تعبیر خواب شمع سفید

در مورد تعبیر خواب شمع چقدر می دانید

تعبیر خواب شمعشمع هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جلال و هم علم و دانش. اگر زنی در خواب ببیندتعبیر خواب شمع که شمعی روشن در دست یا در خانه دارد صاحب دختری برگزیده و ممتاز می شود. اگر بیماری ببیند شفا حاصل می کند و اگر وامداری ببیند ادای دین خواهد کرد. اتعبیر خواب شمعگر کسی شمع روشن به شما بدهد بسیار خوب است و خواب شما می گوید که شما را به عزت و نعمت می رساند .تعبیر خواب شمع برای دختران و پسران جوان شمع روشن جفت است

در مورد تعبیر خواب شمع چقدر می دانید

تعبیر خواب شمع , تعبیر خواب شمع روشن , تعبیر خواب شمعدان , تعبیر خواب سفید

در مورد تعبیر خواب شمع چقدر می دانید

تعبیر خواب شمعديدن شمع در خواب، بر چهارده وجه بود. اول: پادشاه. دوم: قاضي. سوم: فرزند. چهارم: عروسي.تعبیر خواب شمع پنجم: فرمانروائي. ششم: مهتري. هفتم: سراي. هشتم: شادي. نهم: علم. دهم: توانگري. يازدهم: عيش.تعبیر خواب شمع دوازدهم: كنيزك. سيزدهم: زن. چهاردهم: چنانكه بيننده بيند.

در مورد تعبیر خواب شمع چقدر می دانید

تعبیر خواب شمع , تعبیر خواب شمع روشن , تعبیر خواب شمعدان , تعبیر خواب سفید

در مورد تعبیر خواب شمع چقدر می دانید

تعبیر خواب شمعاگر شمع افروخته از دست او بمرد، دلیل كند زنش بمیرد. اگر زن ندارد، حالش بد شود. اگر بیند كسی شمع در دست او بكشت، تعبیر خواب شمعدلیل كسی بر وی حسد برد. اگر شمع نیفروخته بیند، دلیل كند از تعبیر خواب شمعاین چیزها كه در پیش گذشت اندك نفعی بر وی رسد.

در مورد تعبیر خواب شمع چقدر می دانید

تعبیر خواب شمع , تعبیر خواب شمع روشن , تعبیر خواب شمعدان , تعبیر خواب سفید

در مورد تعبیر خواب شمع چقدر می دانید

تعبیر خواب شمع اگر از سفال بود آن زن از مردمانِ عامه بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر شمع افروخته از دست او بمرد، دلیل کند زنش بمیرد. تعبیر خواب شمعاگر زن ندارد، حالش بد شود. اگر بیند کسی شمع در دست او بکشت، دلیل کسی بر وی حسد برد. اگر شمع نیفروخته بیند، تعبیر خواب شمعدلیل کند از این چیزها که در پیش گذشت اندک نفعی بر وی رسد. حضرت دانیال گوید: اگر زن دارد پس آورد. تعبیر خواب شمعاگر غریب بود زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر غایب بود از سفر بازآید.

تعبیر خواب شمع

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.