خواص کشمش برای کودکان

از خواص کشمش بیشتر بدانید امیر المومنین علی (ع) مولای حق فرمودند کسی که بیست و یک عدد کشمش را ناشتا بخورد به هیچ بیماری مبتلا نمی شود و فقط مرگ او …

تعبیر خواب بچه شیر دادن

درباره تعبیر خواب بچه چقدر می دانید تعبیر خواب بچهفرزند خود : خوشبختی کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک بچه های کوچک : غم و غصه تعبیر خواب بچهدیدن کودکان بیشمار : …

مجموعه جالب و دیدنی خطای دید سال 2016

مجموعه جالب و دیدنی خطای دید سال 2016 مجموعه جالب و دیدنی خطای دید سال 2016 مجموعه جالب و دیدنی خطای دید سال 2016 مجموعه جالب و دیدنی خطای دید سال 2016 …

تعبیر خواب دیدن آتشی بزرگ در جنگل

تعبیر خواب آتش , تعبیر خواب آتش گرفتن , تعبیر خواب آتش گرفتن انسان , تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

تعبیر خواب دیدن آتشی بزرگ در جنگل

تعبیر خواب آتش  منوچهر مطیعی تهرانی:
اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا به سبب افروختن آتشی تعبیر خواب آتشکه افروزنده آن ناشناس می‌باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستعبیر خواب آتشتجو و کنجکاوی می‌کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می‌بریم و بینائی و هشیاری حاصل می‌کنیم.

تعبیر خواب دیدن آتشی بزرگ در جنگل

اگر بینتعبیر خواب آتشنده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می‌رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می‌رسد. اگر در خواب دیده اید که کنار آتش نشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتمالا متعبیر خواب آتشی‌سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می‌گویند و در زبان مردم می‌افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می‌کنند. معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است. آتش سوزندگی دارد ولیتعبیر خواب آتش اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی‌سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می‌کنیم و به اوج موفقیت می‌رسیم. اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که تعبیر خواب آتشاز منبع قدرتی به او ستم می‌شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می‌رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی‌شود.

تعبیر خواب دیدن آتشی بزرگ در جنگل

آتش‌ در خواب‌ نمادی‌ بسیار پیچیده‌ محسوب‌می‌شود که‌ می‌تواند معنی‌ مثبت‌ یا منفی‌ داشته‌باشد. در هنگام‌ تعبیر چنین‌ خوابی‌، لازم‌ است‌ که‌تمام‌ جزییات‌ خوابتان‌ و واکنش‌ احتعبیر خواب آتشساسی‌ تان‌ درخواب‌ را بررسی‌ نمایید. آتش‌ می‌تواند یتعبیر خواب آتشک‌ سمبل‌خیلی‌ معنوی‌ باشد که‌ نمایانگر دگرگونی‌، روشنگری‌،روشنفکری‌ و روشن‌ بینی‌ است‌. از سوی‌ دیگر، آتش‌می‌تواند نشان‌ دهنده‌ خطر، خشم‌، عشق‌،دلبستگی‌، غضب‌، هیجان‌، شور و شوق‌، رنج‌ وعتعبیر خواب آتشذاب‌ یا ترس‌ و وحشت‌ باشد. آیا آتش‌ در خوابتان‌چیزی‌ را نابود می‌کرد یا صرفا وسیله‌ برای‌ گرم‌ کردن‌شما بود؟ آیا اخیرا درگیر اعمال‌ و رفتار منفی‌شده‌اید یا آگاهانه‌ دست‌ به‌ انتخابهایی‌ اشتباه‌ یامخرب‌ می‌زنید؟ ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاه‌ شمادر حال‌ هشدار دادن‌ باشد و در عین‌ حتعبیر خواب آتشال‌ شما راتشویق‌ می‌کند تا مسایل‌ مضر و خطرناک‌ را درزندگی‌ تان‌ تغییر دهید.

تعبیر خواب دیدن آتشی بزرگ در جنگل

تعبیر خواب آتش , تعبیر خواب آتش گرفتن , تعبیر خواب آتش گرفتن انسان , تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

تعبیر خواب دیدن آتشی بزرگ در جنگل

اگرتعبیر خواب آتش در خواب آتش ببيند چنانچه آتش بدون دود باشد ، به پادشاهي و مقام والا نزديک ميشود ، در کار بسته اش گشايشي حاصل ميگردد

اگر ببيند در آتشش انداخته اند و آتش اورا سوزاند ، مورد ستم صاحب قدرتها قرارا مي گيرد اما نجات مي يابد که دير هم نتعبیر خواب آتشخواهد پائيد ، بشارت و نيکي به او ميرسد

توضيح : در اين باب استدلال به آتش انداخته شدن ابراهيتعبیر خواب آتشم عليه السلام است که خداوند به آتش فرمان سرد شدن داد برار اطلاع بيشتر به سوره انبيا آيه 66 قرآن مجيد رجوع کنيد

تعبیر خواب دیدن آتشی بزرگ در جنگل

اگر ببيند در آتش تعبیر خواب آتشانداخته شد اما او را نسوزاند ، از سر بي ميلي و با کراهت به سفر مي رود

اگر حرارت و سوزندگي آتش را احساس کند تتعبیر خواب آتشب گريبانش را خواهد گرفت

اگر ببيند که آتش اندتعبیر خواب آتشامش را سوزاند به ميزان سوختگي رنج و گرفتاري کشيدن بر او احتمال دارد

