تعبیر خواب یخ | 51 تعبیر دیدن یخ در خواب

تعبیر خواب یخ

تعبیر خواب یخ , تعبیر خواب یخ زدن انسان , تعبیر خواب یخ زدگی , تعبیر خواب یخ خوردن

خواب یخ یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم یخ در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب یخ می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب یخ را مطالعه نمایید و متوجه شوید یخ چه تعبیری دارد.

ممکن است برای تعبیر خواب نیاز داشته باشید که تعبیر خواب رودخانه را نیز مطالعه نمایید ، برای این کار کافی است که بر روی لینک آبی رنگ کلیک نمایید تا خود به خود به صفحه مورد نر منتقل شوید.

مولف

معنی دیدن یخ در خواب بی هدف بودن و بی انگیزه بودن شما خواهد بود و شما برای موفقیت در زندگی با موانع زیادی روبرو هستید

تعبیر خواب یخ از دید محمد بن سیرین

در خواب غم و غصه است به خصوص در فصل زمستان

تعبیر خواب یخ از دید جابر مغربی

یخ در خواب گستردگی روزی است

جمع کردن یخ در تابستان مال جمع کردن است

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

یخ در زمستان عیش خوش است

منوچهر مطیعی

دیدن یخ در خواب ، غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود

لوک اویتنهاو

یخ در خواب دیدن ، ناراحتی است

شکستن یخ در خواب ، ترس بی مورد است

روی یخ سر خوردن در خواب ، تصادف است

https://img.bisms.ir/2016/10/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-1

آنلی بیتون

معنی یخ در خواب این است که افراد پست می خواهند ثمره کار شما را نابود کنند

یخ شناور روی رودخانه این است که به خوشی شما حسادت می شود

راه رفتن روی یخ ، دردسر برای رسیدن به آسودگی است

دختری که روی یخ راه می رود یک راه برای فرار از شرمساری دارید

هانس کورت

یخ دیدن این است که عده ای به شما آسیب می زنند

راه رفتن روی یخ دردسر است

قندیل یخ در خواب ، بیماری است

لیلا برایت

یخ به خطر افتادن سلامتی است

یخ زدن انسان این است که باید مراقب خود باشید

خواب های معمول به همراه تعابیر

سلام مادرم خواب دیده جایی یخ زده است و یخ ها را میکند و از داخلش ماهی مرده منجمد شده تقریبا بزرگ بیرون می اورد .همزمان همان شب من خواب میبینم که در همین فصل تابستان برف های خیلی ریز مثل باران شروع به باریدن میکند و بنده در خیابان به همه میگویم با صدای بلند که دارد برف می بارد.
به نطرتان تعبیرش چیست بعضی از دوستان تعبیراتی کردن که ناراحت کننده بود.
ازتون خواهش میکنم جواب بدین.

تعبیر این خواب غم و غصه است ولی این غصه همیشگی نیست و گذرا می باشد  ، پس بر این غم شکیبا باشید.

41 comments

 1. محمدبن سيرين گويد:
  يخ درخواب غم و غصه بود، خاصه در سرما.

 2. جابر مغربي گويد:
  يخ فراخي است اگر در تابستان يخ جمع نمود مال جمع كند.

 3. ابراهيم كرماني گويد:
  اگر در زمستان بيند عيش خوش بود.

 4. منوچهر مطيعي تهراني گويد:
  يخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل ديده شود

 5. مثلا در زمستان ديدن يخ خوب نيست اما از جابر مراکشي نقل است که يخ در خواب گشادگي کارهاست

 6. اگر در تابستان يخ فراوان ببينيد که جمع مي کنيد ، از غم و رنج رهايي خواهيد يافت.

 7. ممکن است فصلي که در خواب مي بينيد زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشيد.

 8. احساسي که در خواب داريد ملاک تعبير قرار مي گيرد نه فصلي که خواب ديده ايد. آب شدن يخ به معني حل شدن مشکلات هم مي تواند باشد.

 9. لوک اويتنهاو مي گويد :
  يخ : ناراحتي
  شکستن آن : ترس بيمورد
  روي آن سر خوردن : تصادف

 10. ديدن يخ در خواب ، نشانة آن است كه افراد بي ارزش سعي مي كنند تا بهترين ثمرة فعاليت شما را نابود بسازند .

 11. اگر خواب ببينيد قطعه اي يخ روي رود خانه شناور است ، نشانة آن است كه دوستان به شادماني زندگي شما حسادت مي ورزند .

 12. اگر در خواب روي يخ راه برويد ، نشانة آن است كه براي به دست آوردن آسودگي در زندگي ، خود را به دردسر مي اندازيد .

 13. اگر دختري خواب ببيند روي يخ راه مي رود ، علامت آن است كه تنها يك راه براي گريز از شرمساري پيش پاي اوست .

