تعبیر خواب آواز

تعبیر خواب آواز | تعبیرخواب آواز | tabire khab

تعبیر خواب آواز,تعبیر خواب آواز خواندن,تعبیر خواب آواز خواندن زن,تعبیر خواب آواز خواندن همسر,تعبير خواب آواز خواندن مرده,تعبیر خواب آواز خواندن مرده,تعبیر خواب آواز خواندن مرد,تعبیر خواب آواز خواندن با صدای بلند,تعبیر خواب آواز خواندن و رقصیدن,تعبير آواز خواندن در خواب,تعبیر آواز خواندن زن در خواب,تعبیر آواز خواندن مرده در خواب,تعبیر خواب آواز پرنده,تعبیر خواب صدای پرنده,تعبیر خواب پرنده اواز خوان,تعبیر خواب صدای پرندگان,تعبیر خواب آواز پرندگان,تعبیر خواب شنیدن صدای پرنده,تعبير خواب آواز,تعبیر خواب آواز شنیدن,تعبیر خواب آواز خوانی,تعبیر شنیدن آواز در خواب 

تعبیر خواب آواز , تعبیر خواب آواز خواندن , تعبیر خواب آواز خواندن زن

خواب آواز یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آواز در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آواز می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آواز را مطالعه نمایید و متوجه شوید آواز چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آواز از دید محمد بن سيرين

تعبیر خواب آواز مرد ، بزرگی است

تعبیر خواب آواز از دید ابراهيم كرمانی

تعبیر خواب بلندی آواز مردان ، شرف و خوش نامی است

تعبیر خواب بلندی آواز زنان ، نیکو نباشد

تعبیر خواب آواز از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب صدا و آواز آشنا ، دوستی و محبت است

تعبیر خواب صدا و آواز نا آشنا و کسی که دیده نمی شود ، مسافر و خبر خوش است

تعبیر خواب آواز از دید ليلا برايت

تعبیر خواب آواز شادی ، خبرهای خوب است

تعبیر خواب آواز غمگین ، خبرهای بد است

تعبیر خواب آواز خواندن دسته جمعی ،  دوستان خوب است

تعبیر خواب آواز از دید لوک اويتنهاو

تعبیر خواب ترانه ، شما بشاشيت خود را تا به هنگام پيري حفظ خواهيد کرد

تعبیر خواب آواز خواندن ، شادماني است

تعبیر خواب شنيدن آواز ، عروسي است

تعبیر خواب آواي پرنده ، جشن و سرور در محيطي سر باز و عشق خالصانه است

تعبیر خواب همراه شدن با عده اي که ترانه سر داده اند ، شادماني و بي غمي است

تعبیر خواب شعر خواني ، مشکلات است

تعبیر خواب آواز از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب آواز خواندن دونفره ، وصال و زندگی لبریز از صلح است

تعبیر خواب آواز از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب شما آواز مي خوانيد ، ناكامي و تنهايي است

تعبیر خواب ديگران آواز مي خوانند ، شادي نا خواسته است

تعبیر خواب يك آواز خوان ، حسادت در عشق است

تعبیر خواب آواز | آواز در خواب دیدن | تعبیر خواب

42 comments

 1. در اينجا منظور از آواز به طور اعم صداست و نه خوش خواندن و ايجاد لذت از طريق صدا

 2. آواز بلند مرد در خواب ، به تعبير مقام و بزرگي در ميان مردم است

 3. اگر ببيند آوازش بلند شد ، به قدري بلندي آوازش صاحب نام و آوازه مي شود

 4. اگر ببيند آوازش ضعيفشد ، نام و آوازه اش به ضعف مي گرايد و در ميان مردم به سوي فراموشي مي رود

 5. بلندي آواز در خواب براي مردان ، شرف و آوازه و نام آوري است

 6. بلندي آواز در خواب براي زنان ، داراي تعبير خوشي نيست و آن را بر عکس خواب مردان تعبير کرده اند يعني داراي شهرت و آوازه بعد

 7. در اينجا منظور از آوار صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن

 8. اگر مردي در خواب ببيند که صدا و آوازش بلند شده به طوري که تا دور دست ها مي رود و مردم از شنيدن آواز خوششان مي آيد نشان خرمي است و گوياي شهرت و آوازه و اين که در ميان مردم بزرگي کسب مي کند

 9. ابن سيرين از کرماني نقل مي کند که به طور کلي داشتن صدا در خواب براي مردان نيکو است وگوياي نام و آوازه و شهرت و شرف است ولي براي زنان نيکو نيست.

