تعبیر خواب جغد قهوه ای

درباره تعبیر خواب جغد از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب جغداگر در خواب ديديد که جغدی بر ديوار يا بام خانه نشسته يا روي تير چراغ نشسته تعبیر خواب جغدو به پنجره اتاق شما مي نگرد خواب شما وجود انساني خبيث را آگهي مي دهد که ديده به شما دارد. اگر به جغد غذا و طعمه داديد با بدخواه دوست مي شويد. اگر جغدی از هوا آمد تعبیر خواب جغدو بر بام خانه شما نشست خبري مي شنويد که ممکن است تعبیر خواب جغددروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگين مي کند.

درباره تعبیر خواب جغد از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب جغد , تعبیر خواب جغد زرد رنگ , تعبیر خواب جغد بزرگ , تعبیر خواب جغد سبز

درباره تعبیر خواب جغد از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب جغدپرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و يکي دو نوع مرغان مرداب زي و مردخوار که در جاي خود توضيح داده مي شود. پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگاني هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده وتعبیر خواب جغد پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همين نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان يک تعبیر خواب جغدرنگ يا پرندگاني که رنگ نامطلوب و غير طبيعي دارند

درباره تعبیر خواب جغد از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب جغد , تعبیر خواب جغد زرد رنگ , تعبیر خواب جغد بزرگ , تعبیر خواب جغد سبز

درباره تعبیر خواب جغد از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب جغدشنيدن صداي بم جغد در خواب ، علامت آن است كه به دنبال سلامت و شادماني مرگ فرا خواهد رسيد تعبیر خواب جغد.ديدن جغد مرده در خواب ، نشانة رهايي از بيماريي شديد يا خطر مرگ است .ديدن جغدي بر شاخه هاي درخت ،تعبیر خواب جغد نشانة آن است كه دشمنان پنهاني در بدنام كردن شما مي كوشند .

درباره تعبیر خواب جغد از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب جغد , تعبیر خواب جغد زرد رنگ , تعبیر خواب جغد بزرگ , تعبیر خواب جغد سبز

درباره تعبیر خواب جغد از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب جغد در مورد هر يک از پرندگان به جاي خود توضيح داده مي شود. اين حکم کلي در مورد پرنده است.تعبیر خواب جغد اگر ببينيد جغد يا کرکسي از دست شما پريد و رفت بلائي از شما دور مي شود و اگر کبوتري رفت عشقي را از دست مي دهيد.تعبیر خواب جغد گنجشک دوست مزاحم و وراج است

تعبیر خواب جغد

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.