کامل ترین مرجع “تعبیر خواب دندان” لق و کشیدن و افتادن

کامل ترین مرجع “تعبیر خواب دندان” لق و کشیدن و افتادن

تعبیر خواب دندان تعبیر خواب دندان لق,تعبیر خواب دندان لق شدن,تعبیر خواب دندان لق و شکسته,تعبیر خواب لقی دندان,تعبیر خواب لقی دندان,تعبیر خواب کشیدن دندان لق,تعبیر خواب کندن دندان لق,تعبیر خواب افتادن …

تعبیر خواب خالکوبی

تعبیر خواب خالکوبی

تعبیر خواب خالکوبی | تعبیرخواب خالکوبی | tabire khab تعبیر خواب خالکوبی,تعبیر خواب خالکوبی روی دست,تعبیر خواب خالکوبی بدن,تعبیر خواب خالکوبی روی بازو,تعبیر خواب خالکوبی دست,تعبیر خواب دیدن خالکوبی,تعبير خواب تاتو بدن,تعبیر …

آموزش و آشنایی با تعبیر خواب سگ سیاه بزرگ و کوچک و وحشی و مرده

آموزش و آشنایی با تعبیر خواب سگ سیاه بزرگ و کوچک و وحشی و مرده

تعبیر خواب سگ سیاه آموزش و آشنایی با تعبیر خواب سگ سیاه بزرگ و کوچک و وحشی و مرده در سایت جسارت تعبیر خواب سگ سیاه را همه دوست داریم بدانیم چرا …

تعبیر خواب درخت | تعبیرخواب درخت | tabire khab

تعبیر خواب درخت,تعبیر خواب درخت سیب,تعبیر خواب درخت انگور,تعبیر خواب درخت توت,تعبیر خواب درخت گردو,تعبیر خواب درخت سبز,تعبیر خواب درخت انجیر,تعبیر خواب درخت انار,تعبیر خواب درخت گیلاس,تعبیر خواب درخت زردآلو,تعبیر خواب درخت سیب پر میوه,تعبیر خواب درخت سیب و پرتقال,تعبیر خواب درخت سیب سبز,تعبیر خواب درخت سیب زرد,تعبیر خواب درخت سیب سرخ,تعبیر خواب درخت سیب و گلابی,تعبیر خواب درخت سیب سفید,تعبیر خواب درخت سیب کاشتن,تعبیر خواب درختان سیب,تعبیر خواب درخت انگور سبز,تعبیر خواب درخت انگور سیاه,تعبیر خواب درخت انگور قرمز,تعبیر خواب درخت انگور زرد,تعبیر خواب درخت انگور ابن سیرین,تعبیر خواب درخت انگور در خانه,تعبیر خواب درخت انگور کاشتن,تعبیر خواب خوردن انگور قرمز,تعبیر خواب خوردن انگور سفید,تعبیر خواب درخت توت فرنگی,تعبير خواب درخت توت سفيد,تعبیر خواب درخت توت قرمز,تعبير خواب درخت توت فرنگي,تعبیر خواب خوردن توت فرنگی,تعبیر خواب خوردن توت قرمز,تعبیر خواب چیدن توت فرنگی,تعبیر خواب خوردن توت سیاه,تعبير خواب خوردن توت سفيد,تعبیر خواب درخت گردو سبز,تعبیر خواب درختان گردو,تعبیر خواب چیدن گردو,تعبیر خواب خوردن گردو تازه,تعبیر خواب دیدن گردو سبز,تعبير خواب چيدن گردو,تعبیر خواب خوردن گردوی سبز,تعبیر خواب خوردن گردوی تازه,تعبیر خواب کاشتن درخت گردو,تعبير خواب درخت سبز,تعبیر خواب درخت سبز بلند,تعبیر خواب درختان سبز,تعبير خواب درختان سبز,تعبیر خواب خوردن سبزی,تعبير خواب چيدن سبزي,تعبیر خواب خوردن سبزی پلو با ماهی,تعبیر خواب خوردن سبزیجات,تعبیر خواب خوردن سبزی تازه,تعبیر خواب درخت انجیر سیاه,تعبیر خواب خوردن انجیر,تعبیر خواب چیدن انجیر,تعبیر خواب خوردن انجیر سیاه,تعبیر خواب خوردن انجیر خشک,تعبیر خواب خوردن انجیر تازه,تعبیر خواب چیدن انجیر سیاه,تعبیر خواب دیدن درخت انجیر,تعبیر خواب کاشتن درخت انجیر,تعبیر خواب درخت انار دیدن,تعبیر خواب درخت انار در خانه,تعبیر خواب خوردن انار,تعبیر خواب چیدن انار,تعبیر خواب خوردن انار شیرین,تعبیر خواب خوردن انار قرمز,تعبير خواب چيدن انار,تعبیر خواب خوردن انار سفید,تعبیر خواب خوردن انار بدون شده,تعبیر خواب چیدن گیلاس,تعبیر خواب درخت هلو,تعبیر خواب درخت آلبالو,تعبير خواب درخت آلبالو,تعبير خواب درخت زردآلو,تعبیر خواب خوردن زردآلو,تعبیر خواب چیدن زردآلو,تعبير خواب خوردن زردآلو,تعبير خواب چيدن زردآلو

