشناها خاموش شد. – چند شب قبل هم خواب دیدم که با این آقا برای خرید حلقه رفتیم و من یک حلقه زیبا انتخاب کردم و اینکه مادرش یک سکه طلا بزرگ به من داد. – لطفا در مورد تعبیر خوابم منو راهنمایی کنید. – با تشکر

 • ناشناس فوریه 2017 در 16:45

  شاید این خوابها از شخصی می گوید که باعث رهایی شما می شود یا شما را در چیزی یا کاری کمک می کند. یا شاید آن خواب حلقه از ازدواج گفته است.

 • لیلی فوریه 2017 در 16:45

  باعرض سلام .در خواب دیدم پایین پایم اتش گرفته ومن بخاطر اتش گرفتن پایم ناراحتم ودر حال فرار کردنم……با تشکر

 • غریبه فوریه 2017 در 16:45

  برای دور شدن بیماری و بلا و گرفتاری صدقه بدهید و آیت الکرسی بخوانید. امید است که ایمن شوید.

 • یاور فوریه 2017 در 16:46

  در خواب دیدم چندتا تسبیح با گیر کردن به سیم برق آتش گرفت سریعا تسبیح شعله ور رو زیر آب گرفتم آتش خاموش شد ولی تسبیح سالم ماند تعبیرش چی میشه؟

 • رضا فوریه 2017 در 16:47

  سلام – خواب دیدم زمین کشاورزی که گندمش درو کردن آتش گرفته منم آتش خاموش کردم بعد دیدم یه گوشه دیگه آتش گرفته دود هم داشت منم رفتم برای خاموش کردنش داشت گسترده میشد ولی می شد خاموشش کرد بعدم بیدار شدم لطفا تعبیرش برام بفرستید ممنون

 • یکتا فوریه 2017 در 16:47

  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کشتزار آتش گرفته و سوخته است، تعبیرش قحطی می‌باشد.

 • امراله باسلام درخواب دیدم که ازجایی دودبلندماشینم می شود رفتم دیدم ماشینم سوخته ومدارکم لتمهدیده سوخته مارس 2017 در 21:44

  سلام

 • امراله باسلام درخواب دیدم که ازجایی دودبلندماشینم می شود رفتم دیدم ماشینم سوخته ومدارکم لتمهدیده سوخته مارس 2017 در 23:19

  سلام درخواب دیدم که ازجایی دودبلندماشینم می سوزد

 • امراله باسلام درخواب دیدم که ازجایی دودبلندماشینم می شود رفتم دیدم ماشینم سوخته ومدارکم لتمهدیده سوخته مارس 2017 در 23:24

  در خواب دیدم ماشینم سوخته ومدارکم لتمهدیده دیده

 • ناشناس مارس 2017 در 03:07

  دیدن سوختن مرده ب عنوان خودکشی

 • بی تا آوریل 2017 در 01:47

  سلام.من خواب دیدم خودم و دارم اتیش میزنم و اصلا هم دردی نداشت اول جلوی سرم بعد هم پاها.

 • Kianoosh می 2017 در 12:06

  من در خواب دیدم که دنیا به اخر رسیرده و گرباد که در داخلش اتش است و تمام پرده هارو میسوزند و اتش ها دیگر تقویت میکند و در اخر گرباد میرود و در بهار برف شدید که دانه هایش با چشم دیده میشود ورفتن داخل برف و برف بازی کردن و افتاد روی زمین

 • Kianoosh می 2017 در 12:12

  سلام من در خواب دیدم که دنیا به اخر رسیرده و گرباد که در داخلش اتش است و تمام پرده هارو میسوزند و اتش ها دیگر تقویت میکند و در اخر گرباد میرود و در بهار برف شدید که دانه هایش با چشم دیده میشود ورفتن داخل برف و برف بازی کردن و افتاد روی زمین .

 • parmida ژوئن 2017 در 06:13

  سلام .خسته نباشید. من خواب دیدم که اتش فشان سرازیر شده و خانه ی ما و ماسوزانده حتی اطرافیان من را همه چیز سوخت و من مادرم را روی تخت گذاشتم و تونستم فرار کنم ولی مامانم نیومد گفت نمیتونم منم رفتم بیرون تا کمک بیارم اما وقتی برگشتم مامانم بیدار نشد کمککی هم نیاوردم که از خواب پریدم

 • rita ژوئن 2017 در 06:23

  سلام .من خواب دیدم از طریق اتس فشان حانه ی ما اتش گرفته و همه جیز سوخته حتی اطرافیان من هم در اتش سوختن من مادرم را برداشتم و روی تخت گذاشتم خودم تونستم فرار کنم ولی مادرم گفت نمیاد من رفتم نا کاری کنم تا با من بیاد وای وقتی صداش کردم جواب نداد و من از خواب مریدگ .لطاین خوابو برام تعبیر کنید

