خواص کلم بروکلی و انواع کلم های مختلف و پرفایده

خواص کلم بروکلی و انواع کلم های مختلف و پرفایده خواص کلم بروکلی و انواع کلم های مختلف و پرفایده خواص کلم بروکلی کلم بروکلی دارای خواص آنتی اکسیدان قوی است و …

رژیم لاغری موز و شیر

آیا درباره رژیم لاغری می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید رژیم لاغریآیا به دنبال سریع‌ترین راه برای کم کردن وزن هستید؟ آیا در آینده نزدیک میهمانی بزرگی در پیش دارید و دوست …

تعبیر خواب آتش زدن لباس

می دانید تعبیر خواب آتش از نظر علمای تعبیر چیست حضرت دانيال گويد: تعبیر خواب آتشاگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود و كار بسته …

تعبیر خواب دیدن موهای بلند و لخت مشکی شینیون شده

تعبیر خواب مو , تعبیر خواب مو سفید شدن , تعبیر خواب مو در غذا , تعبیر خواب مو سر

تعبیر خواب دیدن موهای بلند و لخت مشکی شینیون شده

تعبیر خواب مو دیدن گیسوها درخواب، دلیل عز وجاه بود کسی را که گیسو دارد و سادات و زنان وتعبیر خواب مو توانگران را، دلیل مال است و صوفیان را دلیل بر دوستی با اهل پیغمبر (ص) است.

تعبیر خواب دیدن موهای بلند و لخت مشکی شینیون شده

موی تعبیر خواب موانبوه و نبافته بلند را گیسو می گویند. اگر بافته باشد طره است که طره تعبیر دیگری دارد.

تعبیر خواب دیدن موهای بلند و لخت مشکی شینیون شده

داشتن گیسو با شرحی که داده شد بستگی به رسم زمان دارد. وقتی بود که مردان گیسوی خود را بلند نگه می داشتند. در دوره ای نیز تنها علویان و صفویان و قلندران گیسو داشتند.

تعبیر خواب دیدن موهای بلند و لخت مشکی شینیون شده

در عهد صفویه گیسو مشخصه علویان بود که از احترام خاصی برخوردار بودند و هر جا می رفتند مردم مقدمشان را گرامی می داشتند ولی اینک حتی علویان صفویان نیز موی بلند را نمی خواهند و نمی پسندند.پس درباره گیسوی مردان حکم کلی نمی توان یافت اما برای زنان گیتعبیر خواب موسو همیشه بوده و خواهد بود. گیسو برای زن عزت و آبرو و احترام خانوادگی است. اگر زنی در خواب ببیند گیسوی آراسته و بلند دارد نیکو است و خبر از این است که در خانواده و نزد شوهر عزیز و محترم تر خواهد شد.

تعبیر خواب دیدن موهای بلند و لخت مشکی شینیون شده

اگر زنی گیسوی کوتاه داشته باشد و در خواب ببیند گیسویش بلند شده تعبیر همانست که نوشتم اما اگر زنی در بیداری موی بلند داشته باشد و در خواب ببیند کوتاه شده عزت و احترام خوتعبیر خواب مود را از دست می دهد و سبک می شود . برای مردان نیز موی بلند و گیسو آبرو و شان و جاه و مقام است ولی اگر موی خویش را کوتاه ببیند دلیل بی آبروئی و تنزل شان و مقام نیست زیرا رسم کنونی این است که مردان گیسو نمی گذارند. اگر زنیتعبیر خواب مو در خواب ببیند که گیسویش را قیچی کرده اند یا در عالم خواب این ادراک برای او باشد که گیسویش قیچی شده و یا ببیند که قیچی را با گیسویش آشنا کرده اند خوب نیست زیرا آن زن بد نام می شود و مورد اتهام و افترا قرار می گیرد . این تعبیر فقط برای قیچی شدن است نه کوتاه شدن.

