تعبیر خواب درخت آلو

در مورد تعبیر خواب آلو چقدر می دانید

تعبیر خواب آلو اگر در خواب آلوي سرخ و سياه ببيند ، تعبیر خواب آلو دليل بر مال و ثروت است که نصيبش خواهد شد
تعبیر خواب آلو اگر دز خواب آلوي زرد ببيند ، دلالت بر بيماريي دارد که بر اوتعبیر خواب آلو  و يکي از بستگان نزديکش عارض مي شود

در مورد تعبیر خواب آلو چقدر می دانید

تعبیر خواب آلوچه سبز , تعبیر خواب آلو , تعبیر خواب الوچه سبز خوردن , تعبیر خواب الو قرمز

در مورد تعبیر خواب آلو چقدر می دانید

تعبیر خواب آلو آلو ديدن در خواب اگر سرخ و سياه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار پولي که به دست مي آوريدتعبیر خواب آلو  مربوط مي شود چه اگر ببينيد که مثلا يک وانت پر از آلو داريد پولي هنگفت به دست مي آوريد اما آلوي زرد در خواب خوب نيست تعبیر خواب آلو چون نشاني از بيماري و رنجوري استخوردن آلو اگر در فصل آن باشد و به دهان خوش طعم و شيرين بيايد نيکو است تعبیر خواب آلو و اين را مي گويد که شادکام مي شويد و توفيق حاصل مي کنيد

در مورد تعبیر خواب آلو چقدر می دانید

تعبیر خواب آلوچه سبز , تعبیر خواب آلو , تعبیر خواب الوچه سبز خوردن , تعبیر خواب الو قرمز

در مورد تعبیر خواب آلو چقدر می دانید

تعبیر خواب آلو اما آلوي زرد در خواب خوب نيست چون نشاني از بیماری و رنجوري استخوردن آلو اگر در فصل آن باشدتعبیر خواب آلو  و به دهان خوش طعم و شيرين بيايد نيکو است و اين را مي گويد که شادکام مي شويد و توفيق حاصل مي کنيد . چنانچه درفصل نباشد و به دهان بد تعبیر خواب آلو طعم بيايد غم و اندوه است و خبر از گرفتاري مي دهد . تعبیر خواب آلو آلوي ترش عشق است و نوعي برخورد عاطفي حاد .

در مورد تعبیر خواب آلو چقدر می دانید

تعبیر خواب آلوچه سبز , تعبیر خواب آلو , تعبیر خواب الوچه سبز خوردن , تعبیر خواب الو قرمز

در مورد تعبیر خواب آلو چقدر می دانید

تعبیر خواب آلو  چنانچه درفصل نباشد و به دهان بد طعم بيايد غم و اندوه است و خبر از گرفتاري مي دهد .تعبیر خواب آلو  آلوي ترش عشق است و نوعي برخورد عاطفي حاد .

تعبیر خواب آلو

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.