 10. صداي آشنا دوستي و محبت است و صداي نا آشنا و آواز کسي که ديده نمي شود و در خواب خود او را نمي بينيم خبري است که از يک مسافر دور رفته به شما مي رسد و چنان چه مسافري نداريد کسي خبري به شما مي دهد که اين خبر مي تواند خوش باشد.

 11. آواز مرد درخواب، چون بلند بود، دليل كند كه در ميان مردم بزرگي يابد. اگر كسي بيند كه آوازش بلند گشته بود، دليل كند بر قدر بلندي آواز، نامش بلند گردد. اگر بيند كه آوازش ضعيف گشته، دليل كه بانگ و نامش ضعيف شود، چنانكه كس ياد او نكند.

 12. در اينجا منظور از آوار صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. اگر مردي در خواب ببيند که صدا و آوازش بلند شده به طوري که تا دور دست ها مي رود و مردم از شنيدن آواز خوششان مي آيد نشان خرمي است و گوياي شهرت و آوازه و اين که در ميان مردم بزرگي کسب مي کند. ابن سيرين از کرماني نقل مي کند که به طور کلي داشتن صدا در خواب براي مردان نيکو است وگوياي نام و آوازه و شهرت و شرف است ولي براي زنان نيکو نيست. صداي آشنا دوستي و محبت است و صداي نا آشنا و آواز کسي که ديده نمي شود و در خواب خود او را نمي بينيم خبري است که از يک مسافر دور رفته به شما مي رسد و چنان چه مسافري نداريد کسي خبري به شما مي دهد که اين خبر مي تواند خوش باشد.

 13. لوک اويتنهاو مي گويد :

  ترانه : شما بشاشيت خود را تا به هنگام پيري حفظ خواهيد کرد

  آواز خواندن : شادماني

  شنيدن آواز : عروسي

  آواي پرنده : جشن و سرور در محيطي سر باز ، عشق خالصانه

  همراه شدن با عده اي که ترانه سر داده اند : شادماني ، بي غمي

  شعر خواني : مشکلات

 14. اگر در خواب آواز شادى شنيديد، بدانيد كه در آينده خبرهاى بسيار خوبى دريافت خواهيد كرد.

 15. شنيدن آواز غمگين در خواب نيز براى شما خبرهاى بدى را به همراه خواهد داشت.

 16. اگر ديديد كه در جمعى در حال آواز خواندن دسته جمعى مى‏باشيد، علامت آن است كه داراى دوستان بسيار خوب و وفادارى مى‏باشيد.

 17. اگر ديديد كه در حال خواندن آواز شاد هستيد، نشانه‏ى آن است كه اتفاقات بسيار خوشحال‏كننده‏اى در حال رخ دادن است

 18. اگر در خواب ديديد كه با شخص ديگرى در حال خواندن هستيد، علامت آن است كه با يك فرد بسيار خوب و متشخص دوست خواهيد شد.

 19. ليلا برايت می‏گويد:

  اگر در خواب آواز شادى شنيديد، بدانيد كه در آينده خبرهاى بسيار خوبى دريافت خواهيد كرد. شنيدن آواز غمگين در خواب نيز براى شما خبرهاى بدى را به همراه خواهد داشت. اگر ديديد كه در جمعى در حال آواز خواندن دسته جمعى مى‏باشيد، علامت آن است كه داراى دوستان بسيار خوب و وفادارى مى‏باشيد.

  اگر ديديد كه در حال خواندن آواز شاد هستيد، نشانه‏ى آن است كه اتفاقات بسيار خوشحال‏كننده‏اى در حال رخ دادن است. اگر در خواب ديديد كه با شخص ديگرى در حال خواندن هستيد، علامت آن است كه با يك فرد بسيار خوب و متشخص دوست خواهيد شد.

 20. آواز خواندن دو نفره در خواب، تعبير خوبى بر عشاق دارد. تعبير آن وصال و زندگى لبريز از صلح و صفا مى‏باشد.

 21. اگر ديديد كه دو خواننده با يكديگر آواز دو نفره را اجرا مى‏كنند، بيانگر آن است كه از يك فرد ناشناس خبر بدى دريافت خواهيد كرد، اما اخبار ديگر كه يك دوست به شما مى‏دهد، شما را بسيار خوشحال خواهد كرد.

