تعبیر خواب آتش سوزی

تعبیر خواب آتش سوزی | تعبیرخواب آتش سوزی | tabire khab

تعبیر خواب آتش سوزی,تعبیر خواب آتش سوزی خانه,تعبیر خواب آتش سوزی ماشین,تعبیر خواب آتش سوزی منزل,تعبیر خواب آتش سوزی در جنگل,تعبیر خواب آتش سوزی مغازه,تعبیر خواب اتش سوزی جنگل,تعبیر خواب اتش سوزی شهر,تعبیر خواب آتش سوزی در شهر,تعبیر خواب آتش سوزی در مسجد,تعبیر خواب آتش سوزی خانه همسایه,تعبیر خواب آتش سوزی خانه ها,تعبير خواب آتش گرفتن خانه,تعبیر خواب دیدن اتش گرفتن خانه,تعبیر خواب آتش گرفتن سقف خانه,تعبیر خواب آتش گرفتن خانه چیست,تعبیر خواب آتش گرفتن خانه مرده,تعبیر خواب آتش گرفتن وسایل خانه,تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین,تعبير خواب آتش گرفتن ماشين,تعبیر خواب آتش گرفتن خودرو,تعبیر خواب آتش سوزی در منزل,تعبیر خواب آتش گرفتن جنگل,تعبیر خواب آتش گرفتن مغازه,تعبیر خواب آتش گرفتن شهر,تعبیر خواب آتش گرفتن مسجد,تعبیر خواب آتش سوزی مسجد

تعبیر خواب آتش سوزی , تعبیر خواب آتش سوزی خانه , تعبیر خواب آتش سوزی ماشین

آتش سوزی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آتش سوزی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آتش سوزی می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آتش سوزی را مطالعه نمایید و متوجه شوید آتش سوزی چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آتش سوزی از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب آتش سوزی ولی کسی جان خود را از دست نداده ، فراهم شدن شادمانی و نشاط است

تعبیر خواب آتش سوزی | آتش سوزی در خواب دیدن | تعبیر خواب

50 comments

 1. حضرت دانيال گويد: اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود و كار بسته او گشاده شود

 2. اگر بيند كه كسي وي را در آتش افكند و وي را سوخت دليل كند كه پادشاه بر وي ستم كند، ليكن زود خلاصي يابد و بشارت و نيكوئي يابد.

 3. اگر بيند كه آتش وي را نسوخت، دليل كند كه روي به كراهت، سفري كد و اگر آتش را با تف و سوز بيند، دليل كند كه از علت تب، بيمار گردد و اگر بيند كه آتش اندام وي را بسوخت، دليل كند كه به قدر آن سختگي وي را رنج و مضرت رسد

 4. اگر بيند كه از آن آتش فرا گرفت، دليل كند كه به قدر آن، از مال حرام به وي رسد و اگر بيند كه آتش را دود بود، دليل كند كه به قدر آن مال حرام، وي را به رنج و تيمار حاصل گردد يا جنگ و خصومت و اگر بيند كه از آتش، گرمي و تيس به او رسيد دليل كه كسي وي را در روز غيبت كند

 5. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه شعله آتش به مردمان همي انداخت، دليل كند كه در ميان مردم، عداوت و دشمني افكند و اگر بازرگاني بيند كه آتش در دكان و كالاي او افتاد، دليل كند كه كالائي كه دارد بر باد دهد، يا آن چه به دُر مي ارزد، به سه درم فروشد و بر كسي شفقت نبرد، و اگر بيند ك آتش در خانه كسي افتاده، دليل كه آن كس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد.