 14. ديدن قنديلهاي يخ كه از لبة پشت بام خانه ها آويخته است ، علامت آن است كه به بيماري دچار خواهيد شد يا در اثر بدبختي به آسايش و آرامش نيازمند خواهيد گرديد .

 15. اگر در خواب قنديلهاي يخ را از ديواري آويخته ببينيد ، نشانة آن است كه درد جسمي و روحي خواهيد كشيد

 16. ديدن قنديلهاي آويخته از درختان در خواب ، نشانةآن است كه اميدها به يأس مبدل مي شود

 17. اگر خواب ببينيد قنديلهاي يخ از درختان سبز آويخته اند ، علامت آن است كه آينده اي درخشان بر ترديدهاي شما سايه مي افكند .

 18. اگر خواب ببينيد آب در يخچال مي گذاريد تا يخ ببندد ، نشانة آن است كه به خاطر خودخواهي در زندگي شكست مي خوريد

 19. اگر خواب ببينيد يخ مي خوريد ، نشانة آن است كه بيمار خواهيد شد .

 20. نوشيدن آب يخ در خواب ، علامت آن است كه در اثر عياشي به ضعف جسماني دچار خواهيد شد

 21. اگر خواب ببينيد در آب و يخ حمام مي كنيد ، نشانة آن است كه در شاديهاي زندگي شما وقفه اي غيرقابل باور رخ مي دهد

 22. هانس كورت مى‏گويد:
  اگر در خواب يخ ببينيد، بيانگر آن است كه عده‏اى قصد دارند به شما آسيب وارد كنند. راه رفتن بر روى يخ در خواب، بيانگر دردسر و گرفتارى است.ديدن قنديل‏هاى يخ در خواب، بيانگر بيمارى است.

 23. يخ

  يخ
  محمدبن سيرين گويد:
  يخ درخواب غم و غصه بود، خاصه در سرما.

  جابر مغربي گويد:
  يخ فراخي است اگر در تابستان يخ جمع نمود مال جمع كند.

  ابراهيم كرماني گويد:
  اگر در زمستان بيند عيش خوش بود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد:
  يخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل ديده شود. مثلا در زمستان ديدن يخ خوب نيست اما از جابر مراکشي نقل است که يخ در خواب گشادگي کارهاست. اگر در تابستان يخ فراوان ببينيد که جمع مي کنيد ، از غم و رنج رهايي خواهيد يافت. ممکن است فصلي که در خواب مي بينيد زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشيد. احساسي که در خواب داريد ملاک تعبير قرار مي گيرد نه فصلي که خواب ديده ايد. آب شدن يخ به معني حل شدن مشکلات هم مي تواند باشد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :
  يخ : ناراحتي
  شکستن آن : ترس بيمورد
  روي آن سر خوردن : تصادف

  آنلي بيتون مى‏گويد:
  ۱ـ ديدن يخ در خواب ، نشانة آن است كه افراد بي ارزش سعي مي كنند تا بهترين ثمرة فعاليت شما را نابود بسازند .
  ۲ـ اگر خواب ببينيد قطعه اي يخ روي رود خانه شناور است ، نشانة آن است كه دوستان به شادماني زندگي شما حسادت مي ورزند .
  ۳ـ اگر در خواب روي يخ راه برويد ، نشانة آن است كه براي به دست آوردن آسودگي در زندگي ، خود را به دردسر مي اندازيد .
  ۴ـ اگر دختري خواب ببيند روي يخ راه مي رود ، علامت آن است كه تنها يك راه براي گريز از شرمساري پيش پاي اوست .
  ۵ـ ديدن قنديلهاي يخ كه از لبة پشت بام خانه ها آويخته است ، علامت آن است كه به بيماري دچار خواهيد شد يا در اثر بدبختي به آسايش و آرامش نيازمند خواهيد گرديد .
  ۶ـ اگر در خواب قنديلهاي يخ را از ديواري آويخته ببينيد ، نشانة آن است كه درد جسمي و روحي خواهيد كشيد .
  ۷ـ ديدن قنديلهاي آويخته از درختان در خواب ، نشانةآن است كه اميدها به يأس مبدل مي شود .
  ۸ـ اگر خواب ببينيد قنديلهاي يخ از درختان سبز آويخته اند ، علامت آن است كه آينده اي درخشان بر ترديدهاي شما سايه مي افكند .
  ۹ـ اگر خواب ببينيد آب در يخچال مي گذاريد تا يخ ببندد ، نشانة آن است كه به خاطر خودخواهي در زندگي شكست مي خوريد .
  ۱۰ـ اگر خواب ببينيد يخ مي خوريد ، نشانة آن است كه بيمار خواهيد شد .
  ۱۱ـ نوشيدن آب يخ در خواب ، علامت آن است كه در اثر عياشي به ضعف جسماني دچار خواهيد شد .
  ۱۲ـ اگر خواب ببينيد در آب و يخ حمام مي كنيد ، نشانة آن است كه در شاديهاي زندگي شما وقفه اي غيرقابل باور رخ مي دهد .