 22. شما آواز مي خوانيد : ناكامي و تنهايي

 23. ديگران آواز مي خوانند : شادي نا خواسته

 24. يك آواز خوان : حسادت درعشق

 25. آواز خواندن در خواب بسته به غمگین یا شاد بودن آواز تعبیری متفاوت دارد همچنین خواندن آواز به همراه دیگران در کیفیت خواب و تفسیر آن تفاوت‌هایی را به‌وجود می‌آورد.

 26. آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید سیاه پوستی هنگام حمل کیسه‌های شکر آواز می‌خواند، نشانة آن است که از موقعیتی ظاهراً کم اهمیت، منفعت زیادی به دست خواهید آورد.

 27. لوک اویتنهاو می‌گوید: همراه شدن با عده ای که آواز سر داده‌اند: شادمانی، بی غمی

 28. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سرود گفتن، حرف باطل می‌باشد

 29. کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش برای بزرگان رسوائی و برای فقرا غم و اندوه می‌باشد.

 30. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سرود می‌گویی، یـعـنـی حرف باطل می‌زنی و دچار غم و اندوه می‌شوی.

 31. اگر ببینی سرود را با ساز و نوا اجرا می‌کنی، تعبیرش مصیبت می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری)

 32. اگر ببینی سرود می‌گویند و تو هم میشنوی، یـعـنـی حرف دروغ میشنوی.

 33. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سرود گفتن عبارتند از: 1- حرف باطل 2- غم و اندوه 3- مصیبت 4- رسوائی 5- جنگ 6- آموختن علم و حکمت.

 34. سلام . خواب دیدم در جایی به ترتیب برنامه اجرا میکردیم و ساز می زدیم یا آواز میخواندیم… دوستم که روانپزشکه بسیار زیبا آواز خوند که من متعجب شدم… خودمم ساز عجیب غریبی داشتم که بیشتر شبیه یک اثر صنعتی بود… همزمان که پشت صحنه بودم دو سینی بزرگ پر از طلا داشتم که همه مهمانها اعم از دوستان خودم یا مهمانان خارجی انها را زیر و رو میکردند و نگاه میکردند و من مرتب با انها دعوا میکردم و طلاهام خراب میشد و من جمع میکردم هرچی میگفتم دست نزنید گوش نمیکردند

 35. برای دور شدن گرفتاری صدقه بدهید و سوره های فلق و ناس را بخوانید و سعی کنید تا جایی که ممکن است کارهای خود را به دیگران نشان ندهید.

 36. خواب دیدم بر روی یک صندلی و رو به جمعی که نشسته بر زمین اند نشسته ام . شروع به حرف زدن کردم و با بسم الله الرحمن الرحیم خطاب به جمعیت شروع به خواندن دو بیت شعر فی البداهه از خودم با صوت خیلی خوب کردم. در واقعیت صدای خوبی ندارم اما در خواب به صورت سنتی و به شیوه خیلی زیبا شعر رو خوندم. حالت خوابم طوری بود که انگار من از جمع هستم و یکی از افراد مهم جمع می باشم. تعبیر این چه می تونه باشه؟

 37. ابن سیرین می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند بلند آواز می‌خواند، یـعـنـی به اندازه‌ای که آوازش بلند بوده در بین مردم بزرگی و عظمت به دست می‌آورد.

 38. ابن سیرین از کرمانی نقل می کند که به طور کلی داشتن صدا در خواب برای مردان نیکو است وگویای نام و آوازه و شهرت و شرف است ولی برای زنان نیکو نیست. صدای آشنا دوستی و محبت است و صدای نا آشنا و آواز کسی که دیده نمی شود و در خواب خود او را نمی بینیم خبری است که از یک مسافر دور رفته به شما می رسد و چنان چه مسافری ندارید کسی خبری به شما می دهد که این خبر می تواند خوش باشد.

 39. آوای پرنده : جشن و سرور در محیطی سر باز ، عشق خالصانه همراه شدن با عده ای که ترانه سر داده اند : شادمانی ، بی غمی

 40. تعبیر خواب آواز خواندن مرده : اگر غمگین باشد برای رفع بلا به نیازمندان حتی مقدار کم کمک کنید اگر شاد باشد یک اتفاق خوب برای شما خواهد افتاد .

 41. همتون چرت میگید، احمق ها

 42. خواب دیدم پسری از اشناهایمان اواز می خواند و نی می زند با صدای غمگین اما خیلی زیبا ودلنشین که پشتش یه حجله بسته و……….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.