تعبیر خواب درخت سیب توت انگور انار گردو انجیر کاشتن

خواب درخت یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم درخت در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب درخت می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب درخت را مطالعه نمایید و متوجه شوید درخت چه تعبیری دارد

 تعبیر خواب درخت از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب برگ درخت بر روی درخت اخلاق بیننده خواب است و اگر برگ سبز باشد اخلاقش نیکو است

تعبیر خواب درخت از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب درختی که تازه برگ درآورده،مال است به اندازه آن برگ ها

تعبیر خواب درخت از دید جابر مغربی

تعبیر خواب برگ درختان میوه شیرین اخلاق نیکو است

تعبیر خواب برگ درختان میوه ترش اخلاق بد است

تعبیر خواب برگ درختان بی بار مال و ثروت است

تعبیر خواب درخت از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب داشتان درخت سرسبز و خرم،عزت و احترام نزد مردم است

تعبیر خواب برگ درخت در باغ جمع کردن ،تلاش برای بدست آوردن شرافت است

تعبیر خواب جمع کردن برگ درخت خشک،تلاش بیهوده است

درخت به خودی خود هیچ تعبیری ندارد

تعبیر خواب درختان مرداب خوب نیست

تعبیر خواب درخت خرما خوب است و بزرگی و عزت است

تعبیر خواب درختان بید مجنون و شاه توت خوب نیستند زیرا خبر از غم می دهند

تعبیر خواب درخت سیب توت انگور انار گردو انجیر کاشتن

تعبیر خواب درخت از دید لوک اويتنهاو

تعبیر خواب برگ سبز درخت ، خوشبختی است

تعبیر خواب برگ خشک درخت ، غم است

تعبیر خواب درخت از دید لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن برگ های سبز و تازه درخت رسیدن به اهداف و آرزوها می باشد

تعبیر خواب ریختن برگ خشک درخت ضرر مالی است

تعبیر خواب درخت از دید حضرت دانیال ع

تعبیر دیدن هر درخت در نزدیکی خود،مردمان عزیز است

تعبیر خواب درخت پر میوه مردی توانگر است

تعبیر خواب درخت بی بار مردی است درویش

تعبیر خواب درخت در باغ مال است

تعبیر خواب دیدن افتادن درخت،افتادن مردی از بزرگی است

تعبیر خواب درخت از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب درخت با شکوفه ، نیکبختی بزرگ است

تعبیر خواب درخت در آتش ، زیان بزرگ است

تعبیر خواب درخت خشکیده ، شکست است

تعبیر خواب درخت افتاده ، امیدهای بر باد رفته است

تعبیر خواب تکان دادن درخت ، خوشبختی است

تعبیر خواب درخت میوه ، دوستان وفادار است

تعبیر خواب بر روی درختی نشستن ، افتخارات است

تعبیر خواب از درخت افتادن ، استهزا خواهید شد

تعبیر خواب بالا رفتن از یک درخت ، اخبار مهم است

تعبیر خواب درخت از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب رفتن روی درخت دشمنی است

تعبیر خواب درخت سیب توت انگور انار گردو انجیر کاشتن

حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید: دیدن هر درختی که به نزدیک مردمان عزیز است.

دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی کند. و هر درخت که در ناحیه عجم است، دلیل بر مردمان عجم کند و هر درختی که معروف نباشد و در مسجد یا در محل نماز است، دلیل بر قوه دین کند و درخت که در باغ بیند، دلیل مال است خداوند باغ را. اگر بیند درختی از بن برکند، دلیل که مردی رااز جاه و نعمت بیفکند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: درخت خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و روی اطرافیان خویش تاثیر چندان ندارند . دیدن درختان در مساجد و زیارتگاه ها خوب است. درختان مردابی را در خواب دیدن خوب نیست. اگر در خواب نخل ببینید خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر باره خرما داشته باشد بهتر است. بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان خوبی نیستند زیرا از غم و سر افکندگی و شرمساری خبر می دهند.

تعبیر خواب درخت سیب توت انگور انار گردو انجیر کاشتن

لوک اویتنهاو می گوید :

درخت

با شکوفه : نیکبختی بزرگ

در آتش : زیان بزرگ

درخت خشکیده : شکست

درخت افتاده : امیدهای بر باد رفته

تکان دادن درخت : خوشبختی

درخت میوه : دوستان وفادار

بر روی درختی نشستن : افتخارات

از درخت افتادن : استهزا خواهید شد

بالا رفتن از یک درخت : اخبار مهم

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن رفتن برروی درخت خصومت بود

تعبیر خواب درخت | درخت در خواب دیدن | تعبیر خواب

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396

66 دیدگاه

 • روزینا نوامبر 2016 در 10:34

  بسیارعالی بود تشکر

  • پری ژانویه 2017 در 02:46

   خواب قطع و بریدن ریشه درختی که بسیار بزرگ و قطور است ریشه هایش به سمت بالا رفته و کل درخت و زمین را گرفته و همسرم سعی دارد ریشه ها را قطع کند ولی من اجازه نمی دم چون کار بسیار دشواری بود چیست؟ ممنون

   • ناشناس می 2017 در 10:25

    تعبيرخواب ديدن درخت انگور كاشتن همسايه درزمين خود

 • یاور ژانویه 2017 در 14:51

  هر درختي که ميوه دارد دليل بر نعمت است بر قياس ميوهء آن درخت
  اگر کسي بيند از درخت ميوه دار ميوه خورد دليل که به قدر آن منفعت مالي از کسي بيابد

 • نفس ژانویه 2017 در 14:51

  ديدن درخت به خواب زن است ودرخت چون در خانه پادشاه بيند خدمتکار پادشاه است اگر درختان بيند که ساق ندارند چون درخت خيار و خربزه تأويلش مردمان دون است و هر درختي که خار دارد تأويلش مردي است بد خوي و ناسازگار.

 • بابک ژانویه 2017 در 14:52

  رگ وبيخ درخت دليل است بر رضاي خداوند در دين .اگر بيند رگهاي درخت قوي بود دليل که زکات تمام دهد . اگر خلاف اين بيند زکات مال تمام ندهد

 • یگانه ژانویه 2017 در 14:52

  پوست درخت دليل است بر روزه داشتن خداوند خواب اگر بيند پوست درخت قوي بود دليل که خداوندش روزه دار است

 • یاسین ژانویه 2017 در 14:52

  شاخ درختان به خواب ديدن دليل است بر برادران وخويشان وفرزندان وي اگر بيند شاخه هاي درختان بسيار است خويشان آن واهل بيت او بسيار باشند

 • شورانگیز ژانویه 2017 در 14:52

  برگ درختان . دليل است بر خوش طبعي اگر بيند درخت برگ بسيار دارد دليل که خداوندش خوش ولطيف بود اگر بيند برگهاي اندک دارد تأويلش به خلاف اين بود وميوهء درخت دليل بود بر پرهيز کردن خداوندش در دين

 • شهاب ژانویه 2017 در 14:52

  اگر بيند درخت ميوهء بسيار دارد دليل بود که خداوندش ديندار است اگر بيند درختي را بريد يا بيفکند دليل است بر هلاک خداوندش يا حالش متغير شود

