خواص نارنگی چیست

از نارنگی بیشتر بدانیم اسم من نارنگي است و انواع و اقسام شیرین و ترش بزرگ و كوچك به اندازه یك فندق تا برابر یك گرمك دارم . از نارنگی بیشتر بدانیم …

آشنایی با کد کشورها مختلف جهان از جمله کشور مالزی

آشنایی با کد کشورها مختلف جهان از جمله کشور مالزی از اولین ساکنان کد کشورها مالزى به عنوان اورنگ اصلی نام برده مى‌شود که عمدتاً در شبه‌جزیره ساکن بوده‌اند و بعضاً تاکنون …

تعبیر خواب زلزله در دریا

آیا درباره تعبیر خواب زلزله اطلاعاتی دارید تعبیر خواب زلزلهزلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و تعبیر خواب زلزلهشما به زمین …

در مورد تعبیر خواب ماه چقدر می دانید

حضرت دانيال گويد: تعبیر خواب ماه ديدن ماه به خواب، دليل وزير بود. اگر بيند ماه از آسمان فرا گرفت، دليل كه وزير پادشاه شود تعبیر خواب ماه. محمدبن سيرين گويد: ديدن ماه، دليل بر پادشاه بود تعبیر خواب ماه. اگر بيند ماه به دو نيمه شد، دليل كه پادشاه يا وزير هلاك شوند.

در مورد تعبیر خواب ماه چقدر می دانید

تعبیر خواب ماه , تعبیر خواب ماه قمری , تعبیر خواب ماه قمری با قران  , تعبیرخواب ماه شمسی

در مورد تعبیر خواب ماه چقدر می دانید

ابراهيم كرماني گويد:
تعبیر خواب ماهاگر ديد ماه بدر بود تاريك، دليل كه از پادشاه نصرت يابد. اگر ديد كه ماه هلال از مطلع خود بيرون آمد، دليل كه در آن موضع فرزند او پادشاه شود تعبیر خواب ماهو بعضي گويند: ديدن ماه به خواب، دليل بر آن باشد كه پادشاه را پسري آيد يا وزير را. تعبیر خواب ماهاگر بيند ماه را دست بگرفت يا در كنار او آمد، دليل كه او پسري آيد عالم و دانا. اگر اين خواب را تعبیر خواب ماهيكي از مقربان و نزديكان سلطان بيند فرزندش شاه شود.

در مورد تعبیر خواب ماه چقدر می دانید

تعبیر خواب ماه , تعبیر خواب ماه قمری , تعبیر خواب ماه قمری با قران  , تعبیرخواب ماه شمسی

در مورد تعبیر خواب ماه چقدر می دانید

جابر مغربی گوید :

تعبیر خواب ماهاگر دید ماه را برگرفت، دلیل که زنی صاحب جمال بخواهد. اگر دید ماه هلال بود، تعبیر خواب ماه دلیل که زن از اصل کمتر است. اگر این خواب را زنی تعبیر خواب ماهبیند، دلیل که شوهری کند بدین نوع.

در مورد تعبیر خواب ماه چقدر می دانید

تعبیر خواب ماه , تعبیر خواب ماه قمری , تعبیر خواب ماه قمری با قران  , تعبیرخواب ماه شمسی

در مورد تعبیر خواب ماه چقدر می دانید

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ تعبیر خواب ماه  دیدن ماه در آسمانی پرستاره به خواب ، نشانة کامیابی تعبیر خواب ماهدر امور عاطفی و موفقیت در زندگی است .

۲ـ تعبیر خواب ماه اگر خواب ببینید ماه به شکل غیرعادی در آسمان دیده می شود ، تعبیر خواب ماه علامت آن است که در روابط خانوادگی شما مشاجره و اختلاف روی خواهد داد .

تعبیر خواب ماه

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 5 دی 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.