تعبیر خواب الاغ

تعبیر خواب الاغ | تعبیرخواب الاغ | tabire khab

تعبیر خواب الاغ,تعبیر خواب دیدن الاغ,تعبیر خواب سوار الاغ شدن,تعبیر خواب افتادن از الاغ,تعبیر خواب سوار الاغ بودن,تعبیر الاغ در خواب دیدن,خواب الاغ دیدن,الاغ در خواب دیدن,تعبیر خواب الاغ سفید,تعبیر خواب الاغ سیاه

تعبیر خواب الاغ , تعبیر خواب دیدن الاغ , تعبیر خواب سوار الاغ شدن

خواب الاغ یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم الاغ در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب الاغ می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب الاغ را مطالعه نمایید و متوجه شوید الاغ چه تعبیری دارد

تعبیر خواب الاغ از دید يوسف نبی ع

تعبیر خواب خریدن الاغ ، خدمتکار است

تعبیر خواب فروختن الاغ ، ضرر است

تعبیر خواب دیدن الاغ ، شانس است

تعبیر خواب الاغ از دید ليلا برايت

تعبیر خواب الاغ ، دعوا است

تعبیر خواب زدن الاغ ، بی تفاوتی نسبت به خانواده است

تعبیر خواب غذا دادن به الاغ ، به کسی که به شما بدی کرده خوبی می کنید

تعبیر خواب دویدن الاغ ، مشکل است

تعبیر خواب الاغ از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب دیدن الاغ ، آزرده خاطر بودن است

تعبیر خواب الاغ ها در حال حمل بار ، کار فراوان است

تعبیر خواب الاغی که به دنبال شما می آید ، تهمت است

تعبیر خواب الاغ سواری ، شرکت در دعوا است

تعبیر خواب الاغ از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب يك الاغ ، ازمشاجره هيچ سودي عايدتان نخواهد شد.

تعبیر خواب بر روي يك الاغ سوار هستيد ، نكبت است

تعبیر خواب شما يك الاغ داريد ، مشاجره با دوست صميميتان است

تعبیر خواب يك الاغ از شما نافرماني مي كند ، شانس در عشق است

تعبیر خواب يك الاغ در حال دويدن ، خبرهاي بد و ناخوشايند است

تعبیر خواب يك الاغ كه به آهستگي راه مي رود ، امنيت است

تعبیر خواب يك الاغ ميخريد ، شادي در كانون خانواده است

تعبیر خواب يك الاغ مي فروشيد ، شكست و ضرر بزرگ در آينده نزديك است

تعبیر خواب يك الاغ را بار مي كنيد ، كارهاي سودمند در آينده نزديك است

تعبیر خواب روي يك الاغ نشسته ايد ، كارهايتان بيشترخواهدشد و ثروت به شما رو مي آورد .

تعبیر خواب يك الاغ با بار روي پشتش ، پول است

تعبیر خواب بچه ها روي الاغ سوار هستند ، خوشبختي است

تعبیر خواب يك الاغ را از طويله بيرون مي آوريد ، كارهاي شما رو به تيرگي ميروند و يك ماجراي عشقي به پايان ميرسد .

تعبیر خواب يك الاغ را مي زنيد ، خبرهاي بد و نا خوشايند است

تعبیر خواب يك الاغ به شما جفتك مي اندازد ، عشق ناكام است

تعبیر خواب كفشهايتان را روي الاغ مي گذارديد ، كار بسيار سختي در انتظار شماست .

تعبیر خواب يك الاغ مرده را مي بينيد ، عمر شما طولاني مي شود

تعبیر خواب يك الاغ را مي كشيد ، تمام دارائي تان را از دست خواهيد داد .

تعبیر خواب گوشهاي يك الاغ ، بزودي با يك رسوائي بزرگ مواجه مي شويد .

تعبیر خواب صداي عرعر الاغ را مي شنويد ، فلاكت و شرمساري و  مرگ يك دوست است

تعبیر خواب صداي عرعر چندين الاغ ، دوستانتان به ديدن شما مي آيند .