 • پونه ژانویه 2017 در 14:53

  هر درختي که بوي خوش دارد و ميوهء آن خوش طعم است دليل است بر مردي مصلح پاک وبا ديانت و هر درختي که نه در موضع خويش بيند دليل است بر مردي غريب که در آن ديار آمده بود اگر بيند در سراي او يا در سراي ديگري درختان گوناگون بود چنانکه از درون وبرون وبالا و زير درختان مي ديد از هر نوع دليل که در آن سراي مصيبت افتد که مردمان خرد و بزرگ در آنجا آمد وشد کنند.اگر بيند در سراي خويش درختي همي کشت دليل که به قدر آن تخم چيزي به وي رسد اگر بيند که بر بالاي درخت بلندي گرديد دليل که کار وي بلند شود اگر بيند که از درخت بيفتاد وپاي او بشکست دليل که بر بلائي عظيم افتد

 • پرنیا ژانویه 2017 در 14:53

  اسمعيل اشعث کرماني گويد :
  اگر بيند برگ درخت جمع مي کرد دليل که به قدر آن او را زر حاصل شود اگر بيند از درختان ميوه همي جمع مي کرد دليل که او را فرزندان و نسل زياد گردد اگر بيند بر درختان بالا شد دليل که با مردي بزرگوار پيوندد و به سبب او از آنچه ترسد و انديشه دارد ايمن شود اگر بيند که بر درختي است و ميوه ء آن درخت مي خورد دليل که به قدر آن مالي بدو رسد يا سخني شنود و از آن شاد شود مگر درختي باشد که تأويل آن مکروه است چون خربزه و زرد آلو و مانند آن اگر درختان ميوه دار بسيار بيند و داند که جمله ملک اوست دليل که او را عمر دراز است و ظفر و بزرگي يابد اگر بيند که درخت را مي بريد دليل که سخت بيمار شود يا کسي از اهل او بميرد اگر بيند که در وقت خزان در باغي مجهول مي گردد و مي ديد که برگ درختان مي افتادند دليل که در غم واندوه گرفتار شود اگر بيند که درخت با وي سخن گفت و موافق حال او بود دليل که کاري کند که مردمان را از آن شگفت آيد اگر بيند که درخت را از جاي برکند دليل است که بيمار شود يا از آن موضع که درخت کند کسي بيمار گردد و بميرد

 • نفیسه ژانویه 2017 در 14:53

  جابر مغربي گويد :
  درختان خشک بريده در خواب مردمان بد دين است که از مسلمانان خبر ندارند و درخت بي بار دليل بر زن است و درخت معروف دين است و ساق درخت ايمان است و آب او نماز است و پوست وي روزي است و برگ آن خوبي و زيبائي بود وهر درخت که نيکوتر بيند دليل که دين او نيکوتر است و هرچه از درخت خشکي و نقصان بيند دليل بر نقصان مال اوست اگر بيند در زير سايهء درخت نشسته يا خفته بود دليل که در پناه مردي است که بدان درخت نسبت دارد

 • ایمان ژانویه 2017 در 14:53

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  ديدن درختان در خواب بر ده وجه است
  اول : پادشاه .
  دوم : طلا.
  سوم : بازرگان وتاجر.
  چهارم : مرد مبارز.
  پنجم : مرد عالم .
  ششم : مؤمن .
  هفتم : کافر.
  هشتم :عنوان.
  نهم : خصومت وجنگ .
  دهم : مرد منافق .

 • رضوان ژانویه 2017 در 14:54

  ديدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب ، علامت آن است كه اميدها و آرزوهاي شما به ثمر خواهد رسيد .

 • رحمان ژانویه 2017 در 14:54

  ديدن درختان خشكيده در خواب ، علامت آن است كه زيان خواهيد ديد و اندوهگين خواهيد شد .

 • یگانه ژانویه 2017 در 14:54

  بالا رفتن از درخت در خواب ، نشانة رسيدن به مقامهاي برتر است

 • فاطمه ژانویه 2017 در 14:54

  بريدن درخت در خواب ، علامت آن است كه توانايي و ثروت خود را از دست خواهيد داد

 • فرهاد ژانویه 2017 در 14:55

  ديدن درختان سبزي كه به تازگي قطع شده اند ، علامت آن است كه هنگامي كه احساس مي كنيد سعادتمند و خرسند هستيد ، اندوهي به زندگيتان راه مي يا بد .