 6. اگر بيند كه آتش جامه او را به سوخت، دليل كه با خويشان جنگ و خصومت كند، يا از سبب مال اندوهگين گردد. و اگر كسي آتشي عظيم در زمين بيند، دليل كند كمه در آن موضع فتنه و جنگ افتد و اگر چيزي سوخته بيند دليل كند كم از جهت زنان وي، را با كسي خصومت كند و اگر بيند در شهري يا محلي يا در سرائي آتش افتاد، چنانكه هر چه بود همه را بسوخت و آن آتش زبانه مي زد و او را سهمگين همي داد، دليل كند كه در آن موضع، جنگ و كارزار بود، يا بيماري صعب افتد.

 7. اگر بيند كه آتش برخي چيزها را بسوخت و برخي رها كرد و اورا سهمگين بداشت، دليل بود بر جنگ و كارزار در آن موضع. اگر زبانه و فروغ نداشت، دليل بر بيماري صعب كند.

 8. اگر آتش را با دود بيند دليل كند بر ترس و بيم اندر كارها.اگر بيند كه آتش از آسمان بيفتاد، شهري يا محله يا سرائي بسوخت، دليل كند كه آن بلا و فتنه كه گفته شد، بر اهل آن موضع شهر بود. اگر بيند كه آواز سهمگين داشت و زبانه همي زد و درجائي افتاد، ليكن گزند نمي كرد، دليل بود كه در ميان اهل آن موضوع، گفتگوي و خصومت افتد به زبان.

 9. اگر بيند كه از زيرزمين آتش سهمگين برآمد سوي آسمان شد، دليل بود كه اهل آن موضع يا دوستان حق تعالي حرب كند به دروغ و بهتان گفتن بر وي، به قدر و قوه آن آتش كه ديده بود. اگر بيند آتشي از جائي به جائي افتاد و آن آتش هيچ گزند نمي كرد، دليل بود كه در آن منفعت يابد و اگر درويش بود توانگر گردد

 10. .اسماعيل بن اشعث گويد: اگر كسي بيند كه از آسمان، مانند باران آتش مي باريد، دليل بر بلا و فتنه و خونريزي بود، از جهت پادشاهان در آن موضع و اگر بيند كه آتشي از آسمان بيامد و چيزهاي خوردني كه از آن او بود بسوخت، دليل كند كه طاعتهاي وي، نزد حق تعالي پذيرفته شود. و اگر بيند كه از آسمان آتش همي آمد و كسي را نسوخت، بيم عذاب حق تعالي باشد. و باشد كه از پادشاه وي را بيم بود و اگر بيند كه بر سر آتشي بزرگ گرم مي شد، دليل كند كه به پادشاهي بزرگ نزديك گردد و اگر بيند كه بر آتشي چيزي همي ريخت، دليل كند كه شغل دنياي وي تمام گردد. و اگر بيند كه آتشي از آسمان فرود آمد و نبات زمين را بسوخت، دليل كند كه در آن ديار مرگ مفاجات بسيار بود.

 11. اگر بيند كه آتشي بزرگ، قبّه يا مناره بسوخت، دليل كند كه پادشاه آن موضع هلاك گردد. بعضي از معبران گويند: اگر كسي بيند كه آتشي از زمين برآيد و فروغ مي داد، دليل كند كه در آن موضع، گيج بود

 12. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بيند پاره هاي آتش مي خورد، دليل كند كه مال يتيمان خورد و اگر بيند كه از دهان وي آتش بيرون مي آيد، دليل كند كه سخن دروغ و بهتان گويد

 13. اگر بيند كه از هر جايي آتشهاي سوزنده مي گرفت، دليل كند كه از هر جائي ميانجي كند، ميان رعيت و مردمان پادشاه. اگر بيند كه در پهلوي او آتشي افروخته بود او را زيان داشت، دليل كند كه بدو خير و نيكي رسد.اگر بيند هيزم آتش عظيم مي سوخت، دليل كند بر جنگ و فتنه در آن ديار.