تعبیر خواب يك الاغ وحشي ، كارهايتان را بخوبي اداره نميكنيد

تعبیر خواب تعداد زيادي الاغ ، عشق شما را ترك مي كند .

تعبیر خواب الاغهايي كه مال ديگران هستند ، دوستان بسيار صادقي خواهيد داشت .

تعبیر خواب الاغ | الاغ در خواب دیدن | تعبیر خواب

66 comments

 1. خر ديدن در خواب بخت و بزرگواري مرد است و نيكي وبدي خر به بخت بيننده خواب بازگردد.

 2. اگر بيند خري ملك او شد، يا در جايگاه او آمد و او را بگرفت و ببست، دليل كه درخيرات بر وي گشاده شود و از غم و انديشه رستگار شود.

 3. اگر خران بسيار بيند، دليل كه خير و نعمت و مال وي زياده شود و بهترين خر كه درخواب بيند، دليل است كه فرمانبر و مطيع باشد

 4. اگر بر خر سياه نشسته بود، دليل است كه مهتري و بزرگي يابد.

 5. اگر بيند بر خر سبز رنگ نشسته بود، دليل كه زاهد و با ورع شود و خيرات دو جهاني يابد.

 6. اگر بيند بر خري سرخ نشسته است، دليل كه راحت و عيش اين جهاني يابد.

 7. اگر بيند كه بر خر زرد نشسته بود، دليل كه بيمار شود.

 8. اگر بيند خر وي ماده و آبستن است، دليل است بر اميدواري و زيادت خير و خرمي.

 9. امیرحسین

  اگر بيند كه گوشت خر ميخورد، دليل كه از تجارت مال و نعمت بدست آرد.

 10. اگر بيند خر خود را بكشت و از گوشت او بخورد، دليل كه مال خود را هزينه كند.

 11. اگر بيند بر آن خر نشسته بود و خر در زير او بمرد، دليل كه به زودي بميرد.

 12. اگر بيند خر او مرد، دليل كه مال و معيشت او تباه گردد.

 13. اگر بيند از خر بيفتاد، دليل كه درويش و تنگدست شود.

 14. اگر بيند از خري كه ملك او نبود بيفتاد، دليل كه از كسي او را زيان و مضرت رسد.

 15. اگر بيند از خر فرود آمد و ديگر بار بر وي نشست، دليل كه كاري و حاجتي طلب كند و زود مهيا شود.

 16. اگر بيند خر خويش را با خر ديگر معاوضه كرد، دليل كه حالش متغير شود.

 17. آقای احمدی

  اگر بيند خري بخريد و بها نداد، دليل كه خيري بيند به سبب سخني كه با كسي بگويد از بزرگان.

 18. اگر بيند خر او يك چشم داشت يا چشم او ضعيف بود، دليل بر شوريدگي كار او در طلب معيشت است.

 19. اگر بيند خر او هر دو چشم نداشت، دليل كه مالي كه دارد ضايع شود و به او نرسد.

 20. اگر بيند دست و پاي خر او دراز بود، دليل كه او رابيع بسيار است.

 21. محمدنوید

  اگر بيند كه خر او بمرد يا او بر خر ديگر نشست، يا خر خود را بفروخت و خر ديگر خريد، دليل كه معيشت او از حالي به حالي بگردد.

 22. اگر بيند خر او با استري شد، دليل كه مال و معيشت او از سفر بود.

 23. اگر بيند خر او با اسب شد، دليل كه معيشت او از سلطان بود، لكن به ظلم و بيداد.

 24. اگر بيند خر وي با گوسفند شد، دليل كه مال او از جائي حلال بود.

 25. اگر بيند خر او با مرغي شد، دليل كه مال و معيشت او از خري بود كه تاويلش بدان مرغ است.

 26. اگر ديد خر وي باكره شد، دليل كه مال و معاش او از دزدي بود.

