تعبیر خواب شلوار پاره

درباره تعبیر خواب شلوار از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب شلوارشلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می یابد، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب باشدتعبیر خواب شلوار به هیچ …

تعبیر خواب چادر خاکی

درباره تعبير خواب چادر اطلاعاتي داريد تعبير خواب چادراگر ببیند که چادرش پاره است یا رازش فاش می شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می گیرد.تعبير خواب چادر به …

تعبیر خواب نماز مغرب و عشا

از تعبیر خواب نماز بخوانید تعبیر خواب نماز اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سویشمال کرد،تعبیر خواب نماز چنانه پشتِ …

تعبیر خواب چادر های بزرگ و کوچک در اطراف رودخانه

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر سفید , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر مشکی

تعبیر خواب چادر های بزرگ و کوچک در اطراف رودخانه

محمد بن سیرین گوید:

تعبیر خواب چادر چادر درخواب دیدن، سترپوش زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که در آن کار خیر و شر است. لکن آن کار را از او مکروه دارند. اگر کسی بیند چادر را بدرید یا بسوخت، دلیل که در آن وقت ستروی دردیه شود.تعبیر خواب چادر

تعبیر خواب چادر های بزرگ و کوچک در اطراف رودخانه

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خوابتعبیر خواب چادر ببینید در چادری به سر می برید ، نشانه آن است که در زندگی شما دگرگونی و تحولاتی روی خواهد داد .

تعبیر خواب چادر های بزرگ و کوچک در اطراف رودخانه

۲ـ دیدن تعدادی چادر در خواب ، نشانه آن است که به اتفاق دوستانی وفادار تعبیر خواب چادرو صمیمی به چند سفر خواهید رفت .

۳ـ اگر خواب ببینید چادری که قصد نصبتعبیر خواب چادر آن را دارید پاره و غیرقابل استفاده است ، نشانه آن است که با مشکلی جدی روبرو خواهید شد .

تعبیر خواب چادر های بزرگ و کوچک در اطراف رودخانه

۴ـ اگر خواب ببینید جایی چادری افراشته اند ، علامت آن است که دوستان در صدد سوء استفاده از منافع شما هستند وشما با دقت و تفکر نقشه های آنان را نقش بر تعبیر خواب چادرآب می کنید .

تعبیر خواب چادر های بزرگ و کوچک در اطراف رودخانه

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر سفید , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر مشکی

تعبیر خواب چادر های بزرگ و کوچک در اطراف رودخانه

ابراهیم کرمانی گوید:

تعبیر خواب چادرچادر شب در خواب زن است، اگر بیند چادر شب فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که زن نو خواهد. اگر بیند چادر نو بخرید، دلیل که کنیزکی بخرد و از او فرزند آید، اگر این خواب زنی بینتعبیر خواب چادرد، دلیل که او را شوهر آید. اگر زنی بیند که چادر شب او بسوختتعبیر خواب چادر، دلیل که شوهرش بمیرد، یا او را طلاق دهد.

تعبیر خواب چادر های بزرگ و کوچک در اطراف رودخانه

تعبیر خواب چادرحضرت امام جعفر صادق فرماید:

چادر درخواب بر سه وجه است.تعبیر خواب چادر

تعبیر خواب چادر های بزرگ و کوچک در اطراف رودخانه

اول: مقام و منزلت.

دوم: مرد را زتعبیر خواب چادرن و زن را شوهر،

تعبیر خواب چادر های بزرگ و کوچک در اطراف رودخانه

سوم: سرپرست و مرد خانه.

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر سفید , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر مشکی

تعبیر خواب چادر های بزرگ و کوچک در اطراف رودخانه

منوچهر مطیعیتعبیر خواب چادر تهرانی گوید:

تعبیر خواب چادرچادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی پوشد و این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می دارد و این اعمال آن قتعبیر خواب چادردر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می گیرد.

تعبیر خواب چادر های بزرگ و کوچک در اطراف رودخانه

تعبیر خواب چادراگر بیننده خواب ببیند که چادری برای دیگری خریده یا چادر به کسی هدیه می دهد آن چادر رازی است که می خواهد دیگران پوشیده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرویش را نبرند. برای زنان دیدن چادر در خواب طبیعی است اما اگر زنی در خواب ببیند که چادر نو پوشیده در محیط خانواده عزت و احترامش بالا میرود و نزد شوهر عزیز می شود. اگر ببیند که چادرش پاره است یا رازش فاش متعبیر خواب چادری شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می گیرد.

تعبیر خواب چادر های بزرگ و کوچک در اطراف رودخانه

به هر حال هتعبیر خواب چادرر کسی چیزی پنهان دارد که دوست ندارد دیگران بدانند. کوشش در مسیر حفظ همین پوشیدگی است که در خواب به شکل چادر نمایان می گردد. چادر شب زن است و چادر کلا حرمت و عزت است که به زن بر می گردد.تعبیر خواب چادر

تعبیر خواب چادر

آخرین بروز رسانی در : شنبه 1 آبان 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.