 14. اگر بيند كه آتش در مردم مي زد، دليل نصرت بود او را بر دشمنان. و اگر بيند كه آتش وي را بسوخت و آن آتش را نور نيست، دليل است كه كسي را از خويشان و فرزندان وي فرزندي آيد، كه مردمان بر وي ثنا گويند و مال و بزرگي يابد به قدر آن آتش. اگر در رزمگاه، آتش بيند، دليل كند بر بيماريهاي صعب، چون آبله و طاعون وسرسام و مرگ مفاجات. اگر آن آتش را با دود بيند، دليل كند كه از پادشاه، او را ترس و بيم بود.

 15. اگر آتش را در بازار بيند، دليل كند بر بي ديني اهل بازار و آن كه اهل بازار در تجارت، انصاف ندهند و در خريد، دروغ گويند. اگر در درياي آتشي افتاده بيند، دليل كند كمه در مردم آنجا، مصادره بود از پادشاه، و از اوبر رعيت ظلم رسد. اگر در راه مجهول آتش بيند، دليل بر بي ديني بود

 16. اگر آتش در جامه كسي افتاده بيند، دليل كند كه آن كس را مصيبت و ترس و بيم بود و اگر خويشتن را بر آتش ايستاده بيند، دليل كه او را رنج رسد.

 17. آنلي بيتون می گويد: اگر خواب ببينيد جايي آتش گرفته اما در آتش سوزي كسي جان خود را از دست نداده است ، نشانة آن است كه با وقوع حادثهاي شادماني و نشاط خاطر شما فراهم خواهد شد .

 18. آتش افروختن به خواب، پادشاه را قوت بود و آتش بي دود، فروغ قوت بود و آتش با دود، پادشاه ستمگر و غم و اندوه وزيان بود.

 19. اگر بيند كه آتش برافروخت تا گرم شود، ياكسي ديگر بدان گرم شود، دليل كه چيزي طلب کند كه از آن منفعت يابد

 20. اگر بيند كه آتشي برافروخت تا چيزي بريان كند، دليل كه كاري پيش گيرد به سبب غيبت مردمان، تا طلب حال كسي كند.اگر بيند كه از آن بريان بخورد، دليل كند كه به قدر آن، روزي به وي رسد، با غم و اندوه.

 21. اگر بيند كه به زير ديگر آتش مي افروخت، و در ديگ گوشت بود يا چيزي ديگر، دليل كه كاري بسازد كه از آن كار كدبانوي خانه را منفعت رسد.

 22. اگر بيند كه در آن ديگ هيچ طعام نبود، دليل كند كه از آن كار او را غم و اندوه بود.

  اگر بيند كه آتشي برافروخت حلوا پزد، دليل كه او را سخني نيكو گويند.

  اگر بيند كه آتشي برافروخت از براي روشنائي، دليل كند كه كاري را به حجت و برهان روشن گرداند

 23. ابراهيم كرماني گويد:

  اگر بيند در جايگاهي آتشي برافروخت تااهل آن جايگاه را بسوزاند، دليل بود كه اهل آن موضع راغيبت كند و بدي گويد.

  اگر بيند آتش را در تنور يادر آتش دان همي افروخت بي آن كه طعام پزد، دليل كند كه بامردي از خويشان و يا اهل بيت، او جنگ و خصومت افتد.ودولتش افزون شود

  اگر بيند كه خواست تا آتش برافروزد از بهر منفعت خويش، و آن آتش برنمي افروخت و روشنائي نمي داد، دليل كند كه از علم خويش برخورداري يابد.اگر اين كس پادشاه بود، عز و جاه و دولتش افزون گردد،

  اگر بيند آن آتش كه افروخت بِمُرد، دليل كند كه هلاك گردد.

 24. اگر بيند كه در بيابان آتش مي افروخت كه مردمان از نور آن آتش راه مي يافتند، و هر كس به موضع و مقام خويش مي رفتند، دليل كند كه از علم و حكمت او بهره يابند و راه راست گيرند.