 • عرفان ژوئن 2017 در 18:16

  خواب دیدم که کسی در اتش است و فریاد میزند کمکم کنید دارم میسوزم تعبیر این چیه ؟

  • هدیە مارس 2018 در 01:50

   باسلام منم خواب دیدم کل لباسای تنم اتیش گرفتە ولی سوزش وگرمی احساس نمیکنم فقط میترسم وکمک میخوامـ بعدش اتش خاموش میشه

 • نگار ژوئن 2017 در 12:08

  سلام خواب دیدم گربه ای کوچک پیدا میکنم و قصد میکنم که ببرم خانه در راه خانه گربه در کنار یک پرنده دیگر در کپه اتشی کنار خیابان خود سوزی میکنند

 • دریا جولای 2017 در 12:40

  من خواب دیدم ذره ای از شلوارم در اثر آتش سوزی سوخت ولی آسیبی به من نرسید می تونین بگین تعبیرش چیه؟

 • شفيق جولای 2017 در 05:32

  سلام من خواب ديدم كه خانه هم را أتش گرفته آتش تيز همراي دود زياد من خيلي ترسيدم كودك يك ساله خود را كه خواب بود گرفتم بيرون فرار كرد

  خواب من را تأبير كنيد

 • یوسف جولای 2017 در 13:20

  با سلام خواب دیدمه ماشینمون آتیش گرفته تعبیرش چیه

  • ناشناس ژانویه 2018 در 02:21

   تعبیرماشینمون اتش گرفته

 • Zhra آگوست 2017 در 01:23

  سلام من خواب دیدم پسرم لباسم رااتش زده ولی بدنم نمیسوخت وهرکجاازاین اتش خاموش میشد دود کمی برمیخواست لطفا سریع تعبیر کنید برام خیلی مهمه

 • ناشناس آگوست 2017 در 07:30

  دور و بر صبح خواب ديدم يه قسمت از سقف خونه ما اتيش گرفته و داره تند و تيز پيش ميره رفتم كمك بيارم و وقتي اومدم اون يه قسمت خونه كاملا تخريب شده بود و هيچ اثري هم از اتيش و دود نبود و يه حيات بزرگ وسط خونه درست شده بود

 • الهام آگوست 2017 در 07:35

  دور و بر صبح خواب ديدم يه قسمت از سقف خونه ما اتيش گرفته و داره تند و تيز پيش ميره رفتم كمك بيارم و وقتي اومدم اون يه قسمت خونه كاملا تخريب شده بود و هيچ اثري هم از اتيش و دود نبود و يه حيات بزرگ وسط خونه درست شده بود

 • رضایی آگوست 2017 در 23:02

  سلام .داشتم تو مسجدنمازمیخوندم که همون محل نمازم اتیش گرفت وباپارچه ای شعله آتیش وکم کردم ولی خاموش نشد وبقیش و لودر خاموش کرد خواهش میکنم برام تعبیرش کنید ممنون

 • Zahra سپتامبر 2017 در 02:03

  سلام.من خواب دیدم که طبقه بالای خونمون اتیش گرفته و امکان خراب شدن اون رو سر ماست و ما داشتیم وسایلمونو جمع میکردیم تا از خونه بریم و پدرم در خانه ماند بعدم وقتی که میخواستیم بریم من درو محکم کوبیدم که سقف خانه پایین امد و بعداز چند وقت من به خانه امدم و پدرم رو با چاقو کشتم و تیکه تیکه کردم بعدم از خواب پریدم
  لطفا زود تعبیرش رو بگیدخیلی مهمه برام

 • zahra سپتامبر 2017 در 02:08

  سلام.من خواب دیدم که طبقه بالای خونمون اتیش گرفته و امکان خراب شدن اون روی سر ماهست وما داشتیم تندتند وسایلمونو جمع میکردیم که بریم وقتی رفتیم پدرم در خانه ماند و وقت بیرون امدن از خانه من درومحکم کوبیدم که باعث شد سقف خونه بریزه و من بعد چند وقت امدم به خانه و پدرم رو با چاقو کشتم و بدنشو تیکه تیکه کردم
  لطفا خیلی زود تعبیرش رو بهم بگید خیلی برام مهمه

