تعبیر خواب طوطی سفید

درباره تعبیر خواب طوطی اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب طوطیطوطی در خواب های ما شخصی است وراج، پر حرف، مکرر گو و در عین حال بدیع و ظریف وسرگرم کننده تعبیر خواب طوطیچنین شخصی اگر دارای حسن نیت باشد می تواند انسان را خوش دل و شاد نگه داردتعبیر خواب طوطی و اگرطینتی ناپاک داشته باشد فتنه انگیز و مزاحم وخطر آفرین می شود.

درباره تعبیر خواب طوطی اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب طوطی , تعبیر خواب طوطی سبز و سفید و آبی و زرد , تعبیر خواب طوطی کاسکو سخنگو مرده

درباره تعبیر خواب طوطی اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب طوطیاگر چه خلاف میل شما و مخالف عقل سلیم باشد.اگر در خواب ببینید که کسی طوطی برای شما هدیه آورد تعبیر خواب طوطیمهمانی برای شما می رسد که با توصیفی که در آغاز کردم هم می تواند عزیز و گرامی باشدتعبیر خواب طوطیو هم مزاحم و رنج افزا.

درباره تعبیر خواب طوطی اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب طوطی , تعبیر خواب طوطی سبز و سفید و آبی و زرد , تعبیر خواب طوطی کاسکو سخنگو مرده

درباره تعبیر خواب طوطی اطلاعات بیشتری داشته باشید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر خواب طوطیدیدن طوطی درخواب بر سه وجه باشد.

اول: فرزند.

دوم: دختری دوشیزه.

تعبیر خواب طوطیسوم: شاگردی جلد و زرنگ و چابک.

درباره تعبیر خواب طوطی اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب طوطی , تعبیر خواب طوطی سبز و سفید و آبی و زرد , تعبیر خواب طوطی کاسکو سخنگو مرده

درباره تعبیر خواب طوطی اطلاعات بیشتری داشته باشید

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ تعبیر خواب طوطی اگر خواب ببینید طوطی ها تندتند حرف می زنند ، علامت آن است كه كارهایی بیهوده و بی ثمر خواهید كرد.تعبیر خواب طوطی و دوستان به بد گویی كشیده خواهند شد .

۲ـ دیدن طوطی ها در مكانهای طبیعی خود ،تعبیر خواب طوطی نشانة صلح میان افراد خانواده و خاتمه دعواها و مشاجرات بین آنهاست .

تعبیر خواب طوطی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.