قاصدک

تعبیر خواب شتر سفید

درباره تعبیر خواب شتر از معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب شتر شتر حیوانی است آرام و وسیله ای است بسیار مفید و کار آمد برای سفرهای صحرائی و عبور از صحاری و سرزمین های گرم. تعبیر خواب شتر شتر در زندگی مردم صحرا نشین نقش حیاتی دارد و آنجا که از اسب کاری ساخته نیست شتر کار ساز می شود تعبیر خواب شتر لذا وقتی در خواب های ما شکل می گیرد و ظاهر می شود نمی تواند با  تعبیر خواب شتر سفر و جا به جا شدن بی ارتباط باشد

درباره تعبیر خواب شتر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شتر , تعبیر خواب شتر سفید , تعبیر خواب شتر دیدن , تعبیر خواب شتر سیاه

درباره تعبیر خواب شتر از معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب شتر شتر ماده نيز مثل اسب ماده به زن تعبير مي شود شير دوشيدن از شتر و خوردن تعبیر خواب شتر شير شتر بهره مندي از مال زن است. نوشيدن شير شتر بشارت سفر زيارتي نيز هست. اگر ديديد بر شتري نشسته ايد و شتر بي هدف جست و خيز مي کند تعبیر خواب شتر و اين طرف و آن طرف مي رود غمي و اندوهي براي شما مي رسد تعبیر خواب شتر اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بوديد

درباره تعبیر خواب شتر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شتر , تعبیر خواب شتر سفید , تعبیر خواب شتر دیدن , تعبیر خواب شتر سیاه

درباره تعبیر خواب شتر از معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب شتر اگر بیند بر اشتر مست خشم آلود نشسته بود، دلیل كه بر مردی بزرگ غلبه كند. تعبیر خواب شتر اگر بیند با اشتری جنگ و نبرد می كرد، دلیل است با مردی عجمی كه دشمن بود وی را، خصومت افتد.  تعبیر خواب شتر اگر بیند كه رمه اشتران را همی چرانید و دانست از ملك او بود

درباره تعبیر خواب شتر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شتر , تعبیر خواب شتر سفید , تعبیر خواب شتر دیدن , تعبیر خواب شتر سیاه

درباره تعبیر خواب شتر از معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب شتر اگر ديديد شتري کف به دهان آورده و مي غرد کسي که از شما غوي تر است عليه شما خشم مي گيرد  تعبیر خواب شتر و اگر ديديد شتري را به طناب بسته ايد و مي کشيد کسي قوي تر از خودتان را مطلع مي کنيد. اگر شتر خشمگين را نشاندي تعبیر خواب شتر و بر او سوار شديد پيروزي بزرگي تحصيل مي کنيد

تعبیر خواب شتر

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.