 • ترانه ژانویه 2017 در 14:55

  جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب هر درختی که خوشبو می‌باشد و میوۀ آن خوشمزه است، مردی پاک و درستکار و دیندار است.

 • مائده ژانویه 2017 در 14:55

  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب هر درختی که نزد مردم گرامی باشد، مردی شریف و بزرگوار می‌باشد.
  تعبیر خواب هر درختی که از انواع “درختان میوه‌دار” باشد، مردی ثروتمند است، ولی اگر جزء “درختان بی‌میوه” است،

 • مریم ژانویه 2017 در 14:56

  تعبیرش مردی فقیر می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: تعبیرش زن می‌باشد.

 • محمد ژانویه 2017 در 14:56

  جابر مغربی می‌گوید: هر چه درخت را بهتر و سرسبزتر ببینی، یـعـنـی دینداری تو بهتر است و هر چه درخت را خشک و ناقص ببینی تعبیرش به کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال تو برمی‌گردد.

 • محمدعلی ژانویه 2017 در 14:56

  سلام امشب خواب دیدم درجای سرسبز قرار دارم گذرمیکنم به خانه ای خودم ک درختی سمر دار و شدید پوراز میوه دارد میوه های درشت ورسیده که نام آن درخت راسپستان خطاب میکردند .ومن اول خیلی از آن میوه هابه دزدیدن خوردم بعد ک مرا دید خودش برایم آورد …تعبیر آن چیست

 • مها ژانویه 2017 در 14:56

  خواب ببینی کسی امده و درختان رو برده

 • مجتبی ژانویه 2017 در 14:57

  برای دور شدن بلا و گرفتاری صدقه بدهید و سوره های فلق و ناس را به طور مرتب بخوانید

 • سهیل ژانویه 2017 در 14:57

  از درخت توت انگور سياه و قرمز ميچينم و ميخورم

 • شمیم ژانویه 2017 در 14:57

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: درخت خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و روی اطرافیان خویش تاثیر چندان ندارند . دیدن درختان در مساجد و زیارتگاه ها خوب است. درختان مردابی را در خواب دیدن خوب نیست. اگر در خواب نخل ببینید خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر باره خرما داشته باشد بهتر است. بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان خوبی نیستند زیرا از غم و سر افکندگی و شرمساری خبر می دهند.

 • شاهین ژانویه 2017 در 14:57

  لوک اویتنهاو می گوید :

  درخت

  با شکوفه : نیکبختی بزرگ

  در آتش : زیان بزرگ

  درخت خشکیده : شکست

  درخت افتاده : امیدهای بر باد رفته

  تکان دادن درخت : خوشبختی

  درخت میوه : دوستان وفادار

  بر روی درختی نشستن : افتخارات

  از درخت افتادن : استهزا خواهید شد

  بالا رفتن از یک درخت : اخبار مهم

 • بیتا ژانویه 2017 در 14:58

  یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن رفتن برروی درخت خصومت بود