 27. اگر بيند خر او دزد است، دليل كه زن او به فساد شهرت نمايد و او به فراق گنجايد.

 28. اگر بيند خر او توانا و قوي است و بار نيكو مي برد، دليل كه كسب و كار دنيا بر وي آسان گردد.

 29. اگر به خلاف اين بيند، كسب دنيا بر وي دشوار شود.

 30. اگر بيند بار گران بر خر نهاده است و بر بالاي آن نشسته، دليل كه به غايت توانگر شود و نداند كه مالش چند است.

 31. اگر ديد با خر مجامعت كرد، دليل كه مال خود بيابد.

 32. اگر بيند بر خري نشسته بود و آن خر در زير او بانگ مي داشت، دليل كه عيالش بدخو و متشنع بود.
  اگر بيند كه خر برقرار بيفتاد، دليل كه بميرد.

 33. اگر خري بيند و نداند كه خر كيست، دليل كه نداند كه مال او از كجاست.

 34. اگر بيند خر خود را با خر ديگر بدل كرد، اگر خر او بدتر از آن خر بود، دليل كه حال او بد شود و مالش نقصان پذيرد. اگر خر او نيكوتر از آن بود، دليل كه حالش نيكوتر شود و مالش زياد شود.

 35. اگر بيند خر خويش را با اسبي يا استري بدل كرد، دليل كه از پادشاه مال و منفعت بدو رسد.

 36. حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  ديدن خر درخواب بر ده وجه است.
  اول: بخت.
  دوم: دولت.
  سوم: فرمانروائي.
  چهارم: مال.
  پنجم: زن.
  ششم: شادي.
  هفتم: عزت.
  هشتم: اقبال.
  نهم: بزرگوراي.
  دهم: مرتبت.

 37. ديدن خر بنده خر كچى يا کسي که خر کرايه مي دهد در خواب ، ولايت و سربرستى و تدبير است وكسى است كه كارهاو امور را اداره مى كند و معاش را سروسامان مى دهد.

 38. ديدن خر در خواب خوب است. برخي خر را مردي احمق دانسته اند که به زندگي بيننده خواب وارد مي شود و اگر چه نعمت و فراخي و روزي مي آورد ولي مزاحمت ايجاد مي کند و خريت و ناداني او بيننده خواب را مي آزارد.

 39. از دانيال نبي نقل شده که ديدن خر در خواب عزت و بزرگواري است و بخت خوش است براي او و خوبي و بدي خر به او يعني بيننده خواب برمي گردد.

 40. اگر در خواب ببينيد که بر خري سياه سوار شده ايد در واقع بر خر مراد سوار شده ايد، خر سفيد شانس خوب است و خر زرد رنجوري و بيماري است،خر آبستن در خواب ديدن نهفتگي طالع است و خواب شما مي گويد بخت شما چيزي در آستين دارد که رو نمي کند و نشان نمي دهد تا به موقع و اين مسلما خوب است و نمي تواند بد باشد.

 41. چنان چه در خواب ببينيد که در طويله اي هستيد که چندين خر آن جا است در آينده اي نزديک در امر انتخاب مخير خواهيد شد و پيشنهادي به شما مي شود که خودتان يکي از چند مورد را انتخاب مي کنيد.

 42. اگر خر از دست بيننده خواب بگريزد يا ريسمان پاره کند و بدود و برود به معني از دست دادن موقعيت هاي خوب زندگي است.

 43. لوک اويتنهاو مي گويد :
  خر
  که ميدود : خبر
  سوارشدن بر روي يک خر : شرمساري
  خريدن يک خر : مراقب خرج کردنتان باشيد
  خري که عرعرميکند : تلاش بيهوده
  غذادادن به خر: شما درحال کمک کردن به فردي نالايق هستيد
  کتک زدنش : زياد سختگيري نکنيد

 44. اگر خواب ببينيد خري مقابل شما عرعر مي كند ، علامت آن است كه فردي هرزه و لاابالي مي خواهد در حضور ديگران به شما اهانت كند

 45. اگر در خواب صداي عرعر خري را از فاصله اي دور بشنويد ، نشانة آن است كه ثروتي به شما مي رسد و يكي از نزديكان شما به دار فاني مي پيوندد .

