تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب چادر افزایش دهید

تعبیر خواب چادرچادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو تعبیر خواب چادر. اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی پوشدتعبیر خواب چادر و این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت وتعبیر خواب چادر گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می دارد و این اعمال آن قدر زشت و بزرگ تعبیر خواب چادرهستند که اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می گیرد

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب چادر افزایش دهید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب چادر افزایش دهید

تعبیر خواب چادرديگران اما اگر ببيند چادر پوشيده چون مرد چادر نمي پوشد و اين يک کار غير طبيعي است نيکو نيست وتعبیر خواب چادر در خواب نشان دهنده اين است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خويش را از مردم پنهان نگه مي دارد و اين اعمال آن قدر زشت و تعبیر خواب چادربزرگ هستند که اگر بر ملا شوند تعبیر خواب چادرمورد لعن و نفرين و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار مي گيرد.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب چادر افزایش دهید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب چادر افزایش دهید

محمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب چادر چادر درخواب ديدن، سترپوش زن است. اگر بيند چون زنان چادر پوشيده است،تعبیر خواب چادر دليل كه در آن كار خير و شر است. لكن آن كار را از او مكروه دارند.تعبیر خواب چادر اگر كسي بيند چادر را بدريد يا بسوخت، دليل كه در آن وقت ستروي درديه شود

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب چادر افزایش دهید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب چادر افزایش دهید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:تعبیر خواب چادر چادر درخواب بر سه وجه است. اول: تعبیر خواب چادرقدر وجاه. دوم: مرد را زن و زن را شوهر، سوم: كدخداي سراي.  

تعبیر خواب چادر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.