 • بنفشه ژانویه 2017 در 14:58

  حال اگر درختي زرد و کم شاخه و خشکيده در خواب ببينيد و احساس کنيد که آن درخت به شما تعلق دارد تعبير خلاف آن است که گفته شد. اگر در خواب ببينيد که شاخه هاي درخت شما را کنده و برده اند در خانواده شما نفاق و افتراق پيش مي آيد. اگر خودتان شاخه اي را از بن بر کنيد يکي از نزديکان خويش را مي رانيد و طرد مي کنيد. اگر شاخه اي مورد توجه شما باشد و در عالم خواب خيال کنيد و بعد هم ببينيد که آن شاخه نيست يکي از آن ها را از دست مي دهيد و آن شاخه هر چه کلفت تر و به تنه نزديکتر باشد همان طور که گفتم درجه قرابت بيشتر است. اگر بيننده خواب جوان و نان خور خانواده باشد تنه درخت بزرگتر و کفيل خانواده محسوب مي شود و چنان چه خودتان کفيل خانواده هستيد تنه درخت شمائيد. اگر ببينيد شاخه هاي درختي را هرس مي کنيد و اين کار را به نيت اصلاح و بهبود انجام مي دهيد تمشيت امور خانوادگي مي کنيد و تدبير به کار مي بريد و حدود هر کس را تعيين مي نمائيد. چنان چه در خواب ببينيد که شاخه اي از درخت زيتون در دست داريد پولي از جانب يکي از افراد خانواده عايدتان مي شود يا او وسيله و کار ساز مي شود که سودي ببريد. اگر ببينيد که شاخه اي از نخل داريد صاحب فرزند مي شويد. اگر شاخه اي از مو و درخت انگور داشته باشيد معامله اي سود آور انجام مي دهيد. اگر ببينيد که شاخه اي از بيد در دست داريد غمين و اندوهگين مي شويد. اگر شاخه اي از شاه توت داشته باشيد تلخ کامي مي کشيد و اگر توت باشد تقريبا همين طور مگر اين که دانه هاي توت رسيده و شيرين بر آن باشد. اگر شاخه اي از درخت سرو و چنار داشته باشيد در آينده مقاوم و با نشاط خواهيد زيست. به طور کلي ديدن شاخه هاي درخت بر درخت بهتر از اين است که کنده و جدا شده ببينيم. اگر ببينيم که شاخه هاي درخت همسايه به خانه ما آويخته تعبير مشروط دارد و بستگي پيدا مي کند به اين که چه درختي باشد ولي کلا سر سبزي از همسايه بد نيست.

 • ریما ژانویه 2017 در 14:58

  ديدن شاخه درخواب، دليل بر فرزندان و برادران و خويشان بود. اگر بيند شاخهاي درخت انبوه و بسيار بود، دليل كه خويشان او بسيار شوند. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه خويشان او كم شوند. اگر بيند شاخه از درخت خود ببريد، دليل كه خويشي را از خود دور كند. اگر بيند كه شاخي از درخت او كم شد، دليل كه يكي از خويشان او بميرد. اگر بيند كه شاخه خرما در دست داشت، دليل كه فرزندي آورد.اگر كسي بيند كه او را شاخ درختي دادند باريك و دهنده شاخ معروف بود، دليل است از آن كس منفعت يابد. اگر دهنده مجهول بود، دليل كه از بيگانه منفعت يابد. اگر آن شاخ خشك بيند هيچ خير و فساد به او نرسد.

 • سوگند ژانویه 2017 در 14:59

  اگر در خواب نخل ببينيد خوب است زيرا عزت و بزرگي و سرفرازي است و اگر باره خرما داشته باشد بهتر است. بيد مجنون و شاه توت نيز در خواب درختان خوبي نيستند زيرا از غم و سر افکندگي و شرمساري خبر مي دهند.

 • نهال ژانویه 2017 در 14:59

  درخت خود به خود هيچ تعبير مشخصي ندارد . معبران نوشته اند درختان بي بر مردمي درويش و تهي دست و فقير و نيک نفسي هستند که اين مردم در محيط و روي اطرافيان خويش تاثير چندان ندارند . ديدن درختان در مساجد و زيارتگاه ها خوب است

 • ناشناس ژانویه 2017 در 07:26

  خواب دیدم روی بلندی با لباس.سفید عروسی. ایستادم وپسرم روی درخت که یهو.افتاد

 • مریم ژانویه 2017 در 07:28

  خواب دیدم روی بلندی ایستادم و لباس سفید عروسی پوشیدم وپسرم روی درخت که یهو افتاد

 • سما ژانویه 2017 در 08:47

  درخت سبز بزرگی با گل های قرمز دیدم ک عمویم به من هدیه میدهد

 • پری ژانویه 2017 در 02:54

  خواب دیدم درخت حیاطمان ریشه های بسیار بزرگی داده که تا قد درخت و زمین کشیده شده و بسیار قطور و بزرگ است و ریشه های بالا تر تکان می خوردن و همسرم سعی می کرد ریشه ها را قطع کنه ولی من اجازه نمیدم چون کار بسیار سخت و دشواری بود.