  • ناشناس نوامبر 2017 در 01:03

   شما قبل از خواب شیشه نزده بودی؟

 • zahra سپتامبر 2017 در 02:11

  سلام.من خواب دیدم که طبقه بالای خونمون اتیش گرفته و امکان خراب شدن اون روی سر ماهست وما داشتیم تند وسایلمونو جمع میکردیم که بریم وقتی رفتیم پدرم در خانه ماند و وقت بیرون امدن از خانه من درومحکم کوبیدم که باعث شد سقف خونه بریزه و من بعد چند وقت امدم به خانه و پدرم رو با چاقو کشتم و بدنشو تیکه تیکه کردم
  لطفا خیلی زود تعبیرش رو بهم بگید خیلی برام مهمه

 • رحمان سپتامبر 2017 در 04:08

  میشه لطفاتعبیرخوابمو بهم بگید؟ لطفا

 • رحمان سپتامبر 2017 در 11:08

  سلام. ببخشید میتونید تعبیر خوابم بیان کنید خیلی واجبه لطف کنیدلطفا

 • ناشناس اکتبر 2017 در 20:49

  سلام !
  خواب دیدم که در دانشگاه قسمت از تعمیر را پاک کاری می کنم و ناگهان اتش سوزی اغاز میشود و من از ترس میگریزم و می بینم که اتش خاموش میشه و دود از ساختمان به بالا می رود.

 • حضرت عمر اکتبر 2017 در 20:51

  سلام. خواب دیدم شبی که در دانشگاه روی تعمیر را صفا دارم و از دست پاک کاری من آتش سوزی اغاز میشود و من عاجلتر از انجا فرار می نمایم. بعداً نگاه میکنم که شعله های آتش بسیار روشن میشود و بعدا به دود مبدل میگردد.

  لطفا برایم تعمیر خوابم را بگوئید

 • قاسم اکتبر 2017 در 16:41

  من خواب دیدم در حیاط خانه مذاب بود وخویشان واهل خانه
  ازان یک لیوان برداشتند بعد از چندقیقه ازبین رفت وداخل مڋاب هم رفتند هیچ اتفاقی نیافتاد.

 • ابوالفضل اکتبر 2017 در 12:22

  سلام لطفا یکی جواب خواب منو بده

  من دیدم که کیف دستی یکی از آشناهامون آتش گرفت

 • ناشناس نوامبر 2017 در 00:38

  سلام من خواب دیدم به کسی که علاقه دارم کنار خونمون آتیش روشن کرده شعله شم زیاد بود با داداشم حرف میرد تعبیرش چیه ممنون

 • زینب دسامبر 2017 در 12:00

  ببخشید من خواب دیدم از توی اجاق گاز خونه آتش میاد بیرون زنگ زدم آتش نشانی رو مو بر گردوندم دیدم یه مرد با شنل سیاه و آتش گرفته که صورتش معلوم نیست میخواد منو بکشه تعبیرش چیه

 • حسین رضایی ژانویه 2018 در 08:25

  خواب دیدم ماشین دوستم آتش گرفته

 • ناشناس فوریه 2018 در 14:21

  سلام خواب دیدم ابگرمکن خونمون اتش گرفته پای دوتا میسوزه ولی خودشون مثل بلبل حرف میزنند

 • ناشناس فوریه 2018 در 14:46

  خواب دیدم بابام داره اتیش میگره ولی اون براش مهم نیست ولی من با لیوان های اب خاموشش میکردم ولی هی شعله ور میشد تا بلخره خاموش شدن معنیش چیه خواهشا جواب بدین خیلی ناراحتم

 • کابوس فوریه 2018 در 14:48

  خواب دیدم بابام داره اتیش میگیره ومن خاموشش میکنم خواهشا جواب بدین خیلی ناراحتم

 • سمیه مارس 2018 در 19:42

  خواب دیدم که شوهر خواهر م تو حیاط خونمون دوتا سگ زنده آتیش زد سگا نه صدا دشتن فقط تو آتیش بدون حرکت ولی من بقیه گریه میکردیم از سوختن سگ

 • علیرضا مارس 2018 در 05:22

  باسلام وخسته نباشید.میخواستم بپرسم تعبییر خواب دیدن یک چشم کسی که درونش اتش شعله ور میباشد چیست.باتشکر.