 46. اگر خواب ببينيد سوار بر خر شده ايد ، علامت آن است كه از سرزمينهاي بيگانه ديدار خواهيد كرد و از راههاي پر فراز و نشيب و ناهموار خواهيد گذشت

 47. اگر در خواب ديگران را سوار بر خر ببينيد ، علامت آن است كه زندگي همراه با مشقت است و ارث و ميراث اندكي به شما خواهد رسيد

 48. اگر خواب ببينيد ريش سفيدان قوم سوار بر خر سفر مي كنند ، علامت آن است كه مؤمنان شما را از عياشي و خودخواهي بر حذر مي دارند و موجب مي شوند كه نسبت به حقوق انسانها عادلانه فكر كنيد .

 49. خر سواري در خواب ، نشانة بكار گرفتن تمام نيرو در مقابله با دشمنان است . و اينكه زنان شرور موجب دردسر مي شوند .

 50. اگر در خواب خري به شما لگد بزند ، نشانة آن است كه روابطي نامشروع داريد و از برملا شدن اسرار نگرانيد

 51. اگر خواب ببينيد افسار خري را در دست گرفته ايد ، علامت آن است كه زناني را كه از چاپلوسي لذت مي برند به راه درستي هدايت مي كنيد

 52. اگر خواب ببينيد كودكان خرسواري مي كنند ، علامت تندرستي و سر به راه بودن فرزندان است .

 53. اگر در خواب از روي خر به زمين بيافتيد ، علامت آن است كه در زندگي دچار نوميدي و شكست مي شويد ، اگر عشاق چنين خوابي ببينند ، نشانة اختلافات و جدايي است .

 54. ديدن خر مرده در خواب ، نشانة آن است كه در اثر افراط در اعمال غيرقانوني و شهرتراني ، از چنين هوسهايي اشباع خواهيد شد

 55. اگر خري بيگانه ميان خرهاي آشنا ببينيد ، نشانة آن است كه ارث كلاني به شما مي رسد

 56. اگر خواب ببينيد خري به شما هديه مي دهند يا خري مي خريد ، علامت آن است كه به مقامي رفيع دست مي يابيد ، اگر مجرد باشيد ازدواج موفقي خواهيد كرد .

 57. ديدن خر سفيد در خواب نشانة ثروتي زياد و پايدار است كه با آن مي توانيد به تحقيقات مورد علاقة خود بپردازند . اگر زني چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه به جمعي وارد مي شود كه سالها آرزوي آشنايي با آنها را داشت

 58. دیدن از خر افتادن چه تعبیری دارد ؟

 59. دو خر خاکستری که از راه دور به سمت من میامدند ومن در حال فرار بودم این چه تعبیری دارد

 60. دیدن غرق شدن الاغ درآب رودخانه چه تعبیری دارد و یک خانم هم اونطرف رودخانه بود هرچی فریاد زدم گفتم لطفا اون الاغ رو نجات بدید اما در عین اینکه میتونست الاغ رو نجات بده اما اینکارو نکرد؟؟؟ البته این برمیگرده به سال 87 که اولین و آخرین خواب زندگیم بوده.

 61. مسعود
  اگر ببینی خری جوجه را زنده زنده خورد تعبیر آن چیست ؟

 62. مسعود
  خوردن ببینی خری خاکستری جوجه را زنده زنده می خورد تعبیرش چیست ؟

 63. تعبیر زاییدن کره خر توسط انسان چیست

 64. تعبیر خر وبچه اش چیه

 65. تعبیر خر کره دار چیست

 66. دیدن تعداد زیادی لاشه هر سر بریده و تعداد زیادی سر بریده شده خر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.