  • علی آوریل 2017 در 11:10

   دیدم در خواب درختی جلوی مغازه دارم ولی به هر شاخه که دست میزنم میشکند وشروع به شکستن شاخه ها کردم بعد کل در خت کندم وجلوی مغازه باز باز شد و چشم انداره مغازه بسیار خوب شد

 • فاطمه فوریه 2017 در 13:57

  با سلام.من خواب دیدم یکی از آشناهامون روی قبر پدرم درختچه ای کاشته که شبیه به درخت خرما بود.تعبیرش چیه?

  • علی آوریل 2017 در 11:11

   دیدم در خواب درختی جلوی مغازه دارم ولی به هر شاخه که دست میزنم میشکند وشروع به شکستن شاخه ها کردم بعد کل در خت کندم وجلوی مغازه باز باز شد و چشم انداره مغازه بسیار خوب شد

  • ناشناس اکتبر 2017 در 15:00

   نشستن بر روی درخت انگور

 • سحر فوریه 2017 در 13:58

  با سلام.من خواب دیدم یکی از آشناهامون روی قبر پدرم درختچه ای کاشته که شبیه به درخت خرما بود.تعبیرش چیه?

 • علی آوریل 2017 در 11:08

  دیدم در خواب درختی جلوی مغازه دارم ولی به هر شاخه که دست میزنم میشکند وشروع به شکستن شاخه ها کردم بعد کل در خت کندم وجلوی مغازه باز باز شد و چشم انداره مغازه بسیار خوب شد

 • سعید آوریل 2017 در 14:43

  در خواب دیدم که همه چیز با دیدن من به هراس می افتد همچون درخت و حیوانات

 • ناشناس می 2017 در 14:13

  خواب دیدم در یک شب نزدیک سحر که ا سمان کمی روشنی داشت درکنار شخص دیگری در جنگل ایستاده بودم ناگهان مردانی را دیدم سایه وار که از نوک درختان بسیار بلند وکشیده که انها هم تاریک بودند به نوک درخت دیکری میرفتند بدون زحمت مانند راه رفتن روی زمین صاف .تعجب کردم وبه همراهم انها را نشان دادم 

 • ناشناس ژوئن 2017 در 09:51

  سیروس سلام خواب دیدم که مخواهم یک نهال انگور بکارم و دنبال جای خوبی برای کاشتن آن بودم

 • سیروس ژوئن 2017 در 09:54

  خواب دیدم که یک نهال انگور که برگ و ریشه هم داشت در دستم بود و میخواستم آن را در جای مناسبی بکارم

 • دختر جولای 2017 در 14:52

  درخواب دیدم بربام حمام خانه مان شیطان نشسته وتندیس ملکه سباءبلقیس وظروف سفالی باروکش طلایی دورش چنبره زده شیطان که من رودررویش نشسته بودم وقتی فهمیدمن متوجه شدم برمن حمله ورشدوعصبانی دورم کرد یهوازآسمان ندایی آمد که آنها جادویی هستند که دعا نویس نوشته وشیطان را مأمورکرده تا روح تورازندانی کرده مانع پیشرفت وخوشبختیت شود وقتی من برشیطان شوریدم وبراوغلبه کردم شیطان برپشت زمین افتاد تا خواست بجنبد پاشد من تندیس وظروف را ازبام حمام انداختم شکستم شیطان ازمن ترسید وفرارکرد من ازخواب پریدم لطفا تعبیرشوواسم بفرستین ممنون

 • خواب دیدم که خانه ی پدری ام که دیگر مال مانیست یک درخت بزرگ رویش افتاد وان راخراب کرد تعبیرش چیست جولای 2017 در 10:20

  خواب دیدم خانه ی پدری ام که دیگرمالمانیست یک درخت بزرک رویش افتاد

 • مهسا آگوست 2017 در 09:53

  خواب دیدم زمین گردو خریدیم ولی چون درختاش خراب بودند قطعشون کردند
  همراه با درخت گردو. یه سری درختهای دیگه بود ک بدون میوه بود اون درختا بلند بودن سرسبز …