 • ناشناس مارس 2018 در 10:34

  سلام من خواب دیدم نامزدم سوخته بدنش. نصف بدنش مانده پشت یه ماشین سایپا من شعله هاشو ندیدم فقط جسدشو دیدم نصفش مانده بود بعد به برادر زاده ام گفتم برو آتیش بزن بقیشم بسوزه تموم شه .با تشکر

 • سارا مارس 2018 در 10:37

  سلام من خواب دیدم نامزدم سوخته بدنش. نصف بدنش مانده پشت یه ماشین سایپا من شعله هاشو ندیدم فقط جسدشو دیدم نصفش مانده بود بعد به برادر زاده ام گفتم برو آتیش بزن بقیشم بسوزه تموم شه .با تشکر

 • سارا مارس 2018 در 10:46

  سلام خسته نباشید.من خواب دیدم نامزدم سوخته نه شعلشو دیدم نه دودش اما نصف بدنش مانده پشت یه ماشین بود. من به برادر زاده ام گفتم برو بقیشم بسوزون بسوزه تموم شه.اینو تعبیر بکنیم برام.با تشکر

 • جمشید مارس 2018 در 10:51

  سلام خسته نباشید.من خواب دیدم نامزدم سوخته نه شعلشو دیدم نه دودش اما نصف بدنش مانده پشت یه ماشین بود. من به برادر زاده ام گفتم برو بقیشم بسوزون بسوزه تموم شه.اینو تعبیر بکنیم برام.با تشکر

 • جمشید مارس 2018 در 10:56

  سلام من خواب دیدم نامزدم سوخته بدنش. نصف بدنش مانده پشت یه ماشین سایپا من شعله هاشو ندیدم فقط جسدشو دیدم نصفش مانده بود بعد به برادر زاده ام گفتم برو آتیش بزن بقیشم بسوزه تموم شه .با تشکر

 • جمشید مارس 2018 در 11:02

  سلام من نمیدونم پیامم بفرستم

 • فاطمه آوریل 2018 در 12:18

  سلام.لطفاتعبیرخوابموبگید:
  خواب دیدم قرانهای یک جزۓک کلاسی جزمیشودودرخانه داریم رواجاق گازبوده وسوخته من سریع رسیدم واجاقوخاموش کردم وقران هارابرداشتم زیادنسوخته بودفقط قرانهایی که درزیربودیکمی سوخته بودن امابازکه کردم یکی یکی قرانهاروخطاش سالم و قابل خواندن بود

 • جواد می 2018 در 23:43

  آتش زدن گربه ای در خواب و اینکه در خواب ببینی پدرتون ثروتمند شده چ تعبیری داره؟؟؟؟

 • ی بنده خدا ژوئن 2018 در 21:54

  سلام خسته نباشید من خواب دبدم که منو دوستام دورهم جمع شده بودیم و نمیدونم میخواستیم چیکارکنیم ولی اونا به من گفتن میخوای تو شروع کن منم با کمال میل قبول کردم وسطشون وایسادم و لباسم رو اتیش زدمو اول به دوستای صمیمی ترم دادم بعد به بقیه ولی یهویی اتیش هم کم شد و همه دوباره میخواستن این کارو بکنن ک من از یکی پرسیدم مو رو اتیش بزنیم کمتر درد داره؟اون تایید کرد و من موم رو اتیش زدم ولی انگار دردش بیشتر شد و در تمام زمان هایی ک تو اتیش بودم حس گرما خاصی داشتم…

 • پری ژوئن 2018 در 21:55

  سلام خسته نباشید من خواب دبدم که منو دوستام دورهم جمع شده بودیم و نمیدونم میخواستیم چیکارکنیم ولی اونا به من گفتن میخوای تو شروع کن منم با کمال میل قبول کردم وسطشون وایسادم و لباسم رو اتیش زدمو اول به دوستای صمیمی ترم دادم بعد به بقیه ولی یهویی اتیش هم کم شد و همه دوباره میخواستن این کارو بکنن ک من از یکی پرسیدم مو رو اتیش بزنیم کمتر درد داره؟اون تایید کرد و من موم رو اتیش زدم ولی انگار دردش بیشتر شد و در تمام زمان هایی ک تو اتیش بودم حس گرما خاصی داشتم…

 • ماهان جولای 2018 در 14:31

  سلام.من دیدم با خانوادم سفر میریم.در سفر دیدم اتش خانه ها رو میسوزونه هرجا میرفتیم خانه ها اتش میگرفتند به ما اسیب نمیرسوند حتی جای دور رفتیم اما باز اتش از زیر خاکستر دوباره گرفت و من گفتم باید ازینجا هم برویم.خانه همه مردم میسوخت و همه اواره میشدن .انقد رفتیم تا به دریای شمال رسیدیم اما میگفتن انقد اتش زیاده که حتی دریا خاموشش نمیکنه.خواهش میکنم تعبیرشو بگید .ممنونم

 • سجادن دسامبر 2018 در 14:06

  با سلام من خواب دیدم که اتش گرفته ام خیلی یادم نیست ولی فکر کنم خودم خودمو اتیش زدم بعدش فقد قسمتی از پهلوم سوخت که تو خواب فقد اون پهلوم رو دیدم که سوخته بود ولی سالم بودم

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.