 25. اگر بيند كه آن آتش فرو مي رود و نور او زايل مي گردد، دليل كند كه احوالش متغير باشد و از دنيا رحلت كند و اگر بيند كه آن آتش در بيابان افروخت، نه به راه راست، دليل كه علم او مردمان را به راه ضلالت برد.

 26. اگر بيند كه آتشي در موضعي برافروخت، تا آن موضع را بسوزد، و آتش آن را بسوخت و از بازرگانان بود، دليل كه خريد و فروخت به نفاق كند و مالش حرام بود.

 27. اگر بيند كه از خانه همسايه آتش همي برد، دليل كند كه مالي حرام بدو رسد.

 28. اگر بيننده خواب ببيند که آتش را براي روشنائي افروخته يا ديگران افروخته اند و يا به سبب افروختن آتشي که افروزنده آن ناشناس مي باشد …

  اتاق يا محيط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوي مي کنيم که به سبب اين تفحص و پيگيري معنا سود مي بريم و بينائي و هشياري حاصل مي کنيم. اگر بيننده خواب ببيند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زياني به او مي رسد و اگر دستش سوخت به يکي از اعضا بدنش آسيب مي رسد. اگر در خواب ديده ايد که کنار آتش نشسته ايد ولي از شدت حرارت آتش چنان گرم شده ايد که احتمالا مي سوزيد و خود را در کنار کشيديد نشان آن است که پشت سر شما بد مي گويند و در زبان مردم مي افتيد و اينجا و آن جا از شما عيب جويي مي کنند. معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال يتيم است. آتش سوزندگي دارد ولي اگر در خواب ببينيم که آتش برمي داريم و ما را نمي سوزاند توفيقي بزرگ حاصل مي کنيم و به اوج موفقيت مي رسيم. اگر بيننده خواب ببيند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بيدار شد نشان آن است که از منبع قدرتي به او ستم مي شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بي رغبتي به سفري مي رود که از آن سفر هيچ سودي عايد او نمي شود.

 29. با سلام و وقت بخیر من خواب دیدم یک مکانی اتش گرفته محیط بیرون بود و یک نفر از پشت بام یک ساختمان با طناب مرا به بالا کشید ونجات داد طوریکه اتش اسیبی نرساند

 30. درکتاب سرزمين روياها آمده است :

  شما آتش داخل بخاري يا اجاق را بهم ميزنيد : نمي دانيد چطور خشمتان را كنترل كنيد .

  يك آتش با شعله هاي خوب : شادي بزرگ در پيش داريد.

  دود بسيار بدون آتش : يك مصيبت در پيش است.

  شما اصلا توجهي به آتش سوزي نداريد : شما را خيلي دوست دارند.

  مأموران آتش نشاني آتش را خاموش ميكنند : خبرهاي خوش

  يك آتش بدون دود :پول به فراوان به دستتان مي آيد

 31. يوسف نبي عليه السلام گويد:

  ديدن آتش فتنه بود

  ديدن سوختن آتش مصيبه بود

  ديدن در ميان آتش بينه باشد

  ديدن خانه سوختن يا در آتش افتادن دليل بر افتادن دراندک زحمتي از سلطان باشد

 32. سلام – در خواب دیدم ظرفی غذا را برای گرم کردن روی شعله گاز گذاشتم اما سه شعله کوچک روی فرش افتاد که دو تا از شعله ها را خودم خاموش کردم و سومین شعله توسط مردی از آشناها خاموش شد. – چند شب قبل هم خواب دیدم که با این آقا برای خرید حلقه رفتیم و من یک حلقه زیبا انتخاب کردم و اینکه مادرش یک سکه طلا بزرگ به من داد. – لطفا در مورد تعبیر خوابم منو راهنمایی کنید.