تعبیر خواب دیدن آتشی بزرگ در جنگل

اگر ببيند آتش به خانه اش افتاد ، بدنش را سوراند و تعبیر خواب آتشزبانه کشيد اما اين سوختن بيمي در او موجب نشد ، دلالت دارد بر آنکه رنج و مصيبت به او ميرسد که اين مصائب بيشتر از طريق هجوم بيماري است بيماريهائي که نا تواني بوجود مي آورند

اگر ببيند که آتش برداشت به اندازه آتشي که برداشته است مال حرامتعبیر خواب آتش نصيبش مي شود

اگر ببيند از آتش بر مي دارد و بخش برداشته شده تعبیر خواب آتشبا دود همراه است مال حرام نصيبش مي شود اما آن مال حرام را با جنگ و دشمني و در گيري و در نهايت با زور به چنگ مي آورد

تعبیر خواب دیدن آتشی بزرگ در جنگل

اگر ببيند از آتشي که به خوابش آمده گرمتعبیر خواب آتشي و جرقه به سوي او مي رود ، دلالت دارد بر اينکه کسي از او غيبت مي کند و پشت سر او بدش را مي گويد

گر در خواب ببيند که پارهاي آتش را مي خورد ، دلتعبیر خواب آتشيلش آن باشد که مال بتيمان مي خورد

اگر ببيند از دهانش آتش بيرون مي آيد ، ازتعبیر خواب آتش دروغ گفتن و افترا بستن ابائي ندارد

تعبیر خواب دیدن آتشی بزرگ در جنگل

اگر ببيند هر گوشه و کناتعبیر خواب آتشري را آتش سوزنده در بر گرفت ، بيننده ميان مردم و قدرتمند ترين مقام آنجا براي مثال پادشاه توان و سلطنت خواهد داشت

اگر ببيند آتشي را که در کنارش افروخته شده و او را گزندي نرساند خير تعبیر خواب آتشو نيکي او را خواهد رسيد

اگر ببيند آتش بزرگيتعبیر خواب آتش را که هيزمش شعله دار است ، در آن سرزمين جنگ و فتنه خواهد بود

تعبیر خواب دیدن آتشی بزرگ در جنگل

اگر ببيند آتش به متعبیر خواب آتشردم ميزند ، قلبه بر دشمنان توسط مردم در کار خواهد بود

تعبیر خواب آتش , تعبیر خواب آتش گرفتن , تعبیر خواب آتش گرفتن انسان , تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

تعبیر خواب دیدن آتشی بزرگ در جنگل

اگر ببيند آتشيتعبیر خواب آتش اورا سوزاند که نور نداشت ، به بيماري سر درد دچار ميشود

اگر ببيند آتشي او را سوزاند که نور داشت ، يکي از خويشان و فرزندان و نزديکان او صاحب فرزندي خواهد شد که مردم ستعبیر خواب آتشتايشش کنند و به اندازه بزرگي آن آتش مال و مقام بدست خواهد آورد

تعبیر خواب دیدن آتشی بزرگ در جنگل

اگر در ميدان نبرد آتش بتعبیر خواب آتشبيند ، دلالت بر بيماريهاي سخت چون آبله ، طاعون ، وبا ، سکته و … خواهد داشت

اگر آتش را در ميدان نبرد با دود ببيند ، بيم از حاکمان در ميان باشد

اگر در بازار آتش ببيند ، دليل آن باشد که در آن بازار عدل و انصاف تجارت در ميان نيستعبیر خواب آتشت و در معاملات دروغ به فراواني گفته مي شود و سوگند ناروا بر زبانها به خاطر سود بسيار بيايد

تعبیر خواب دیدن آتشی بزرگ در جنگل

اگر ببيند آتش به در يائي در گرفتتعبیر خواب آتش ، تعبير آن باشد که حاکم به ستم اموال مردم را مصادره کند و از ستم به رعايا دريغ نکند

اگر آتش در راهي ببيند که نمي داند به کجا مي رسد ، دليل بر آن است که بي ديني بر دينداري و اعتقاد مي چربد

اگر لباس کسي را بر تن آتش گرفته ببيند ، چنين تعبير شود که آن شخص را احتمال رسيتعبیر خواب آتشدن مصيبت ، ترس ، بيم و گرفتاري وجود دارد

تعبیر خواب دیدن آتشی بزرگ در جنگل

اگر خود را بر آتش ايستاده ببيند ، بر او رنج و زحمت خواهد رسيد

حضرت دانيال گويد: اگر كستعبیر خواب آتشي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود و كار بسته او گشاده شود. اگر بيند كه كسي وي را در آتش افكند و وي را سوخت دليل كند كه پادشاه بر وي ستم كند، ليكن زود خلاصي يابد و بشارت و نيكوئي يابد. و اگر بيند كه آتش وي را نسوخت، دليل كند كه روي به كراهت، سفري كد و اگر آتش را با تف و سوز بيند، دليل كند كه از علت تب، بيمار گردد و اگر بيند كه آتعبیر خواب آتشتش اندام وي را بسوخت، دليل كند كه به قدر آن سختگي وي را رنج و مضرت رسد، و اگر بيند كه آتش در خانه وي افتاد و همه اندام وي را بسوخت

تعبیر خواب آتش

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 19 مهر 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.