تعبیر خواب دیدن موهای بلند و لخت مشکی شینیون شده

تعبیر خواب مو , تعبیر خواب مو سفید شدن , تعبیر خواب مو در غذا , تعبیر خواب مو سر

تعبیر خواب دیدن موهای بلند و لخت مشکی شینیون شده

1ـ اگر زني خواب ببيند به گيسوانتعبیر خواب مو زيباي خود شانه مي زند ، علامت آن است كه در امور مربوط به خود چندان دقتي به خرج نمي دهد و با اين كار موقعيت پيشرفت ، در زندگي را از دست مي دهد .

تعبیر خواب دیدن موهای بلند و لخت مشکی شینیون شده

2ـ اگر مردي خواب ببيند موي سرش را كوتاه مي كند ، علامت آن است كه براي دست و دل بازي و سخاوتش فقير خواهد شد ، و از نگراني و اضطراب بيمار مي شود .

3ـ اگر خواب ببينيد موي سرتان خاكستري مي شود ، نشانة نزديك شدن به مرگ است و اينكه شايعات بي اساسي دربارة نزديتعبیر خواب موكان يا دوستان در خانوادة شما منتشر است .

تعبیر خواب دیدن موهای بلند و لخت مشکی شینیون شده

4ـ اگر اندام خود را در خواب پوشيده از مو ببينيد ، علامت آن است كه در بدرفتاري با ديگران چندان پافشاري مي كنيد كه همه شما را ترك مي گويند . اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامتتعبیر خواب مو آن است كه در ذهن خود مقامي براي خود در نظر مي گيرد و بر خلاف اصول اخلاقي با ديگران رفتار مي كند .

5ـ اگر مردي خواب ببيند موي سياه و مجعدي دارد ، نشانة آن است كه با خوش رفتاري دتعبیر خواب مويگران را فريب مي دهد .

تعبیر خواب دیدن موهای بلند و لخت مشکی شینیون شده

6ـ اگردر خواب زني مو طلايي ببينيد ، علامت آن است كه به زني بي باك دل خواهيد بست و با او ازدواج خواهيد كرد .

7ـ اگر در خواب زن موتعبیر خواب مو قرمز ببينيد ، علامت آن است كه در زندگي با تغيير و تحول روبرو خواهيد شد و از بي وفايي نامزد خود آگاه مي شويد .

8ـ ديدن موي قهوه اي در خواب ، علامت آن است كه در انتخاب شغل مناسب موفق نمي شويد .

تعبیر خواب دیدن موهای بلند و لخت مشکی شینیون شده

9ـ ديدن گيسوي آراسته و زيبا در خواب ، علامت آن است كه وضعيت مالي شما بهتر خواهد شد .

10ـ اگر خواب ببينيد موهاي خود را از ته مي زنيد ، علامت آن است كه براي دوستي ولخرجي مي كنيد و بعد ناچار مي شويد كه با تعبیر خواب موصرفه جويي زندگي خود را بگذرانيد .

11ـ اگر خواب ببينيد موي سرتان بسيار نرم است و سريع رشد مي كند ، علامت آن است كه زندگي اي لبريز از نعمات و شادماني در به روي شما خواهد گشود .

12ـ اگر زني خواب ببيند تار سپيده مويش را با موهاي سياه مقايسه مي كند ، علامت آن است كه بر سر پذيرفتن دو پيشنهاد مردد است . اگر هنگام انتخاب دقت زيادي به تعبیر خواب موخرج ندهد ، پيشنهادي را خواهد پذيرفت كه برايش به جاي بخت و اقبال مساعد ، زيان و پريشاني به بار مي آورد .

تعبیر خواب دیدن موهای بلند و لخت مشکی شینیون شده

13ـ ديدن گيسواني تعبیر خواب موپريشان و نامرتب در خواب ، علامت آن است كه بستن پيمان ازدواج با مشكلي مواجه مي گردد ، اوضاع كار كساد مي شود و زندگي با سختي همراه مي گردد .

14ـ اگر زني خواب ببيند نمي تواند گيسوان خود را شانه بزند ، علامت آن است كه به نامزد خود اهانت خواهد كرد و او را از دست خواهد داد .

15ـ اگر دختري در خواب زناني با گيسوان خاكستري ببيند ، نشانة آن است كه به زودي زني با يكي از اقوام او ازتعبیر خواب مودواج خواهد كرد .

