تعبیر خواب مرغ مرده

درباره تعبیر خواب مرغ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب مرغ اگر بيند مرغ با او سخن گفت، دليل كه كارش بلند شود.تعبیر خواب مرغ اگر بيند مرغ پاره اي گوشت از اندام او در ربود، دليل كه مال از وي به زور بستاند.

درباره تعبیر خواب مرغ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب مرغ , تعبیر خواب مرغ مرده , تعبیر خواب مرغ و جوجه , تعبیر خواب مرغ خانگی

درباره تعبیر خواب مرغ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب مرغديدن مرغ آبي در خواب بر چهاروجه است.تعبیر خواب مرغ اول:مال. دوم: بزرگي. سوم: رياست. چهارم: فرمانروائي يافتن.

درباره تعبیر خواب مرغ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب مرغ , تعبیر خواب مرغ مرده , تعبیر خواب مرغ و جوجه , تعبیر خواب مرغ خانگی

درباره تعبیر خواب مرغ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

محمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب مرغ هرچند درخواب مرغ را بزرگ بيند همت بيننده خواب در آن چه طلبد عظيم تر است.تعبیر خواب مرغ اگر بيند مرغان بسيار در جائي بانگ كردند، دليل كه مصيبتي پيدا شود. تعبیر خواب مرغاگر بيند خايه مرغ داشت، دليل فرزند بود

درباره تعبیر خواب مرغ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب مرغ , تعبیر خواب مرغ مرده , تعبیر خواب مرغ و جوجه , تعبیر خواب مرغ خانگی

درباره تعبیر خواب مرغ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب مرغ گر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود.تعبیر خواب مرغ اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل تعبیر خواب مرغاست که مضرت به کسی رساند.

تعبیر خواب مرغ

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.