 33. باعرض سلام .در خواب دیدم پایین پایم اتش گرفته ومن بخاطر اتش گرفتن پایم ناراحتم ودر حال فرار کردنم……با تشکر

 34. خواب ديدم پياده در مسير راه سورية هستم با خانواده در حين راه بعضي مردم براي خود پيكنيك زده اند و أتش روشن كرده اند و من ميبينم كه أتش به سمت باك ماشين ميرود كه منفجر شود من ناگهان داد ميزنم به انها كه أتش رو خاموش كنيد و با علامت دست من أتش دور ميشود أتش هم بي دود است در همين هنگام پدرشوهرم كه تازه ٤ ماه است فوت كرده از دور با دختري قدبلند با لباس مشكي و صورت خوشگل و جون حدود ٢٠ سال به سمت من إمد

 35. در خواب دیدم چندتا تسبیح با گیر کردن به سیم برق آتش گرفت سریعا تسبیح شعله ور رو زیر آب گرفتم آتش خاموش شد ولی تسبیح سالم ماند تعبیرش چی میشه؟ – باتشکر

 36. سلام – خواب دیدم زمین کشاورزی که گندمش درو کردن آتش گرفته منم آتش خاموش کردم بعد دیدم یه گوشه دیگه آتش گرفته دود هم داشت منم رفتم برای خاموش کردنش داشت گسترده میشد ولی می شد خاموشش کرد بعدم بیدار شدم لطفا تعبیرش برام بفرستید ممنون

 37. بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ديديد كه جايى آتش گرفته و كسى نسوخته نشانه‌ى شادمانى و خوشحالى براى شما خواهد بود.

 38. دانیال نبی: اگر بیند که آتش در خانه وی افتاد و همه اندام وی را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده، دلیل کند که محنت و مصیبت بدو رسد و سبب بیماری و ضعف بود، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدین ماند.

 39. ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آتش در خانه کسی افتاده، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد. اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کالای او افتاد، دلیل کند که کالائی که دارد بر باد دهد، یا آن چه به در می‌ارزد، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد.

 40. یوسف پیامبر: دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد

 41. آنلی بیتون: اگر در خواب دیدید خانه‌ی شما در آتش می‌سوزد، تعبیر آن این است که همسری مهربان و فرزندانی، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد. مشاهده‌ی آتش روشن در خواب، علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد.

 42. در کتاب سرزمین رویاها آورده شده است:

  حریق در خانه دیگران: احترام و امتیاز شما بالاتر می‌رود.
  حریق در خانه شما با شعله‌های روشن و واضح: یک شغل خوب
  یک حریق در خانه شما با شعله‌های تیره: ورشکستگی مالی
  حریق در خانه شما با شعله‌های کوچک: پول هنگفت

 43. سلام
  دیداتش گرفتن دو مسجد کنار هم… و تلاش برای خاموش کردنش ….تلاش کردیم با مردم ولی موفق نشدم اتش مهیب بود
  کل مسجد ازبین رفت وساختمانهای کنار اسیب ندید اتش با زبانه شدید وبدون دود
  یه دمپای پوشیدم و مردم را به سلامت بیرو ن بردیم وخیلی ناراحت بودم از سوختن مسجدها خیلی…

 44. سلام
  من خواب دیدم مغازه ام داره میسوزه وخودم هم اونجا هستم وتلاش بسیار میکنم برای خاموشی ان اتش

 45. سلام در خواب دیدم کسی کیف دستی ام را درون آتش انداخت و مقداری از وسایل داخل کیف آتش گرفت و من ناراحت شدم و آن شخص در خواب گفت خیال کردم که کیف مادرم است این خواب تعبیر آن چیست لطفا پاسخ بفرمایید

 46. سلام آتش گرفتن کیف دستی که مقداری از وسایل داخل آن بیوه توسط شخص دیگری تعبیر آن چیست ؟

 47. سلام
  من خواب دیدم مسجدمحله امون آتیش گرفتته
  تعبیرش چیه؟؟؟

 48. سلام.من خواب دیدم خونه بابام اتیش گرفته.دوتا دستای سوخت.لطفا جواب بدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.