تعبیر خواب دیدن موهای بلند و لخت مشکی شینیون شده

16ـ اگر خوابتعبیر خواب مو ببينيد موهايتان كوتاه است ، علامت آن است كه در زندگي با نوميديهاي بزرگي روبرو خواهيد شد .

17ـ اگر زني خواب ببيند موهايش مي ريزد و كچل مي شود ، علامت آن است كه براي امرار معاش بايد تلاش كند زيرا بخت و اقبال به او پشت مي كند .

18ـ اگر خواب ببينيد موي سرتان به سپيدي برف است ، علامت آن است كه به مسافرتي مطلوب وتعبیر خواب مو لذتبخش خواهيد رفت .

تعبیر خواب دیدن موهای بلند و لخت مشکی شینیون شده

19ـ اگر مرديتعبیر خواب مو خواب ببيند موي زني را نوازش مي كند ، علامت آ ن است كه زني شايسته به او اعتماد خواهد كرد ، هر چند كه او از نظر ديگران محكوم و طرد شده است .

20ـ اگر در خواب بر گيسوان خود گلي ببينيد ، علامت آن است كه گرفتار سختي و مشكلات زندگي خواهيتعبیر خواب مودشد . و اين مشكلات كمتر از زماني كه از دور به آنها نگاه مي كرديد شما را دچار هراس مي كنند .

21ـ اگر زني خواب ببيند موي سرش با گلهايي سفيد تزئين شده است ، علامت آن است كه در زندگي با دردسرهايي روبرو خواهد شد ، اما اگر با شكيبايي و صبوري و پشتكار با دردسرها روبرتعبیر خواب موو شود ، سرانجام از شر آنها خلاص مي شود .

تعبیر خواب دیدن موهای بلند و لخت مشکی شینیون شده

22ـ اگر خوابتعبیر خواب مو ببينيد يك دسته از موهاي شما خاكستري شده و مي ريزد ، نشانة آن است كه گرفتاري و نوميدي در انتظار شماست و بر خلاف اميد به بهبودي بيماري مأيوس كننده مي شود .

23ـ اگر خواب ببينيد موي سر كسي يك شبه سفيد مي شود ولي صورتش همچنان شاداب و جوان مي ماتعبیر خواب موند ، علامت آن است كه مصيبت و اندوهي ژرف در انتظار شماست .

24ـ اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه در اثر تصادف نامزد خود را از دست مي دهد و در اثر بي احتياطي به اندوه دچار م

تعبیر خواب دیدن موهای بلند و لخت مشکی شینیون شده

ي شود . او بايد مراقب روابط خود با دوستان باش

تعبیر خواب مو , تعبیر خواب مو سفید شدن , تعبیر خواب مو در غذا , تعبیر خواب مو سر

کوتاه کردن آن  غم بلندتعبیر خواب مو  قدرت و اهميت شستن آنها  دل نگراني بستن آن  ناراحتي موي قرمز  دوروئي سياه  خوشبختي بور  شادي سفيد  شادماني شانه کردن آنها  ضرر در امور کاري گيس کرده  مورد تمسخر واقع شدن فر خورده  براي صنعتعبیر خواب موتگران سود در امور کاري ريزش مو  ناراحتي سوزاندن آنها  خيانت ، زندگي توام با بدبختي آنها را بيش از حد کوتاه کردن  يک سوگوار در خانواده ژوليده  سوء تفاهم در خانواده رنگ کردن آنها  دورويي موخوره و يا موهاي در هم ريخته  خوشبختي

تعبیر خواب دیدن موهای بلند و لخت مشکی شینیون شده

ديدتعبیر خواب مون سر تراشيدن از غم بيرون آيد ديدن درازي موي سر درازي عمر باشد ديدن موي سر دراز رنج اندک باشد ديدن موي کندن دليل جدائي از جفت خود باشد

تعبیر خواب مو

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 28 مهر 1395

1 دیدگاه

  • اس ام فوریه 2017 در 15:56

    هههههههههههه

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.