تعبیر خواب گوجه فرنگی قرمز و درشت - جسارت

تعبیر خواب گوجه فرنگی قرمز و درشت

درباره تعبیر خواب گوجه بدانید

تعبیر خواب گوجهخوردن گوجه فرنگي در خواب ، نشانة آن است كه به سلامتي كامل دست خواهيد يافت . 2ـ ديدن گوجه فرنگي هاي درشت در خواب ، نشانة آن است كه محيط خانوادگي شما لبريز از شادماني و نشاط خواهد شد . 3ـ تعبیر خواب گوجهاگر دختري در خواب گوجه فرنگي هاي رسيده ببيند ، نشانة آن است كه هنگام ازدواج ، شادماني بزرگي او را فرا خواهد گرفت .

درباره تعبیر خواب گوجه بدانید

 ‫تعبیر خواب گوجه فرنگی قرمز , ‫تعبیر خواب گوجه فرنگی , ‫تعبیر خواب گوجه , گوجه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گوجه بدانید

تعبیر خواب گوجهمنوچهر مطیعی تهرانی گوید : گوجه دو نوع است. گوجه فرنگی و گوجه درختی که هر دو نوع آن به خاطرطعم ترشی که دارند و از جمله چاشنی ها محسوب می شوند خوب نیستند و از غم و اندوه خبر می دهند. تعبیر خواب گوجهخوردن گوجه درختی اگر سبز و شیرین با شد خوب است ولی اگر زرد و ترش باشد نشان بیماری است و غم . گوجه فرنگی نیز به خاطر ترشی که دارد غصه و ناراحتی است و هیجان و اضطراب

درباره تعبیر خواب گوجه بدانید

 ‫تعبیر خواب گوجه فرنگی قرمز , ‫تعبیر خواب گوجه فرنگی , ‫تعبیر خواب گوجه , گوجه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گوجه بدانید

تعبیر خواب گوجهدیدن گوجه فرنگی های درشت در خواب ، نشانه آن است که محیط خانوادگی شما لبریز از شادمانی و نشاط خواهد شداگر دختری در خواب گوجه فرنگی های رسیده ببیند ،تعبیر خواب گوجهنشانه آن است که هنگام ازدواج ، شادمانی بزرگی او را فرا خواهد گرفت .

درباره تعبیر خواب گوجه بدانید

 ‫تعبیر خواب گوجه فرنگی قرمز , ‫تعبیر خواب گوجه فرنگی , ‫تعبیر خواب گوجه , گوجه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گوجه بدانید

تعبیر خواب گوجه توجه به اينكه دو گونه گوجه داريم نمي تواينم بگوييم تعبير خواب گوجه خوب است يا بد.اگر گوجه در خواب مزه خوب و شيرين و رسيده باشد اين خواب يك خواب خوب است و خير دارد اما اگر گوجه ترش مزه(مزه گوجه فرنگي واقعي)را داشته باشد خواب خوب نيست و طرف ضرر مالي مي كند

تعبیر خواب گوجهتعبير خواب ديدن گوجه سبز اگر ترش باشد بيماري و اگر شيرين باشد سلامتي است

تعبیر خواب گوجه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.