 • ستاره سپتامبر 2017 در 09:38

  سلام خواب دیدم در یه جنگل انبوهی با درختان درهم اتش افتاد وتمام درختان صاف شدوزیر ان اب دریا اومد واینکه دودرخت بزرگ وتنومند که راه میرفتن جای درختان را گرفت .نزیک غروب بود ومن در اون ساحل روی اب راه میرفتم
  ممنون میشم تعبیر خواب منو هم بگید .منتظرم

 • ایمان سپتامبر 2017 در 14:15

  درختان باغ در زمین فرو رفتند

 • ایمان سپتامبر 2017 در 14:22

  خواب دیدم درختان در خاک فرو رفتند

 • سعید سپتامبر 2017 در 20:38

  سلام.در خواب دیدم در حیاط ملکی که قبلا سرقفلی انرا داشتیم . حدود پنج .شش .عدد درختی که داخل حیاطش بود درحال شکسته شدن هستند که با اینکه سر سبز بودن ولی ناخدا گاه شروع به شکسته شدن شاخهای کلفت و ضخیم انها شد .وبه سمت افرادی که زیر ان بودن سقوط کردن .وفقط به فکر فرار کردن از سقوط انها بودیم .

 • نسترن نوامبر 2017 در 15:13

  خواب دیدم درخت سخنگو ومن بر او سجده کردم اروز کردم دوتا درخت بودن یکی مذکر یکی مونث داخل یک خانه خرابه بودن ولی وقتی وارد خونه شدم داخل خونه عین قصر بود

 • ناشناس نوامبر 2017 در 06:41

  سلام خانمی درخواب ببیندکه فردی تنه درخت خشگیده اای را مشکند
  تعبیرش چیست؟؟

 • نم نم بارون نوامبر 2017 در 06:42

  سلام
  خانمی درخواب ببیندکه فردی تنه درخت خشکیده ای رامیشکند تعبیرش چیست؟

 • ناشناس دسامبر 2017 در 05:57

  سلام شوهرم درخواب میبیند که خانمى مدام تنه درخت خشکیده اى که وسط خانه اش رشدکرده است را میشکند ولى دوباره درخت رشد میکند و بلند میشود به چه معناشت ؟

 • Bita مارس 2018 در 11:20

  خواب دیدم درختی در خانه ی خود کاشتم و سریع رشد کرد ب چه معناست؟

 • فاطمه مارس 2018 در 16:20

  تو خواب دیدم سه درخت بود درخت الوچه درخت البالوودرخت هلو
  اما درخت هلوپرازشکوفه بودودرخت آلوچه فقط میوهاش نرسیده بود من بااینکه تو خواب بودم ولی توهمون خواب خوابموبرامادرم تعریف میکردم بهم توخواب گفتن اگردرخت البالوباشکوفه دیدی اینکه حضرت فاطمه به تونظری کرده این خواب درکل چه معنامیده تعبیر این خواب چی هست

 • مينا مارس 2018 در 04:01

  خواب دیدم در جنگل هستم که تنه های درختان را بریده و بصورت مرتب قرار داده اند و انها را پدرم ( که به رحمت خدا رفته) به من نشان میدهد که متعلق به اوست و برایشان برنامه ای دارد

 • حامد عبدی آوریل 2018 در 04:42

  سلام در خواب دیدم یکی از اشناها 3عدد درخت البالو را اتش زده بود وصورتش اتش گرفته بودو داشت فرار میکرد ومن هم با دشنام دادن به او اورا دنبال میکردم که چرا درختان خدا را اتش زدی تعبیرش چیست؟

 • کامی ژوئن 2018 در 13:06

  خواب دیدم که از درخت نخلی میوه ی مویز می چینم و میخورم. البته از مویز زیر درخت هم می ریخت.لطفا اگه کسی تعبیرش را میداند مرا راهنمایی کند.

 • ناشناس جولای 2018 در 00:27

  سلام خواب دیدم درخت زردالوی راتکاندم زردالو زیادی ازدرخت ریخت ولی نخوردم ایاتعبیرش چیست

 • bahar آگوست 2018 در 10:13

  سلام من خواب دیدم که یک درخت آلبالو که نهال بود وهیچ برگ وشکوفه ای نداشت پشت بام خونه مون کاشتم تعبیرش چیه

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.