  هانس كورت مى‏گويد:
  اگر در خواب يخ ببينيد، بيانگر آن است كه عده‏اى قصد دارند به شما آسيب وارد كنند. راه رفتن بر روى يخ در خواب، بيانگر دردسر و گرفتارى است.ديدن قنديل‏هاى يخ در خواب، بيانگر بيمارى است.

  ليلا برايت مى‏گويد:
  خوردن يخ در خواب، علامت آن است كه سلامتى شما در خطر است. اگر شخصى را در خواب ببينيد كه يخ بسته است، نشانه‏ى آن است كه بايد مراقب خود باشيد

 24. یخ درخواب غم و غصه بود، خاصه در سرما.

 25. یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود. مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر مراکشی نقل است که یخ در خواب گشادگی کارهاست. اگر در تابستان یخ فراوان ببینید که جمع می کنید ، از غم و رنج رهایی خواهید یافت. ممکن است فصلی که در خواب می بینید زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشید. احساسی که در خواب دارید ملاک تعبیر قرار می گیرد نه فصلی که خواب دیده اید. آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکلات هم می تواند باشد.

 26. خواب دیدم دارم از یک سیب زمینی پوست کنده ایی میخوردم،

 27. خواب دیدم یک لیوان بزرگ پر آب که 2 تکه یخ داشت و من در حد مزه کردن و یا چشیدن از آن خوردم،تعبیر چیست؟

 28. من خواب دیدم یکی با یخ داره رو کف دست راستم یه چیزی مینویسه.

 29. اگر جنازه ی منجمد و یخ زده ببینیم تو خواب ، تعبیرش چیه ؟! 😐

 30. سلام من حواب دیدم که از بالا یخ پرتاب می کردند و من خیلی هاشو گرفتم تعبیرش چیه؟

 31. سلام من خواب دیدم که روی یخ سرسره بازی میکنم و واقعا تعبیرش صحیح بود که شاخ دراوردم.

 32. خواب دیدم از اسمان یخ میبارد واسمان هم ابی و سفید است تعبیرش چیست

  • خواب دیدم از اسمان یخ میبارد واسمان هم ابی و سفید است تعبیرش چیست

 33. دیدن مردی که از دنیا رفته در حالی که روی یخ نشسته و در حال لرزیدن است چه معنی میدهد؟

 34. يخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل ديده شود. مثلا در زمستان ديدن يخ خوب نيست اما از جابر مراکشي نقل است که يخ در خواب گشادگي کارهاست. اگر در تابستان يخ فراوان ببينيد که جمع مي کنيد ، از غم و رنج رهايي خواهيد يافت. ممکن است فصلي که در خواب مي بينيد زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشيد. احساسي که در خواب داريد ملاک تعبير قرار مي گيرد نه فصلي که خواب ديده ايد. آب شدن يخ به معني حل شدن مشکلات هم مي تواند باشد.

 35. ناشناس

  من خواب یخ فروشو دیدم تعبیرش چیت

 36. صديقه دعاگو

  سلام خواب ديدم كه تما م شهر انزلي يخ زده حتي موج دريايش و من و نوهام با سورتمه از يك راهروي كه يخ زده بود سر خورديم رفتيم پيش داماد و دخترم معنيش چيه

 37. سمیه از سنندج

  اول تیرماه خواب دیدم پنجره ی اتاقم یخ زده

 38. سلام من خواب دیدم موجی از اب به طرف من میاید به محض رسیدن اب به پاهای من تبدیل به یخ نرم شد که من سریع از ان خارج شدم تعبیرش چیست؟

 39. اگه از دید مذهبی ببینی که فقط حضرت یوسف و چند نفر خاص توانایی تعبیر داشتن از لحاظ علمی هم بخوای ببینی که خواب زاده ضمیر ناخوداگاهته …ولی من یه نفر رو ماهها بود ندیده بودمش شب خوابشو دیدم بیدار که شدم یه حسی بهم گفت امروز میبینمش به جان خودم خیلی عجیب بود رفیقم زنگ زد برم بیشش که اتفاقی اون یه نفر جلوم سبز شد خب این چه معنی میده؟؟؟ سرنوشت از قبل نوشته شده.. مغز انسان قدرت سیر در اینده رو داره ؟؟ این اطلاعات از کجا میاد؟؟؟ و اصلا چرا باید این اطلاعات از قبل به خوابمون بیاد فقط میدونم تو دنیای ماورالطبیعه ای زندگی میکنیم که کلی اتفاق عجیب میفته ولی ساده از کنارش رد میشیم

 40. سلام من خواب دیدم داخل خیابان راه میرم نزدیک سیم‌های برق پرنده های زیادی حالت یخ زدگی دارن دور سیم برق میخواستم ببینم تعبیرش چیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.